Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské)

V akej výške sú vyplácané nemocenské dávky v roku 2020, medzi ktoré patrí PN-ka, OČR-ka, či materské? A aká je ich maximálna výška v roku 2020?

Po splnení zákonom stanovených podmienok môže mať fyzická osoba nárok na tieto nemocenské dávky, ktoré vyplývajú z nemocenského poistenia:

 • nemocenské (tzv. PN-ka),
 • materské,
 • ošetrovné (tzv. OČR-ka).

Výška týchto nemocenských dávok sa určí príslušným percentuálnym podielom z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Maximálny denný vymeriavací základ v roku 2020

Platí, že denný vymeriavací základ (DVZ) nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať nemocenská dávka. Rovnaké podmienky platia aj pre pravdepodobný DVZ.

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 je výška maximálneho denného vymeriavacieho základu: 66,6083 €/deň.

Výška maximálneho nemocenského (PN-ky) v roku 2020

Osoba, ktorá bola uznaná za dočasne práceneschopnú, má po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na nasledovnú výšku nemocenského (PN-ky):

 • od 1. do 3. dňa dočasnej PN: 25 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného DVZ,
 • od 4. dňa dočasnej PN: 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného DVZ.

V súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a šírením koronavírusu v roku 2020, bola novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení) prijatá zmena, ktorá sa týka výšky nemocenského, a to u tých osôb, ktoré boli uznané za dočasne PN kvôli karanténe alebo izolácii.

Osoba, ktorá bola uznaná za dočasne PN kvôli karanténe alebo izolácii pre koronavírus, má nárok na výšku nemocenského (PN-ky) vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného DVZ, a to od prvého dňa PN-ky.

Ďalšie informácie o zmenách, ktoré nastali novelou zákona o sociálnom poistení v súvislosti s koronavírusom si môžete prečítať v článku OČR a PN v súvislosti s koronavírusom – čo platí od marca 2020?

Prečítajte si tiež

Maximálna výška nemocenského v roku 2020, tak môže byť:

 • v prvých troch dňoch dočasnej PN: 25 % z 66,6083 € = 16,6521 €/ deň,
 • od štvrtého dňa dočasnej PN: 55 % z 66,6083 € = 36,6346 €/deň.

To, aké podmienky musí splniť osoba, ktorá bola uznaná za dočasne PN, aby mala nárok na nemocenské, si môžete prečítať v článku Práceneschopnosť (PN) živnostníka v roku 2020 alebo Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020

Výška maximálneho ošetrovného (OČR-ky) v roku 2020

Nárok na ošetrovné (tzv. OČR-ku) je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného DVZ.

Platí, že nárok na ošetrovné si môže uplatniť jeden z rodičov maximálne na 10 kalendárnych dní, avšak v roku 2020 vzhľadom na mimoriadnu situáciu a vyhlásený núdzový stav kvôli koronavírusu, to môže byť aj 14 kalendárnych dní a viac.

Prečítajte si tiež

Maximálna výška ošetrovného (tzv. OČR-ky) môže byť teda v roku 2020 v sume 36,6346 €/deň (t. j. 55 % z 66,6083 €). Pri ošetrovnom na 10 kalendárnych dní, môže teda rodič dostať maximálne ošetrovné vo výške 366,40 €.

Informácie, či majú rodičia nárok na OČR aj keď nepošlú deti späť do školy a škôlky, nájdete v článku Pandemická OČR po otvorení škôl a škôlok od 1. júna 2020.

Výška maximálneho materského v roku 2020

Nárok na materské v roku 2020 je vo výške 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného DVZ.

Maximálna výška materského prislúchajúca na 1 deň v roku 2020 je v sume 49,9563 € (t. j. 75 % z 66,6083 €). Osoba, ktorá poberá materské v mesiaci, ktorý má 30 dní, tak môže získať maximálne materské vo výške 1 498,70 €.

Viac informácií o maximálnej materskej dávke v roku 2020 si môžete prečítať v článku Maximálne materské v roku 2020 alebo Ako získať maximálne materské?

Aká je výška minimálnych nemocenských dávok v roku 2020 (PN, OČR, materské)?

Nakoľko nie je zákonom stanovený minimálny denný vymeriavací základ (DVZ) alebo minimálny pravdepodobný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok, je potrebné brať do úvahy, že ohraničenie minimálneho denného vymeriavacieho základu vychádza len z toho, že u:

 • zamestnanca, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer s minimálnou mzdou, bude denný vymeriavací základ na úrovni tejto minimálnej mesačnej mzdy prislúchajúcej na 1 deň (napr. u zamestnanca, ktorý je zamestnaný už dlhodobo, sa bude denný vymeriavací základ počítať v roku 2020 z minimálnej hrubej mzdy za rok 2019 – 520 €, t. j. 520 €*12 mesiacov/365 dní = 17,0959 €),
 • živnostníka (SZČO), ktorý platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne, bude denný vymeriavací základ na úrovni minimálneho mesačného vymeriavacieho základu prislúchajúceho na 1 deň (napr. u živnostníka, ktorý už dlhodobo platí odvody, sa bude denný vymeriavací základ počítať v roku 2020 z minimálneho vymeriavacieho základu, z ktorého platil poistné, a to od 1.1.2019 do 30.6.2019 z 456 € a od 1.7.2019 do 31.12.2019 z 477 €, t. j. 5 598 €/365 dní = 15,3370 €).
Prečítajte si tiež

Ešte raz však upozorňujeme, že vyššie uvedené denné vymeriavacie základy nie sú minimálnymi dennými vymeriavacími základmi určenými zákonom a preto sa môže stať, že osoba, ktorá si uplatní nárok na nemocenské, môže mať denný vymeriavací základ nižší.

Kto môže dosiahnuť maximálne nemocenské dávky v roku 2020?

Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 môže dosiahnuť tá osoba, ktorá má mesačný vymeriavací základ vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2018, t. j. má mesačný vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie aspoň vo výške 2 026 €.

Uvedené znamená, že napríklad tá osoba, ktorá je zamestnancom dlhodobejšie, bude mať nárok na maximálne nemocenské dávky, ak jej hrubá mesačná mzda v roku 2019 predstavovala výšku 2 026 € a viac.

Ako určiť denný vymeriavací základ v roku 2020?

Denný vymeriavací základ (DVZ) pri výpočte nemocenských dávok vypočítame nasledovne:

súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemoc.poistenie v rozhodujúcom období
počet dní rozhodujúceho obdobia

Vypočítaný DVZ sa následne zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

Pri výpočte DVZ sa do rozhodujúce obdobia neberú dni, za ktoré osoba nie je povinná platiť nemocenské poistenie (napr. dni, kedy bola osoba PN, poberala materské, či ošetrovné) a dni, za ktoré bolo nemocenské poistenie prerušené.

Rozhodujúce obdobie u zamestnanca

Pre výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) bude rozhodujúce obdobie u zamestnanca nasledovné:

Prečítajte si tiež
 • predchádzajúci kalendárny rok (t. j. rok 2019): ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1.1. predchádzajúceho roka alebo skôr (t. j. začalo k 1.1.2019 alebo skôr),
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na nemocenskú dávku: ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1.1. predchádzajúceho roka a trvalo viac ako 90 dní (t. j. začalo po 1.1.2019).
 • prechádzajúci kalendárny rok (t. j. rok 2019) u iného zamestnávateľa: ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo po 1.1. predchádzajúceho roka a trvalo menej ako 90 dní (t. j. začalo u aktuálneho zamestnávateľa po 1.1.2019), v prípade, ak sa u predošlého zamestnávateľa platilo nemocenské poistenie menej ako 90 dní, nemocenská dávka sa určí podľa z PDVZ.
Článok pokračuje pod reklamou

Rozhodujúce obdobie u živnostníka (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby

Pre výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) bude rozhodujúce obdobie u živnostníka (SZČO) nasledovné:

 • predchádzajúci kalendárny rok (t. j. rok 2019): ak nemocenské poistenie živnostníka (SZČO) začalo k 1.1. predchádzajúceho roka alebo skôr (t. j. začalo k 1.1.2019 alebo skôr),
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka (t j. do konca roka 2019): ak nemocenské poistenie vzniklo počas predchádzajúceho roka (t. j. počas roka 2019),
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca: ak nemocenské poistenie vzniklo počas aktuálneho roka (t. j. počas roka 2020).
 • obdobie od vzniku nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa: ak nemocenské poistenie začalo v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu nemocenskej dávky.

Pre výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu sa určí rozhodujúce obdobie rovnako, ako pre živnostníka (s výnimkou posledného bodu), a to v prípade, ak dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo najmenej 26 týždňov.

V prípade, ak dobrovoľné nemocenské poistenie takejto osoby netrvalo najmenej 26 týždňov, výška nemocenskej dávky sa určí z pravdepodobného (DVZ).

Ako určiť pravdepodobný denný vymeriavací základ v roku 2020 a kedy sa používa?

Pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ) pri výpočte nemocenských dávok vypočítame ako 1/30 vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Vypočítaný PDVZ sa následne zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

V prípade, ak je pravdepodobný DVZ vyšší ako 1/30 minimálneho vymeriavacieho základu (minimálny VZ v roku 2020 je 506,50 €), ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, pravdepodobný DVZ je suma zodpovedajúca 1/30 minimálneho vymeriavacieho základu (t. j. v roku 2020 16,8834 €).

Prečítajte si tiež

Výnimkou je zamestnanec a povinne nemocensky poistená SZČO, ktorá nemala v rozhodujúcom období vymeriavací základ, a to z dôvodu:

 • dočasnej PN,
 • poberania materského,
 • čerpania rodičovskej dovolenky (u zamestnanca),
 • nároku na rodičovský príspevok (u SZČO),

pričom u týchto osôb platí, že pravdepodobný DVZ bude 1/30 z predpokladaného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (t. j. môže byť vyšší ako 1/30 minimálneho vymeriavacieho základu).

Výpočet nemocenských dávok z pravdepodobného DVZ sa určí napr. v týchto prípadoch:

 • u zamestnanca, povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ak nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ,
 • u zamestnanca, ktorého aktuálne nemocenské poistenie pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahlo 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie,
 • u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ak bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky