Tehotenské – nová dávka od roku 2021

Od roku 2021 budú mať tehotné poistenkyne nárok na novú dávku s názvom „tehotenské“. Aké podmienky musia byť splnené pre priznanie nároku a v akej výške sa bude vyplácať?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V prípade, ak navrhovaný zákon o finančnej podpore detí schváli vláda a parlament SR, zmena nastane aj v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). O finálnom schválení zákona vás budeme informovať.

Schválením zákona o finančnej podpore detí a rodín sa do praxe zavedie nová nemocenská dávka s názvom „tehotenské“, a to s platnosťou od 1. januára 2021.

Podmienky nároku na tehotenské v roku 2021

Podľa § 47 návrhu novely zákona o sociálnom poistení bude mať poistenkyňa, ktorá je tehotná, nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Do tohto obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie:

  • prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,
  • prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistnej a povinne dôchodkovo poistenie SZČO.

Uvedené znamená, že nárok na dávku tehotenské vznikne aj tehotnej zamestnankyni, resp. SZČO v prípade reťazového pôrodu, nakoľko sa do doby 270 dní nemocenského poistenia započítava aj doba čerpania rodičovskej dovolenky, resp. doba nároku na rodičovský príspevok.

Doba poberania tehotenského v roku 2021

Tehotná poistenkyňa má nárok na tehotenské od začiatku 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom. Nárok na tehotenské zaniká tejto poistenkyni dňom skončenia tehotenstva (najneskôr dňom pôrodu, resp. dňom kedy došlo k potratu alebo k umelému prerušeniu tehotenstva).

Výška tehotenského v roku 2021

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje, aby sa tehotenské vyplácalo za dni, a to vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu, pričom sa denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ určí rovnako, ako pri dávke materské.

Prečítajte si tiež

Ako určiť výšku denného vymeriavacieho základu (DVZ), resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) si môžete prečítať v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské)

Dávka tehotenské však podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho možného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Minimálna výška tehotenského v roku 2021

Ako sme uviedli aj vyššie, dávka tehotenské podľa návrhu novely zákona nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho možného denného vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2021 predstavuje sumu 71,8028 €.

Uvedené znamená, že v roku 2021 bude minimálne tehotenské:

  • v mesiaci, ktorý má 30 dní vo výške 215,50 € (10 % x 71,8028 x 30 dní), alebo
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní vo výške 222,60 € (10 % x 71,8028 x 31 dní).

Príklad na určenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet tehotenského u zamestnankyne:

Jana je zamestnankyňou spoločnosti ABCX, s. r. o. od roku 2016, začiatkom roka 2021 otehotnie. Nároku na dávku tehotenské jej vznikne v roku 2021, a to od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Ako určíme denný vymeriavací základ tejto tehotnej zamestnankyne?

Nakoľko je Jana zamestnaná už dlhodobo, od roku 2016 a nárok na tehotenské jej vznikne v roku 2021, rozhodujúce obdobie pre určenie denného vymeriavacieho základu bude rok 2020.

Príklad na výpočet výšky tehotenského u zamestnankyne:

Budeme pokračovať vo vyššie uvedenom príklade p. Jany, ktorá je tehotná od začiatku roka 2021 a ktorej sa bude denný vymeriavací základ pre výpočet tehotenského rátať z rozhodujúceho obdobia, ktorým je rok 2020. V roku 2020 mala Jana súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd) 15 000 € a nemocenské poistenie sa platilo za celý rok. Ako vypočítame výšku dávky „tehotenské“?

Výšku dávky „tehotenské“ vypočítame nasledovne: 15 000 € / 366 dní (2020) = 40,9836 € , z toho 15 % = 6,15 €, t. j. výška tehotenského na 1 kalendárny deň. Uvedené znamená, že Jana bude mať nárok na tehotenské v mesiaci, ktorý má 30 dní vo výške 184,50 €. Nakoľko je však táto výška mesačného tehotenského pri 30 – tich kalendárnych dňoch nižšia, ako je minimálne tehotenské, Jana bude mať nárok na minimálne tehotenské vo výške 215,50 €. 

Článok pokračuje pod reklamou

Tehotenské počas príjmu zo zárobkovej činnosti, resp. poberania nemocenského (PN-ky) v roku 2021

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, nárok na tehotenské zanikne za dni, počas ktorých má tehotná poistenkyňa nárok na výplatu materského.

Súbeh nároku na dávku „tehotenské“ sa však nevylučuje pri iných príjmoch, ako sú napríklad:

Prečítajte si tiež
  • príjem zo zárobkovej činnosti,
  • príjem zo SZČO,
  • nemocenská dávka (PN-ka),
  • rodičovský príspevok pri staršom dieťati,
  • a pod.

Nárok na tehotenské v prípade otehotnenia v roku 2020

To, či budú mať nárok na tehotenské v roku 2021 aj tehotné poistenkyne, ktoré otehotneli ešte v roku 2020, pričom spĺňajú podmienky nároku na tehotenské, však návrh zákona nerieši.

Môžeme však predpokladať, že tehotnej poistenkyni síce vznikne od januára 2021 nárok na tehotenské až do skončenia tehotenstva, avšak nemusí to byť už od 13. týždňa tehotenstva, ale neskôr, napr. až od 20. týždňa tehotenstva (ak napr. tehotná poistenkyňa 13. týždeň tehotenstva dosiahne na začiatku novembra 2020 a začiatkom januára 2021 bude v 20. týždni tehotenstva, vznikne jej nárok na tehotenské od tohto 20. týždňa tehotenstva, t. j. od 1.1.2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálny dôchodok v roku 2021

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup.

Žiadosť o pandemické nemocenské: najčastejšie chyby pri vypĺňaní e-formuláru

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní e-formulárov a urýchlite si vyplatenie pandemických dávok.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021

Na aké peňažné dávky v súvislosti s dieťaťom má rodič nárok? A aká je ich výška, či podmienky? Prinášame prehľadnú tabuľku platnú pre rok 2021.

Pandemické ošetrovné: nárok od 11. januára 2021

Aktuálne prijaté opatrenia v súvislosti so snahou zastaviť šírenie koronavírusu opäť ovplyvňujú nárok na pandemické ošetrovné. Aké sú podmienky a ako oň žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky