Čo je daňová evidencia

Daňovník, ktorý chce uplatňovať skutočné výdavky, môže od 1.1.2009 zvažovať aj možnosť viesť daňovú evidenciu. Aby sa mohol vyhnúť vedeniu účtovníctva, maximálne výška jeho obvyklých príjmov nesmie prekročiť hranicu 170 000 EUR a podnikateľskú činnosť musí vykonávať sám - to znamená bez zamestnancov.

Ak sa rozhodne podnikateľ pre takúto možnosť, podľa zákona o dani z príjmov vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o:

a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede (výpisy z bankového účtu, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady z registračnej pokladne...);
b) hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý slúži na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť a je ho možné odpisovať;
c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch (prijaté a vystavené faktúry...)

V takomto prípade podnikateľ nie je účtovnou jednotkou, daňová evidencia nepodlieha kontrolám podľa zákona o účtovníctve- správca dane nesankcionuje podnikateľa podľa tohto zákona, avšak podlieha daňovým zákonom a aj z tohto dôvodu je potrebné, v prípade, že podnikateľ je platiteľom DPH, aby viedol záznamy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o DPH. Je teda nevyhnutné, aby viedol evidenciu o svojich zdaniteľných plneniach (prijatých aj uskutočnených) a na jej základe správne určil daňovú povinnosť voči štátu z titulu DPH.

Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že daňová evidencia bude vhodná najmä pre podnikateľov s nízkym obratom a malým počtom účtovných dokladov. S nízkym obratom súvisia potenciálne paušálne výdavky, ale tieto predpokladáme nižšie ako skutočné, a teda z hľadiska optimalizácie základu dane bude ekonomickejšie využiť daňovú evidenciu. Rovnako daňovú evidenciu privítajú za rovnakých podmienok aj platitelia DPH, ktorí majú uplatňovanie paušálnych výdavkov znemožnené, resp. obmedzené.

Detailnejšie sa použitiu aj výhodám daňovej evidencii venujeme v článku Vedenie daňovej evidencie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové výdavky a evidencia pri prenájme nehnuteľnosti

Ako sa uplatňujú daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti a ako čo má obsahovať daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov z prenájmu?

Daňová evidencia v praxi a jej vzor

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby s preukázateľnými výdavkami, môže ísť aj o platiteľov DPH. Prinášame vzor na stiahnutie, ako aj pomôcku pri zápise do evidencie.

Účtovanie zásob vlastnej výroby

Účtovať zásoby vlastnej výroby je možné dvomi spôsobmi, avšak iba niektoré účtovné jednotky majú na výber. Účtovanie zásob obomi spôsobmi v prehľadných tabuľkách.

Sklady a vedenie skladovej evidencie

Ak má podnikateľ zásoby, má okrem vedenia účtovníctva povinnosť viesť aj skladovú evidenciu. Čo všetko táto povinnosť zahŕňa a ako na vedenie skladu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky