Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne platnosť pre podnikateľov a iných daňovníkov z veľkej časti od 1.1.2017.

Dňa 23.11.2016 schválil parlament zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa (okrem iného) mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"). Novela zákona o dani z príjmov prinesie od roku 2017 niekoľko dôležitých zmien.

Zmeny v zdaňovaní podielov na zisku (dividend) od 1.1.2017

Výrazné zmeny v oblasti zdaňovania podielov na zisku (dividend) sa dotýkajú predovšetkým fyzických osôb. V prípade právnických osôb (napr. s.r.o., a.s.) nastávajú zmeny najmä v prípade medzinárodného zdaňovania pri vyplatení dividend do nezmluvných štátov (tzv. daňových rajov).

Dividendy sa budú zdaňovať niekoľkými sadzbami. Vyplatenie dividend v rámci SR sa bude zdaňovať sadzbou 7 %, napríklad ak pôjde o výplatu dividend z s.r.o. jej spoločníkovi alebo konateľovi. Vyplatenie dividend medzi obchodnými spoločnosťami v rámci SR sa zdaňovať nebude.

Pri výplate dividend do nezmluvných štátov sa použije vyššia sadzba dane – 35 %. Touto vyššou sadzbou sa budú zdaňovať aj dividendy, ktoré príjme slovenský daňovník (fyzická alebo právnická osoba) od spoločnosti z nezmluvného štátu.

Zdaňovať sa budú aj dividendy vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré sú do konca roka 2016 od dane z príjmov oslobodené. Zmeny sa budú týkať dividend vyplatených zo zisku vytvoreného za účtovné obdobia začaté do konca roka 2003 a 1.1.2017 a neskôr.

Viac informácií k tejto téme nájdete v článku Zmeny v zdaňovaní podielov na zisku (dividend) od roku 2017.

Zmeny v zdaňovaní podielov na likvidačných zostatkoch od 1.1.2017

Likvidačné zostatky sa budú zdaňovať v prípade, ak k vstupu do likvidácie dôjde 1.1.2017 a neskôr. Pri zdanení sa použije sadzba dane vo výške 7 % a daň sa bude vyberať zrážkou. Daň sa tým bude považovať za vysporiadanú a v daňovom priznaní sa už uvádzať nebude.

Dani z príjmov nebude podliehať počiatočný vklad podnikateľa (napr. peňažný vklad pri založení s.r.o.). O túto sumu sa ešte pred zdanením zníži podiel na likvidačnom zostatku a daň sa vypočíta až z rozdielu. Iné výdavky súvisiace s likvidáciu nie je možné uplatniť do daňových výdavkov.

Viac informácií k tejto téme nájdete v článku Likvidácia firmy v roku 2016 môže byť výhodná.

Zníži sa sadzba dane z príjmov pre firmy a od roku 2018 sa zrušia daňové licencie

Sadzba dane pre právnické osoby je v súčasnosti vo výške 22 %. Za zdaňovacie obdobia, ktoré začnú 1.1.2017 a neskôr sa použije sadza dane z príjmov pre právnické osoby vo výške 21 %.

Firmy (napr. s.r.o.) budú platiť daňovú licenciu naposledy za rok 2017, ak majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Ak budú uplatňovať zdaňovacie obdobie hospodársky rok, daňovú licenciu zaplatia naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré skončí v priebehu roka 2018.

Nárok na započítanie kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné uplatniť aj po zrušení daňových licencií. Rozdiel bude možné započítať v lehote troch nasledujúcich zdaňovacích období, ktoré nasledujú po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.

Započítanie daňovej licencie sa bude vykonávať podľa právneho stavu účinného do konca roka 2017. Rozdiel bude možné započítať len na tú časť daňovej povinnosti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ktorá bude prevyšovať sumu (potenciálne platenej) daňovej licencie.

Zmeny pri transferovom oceňovaní od 1.1.2017

Zmeny nastanú aj v oblasti transferového oceňovania a to pre prípady tuzemských aj zahraničných transakcií medi závislými osobami.

Významnými zmenami sú:

  • rozšírenie okruhu osôb, ktoré sa budú považovať za závislé osoby,
  • zrušenie odsúhlasenia daňovým úradom pre vykonanie tzv. korešpondujúcej úpravy základu dane v rámci SR,
  • vyššie pokuty, ak sa kontrolovaný subjekt proti rozhodnutiu daňového úradu odvolá,
  • doplnené a zmenené definície (napr. kontrolovanej transakcie),
  • fixné poplatky za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Viac informácií k tejto téme nájdete v článku Transferové oceňovanie od roku 2017 a schválené zmeny.

Zmeny v paušálnych výdavkoch od 1.1.2017

Zvýši sa suma paušálnych výdavkov zo súčasných 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Zároveň sa zruší mesačný limit, ktorý je do konca roka 2016 stanovený pevnou sumou vo výške 420 eur.

Od 1.1.2017 bude len jeden limit pre paušálne výdavky, a to vo výške 20 000 eur za jeden kalendárny rok. Maximálnu výšku paušálnych výdavkov tak môžu využiť živnostníci, umelci alebo iné SZČO, ktoré budú mať ročné príjmy vo výške 33 333,34 eur.

Viac informácií k tejto téme nájdete v článku Paušálne výdavky sa od roku 2017 zvýšia.

Zásadne sa obmedzia výdavky na prevádzku vypožičaného majetku od 1.1.2017

Výdavky (náklady) na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci (napr. osobného automobilu) a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke sa budú od 1.1.2017 považovať za daňovo neuznané výdavky (náklady).

Príklad: Ak v roku 2016 spoločník alebo konateľ vypožičal s.r.o. na dohodnuté obdobie automobil, spoločnosť si môže zahrnúť do daňových výdavkov náklady, ktoré nevyhnutne vynaloží na riadnu prevádzku a údržbu vypožičaného automobilu. Od roku 2017 si spoločnosť nebude môcť uplatniť v súvislosti s prevádzkou a údržbou automobilu žiadne daňové výdavky, aj keď bude existovať jednoznačné prepojenie vynaložených výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Jedinou výnimkou, ktorú bude zákon o dani z príjmov od 1.1.2017 dovoľovať sú výdavky (náklady) na energie vynaložené užívateľom (napr. s.r.o., živnostníkom) v súvislosti s užívaním hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky