Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia

Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Parlament schválil zmeny v zákone o dani z príjmov platné pre podnikateľov od roku 2017. Paušálne výdavky sa zvýšia zo súčasných 40 % na 60 % z úhrnu príjmov a porastie aj ich ročný limit. Čítajte o zmenách a ich dopadoch na podnikateľov.

Uplatnenie paušálnych výdavkov je jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov v daňovom priznaní, ktorý využívajú predovšetkým živnostníci. Od 1.1.2013 došlo v súvislosti s paušálnymi výdavkami k dvom závažným zmenám, a to k

  • zrušeniu možnosti ich uplatnenia pri prenájme nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia (len s prideleným DIČ),
  • zavedeniu mesačného limitu vo výške 420 eur a ročného limitu vo výške 5 040 eur.

Zavedenie limitu pre paušálne výdavky sa dotklo najmä podnikateľov (predovšetkým živnostníkov), ktorí dosahovali vyššie ročné príjmy. Určitá časť podnikateľov prešla na uplatňovanie skutočných výdavkov a začala viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.

Paušálne výdavky sú výhodným nástrojom uplatňovania daňových výdavkov najmä pre podnikateľov z kreatívneho sektora (marketéri, programátori, grafici, spisovatelia, prekladatelia, režiséri a pod.), ktorých pracovným prostriedkom je najmä ich šikovnosť. Paušálne výdavky využívajú aj podnikatelia, ktorí pracujú „na živnosť“ (tzv. švarc systém) .

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Zmeny v paušálnych výdavkoch od roku 2017

Od roku 2017 sa zvýši percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Zruší sa mesačný limit (420 eur) a zvýši sa ročný limit sumy paušálnych výdavkov z 5 040 eur na 20 000 eur.  Zmeny v paušálnych výdavkoch sú dôsledkom prijatia zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov").

Maximálny ročný limit paušálnych výdavkov vo výške 20 000 eur sa bude týkať daňovníkov, ktorí budú podnikať celý rok 2017, ako aj daňovníkov, ktorí budú podnikať len jeho časť (napr. začnú podnikať v decembri 2017).

Príklad: Živnostník Matej má príjmy zo živnosti vo výške 15 000 eur a podniká od mája príslušného kalendárneho roka. Na poistnom (odvodoch) zaplatí 500 eur. Porovnanie výšky paušálnych výdavkov, ktorú môže uplatniť v roku 2016 a v roku 2017, a dane z príjmov sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.

Riadok Položka 2016 2017
A Výška príjmov v € 15 000,00 15 000,00
B Počet mesiacov podnikania 8 8
C Mesačný limit paušálnych výdavkov v € 420,00 nie je
D Ročný limit paušálnych výdavkov v € (B x C) 3 360,00 20 000,00
E Percento paušálnych výdavkov 40 % 60 %
F Suma paušálnych výdavkov v € (A x E) 6 000,00 9 000,00
G Uplatniteľná suma paušálnych výdavkov v € (menšia suma z D a F) 3 360,00 9 000,00
H Uplatniteľná suma zaplatených odvodov v € 500,00 500,00
I Základ dane z príjmov v € (A – G – H) 11 140,00 5 500,00
J Nezdaniteľná časť na daňovníka v € 3 803,33 3 803,33
K Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť v € (I – J) 7 336,67 1 696,67
L Použitá sadzba dane z príjmov 19 % 19 %
M Daň z príjmov v € (K x L) 1 393,96 322,36

Pre živnostníka Mateja je zmena v paušálnych výdavkoch výhodná. V porovnaní s rokom 2016 si v roku 2017 môže uplatniť o 5 640 eur vyššie paušálne výdavky, čoho dôsledkom je nižšia daň z príjmov o 1 071,60 eura. Zároveň nemá starosti s preukazovaním skutočných výdavkov v prípade daňovej kontroly, nakoľko paušálne výdavky sú predmetom daňovej kontroly len z formálnej stránky (napr. sa overuje správnosť výpočtu).

Aj od roku 2017 bude pre podnikateľov platiť obmedzenie vzťahujúce sa k DPH. Paušálne výdavky aj naďalej nebudú môcť uplatniť daňovníci, ktorí budú celý rok 2017 platiteľmi DPH. Ak sa daňovník (napr. živnostník) stane platiteľom DPH alebo zruší registráciu pre DPH v priebehu roka 2017, môže v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2017 uplatniť paušálne výdavky.

Článok pokračuje pod reklamou

Platiteľom DPH nie je každý podnikateľ, ktorý sa musí registrovať pre DPH. Môže byť registrovaný pre DPH a mať postavenie tzv. osoby identifikovanej pre DPH. Má síce pridelené IČ DPH, ale nie je platiteľom DPH. Príkladom je živnostník, ktorý nakupuje a/alebo predáva služby z/do iného členského štátu EÚ a je registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH (tzv. registrácia podľa § 7a). Takýto podnikateľ môže uplatňovať paušálne výdavky, aj keď má registráciu pre DPH a pridelené IČ DPH celý rok 2017.

V článku Registrácia na DPH v roku 2015 riešime rozdiely medzi jednotlivými typmi registrácie pre DPH, s čím súvisia aj rozdiely medzi platiteľom DPH a tzv. osobou identifikovanou pre DPH.

Ako ovplyvnia zmeny v paušálnych výdavkoch od roku 2017 živnostníkov a iné SZČO?

Dôsledkom zmien v paušálnych výdavkoch do roku 2017 bude zníženie daňového zaťaženia. Zníženie daňového zaťaženia pri uplatnení paušálnych výdavkov sa bude týkať všetkých živnostníkov a iných SZČO, nakoľko sa zvyšuje ich percentuálna sadzba zo 40 % na 60 %.

Zrušením mesačného limitu pre paušálne výdavky výrazné zlepšenie pocítia živnostníci a iné SZČO, ktoré začnú alebo skončia podnikanie v priebehu kalendárneho roka.

Zmeny v paušálnych výdavkoch ocenia najviac živnostníci a iné SZČO, ktoré dosahujú ročné príjmy vyššie ako 12 600 eur. Táto suma predstavuje hranicu príjmov, ktorou sa dosiahol strop paušálnych výdavkov v roku 2016 (5 040 eur). Od roku 2017 sa hraničná suma posúva na 33 333,34 eura.

Živnostníci a iné SZČO, ktorých ročné príjmy nepresiahnu 33 333,34 eur budú môcť výhody paušálnych výdavkov uplatňovať naplno. Pri vyšších príjmoch bude možné uplatniť paušálne výdavky len v sume 20 000 eur.

Pozrite si v nasledujúcej tabuľke porovnanie výšky paušálnych výdavkov v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu živnostníci, ale aj iné SZČO, v praxi stretnúť v roku 2016 a aj 2017.

Opis situácie Výška paušálnych výdavkov v € Rozdiel v € v prospech roka 2017
2016 2017
Vykonávanie podnikateľskej činnosti celý rok. Príjmy dosiahnuté vo výške 30 000 €. 5 040,00 18 000,00 12 960,00
Vykonávanie podnikateľskej činnosti celý rok. Príjmy dosiahnuté vo výške 10 000 €. 4 000,00 6 000,00 2 000,00
Vykonávanie podnikateľskej činnosti 4 mesiace. Príjmy dosiahnuté vo výške 6 000 eur. 1 680,00 3 600,00 1 920,00
Vykonávanie podnikateľskej činnosti 4 mesiace. Príjmy dosiahnuté vo výške 1 000 eur. 400,00 600,00 200,00

Uplatnia sa zmeny v paušálnych výdavkoch už za rok 2016?

Nie, zmeny v paušálnych výdavkoch nie je možné uplatniť už v daňovom priznaní za rok 2016. Platí to i napriek tomu, že daňové priznanie k dani z príjmov sa bude podávať v roku 2017, teda v období, kedy zmeny v paušálnych výdavkoch budú pre podnikateľov platné.

Prvým zdaňovacím obdobím, kedy budú môcť živnostníci, iné SZČO alebo autori s pasívnymi príjmami (napr. licenčné príjmy) uplatniť novú úpravu paušálnych výdavkov je kalendárny rok 2017.

Prenájom nehnuteľnosti bez paušálnych výdavkov aj v roku 2017

S účinnosťou od 1.1.2013 bola v zákone o dani z príjmov zrušená možnosť uplatniť paušálne výdavky pri prenájme nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia. Od roku 2017 zostáva táto oblasť bez zmeny a pri prenájme nehnuteľnosti je možné uplatniť len skutočné výdavky, napríklad vedením daňovej evidencie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady)

Môže si každý podnikateľ uplatniť paušálne výdavky? Čo by mal podnikateľ zvážiť pri voľbe spôsobu uplatnenia výdavkov (paušálnych, skutočných) v daňovom priznaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky