Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu – príklady

Aké podmienky musí splniť zamestnanec, aby mal nárok na príspevok na rekreáciu vysvetlené na praktických príkladoch.

Aká je výška príspevku na rekreáciu?

Príspevok na rekreáciu, ktorý poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi, na základe jeho žiadosti o príspevok je vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však vo výške 275 eur za kalendárny rok. Výšku príspevku na rekreáciu v maximálnej sume 275 eur je zamestnávateľ povinný sledovať aj v prípade, ak zamestnanec požiada o príspevok na rekreáciu v priebehu kalendárneho roka viac krát (až kým neprekročí daný limit).

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Príspevok na rekreáciu je povinný poskytnúť svojim zamestnancom na ich žiadosť ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t.j. 50 zamestnancov a viac). Na účely zisťovania, či zamestnávateľ má alebo nemá dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie príspevkov na rekreáciu je potrebné posudzovať počet zamestnancov z priemerného evidenčného počtu zamestnancov za prechádzajúci kalendárny rok.

Ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov nemá povinnosť na žiadosť zamestnanca poskytnúť  príspevok na rekreáciu, ale môže tak urobiť, a to za rovnakých podmienok ako zamestnávateľ s počtom zamestnancov viac ako 50.

Kedy bude mať zamestnanec nárok na príspevok na rekreáciu?

O príspevok na rekreáciu môže svojho zamestnávateľa požiadať len ten zamestnávateľ, ktorý je zamestnaný v trvalom pracovnom pomere (t.j. nie je zamestnaný na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), ktorý ku dňu začatia rekreáciu trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnanec musí splniť aj podmienku, a to preukázanie oprávnených výdavkov na rekreáciu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

Ako sme si mohli všimnúť hlavnou podmienkou je to, že zamestnanec musí byť zamestnaný u svojho zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer nepretržite najmenej 24 mesiacov, pričom nie je určené o aký pracovný pomer ide, t.j. môže byť uzatvorený na dobu určitú, ako aj neurčitú a taktiež  môže byť uzatvorený na plný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas.

V rámci problematiky fungovania a účtovania rekreačných poukazov si môžete prečítať aj nasledujúce články:

Rekreačné poukazy v roku 2020

Účtovanie rekreačných poukazov a príspevkov na rekreáciu

Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor

Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

V ďalšej časti článku sa budeme venovať praktickým príkladom nároku na príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy u zamestnávateľov s počtom zamestnancov viac ako 49

Príklad nároku na príspevok na rekreáciu u zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer nepretržite 5 rokov

Zamestnanec Štefan je zamestnaný u svojho zamestnávateľa od začiatku roka 2014, t.j. je zamestnaný už 5 rokov. Zamestnávateľovi predložil faktúru, ktorá bola vystavená na jeho meno za víkendový pobyt v Tatrách v celkovej výške 600 eur. Má Štefan nárok na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa?

Prečítajte si tiež

Štefan má nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu v celkovej výške 275 eur, nakoľko 55 % zo sumy pobytu 600 eur je 330 eur, čo je suma vyššia ako maximálna možná suma príspevku za kalendárny rok.

Príklad nároku na príspevok na rekreáciu u zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer menej než jeden rok

Zamestnanec Jozef je zamestnaný u svojho zamestnávateľa od 1.7.2018. Dňa 1.3.2019 sa chystá na rekreačný pobyt na 5 dní, za ktorý zaplatí 500 eur. Jozefovi bude vydaný doklad z elektronickej registračnej pokladnice, ako potvrdenie o úhrade pobytu, kde bude okrem iných údajov, uvedené aj jeho meno (meno bude súčasťou výstupných údajov z ERP). Má Jozef nárok na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa?

Aj napriek tomu, že Jozef doloží všetky potrebné doklady na príspevok na rekreáciu, nie je možné aby mu zamestnávateľ tento príspevok vyplatil, nakoľko ku dňu rekreácie, t.j. k 1.3.2019 je v pracovnom pomere len 8 mesiacov, čo je menej ako zákonom stanovená podmienka: trvanie pracovného pomeru nepretržite 24 mesiacov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad nároku na príspevok na rekreáciu u zamestnanca, ktorý bol zamestnaný u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer na dobu určitú a prešiel kontinuálne na dobu neurčitú

Zamestnanec Peter je zamestnaný u svojho zamestnávateľa od 1.6.2016, pričom najprv uzatvoril so zamestnávateľom pracovný pomer na dobu určitú v trvaní jedného roka, t.j. od 1.6.2016 do 31.5.2017, následne sa so zamestnávateľom dohodol na uzatvorení dodatku k pracovnému pomeru, a to o uzatvorení tohto pomeru na dobu neurčitú (prešiel kontinuálne z pracovného pomeru na dobu určitú na pracovný pomer na dobu neurčitú). Vo februári 2019 bol Peter na víkendovom pobyte  a zamestnávateľovi za tento pobyt predložil faktúru vystavenú na jeho meno vo výške 400 eur. Má Peter nárok na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa?

Prečítajte si tiež

V tomto prípade – pokračovanie pracovného pomeru kontinuálne, formou dodatku k pôvodnej pracovnej zmluve môžeme povedať, že pracovný pomer trvá nepretržite od 1.6.2016, to znamená, že Peter má nárok na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa. Zamestnávateľ mu vyplatí príspevok na rekreáciu v sume 220 eur, t.j. 55 % zo sumy pobytu 400 eur. Uvedené znamená, že Peter ešte môže predložiť ešte doklady z rekreácie v priebehu kalendárneho roka a bude mu preplatená aj zvyšná suma 55 eur (t.j. 275 eur – 220 eur).

Príklad nároku na príspevok na rekreáciu u zamestnanca, ktorý bol zamestnaný u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer na kratší pracovný úväzok

Zamestnanec František je zamestnaný u svojho zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer od začiatku roka 2016 na polovičný pracovný úväzok (20 hodín týždenne), t.j. je zamestnaný u svojho zamestnávateľa už 3 roky. František svojmu zamestnávateľovi vo februári 2019 predložil faktúru, na ktorej bolo uvedené jeho meno spolu s menom jeho manželky, ktorá sa zúčastnila pobytu s ním, vo výške 400 eur. Má František nárok na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa?

Nakoľko oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú aj výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa s ním zúčastnili rekreácie (napr. manželka, dieťa a pod.) zamestnávateľ preplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu aj z pobytu, ktorý zaplatil František aj za svoju manželku. František má nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu v celkovej výške 110 eur, nakoľko 55 % zo sumy 400 eur je 220 eur, tým, že  František pracuje na polovičný pracovný úväzok, je potrebné mu skrátiť výšku príspevku na polovicu, t.j. 220/2 (ak by pracoval na plný pracovný úväzok mal by nárok na 275 eur).

Príklad nároku na príspevok na rekreáciu u zamestnankyne, ktorá je zamestnaná u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer a v súčasnosti je na rodičovskej dovolenke

Zamestnankyňa Petra pracuje u svojho zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer od 1.7.2015. Počas celého roka 2019 však bude Petra na rodičovskej dovolenke. Má nárok na požiadanie zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu v roku 2019, aj napriek tomu, že bude na rodičovskej dovolenke?

Nakoľko Petra spĺňa podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru viac ako 24 mesiacov, má nárok na požiadanie svojho zamestnávateľa o poskytnutie príspevku na rekreáciu, a to aj napriek tomu, že je v súčasnosti na rodičovskej dovolenke.

Príklad preplatenia príspevku na rekreáciu u zamestnanca, ktorému bol vydaný rekreačný poukaz

Zamestnávateľ vydal na začiatku roku 2019 zamestnancovi Tiborovi (na jeho žiadosť) rekreačný poukaz v hodnote 500 eur. Aké doklady musí Tibor predložiť svojmu zamestnávateľovi na preplatenie príspevku na rekreáciu?

Prečítajte si tiež

Nakoľko na začiatku roka 2019 zamestnávateľ objednal tento rekreačný poukaz a zaplatil za poukaz 55 % zo sumy 500 eur, t.j. sumu 275 eur a zvyšok zaplatil zamestnanec, zamestnávateľ už nevypláca svojmu zamestnancovi príspevok na rekreáciu, nakoľko si vydaním uvedeného rekreačného poukazu svoju povinnosť splnil. Rovnako aj zamestnanec už nie je povinný predkladať zamestnávateľovi žiadne iné doklady.

Príklad nároku na príspevok na rekreáciu u zamestnanca, ktorý sa rekreačného pobytu sa zúčastnil spolu s manželkou

Zamestnanec Igor je zamestnaný u svojho zamestnávateľa už od roku 2005. V januári 2019 sa zúčastnil víkendového rekreačného pobytu, pričom na tomto pobyte bol spolu so svojou manželkou. Zamestnávateľovi predložil faktúru vystavenú na jeho meno v celkovej výške 500 eur. Má Igor nárok na príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa?

Igor má nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu z celej sumy pobytu 500 eur, a to aj napriek tomu, že na faktúre je uvedené (v predmete fakturácie), že pobytu sa zúčastnila aj jeho manželka. Podľa  zákonných podmienok sú akceptovateľné aj výdavky na najbližšie osoby, ktoré so zamestnancom dovolenkujú (t.j. napr. manželka, deti a pod.) Igor má nárok na príspevok na rekreáciu vo výške 275 eur, t.j. 55 % zo sumy pobytu 500 eur. Je potrebné upozorniť však na to, že faktúra musí byť vystavená na manžela (v našom prípade na Igora), aby si mohol uplatniť príspevok na rekreáciu on u svojho zamestnávateľa (ak by išlo o partnerku, nie manželku, je potrebné aby zamestnanec predložil aj čestné prehlásenie o tom, že spolu s partnerkou žijú v spoločnej domácnosti). V prípade, ak by si chcela aj manželka uplatniť príspevok na rekreáciu z tohto pobytu u svojho zamestnávateľa, bolo by potrebné aby boli vystavené 2 samostatné faktúry na každého z manželov samostatne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky