Príspevok na rekreáciu v praxi – otázky čitateľov

S využívaním rekreačných príspevkov v praxi prichádza aj množstvo nevyjasnených otázok. Musí faktúra obsahovať pečiatku a podpis? Je možné získať príspevok počas OČR?

Príspevok na rekreáciu môže v roku 2019 získať len ten, kto vo firme pracuje viac ako 24 mesiacov. Zároveň však jeho zamestnávateľ musí zamestnávať minimálne 50 pracovníkov. O detailnejších podmienkach uplatnenia rekreačného príspevku sa dozviete v článku Rekreačné poukazy v roku 2020.

Do redakcie nám prichádza množstvo podnetov a otázok k uplatňovaniu rekreačných poukazov v praxi. Oslovili sme preto daňové poradkyne Alicu Orda Oravcovú, Dagmar Bednárikovú a Ailinu Hankovú zo Slovenskej komory daňových poradcov, aby nám na ne odpovedali.

Je možné využiť príspevok na rekreáciu aj pre jednu osobu – bez manžela alebo dieťaťa?

Dagmar Bednáriková: Splnenie kritérií na uplatnenie rekreačného príspevku nie je viazané na počet zúčastnených osôb. Zákon sa vzťahuje prioritne na preplatenie výdavkov zamestnanca. Okrem toho umožňuje preplatenie aj preukázaných výdavkov zamestnanca na služby cestovného ruchu na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Môj zamestnávateľ poskytuje rekreačný príspevok vo forme rekreačného poukazu. Drvivá väčšina lacnejších ubytovacích zariadení alebo táborov pre deti však tento poukaz neakceptuje. Môžem sa dostať k príspevku na rekreáciu inak? Je možné požiadať spoločnosť vydávajúcu rekreačné poukazy, aby zrušila konto na moje meno a tým pádom by som mohla žiadať zamestnávateľa o preplatenie faktúry?

Alica Orda Oravcová: Podľa nám známeho výkladu je zamestnávateľ oprávnený určiť, či zamestnancovi poskytne príspevok na rekreáciu formou poukazu alebo prostredníctvom procesu refundácie predložených faktúr za rekreáciu rovnako ako je tomu aj v prípade stravovania. Máme však vedomosť o tom, že ak máte záujem o rekreáciu, ktorú vydavateľ poukazu nemá vo svojom portfóliu, viete mu zaslať prostredníctvom svojho konta požiadavku, ktorú vydavateľ bude mať snahu vyriešiť v prospech zamestnanca.

Ak idem na rekreáciu s kamarátmi, ktorí príspevok na rekreáciu žiadať nebudú, musia byť na doklade uvedené aj ich mená? Napríklad faktúra bude vyhotovená na moje meno, máme jeden apartmán, bude tam uvedené ubytovanie pre 4 osoby na 5 nocí, cena 1 000 €. Preplatí mi zamestnávateľ na základe tohto dokladu štvrtinu sumy čiže 250 €?

Dagmar Bednáriková: Na doklade o ubytovaní musia byť povinne označení všetci účastníci pobytu. Samozrejmou súčasťou je  identifikácia zamestnanca - žiadateľa o príspevok.  Oprávnené výdavky v danom prípade preplatí zamestnávateľ do výšky, ktorá sa vzťahuje na ubytovanie zamestnanca. Výdavky v súvislosti s ubytovaním kamarátov sú vylúčené.

Tábor pre dieťa platil môj partner, s ktorým žijeme v spoločnej domácnosti, zo spoločného účtu, ku ktorému som disponentom aj ja. Môj zamestnávateľ mi však faktúru nechce preplatiť a argumentuje, že som mala platiť zo svojho účtu. Je to pravda? Ak si chcem nechať preplatiť faktúru, nemôžem platiť z rodinného účtu? A ak môj zamestnávateľ nemá pravdu, čo mám robiť?

Alica Orda Oravcová: Úhrada oprávnených výdavkov na rekreáciu má byť prioritne zaplatená z účtu zamestnanca, ktorý predkladá žiadosť o príspevok na rekreáciu. Podľa usmernenia FRSR je možné akceptovať úhradu z iného účtu aj v prípade manželov, ktorí majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a daný účet je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manželka má k účtu dispozičné právo.

Prípadne, ak zamestnávateľ mesačne pripisuje mzdu na účet partnera zamestnankyne, ktorá žiada o príspevok na rekreáciu a zamestnankyňa preukáže, že má k účtu dispozičné právo a teda že na účte sú aj jej prostriedky, podľa vyjadrenia FRSR možno aj takýto výpis z účtu považovať za preukázaný spôsob úhrady v súlade s § 152a Zákonníka práce a nárok na príspevok na rekreáciu vzniká. Konkrétny spôsob preukázania nároku určuje zamestnávateľ svojím vnútorným predpisom.

Viac o platení rekreácie inými osobami sa dozviete v článku Kto môže zaplatiť rekreáciu, aby zamestnanec mohol využiť príspevok?

Bližšie informácie k preplateniu tábora cez príspevok nájdete v texte Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor.

Plánujem ísť do kúpeľov a využiť preplatenie časti nákladov od zamestnávateľa formou rekreačného príspevku. Pracovníčka kúpeľov mi však odmieta na faktúru uviesť zaplatenie kúpeľného poplatku. Vraj to tam nemusí byť. Ako to teda je? Má byť na faktúre uvedený aj poplatok, resp. odvod miestnej dane z ubytovania obci?

Dagmar Bednáriková: Daň za ubytovanie je miestnou daňou, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia. Všetky súvisiace povinnosti - úhrada dane, evidencia daňovníkov, zúčtovanie dane sú výlučne záležitosťou platiteľa dane - prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Zamestnanec nemusí  zisťovať  splnenie týchto náležitostí. Preto ak budú  splnené ostatné kritériá vymedzené zákonom a ak zamestnávateľovi predložíte dokumentáciu znejúcu na  vaše meno, potom nie je potrebné skúmať zaplatenie miestnej dane za ubytovanie.

Je možné preplatenie nákladov za rekreáciu aj počas OČR?

Ailina Hanková: Ošetrovanie člena rodiny je osobnou prekážkou na strane zamestnanca a zamestnanec je na pracovisku neprítomný z dôvodu, že ošetruje chorého člena rodiny.  Dôvodom ošetrovného je vznik potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela/manželky alebo rodiča  za predpokladu, že ich zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou. Ide teda o stav, kedy zdravotný stav rodinného príslušníka je taký, že vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť – ošetrovanie. Takéto obdobie nemožno považovať za obdobie rekreácie. Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania OČR.

Článok pokračuje pod reklamou

Pracovala som vo firme s viac ako 50-timi zamestnancami 2,5 roka. K 31. máju som dostala výpoveď z dôvodu rušenia pracovných pozícií. Na leto som pre svoje deti zaplatila tábor, na ktorý som chcela využiť rekreačný príspevok od zamestnávateľa. Tábor som platila ešte v marci pred podpísaním výpovede, no tábor je až v júli. Môžem si nárokovať na preplatenie?

Dagmar Bednáriková: Pri posudzovaní tejto otázky je prvoradé, že nárok na priznanie príspevku vzniká zamestnancovi iba vtedy, ak ku dňu začatia pobytu je v pracovnom pomere,  a to  nepretržite minimálne  24 mesiacov. Aby vám zamestnávateľ príspevok poskytol, musia byť splnené všetky zákonné podmienky. Ak čo i len jedna z podmienok nie je splnená, v danom prípade požiadavka vzťahujúca sa na dobu trvania pracovného pomeru, nárok na príspevok nevzniká a zamestnávateľ na letný tábor detí nemusí prispieť. Výnimku z tejto podmienky zákon nestanovuje. Znamená to, že nárokovať preplatenie táboru u zamestnávateľa si môžete len vtedy, ak ste k momentu získania faktúry ešte zamestnaná. Zamestnaná musíte byť nepretržite viac ako 24 mesiacov.

Môj zamestnávateľ trvá na tom, že účtovný doklad, na ktorý chcem využiť uplatnenie príspevku, musí obsahovať aj údaj o platení dane z ubytovania. Je to tak?

Ailina Hanková: Daň z ubytovania je miestnou daňou a je vyberaná z odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení. Daň za ubytovanie je fakultatívnou daňou, to znamená, že je na rozhodnutí príslušnej obce, či danú daň bude alebo nebude vyberať. Môže teda nastať situácia, kedy na území obce takáto daň ani neexistuje. Ak takáto daň je na území obce uplatňovaná, potom je na zodpovednosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, aby splnil všetky vyplývajúce podmienky ako sú príslušné evidencie, zúčtovanie a odvod dane za ubytovanie obci.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec nemá dôvod ani povinnosť skúmať splnenie podmienok prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, ktorými obec ustanovuje podmienky platenia dane za ubytovanie.

Rovnako ani zamestnávateľ nemá dôvod ani povinnosť skúmať zaplatenie miestnej dane za ubytovanie, ak zamestnanec preukáže oprávnené výdavky na rekreáciu  účtovnými dokladmi, ktoré obsahujú povinné náležitosti ako: meno zamestnanca a mená ostatných zúčastnených osôb, popis poskytnutých služieb, termín rekreácie, cenu za pobyt, dátum a spôsob úhrady.

Musí účtovný doklad, resp. faktúra, obsahovať podpis a pečiatku?

Dagmar Bednáriková: Naša legislatíva neprikazuje, že na faktúre musí byť aj pečiatka firmy. Vo všeobecnosti platí, že okrem taxatívne stanovených náležitostí sa používajú aj fakultatívne, ktoré  nie sú zo zákona povinné, ale môžu sa na faktúrach uvádzať, ako napríklad pečiatka,  telefonický kontakt a pod.

Povinné používanie  pečiatky nestanovuje žiaden zákon, zákon o účtovníctve a ani podľa zákona o DPH nie je potrebné, aby faktúra obsahovala pečiatku a podpis. 

Ak má ale spoločnosť uvedenú vo výpise z obchodného registra  povinnosť používať pečiatku v obchodnom styku, tak by ju mali na svojich oficiálnych písomnostiach  pečiatku aplikovať.

Z pohľadu zákona o účtovníctve však musí účtovný doklad obsahovať okrem základných náležitostí (slovného a číselného označenia účtovného dokladu, obsahu účtovného prípadu, peňažnej sumy, dátumu  vyhotovenia a uskutočnenia účtovného dokladu) aj podpisový záznam osoby, ktorá poskytla službu. Ak ide o faktúru odoslanú elektronicky,  je potrebné, aby na zaručenie neporušenosti obsahu a vierohodnosti pôvodu obsahovala v zmysle zákona o DPH elektronický podpis.  

Viac o tom, čo má faktúra obsahovať, sa dozviete v článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu.

Musím zamestnávateľovi dodať aj doklad o úhrade? Napríklad ak som platil prevodom z účtu, či mu mám predložiť výpis z účtu. A ak musím dodať doklad o úhrade, musí byť rekreácia zaplatená prevodom len z môjho účtu?

Dagmar Bednáriková: Áno, zamestnávateľovi musíte predložiť aj dokumentáciu, ktorou preukážete  úhradu za pobyt. Ak ste platili bezhotovostným prevodom, potom transakciu preukážete výpisom z vášho účtu. Zamestnávateľ môže akceptovať výlučne výdavky zaplatené vami - žiadateľom o príspevok, nie  výdavky niekoho iného, teda iba platbu, ktorá odišla z vášho účtu.

Musia byť jednotlivé služby rozpísané na faktúre? Napr. ubytovanie, wellnes, bowling, polpenzia. Prípadne musia byť aj zvlášť vyčíslené?

Dagmar Bednáriková: Oprávnenými výdavkami na preplatenie príspevku sú výdavky uvedené na účtovnom doklade. Náležitosti účtovného dokladu definuje §10 zákona o účtovníctve. K základným údajom patrí aj popis poskytnutých služieb.

Zákon medzi oprávnené výdavky zaraďuje aj iné služby súvisiace s ubytovaním, napr.  stravovacie služby, sprievodcovské služby, prepravné služby, vstup do bazéna, fitenscentra, účet za welness a podobne, ak sú uvedené na jednej faktúre resp. doklade.

Prečítajte si aj ďalšie odpovede na časté otázky k rekreačným príspevkom v texte Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky