Aké odvody platia začínajúci živnostníci?

Ktoré odvody, v akej výške a kedy musí začínajúci živnostník platiť.

Odvody je zovšeobecnené pomenovanie pre poistné (resp. preddavky), ktoré živnostníci platia do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Vykonávanie živnosti sa v súvislosti s platením odvodov označuje ako zárobková činnosť.

Či a aké vysoké odvody musí živnostník platiť hneď na začiatku podnikania závisí od niekoľkých skutočností, napríklad od toho, či v minulosti vykonával živnosť, inú samostatnú zárobkovú činnosť, umeleckú činnosť alebo profesionálne športoval. Zároveň sa zohľadňujú aj ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s inými aktuálnymi aktivitami živnostníka, napríklad či je zároveň aj zamestnaný alebo či začal podnikať popri štúdiu (napr. štúdiu na vysokej škole).

V tomto článku sa budeme venovať odvodom, ktoré musí platiť živnostník na začiatku podnikania, ak ešte nepodnikal a venuje sa len živnosti (nie je zároveň popri živnosti aj študent, nemá zamestnanie a pod.).

Ak patríte do skupiny začínajúcich živnostníkov, ktorí popri živnosti študujú alebo pracujú, prečítajte si:

Stručné informácie k odvodom živnostníkov, ktorí podnikajú popri zamestnaní alebo popri štúdiu nájdete aj v tabuľke uvedenej nižšie.

Živnosť popri zamestnaní a odvody na začiatku podnikania Živnosť popri štúdiu a odvody na začiatku podnikania
Sociálne poistenie musí platiť živnostník, ak mu vznikne povinnosť platiť poistné (prekročí sumu príjmov určenú zákonom za predchádzajúci kalendárny rok). Skutočnosť, že platí odvody do Sociálnej poisťovne aj ako zamestnanec nie je rozhodujúca. Sociálne poistenie musí platiť živnostník, ak mu vznikne povinnosť platiť poistné (prekročí sumu príjmov určenú zákonom za predchádzajúci kalendárny rok). Skutočnosť, že je študentom nie je rozhodujúca.
Zdravotné poistenie: Preddavky na zdravotné poistenie sa v  prvých dvoch kalendárnych rokoch podnikania platiť nemusia. Preddavky sa platia v rámci zamestnania. V ďalších rokoch sa nemusia platiť minimálne preddavky – suma sa určuje na základe údajov z daňového priznania. Neuplatňuje sa minimálny vymeriavací základ – poistné sa platí na základe údajov z daňového priznania (skutočných príjmov a výdavkov). Zdravotné poistenie: Preddavky na zdravotné poistenie sa v prvých dvoch kalendárnych rokoch platiť nemusia. Preddavky za študenta platí štát. V ďalších rokoch sa nemusia platiť minimálne preddavky – suma sa určuje na základe údajov z daňového priznania. Neuplatňuje sa minimálny vymeriavací základ – poistné sa platí na základe údajov z daňového priznania (skutočných príjmov a výdavkov).

Odvody živnostníka na začiatku podnikania do zdravotnej poisťovne v roku 2016

Každý živnostník musí zdravotnej poisťovni oznámiť, že začal vykonávať živnosť. Začínajúci živnostník v súčasnosti už nemusí navštíviť pobočku príslušnej zdravotnej poisťovne osobne, aby oznámil začiatok vykonávania zárobkovej činnosti (živnosti). Potrebné údaje vyplní už pri založení živnosti na Okresnom úrade (fyzickom jednotnom kontaktnom mieste) alebo vyplní elektronický formulár pri založení živnosti online na Ústrednom portáli verejnej správy SR www.slovensko.sk (elektronické jednotné kontaktné miesto). Zdravotné odvody začne platiť už za mesiac, v ktorom začal vykonávať živnosť (dátum uvedený ako deň začatia živnosti).

V priebehu kalendárneho roka platí živnostník preddavky na zdravotné poistenie. Poistné zdravotná poisťovňa vyčísli až na základe daňového priznania, ktoré sa podáva po skončení kalendárneho roka. Výšku poistného na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny rok zdravotné poisťovne oznamujú v priebehu letných mesiacov, najneskôr do konca septembra, resp. októbra, ak si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania.

Živnostníkovi tak môže vzniknúť preplatok (ak zaplatí v priebehu kalendárneho roka vyššie preddavky ako je vyčíslená suma poistného) alebo nedoplatok (ak zaplatí v priebehu kalendárneho roka nižšie preddavky ako je vyčíslená suma poistného). Ak je rozdiel zanedbateľný (zákon určuje sumu 5 eur), zdravotná poisťovňa preplatok nevráti a živnostník nemusí zaplatiť nedoplatok.

Výška prvého preddavku na zdravotné poistenie závisí od dátumu uvedeného ako začatie živnosti. Ak sa začne živnosť vykonávať v priebehu kalendárneho mesiaca, prvý preddavok na zdravotné poistenie sa zaplatí len za pomernú časť mesiaca. Rovnako to platí aj pri skončení podnikania (živnosti).

Živnostníci na začiatku podnikania platia preddavky na zdravotné poistenie spravidla v minimálnej výške, nakoľko zdravotná poisťovňa nemá k dispozícii daňové priznania za prechádzajúce roky. Presnejšie, živnostník si v tomto prípade určuje výšku mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne sám, avšak ich suma nesmie byť nižšia ako minimálna suma. V roku 2016 je suma minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eura. Preddavok je splatný pozadu, do 8. dňa po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.

Príklad: Juraj chce začať podnikať ako živnostník. Byrokracii a úradom sa vyhýba vždy keď môže. Využije službu založenia živnosti a miesto návštevy Okresného úradu ide na pracovný obed s budúcim odberateľom. Keďže chce začať podnikať čím skôr, deň začatia živnosti určí na 11.8.2016. Vie, že živnosť bude mať v dohodnutom termíne založenú.

V súvislosti so začatím podnikania ako živnostník (na účely zdravotného poistenia hovoríme o začatí vykonávania zárobkovej činnosti) mu povinnosť platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vznikne dňom začatia živnosti (11.8.2016). Prvý preddavok na zdravotné poistenie bude splatný 8.9.2016. Výška preddavku bude zodpovedať počtu dní v mesiaci august, počas ktorých Juraj podnikal ako živnostník. Od 11.8.2016 (vrátane) do 31.8.2016 (vrátane) uplynie 21 dní. Preddavok za mesiac august 2016 bude vo výške 40,68 eura.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody živnostníka na začiatku podnikania do Sociálnej poisťovne v roku 2016

Začínajúci živnostník odvody do Sociálnej poisťovne na začiatku podnikania neplatí. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne živnostníkovi vzniká v nadväznosti na dosiahnuté príjmy (resp. výnosy, ak vedie podvojné účtovníctvo), ktoré uvedie v daňovom priznaní. Daňové priznanie živnostník podáva až po skončení kalendárneho roka v nasledujúcom roku (do konca marca, najneskôr do konca septembra), čiže povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne živnostníkovi môže vzniknúť (v závislosti od výšky príjmov) až v nasledujúcom kalendárnom roku, a to od:

  • 1. 7., ak živnostník podá daňové priznanie v riadnom termíne (do konca marca),
  • 1. 10., ak živnostník podá daňové priznanie v predĺženej lehote (napr. do konca júna).

Vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne nemusí živnostník Sociálnej poisťovni oznamovať. Informácie rozhodujúce pre vznik povinného poistného Sociálnej poisťovni povinne oznamuje Finančné riaditeľstvo SR. Živnostníkovi príde od Sociálnej poisťovne list, v ktorom sa dozvie výšku poistného, ktoré je povinný platiť.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa neplatia formou preddavkov, ale živnostník platí priamo poistné. Nevykonáva sa ročné zúčtovanie za kalendárny rok a zaplatené sumy sa považujú za vysporiadané.

Poistné sa platí pozadu za kalendárny mesiac. Odvody do Sociálnej poisťovne sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak pripadne posledný deň splatnosti odvodov do Sociálnej poisťovne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, koniec lehoty sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Výšku odvodov vyčísli za živnostníka Sociálna poisťovňa na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Sumu mesačného poistného následne oznámi živnostníkovi vrátane údajov potrebných k realizácii platby.

Príklad: Nadviažeme na predchádzajúci príklad. Juraj začal podnikať ako živnostník v auguste 2016. Do konca roka 2016 inkasoval od odberateľov príjmy vo výške 6 800 eur a uvedie ich v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2016. Daňové priznanie podá v riadnej lehote, do konca marca 2017.

Finančné riaditeľstvo SR oznámi výšku Jurajových príjmov Sociálnej poisťovni, ktorá zistí, že mu od 1.7.2017 vznikne povinnosť platiť odvody. Listom mu oznámi ich výšku a údaje potrebné k realizácii platieb.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky