Tehotenské – nová dávka od roku 2021

Od roku 2021 budú mať tehotné poistenkyne nárok na novú dávku s názvom „tehotenské“. Aké podmienky musia byť splnené pre priznanie nároku a v akej výške sa bude vyplácať?

Aktualizácia k 20. januáru 2021: V novej tehotenskej dávke nastala zmena. Po schválení parlamentom bude platiť až od 1. apríla 2021, kedy vznikne aj nárok na tieto dávky. Od rovnakého dátumu bude platiť aj nové dlhodobé ošetrovné. Sociálna poisťovňa sa preto obracia na klientov, aby sa nedomáhali podania žiadosti o tehotenské alebo dlhodobé ošetrovné skôr. Aktuálne informácie nájdete v článku Tehotenské od 1.4.2021.

Viac o peňažných dávkach pre rodičov v tomto roku sa dočítate v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021 a informácie o tohtoročnom ošetrovnom prinášame v článku Zmeny v ošetrovnom (OČR) od roku 2021.

Od 1. apríla 2021 môžu tehotné žiačky a študentky podať žiadosť o novú dávku - tehotenské štipendium. Podrobnosti nájdete v článku Tehotenské štipendium od 1.4.2021.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh zákona o finančnej podpore detí a rodín, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V prípade, ak navrhovaný zákon o finančnej podpore detí schváli vláda a parlament SR, zmena nastane aj v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). O finálnom schválení zákona vás budeme informovať.

Schválením zákona o finančnej podpore detí a rodín sa do praxe zavedie nová nemocenská dávka s názvom „tehotenské“, a to s platnosťou od 1. januára 2021.

Podmienky nároku na tehotenské v roku 2021

Podľa § 47 návrhu novely zákona o sociálnom poistení bude mať poistenkyňa, ktorá je tehotná, nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Do tohto obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie:

  • prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,
  • prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistnej a povinne dôchodkovo poistenie SZČO.
Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že nárok na dávku tehotenské vznikne aj tehotnej zamestnankyni, resp. SZČO v prípade reťazového pôrodu, nakoľko sa do doby 270 dní nemocenského poistenia započítava aj doba čerpania rodičovskej dovolenky, resp. doba nároku na rodičovský príspevok.

Doba poberania tehotenského v roku 2021

Tehotná poistenkyňa má nárok na tehotenské od začiatku 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom. Nárok na tehotenské zaniká tejto poistenkyni dňom skončenia tehotenstva (najneskôr dňom pôrodu, resp. dňom kedy došlo k potratu alebo k umelému prerušeniu tehotenstva).

Výška tehotenského v roku 2021

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje, aby sa tehotenské vyplácalo za dni, a to vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu, pričom sa denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ určí rovnako, ako pri dávke materské.

Prečítajte si tiež

Ako určiť výšku denného vymeriavacieho základu (DVZ), resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) si môžete prečítať v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské)

Dávka tehotenské však podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho možného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Minimálna výška tehotenského v roku 2021

Ako sme uviedli aj vyššie, dávka tehotenské podľa návrhu novely zákona nesmie byť nižšia ako 10 % maximálneho možného denného vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2021 predstavuje sumu 71,8028 €.

Uvedené znamená, že v roku 2021 bude minimálne tehotenské:

  • v mesiaci, ktorý má 30 dní vo výške 215,50 € (10 % x 71,8028 x 30 dní), alebo
  • v mesiaci, ktorý má 31 dní vo výške 222,60 € (10 % x 71,8028 x 31 dní).

Príklad na určenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet tehotenského u zamestnankyne:

Jana je zamestnankyňou spoločnosti ABCX, s. r. o. od roku 2016, začiatkom roka 2021 otehotnie. Nároku na dávku tehotenské jej vznikne v roku 2021, a to od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Ako určíme denný vymeriavací základ tejto tehotnej zamestnankyne?

Nakoľko je Jana zamestnaná už dlhodobo, od roku 2016 a nárok na tehotenské jej vznikne v roku 2021, rozhodujúce obdobie pre určenie denného vymeriavacieho základu bude rok 2020.

Príklad na výpočet výšky tehotenského u zamestnankyne:

Budeme pokračovať vo vyššie uvedenom príklade p. Jany, ktorá je tehotná od začiatku roka 2021 a ktorej sa bude denný vymeriavací základ pre výpočet tehotenského rátať z rozhodujúceho obdobia, ktorým je rok 2020. V roku 2020 mala Jana súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd) 15 000 € a nemocenské poistenie sa platilo za celý rok. Ako vypočítame výšku dávky „tehotenské“?

Výšku dávky „tehotenské“ vypočítame nasledovne: 15 000 € / 366 dní (2020) = 40,9836 € , z toho 15 % = 6,15 €, t. j. výška tehotenského na 1 kalendárny deň. Uvedené znamená, že Jana bude mať nárok na tehotenské v mesiaci, ktorý má 30 dní vo výške 184,50 €. Nakoľko je však táto výška mesačného tehotenského pri 30 – tich kalendárnych dňoch nižšia, ako je minimálne tehotenské, Jana bude mať nárok na minimálne tehotenské vo výške 215,50 €. 

Článok pokračuje pod reklamou

Tehotenské počas príjmu zo zárobkovej činnosti, resp. poberania nemocenského (PN-ky) v roku 2021

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, nárok na tehotenské zanikne za dni, počas ktorých má tehotná poistenkyňa nárok na výplatu materského.

Súbeh nároku na dávku „tehotenské“ sa však nevylučuje pri iných príjmoch, ako sú napríklad:

Prečítajte si tiež
  • príjem zo zárobkovej činnosti,
  • príjem zo SZČO,
  • nemocenská dávka (PN-ka),
  • rodičovský príspevok pri staršom dieťati,
  • a pod.

Nárok na tehotenské v prípade otehotnenia v roku 2020

To, či budú mať nárok na tehotenské v roku 2021 aj tehotné poistenkyne, ktoré otehotneli ešte v roku 2020, pričom spĺňajú podmienky nároku na tehotenské, však návrh zákona nerieši.

Prečítajte si tiež

Môžeme však predpokladať, že tehotnej poistenkyni síce vznikne od januára 2021 nárok na tehotenské až do skončenia tehotenstva, avšak nemusí to byť už od 13. týždňa tehotenstva, ale neskôr, napr. až od 20. týždňa tehotenstva (ak napr. tehotná poistenkyňa 13. týždeň tehotenstva dosiahne na začiatku novembra 2020 a začiatkom januára 2021 bude v 20. týždni tehotenstva, vznikne jej nárok na tehotenské od tohto 20. týždňa tehotenstva, t. j. od 1.1.2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky