Účtovanie rekreačných poukazov a príspevkov na rekreáciu

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Ako správne zaúčtovať rekreačné poukazy a kedy je príspevok na rekreáciu uznaný za daňový výdavok?

Čo sú rekreačné poukazy?

Za splnenia podmienok upravených v Zákonníku práce môže žiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 50 a viac, sú tieto príspevky povinné. Príspevok je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Viac informácií o rekreačných poukazoch sa dozviete v článku Rekreačné poukazy pre zamestnancov od roku 2019 a v článku Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Účtovanie rekreačných poukazov v roku 2019

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Od skutočnosti, či zamestnávateľ poskytne rekreačný poukaz alebo preplatí zamestnancovi predložený účtovný doklad, závisí účtovanie týchto transakcií.

Účtovanie kúpy a odovzdania rekreačných poukazov zamestnancovi

Pri nákupe rekreačných poukazov sa účtuje o nákupe cenín. Pri odovzdaní zamestnancovi, do výšky maximálne 275 eur za kalendárny rok (resp. pri skrátenom pracovnom čase v nižšej sume), ide o náklad účtovaný na účte zákonných sociálnych nákladov. Účtovanie rekreačných poukazov si uvedieme v tabuľke:

Účtovný prípad Účtovanie (MD/D)
Nákup rekreačných poukazov 213/325 (na faktúru) 213/211 (v hotovosti)
Odovzdanie rekreačného poukazu zamestnancovi (55 %, max. do výšky 275 eur) 527/213

Účtovanie príspevku na rekreáciu – preplatenie na základe predloženia dokladov zamestnancom

V prípade, že zamestnávateľ nenakúpi rekreačné poukazy a rozhodne sa preplácať zamestnancom účtovné doklady (spravidla faktúry, nakoľko musia obsahovať meno zamestnanca), pri predložení dokladov účtuje zamestnávateľ náklad na účte zákonných sociálnych nákladov. Súvzťažným účtom sú ostatné záväzky voči zamestnancom. Doklady je potrebné predložiť do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Účtovanie si uvedieme v tabuľke:

Účtovný prípad Účtovanie (MD/D)
Predloženie účtovného dokladu (faktúry) preukazujúceho výdavky na rekreáciu (55 %, max. do výšky 275 eur) 527/333
Preplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancovi 333/221 (z bankového účtu) 333/211 (v hotovosti)

Príspevok na rekreáciu ako daňový výdavok

Náklad, ktorý je v oboch prípadoch účtovaný na účte 527 – Zákonné sociálne náklady, je daňovo uznaný v zdaňovacom období, v ktorom rekreácia začala. Príspevok je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok (ak nemá zamestnanec s dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu (dovolenku)

Predstavíme vám tri možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu. Ako v praxi fungujú a v čom sú tieto možnosti pre zamestnanca a zamestnávateľa výhodné a v čom nevýhodné?

Zdaňovanie rekreačných poukazov (príspevkov na rekreáciu)

Ako je to s príspevkami na rekreáciu (rekreačnými poukazmi) z hľadiska dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia z pohľadu zamestnanca a z pohľadu zamestnávateľa?

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu – príklady

Aké podmienky musí splniť zamestnanec, aby mal nárok na príspevok na rekreáciu vysvetlené na praktických príkladoch.

Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my spolu s odborníkmi odpovedáme. V rámci našej poradne Podnikajte s odborníkmi ste nám zaslali otázky k rekreačným poukazom. Odpovedali na ne Dagmar Bednáriková a Alica Orda Oravcová zo Slovenskej komory daňových poradcov.