Ako získať maximálne materské?

Ako si zvýšiť materskú a získať maximum u zamestnankyne, ale aj u matky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť ako SZČO? Tipy je možné využiť aj pre materské otca.

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa a ktorá sa poskytuje:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa),
 • fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Výšku nemocenských dávok v roku 2020, či maximálnu výšku OČR, PN a materského, nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2020 (PN, OČR, materské).

Podmienky získania nároku na materské

Na materské má nárok osoba, ktorá splní zákonom stanovené podmienky. Ide o tieto osoby v postavení:

 • zamestnanca,
 • povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistenú osobu,
 • fyzickej osoby, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ak je vyššie uvedenou osobou matka, musí splniť tieto podmienky získania nároku na materské:

 • byť nemocensky poistená (t. j. mať aktívne nemocenské poistenie, napr. zo zamestnania) alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia (ochranná lehota je u matky 8 mesiacov),
 • nemocenské poistenie matky musí trvať najmenej 270 kalendárnych dní pred dňom začatia poberania materského (resp. pred dňom pôrodu), a to v posledných dvoch rokoch.
 • Ak je vyššie uvedenou osobou otec, musí splniť tieto podmienky získania nároku na materské:
 • byť nemocensky poistený (t. j. mať aktívne nemocenské poistenie, napr. zo zamestnania) alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia (ochranná lehota je u otca 7 kalendárnych dní),
 • nemocenské poistenie otca musí trvať najmenej 270 kalendárnych dní pred dňom začatia poberania materského, a to v posledných dvoch rokoch,
 • predložiť vyhlásenie v Sociálnej poisťovni o tom, že sa s matkou dieťaťa dohodol, že prevezme dieťa do starostlivosti.

Do obdobia nemocenského poistenia v trvaní 270 kalendárnych dní sa započítava aj predchádzajúce obdobie už ukončeného nemocenského poistenia a taktiež aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca, a to z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok.

Výška materského

Výšku materského vypočítame ako 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ) za jeden kalendárny deň.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

To, ako určiť rozhodujúce obdobie u živnostníčky/živnostníka si môžete prečítať v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO) alebo ako určiť rozhodujúce obdobie u otca dieťaťa (platí aj pre matku) si môžete prečítať v článku Otec na materskej (poberanie materského otcom)

Ako príklad môžeme uviesť matku, ktorá pracuje ako zamestnankyňa. V jej prípade sa materské vypočíta z vymeriavacích základov, t. j. z hrubej mzdy, čím sa výška materského približuje k výške jej čistého príjmu.

Maximálne materské

Osoba, ktorá žiada nárok na materské, môže dostať materské len v maximálnej výške. Platí, že denný vymeriavací základ (aj pravdepodobný DVZ) nesmie byť vyšší ako maximálny DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské.

V roku 2019 platí maximálny denný vymeriavací základ (aj pravdepodobný DVZ) vo výške 62,7288 €. To znamená, že maximálne materské na jeden kalendárny deň v roku 2019 môže byť vo výške 75 % z 62,7288 € = 47,0466 €.

V roku 2019 tak môže byť maximálne materské 1 411,40 € (ak má mesiac 30 dní) alebo 1 458,50 € (ak má mesiac 31 dní).

Aká je výška maximálneho materského v roku 2020, ako postupovať pri výpočte približujeme v článku Maximálne materské v roku 2020.

Kto môže získať maximálne materské

Platí, že v roku 2019 môže získať maximálne materské tá osoba (zamestnankyňa, SZČO, či dobrovoľne nemocensky poistená osoba), ktorej vymeriavací základ v rozhodujúcom období pre výpočet materského bol vo výške mesačného priemeru minimálne 1 908 € (t. j. nemusí byť mesačný vymeriavací základ 1 908 €, ale stačí iba ak v rozhodujúcom období bude priemer vymeriavacieho základu 1 908 €, napr. ak má zamestnanec každý mesiac hrubú mzdu vo výške 1 000 €, môže mu zamestnávateľ vyplatiť odmeny v určitom mesiaci v takej sume, aby priemer vymeriavacích základov v rozhodujúcom období bol 1 908 €).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak osoba, ktorá žiada o materské a mala viacero nemocenských poistení, vymeriavacie základy z týchto nemocenských poistení za rozhodujúce obdobie sa zrátajú (ak boli splnené podmienky nároku na materské).

Príklad na výpočet výšky materského pri súbehu nemocenských poistení

Petra nastupuje na materskú dovolenku dňa 30.7.2019. Je zamestnaná na trvalý pracovný pomer od 1.1.2018 a taktiež je zamestnaná aj na dohodu o pracovnej činnosti od 1.7.2018, obe pracovné pomery má aktívne. Nakoľko Petra spĺňa aj podmienku 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia z oboch pracovných pomerov, môže si uplatniť nárok na materské z každého osobitne. Nakoľko trvalý pracovný pomer trvá od 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka, rozhodujúce obdobie pre výpočet materského bude rok 2018. V roku 2018 mala súčet vymeriavacích základov 19 200 € a 25 dní bola PN. Pri dohode o pracovnej činnosti bude rozhodujúce obdobie pre výpočet materského od 1.7.2018 do 30.6.2019 (365 dní). Súčet vymeriavacích základov za toto obdobie je 4 200 €. Aká bude jej výška materského?

Denný vymeriavací základ z trvalého pracovného pomeru:  = 56,4706 €.

Denný vymeriavací základ z dohody o pracovnej činnosti:  = 11,5069 €.

Súčet denných vymeriavacích základov = 56,4706 € + 11,5069 € = 67,9775 €. Nakoľko je maximálny denný vymeriavací základ 62,7288 €, materské sa bude Petre rátať z tohto maximálneho DVZ (75 % z tejto sumy).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako získať maximálne materské

V prípade, ak chce osoba získať maximálne materské, ale jej vymeriavací základ (napr. hrubá mzda u zamestnanca) nie je dostačujúci podľa toho, čo sme uviedli vyššie v článku, je možné si zoptimalizovať výšku materskej, a to napr. u tehotnej ženy zmenou zamestnania, v ktorom zarobí viac.

Tehotná žena, ktorá nastúpi na materskú dovolenku môže získať maximálne materské tak, že:

 1. ukončí svoj pôvodný pracovný pomer,
 2. uzatvorí nový pracovný pomer s vyššou mzdou, najlepšie však s novým zamestnávateľom (v prípade, ak by sa zamestnala po niekoľkých dňoch u toho istého zamestnávateľa, mohlo by ísť o špekuláciu a Sociálna poisťovňa by nemusela nárok na materské počítať z tohto nového zamestnania),
 3. nový zamestnávateľ za ňu v novom zamestnaní zaplatí nemocenské poistenie najmenej za 90 kalendárnych dní.

Je dôležité, aby nemocenské poistenie za túto tehotnú ženu bolo zaplatené za najmenej 90 kalendárnych dní pred dňom nástupu na materské. Do tohto obdobia sa nepočítajú dni, kedy sa za túto osobu neplatí nemocenské poistenie, napríklad PN, či OČR (uvedené v § 140 zákona č. 431/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a taktiež sa nepočítajú dni prerušenia nemocenského poistenia (uvedené v § 26 zákona o sociálnom poistení). Odporúčame preto, aby nový pracovný pomer tehotná žena uzatvorila s novým zamestnávateľom skôr ako 90 dní, aby sa tam nevyskytli vyššie uvedené dni neplatenia nemocenského poistenia (napr. keď žena musí ísť na rizikovú PN a pod.)

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme aj na skutočnosť, že v prípade uzatvorenia nového pracovného pomeru treba rátať aj s vyšším nákladom na zaplatenie nemocenského poistenia do Sociálnej poisťovne.

Príklad na získanie maximálneho materského uzatvorením nového pracovného pomeru

Jana nastupuje na materskú dovolenku 30.11.2019. Je zamestnaná na trvalý pracovný pomer u svojho zamestnávateľa už dlhodobo od 15.12.2014. V tomto zamestnaní má však hrubý príjem cca 650 €. To znamená, že ak by poberala materské z tohto zamestnania mala by materské za jeden kalendárny deň vo výške 16,0274 (v mesiaci, ktorý má 30 dní by dostala materské vo výške 480,90 €).

Jana sa však od 1.8.2019 zamestná u nového zamestnávateľa a starý pracovný pomer ukončí. Nakoľko od 1.8.2019 do 29.11.2019 (deň pred nástupom na materské) uplynie 121 dní zaplateného nemocenského poistenia, čo je viac ako 90 dní, bude sa jej materské rátať z tohto nového pracovného pomeru. V tomto novom zamestnaní predstavuje jej hrubá mzda výšku 1 900 €. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej bude od 1.8.2019 do 31.10.2019 (92 dní).

Denný vymeriavací základ z nového trvalého pracovného pomeru:  = 61,9566 €.

Jana dostane materské za jeden kalendárny deň vo výške 75 % z 61,9566 € = 46,4675 €, čo predstavuje čiastku v mesiaci, ktorý má 30 dní 1 394,10 €.

Jana tak dostane oproti materskej v predchádzajúcom zamestnaní o 913,20 € viac (v mesiaci, ktorý má 30 dní).

V prípade, ak chce otec alebo matka v postavení SZČO získať maximálne materské, je potrebné aby postupovala napr. takto:

 1. uzatvorí so zamestnávateľom pracovný pomer, kde za neho bude zaplatené najmenej 90 kalendárnych dní nemocenského poistenia,
 2. zrušiť alebo pozastaviť živnosť pár dní pred začatím poberania materského.

Je potrebné poznamenať, že ak SZČO chce získať maximálne materské podľa vyššie uvedeného, musí samozrejme splniť podmienku 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia a v deň nástupu na materské, nesmie mať aktívne nemocenské poistenie zo SZČO. V prípade, ak by daná osoba nezrušila alebo nepozastavila živnosť, nerátalo by sa jej materské z pracovného pomeru uzatvoreného najmenej na 90 kalendárnych dní, ale iba zo živnosti.

Príklad na získanie maximálneho materského prechodom zo živnosti na pracovný pomer

Mária je živnostníčkou už niekoľko rokov. Poberať materské začne dňa 14.8.2019. Zo živnosti platila stále minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. To znamená, že ak by sa jej malo rátať materské zo živnosti, jeho výška by bola za jeden kalendárny deň cca 11,5028 € (čo je v kalendárnom mesiaci, ktorý má 30 dní je to suma 345,10 €).

Mária sa však rozhodne so zamestnávateľom ABCX, s.r.o. uzatvoriť nový pracovný pomer od 1.5.2019 s mesačnou mzdou 1 900 €. Nakoľko od 1.5.2019 do 13.5.2019 (deň pred nástupom na materské) uplynie 105 dní zaplateného nemocenského poistenia, čo je viac ako 90 dní, bude sa jej materské rátať z tohto nového pracovného pomeru (ak pár dní pred začatím poberania materského zruší, resp. pozastaví živnosť). Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej bude od 1.5.2019 do 31.7.2019 (92 dní).

Denný vymeriavací základ z nového trvalého pracovného pomeru:  = 61,9566 €.

Mária dostane materské za jeden kalendárny deň vo výške 75 % z 61,9566 € = 46,4675 €, čo predstavuje čiastku v mesiaci, ktorý má 30 dní 1 394,10 €.

Mária tak dostane oproti materskej, ktorú by dostala zo SZČO o 1049 € viac (v mesiaci, ktorý má 30 dní).

Ak osoba, ktorá je SZČO nechce z viacerých dôvodov rušiť alebo pozastaviť živnosť, môže tak v predstihu (v čase plánovania bábätka) sa popri vykonávaní SZČO zamestnať aj na trvalý pracovný pomer. Ak bude mať v deň nástupu na materské aktívne nemocenské poistenie z oboch „zamestnaní“ alebo bude v ochrannej lehote a zároveň splní 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky u každého z nich, bude mať nárok na materské z oboch „zamestnaní“.

Získanie maximálneho materského pri tzv. „reťazovom pôrode“

Aj matka, ktorá čaká ďalšie dieťa a je doma na rodičovskej dovolenke s predchádzajúcim dieťaťom, si môže zvýšiť ďalšie materské.

Matka, ktorá je doma na rodičovskej dovolenke (zo zamestnania) a začne poberať materské predtým než jej skončí rodičovská dovolenka, má nárok na materské, nakoľko takáto matka je stále nemocensky poistená ako zamestnankyňa.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je v tomto prípade rok predchádzajúci roku, v ktorom zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku s druhým dieťaťom. Napr. ak matka nastupuje na materskú dovolenku v roku 2019, rozhodujúce obdobie je rok 2018. Ak v tomto období matka – zamestnankyňa nemala príjem, materské sa jej vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorý nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ pri výpočte prvej materskej.

Matka – zamestnankyňa sa však vie dohodnúť aj so svojim súčasným zamestnávateľom a získať tak vyššie alebo maximálne materské, a to napríklad tak, že sa dohodne so zamestnávateľom že si v rozhodujúcom období vyčerpá časť dovolenky, ktorú jej preplatí, prípadne sa dohodne so zamestnávateľom, že nastúpi do zamestnania v rozhodujúcom období na jeden kalendárny deň s hrubou mzdou cca 63 €.

Ďalšou možnosťou ako si môže matka – zamestnankyňa pri tzv. reťazovom pôrode zvýšiť materské je uzatvoriť nový pracovný pomer s novým zamestnávateľom. Pozor, musí však splniť podmienky nároku na materské.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky