Jednoduché účtovníctvo

Započuli ste niekedy termín jednoduché účtovníctvo a neviete, čo vlastne jednoduché účtovníctvo je? V nasledujúcom článku sa dozviete, čo si predstaviť pod pojmom jednoduché účtovníctvo, kto ho môže viesť, jeho výhody a nevýhody.

Vedenie jednoduchého účtovníctva je jeden zo spôsobov uplatňovania preukázateľných (skutočných) daňových výdavkov. Okrem jednoduchého účtovníctva môže daňovník uplatňovať preukázateľné daňové výdavky:

Poznámka: Daňovník môže po splnení podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) uplatňovať daňové výdavky formou paušálnych výdavkov.

Jednoduché účtovníctvo primárne slúži na zistenie základu dane daňovníka. Na rozdiel od podvojného účtovníctva funguje jednoduché účtovníctvo na “cashovom” princípe. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.

V jednoduchom účtovníctve je dôležitý príjem a výdavok. V podvojnom účtovníctve je dôležitý výnos a náklad. Pre ilustráciu, výnos vzniká v okamihu poskytnutia služby alebo predaja tovaru, príjem vzniká až v okamihu zaplatenia za poskytnuté služby alebo predaný tovar.

Informácie o tom, kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo a kto si môže zvoliť účtovanie v jednoduchom účtovníctve približujeme v článku Kto musí viesť účtovníctvo alebo Kto musí viesť podvojné účtovníctvo

Príklad na rozdiel medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom

Daňovník v decembri 2015 vystavil faktúru za prepravné služby poskytnuté v decembri 2015. Do konca roku 2015 nebola faktúra zaplatená.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaplatí daň z príjmov z faktúry až v tom roku, v ktorom bola zaplatená, pretože v jednoduchom účtovníctve sa základ dane zisťuje z rozdielu príjmov a výdavkov.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zaplatí daň z príjmov z faktúry už v roku 2015, pretože v podvojnom účtovníctve sa základ dane zisťuje z rozdielu výnosov a nákladov.

Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo nie je povinné pre žiaden okruh daňovníkov. Jednoduché účtovníctvo si môžu zvoliť osoby, ktorým to povoľuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”).

Obchodný zákonník prikazuje účtovať v sústave podvojného účtovníctva podnikateľom zapísaným v obchodnom registri, tzn. všetci podnikatelia zapísaní v obchodnom registri bez ohľadu na to, či sú fyzickou alebo právnickou osobou, musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

V súlade s § 37 Obchodného zákonníka môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri.

Podľa § 9 ods. 2 zákona o účtovníctve môže v sústave jednoduchého účtovníctva účtovať:

 • fyzická osoba, ktorá podniká (má príjem podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť (má príjem podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov), ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane podľa zákona o dani z príjmov a nevedie daňovú evidenciu,
 • občianske združenie a jeho organizačné zložky s právnou subjektivitou, organizačné zložky Matice slovenskej s právnou subjektivitou, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - zároveň nesmú podnikať, nesmú byť subjektom verejnej správy a ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nesmeli presiahnuť hranicu 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie s právnou subjektivitou - nesmú podnikať.

Povolenie účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 37 Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na fyzické osoby s príjmami z prenájmu (príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) a z použitia diela a umeleckého výkonu (príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), avšak tie sa na rozdiel od fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepovažujú za účtovné jednotky podľa zákona o účtovníctve. Znamená to, že fyzické osoby s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ale nemusia dodržiavať všetky ustanovenia zákona o účtovníctve a nemôžu byť sankcionované za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve. Viac sa dozviete v článku Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov za rok 2015.

Výhody a nevýhody jednoduchého účtovníctva

Každá forma uplatňovania daňových výdavkov má svoje výhody a nevýhody.

Výhodami jednoduchého účtovníctva sú :

 • výška daňových výdavkov nie je limitovaná hornou hranicou (môžu byť vyššie ako 40% zo zdaniteľných príjmov, môžu byť dokonca vyššie ako zdaniteľné príjmy),
 • rýchle zistenie základu dane z príjmov,
 • v porovnaní s podvojným účtovníctvom sa zdaní až príjem a nie výnos,
 • menšia administratívna náročnosť v porovnaní s podvojným účtovníctvom,
 • v prípade daňovníkov s príjmami z prenájmu a s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu nie je povinnosť zostavovať účtovnú závierku, inventarizovať majetok a záväzky a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve.

Nevýhodami jednoduchého účtovníctva sú :

 • nižšia informačná hodnota v porovnaní s podvojným účtovníctvom - v jednoduchom účtovníctve sú príjmy za výrobky a príjmy za služby zahrnuté v jednej položke PRÍJEM ZA VÝROBKY A SLUŽBY, zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve majú predané výrobky účet 601, poskytnuté služby účet 602. Podrobné rozčlenenie na konkrétne analytické účty závisí od informačných potrieb daňovníka,
 • vyššia administratívna náročnosť v porovnaní s daňovou evidenciou a paušálnymi výdavkami,
 • možná potreba zamestnať účtovníka alebo objednať účtovné služby u externého účtovníka, účtovnej firmy*,
 • podriadenosť nielen daňovým zákonom, ale aj zákonu o účtovníctve - možné sankcie za nesplnenie požiadaviek zákona o účtovníctve (okrem daňovníkov s príjmami z prenájmu a s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu),

*Poznámka: Aj pri paušálnych výdavkoch a daňovej evidencii odporúčame využiť služby účtovníka alebo účtovnej firmy. Profesionálni účtovníci sa lepšie orientujú v daňových zákonoch. Existuje menšia pravdepodobnosť, že vzniknú chyby v daňovom priznaní v dôsledku opomenutia dôležitého obmedzenia daňových výdavkov alebo v dôsledku nezahrnutia všetkých zdaniteľných príjmov do základu dane z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre koho je jednoduché účtovníctvo dobré a pre koho nie?

Jednoduché účtovníctvo má slabšiu informačnú hodnotu ako podvojné účtovníctvo. Pre toho, kto chce alebo potrebuje sledovať výnosy (príjmy) a náklady (výdavky) podrobne, napr. za každého zamestnanca osobitne je vhodnejšie podvojné účtovníctvo.

Jednoduché účtovníctvo nie je vhodné ani pre daňovníkov , ktorí:

 • majú v porovnaní s príjmami nízke výdavky,
 • majú málo druhov výdavkov,
 • nikoho nezamestnávajú, nemajú sklady, nenakupujú veľa tovarov, ale ich hlavným prínosom je ich vlastná práca.

V tomto prípade odporúčame uplatňovať výdavky buď formou paušálnych výdavkov alebo vedením daňovej evidencie.

Do konca roka 2013 bolo výhodné viesť jednoduché účtovníctvo pre daňovníkov, ktorí nespĺňali podmienky na vedenie daňovej evidencie. Od začiatku roka 2014 sa však obmedzujúce podmienky zrušili. Ak má podnikateľ na výber medzi jednoduchým účtovníctvom a daňovou evidenciou, je pre neho výhodnejšia daňová evidencia (nie je potrebné zostavovať účtovnú závierku a pod.). Daňová evidencia síce nie je nikde špecifikovaná, ako má vyzerať, ale daňovník sa môže inšpirovať účtovnými knihami z jednoduchého účtovníctva.

Prečítajte si tiež

Jednoduché účtovníctvo je výhodnejšie v tom prípade, ak má daňovník povinnosť nariadenú povinnosť vedenia účtovníctva v prípade poskytnutia dotácie, príspevku alebo grantu.

Daňovníci, ktorým bol poskytnutý napr. príspevok na začatie podnikania, sú povinní viesť pre úrad práce účtovníctvo kvôli preukázaniu oprávnenosti výdavkov*. Pre nich je výhodnejšie jednoduché účtovníctvo ako podvojné účtovníctvo.

*Poznámka : Daňovník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo kvôli preukázaniu oprávnenosti výdavkov pri prijatom príspevku na začatie podnikania, môže na účely vyčíslenia základu dane a výpočtu dane z príjmov uplatniť paušálne výdavky (ak sú pre neho výhodnejšie ako uplatňovanie skutočných (preukázateľných) výdavkov a ak spĺňa všetky podmienky na uplatnenie paušálnych výdavkov). Znamená to, že bude príjmy a výdavky spojené s podnikaním zaznamenávať duálne:

 • pre potreby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ich bude zaznamenávať prostredníctvom účtovníctva,
 • pre potreby vyčíslenia základu dane si uplatní paušálne výdavky.

Ako viesť jednoduché účtovníctvo

Daňovník by mal pri vedení jednoduchého účtovníctva dodržiavať ustanovenia:

 • zákona o účtovníctve,
 • zákona o dani z príjmov,
 • zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 • Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva , ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov,
 • a iných zákonov a opatrení.

Daňovník v jednoduchom účtovníctve účtuje o:

 • stave a pohybe majetku,
 • stave a pohybe záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • príjmoch,
 • výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

Výsledok hospodárenia zistí porovnaním príjmov a výdavkov po skončení účtovného obdobia.

V jednoduchom účtovníctve je najdôležitejšou účtovnou knihou peňažný denník. V peňažnom denníku sa zaznamenávajú všetky príjmy a výdavky uskutočnené počas účtovného obdobia. Okrem peňažného denníka sa v jednoduchom účtovníctve používa kniha záväzkov, kniha pohľadávok a pomocné knihy.

Účtovné jednotky zostavujú po skončení účtovného obdobia účtovnú závierku. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa zostavuje a podáva do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Vyskúšajte program ALFA plus úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Účtovanie a evidencia skladových zásob (materiálu, tovaru)

Účtovať príjem a výdaj materiálu a tovaru je možné dvomi spôsobmi, avšak iba niektoré účtovné jednotky majú na výber. Evidenciu zásob je však potrebné viesť vždy. Ako na to?

Prerušenie odpisovania dlhodobého hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Účtovné jednotky vedúce jednoduché účtovníctvo sa môžu rozhodnúť uplatniť si účtovné odpisy v rovnakej výške ako daňové odpisy, aj prerušiť odpisovanie. Aký to má vplyv?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky