Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021

Ako určiť výšku účtovných a daňových odpisov v roku 2021? Aký majetok je predmetom odpisovania a koľko odpisových skupín poznáme?

Majetok daňovníka sa pri jeho využívaní opotrebúva a stráca tak svoje vlastnosti. Podstatou odpisovania je postupné zahrňovanie opotrebenia majetku v nákladoch daňovníka. Rozlišujeme daňové a účtovné odpisy, pričom daňové odpisy ovplyvňujú základ dane daňovníka, kedy môže byť rozdiel účtovných a daňových odpisov pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou k základu dane. Účtovné odpisy majú vplyv na výsledok hospodárenia, do ktorého vstupujú prostredníctvom nákladov.

Čo je predmetom odpisovania

Medzi položky, ktoré sú podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) hmotným majetkom, ktorý je v roku 2021 predmetom odpisovania patria napríklad:

 • samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote nad 1 700€ s použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby,
 • pestovateľské celky trvalých porastov,
 • zvieratá, ktoré sú dlhodobým majetkom,
 • technické zhodnotenie,
 • iný majetok podľa tohto zákona.

Nehmotný majetok daňovník odpisuje, ak je jeho hodnota nad 2 400€ a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Daňovník sa podľa zákona o dani z príjmov môže rozhodnúť majetok odpisovať aj v prípade, ak nespĺňa podmienku ocenenia, čo platí pre hmotný aj nehmotný majetok.

Pozemky, umelecké diela a zbierky alebo predmety z drahých kovov nie sú predmetom odpisovania, pretože sa neopotrebúvajú a ich hodnota, na rozdiel od iného hmotného a nehmotného majetku, v čase obvykle narastá.

Daňové odpisy v roku 2021

Daňové odpisy sú upravené v zákone o dani z príjmov. Výška daňových odpisov sa vypočítava ročne, sumy odpisov sa zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta a za istých podmienok sa môže (resp. musí) odpisovanie prerušovať. Zákon o dani z príjmov definuje odpisové skupiny, do ktorých sa odpisovaný majetok zaraďuje.

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Daňovník môže odpisovanie prerušiť na jedno alebo na viac účtovných období a v ďalšom období pokračovať v odpisovaní tak, akoby nedošlo k jeho prerušeniu, pričom sa celková doba odpisovania predlžuje. Prerušenie odpisovania predstavuje možnosť zníženia nákladov v účtovnom období a je jedným zo spôsobov optimalizácie výsledku hospodárenia. O ďalších spôsoboch daňovej optimalizácie sa dozviete v článku Daňová optimalizácia za rok 2020 v roku 2021.

Nehmotný majetok sa nezaraďuje do jednotlivých odpisových skupín a odpisuje sa v súlade so zákonom o účtovníctve počas predpokladanej doby jeho používania. V prípade, ak sa životnosť nehmotného majetku, ktorým je goodwill alebo aktivované náklady na vývoj nedá spoľahlivo určiť, daňovník ich musí odpísať do piatich rokov od ich obstarania.

Metódy odpisovania pri daňových odpisoch v roku 2021

Daňový odpis majetku je možné vypočítať dvoma metódami, a to rovnomernou a zrýchlenou metódou. Pri rovnomernej metóde odpisovania sa výška ročného odpisu určí ako podiel vstupnej ceny majetku a počtu rokov odpisovania pre odpisovú skupinu, v ktorej je majetok zaradený. Ročný odpis v prvom roku je potrebné vypočítať pomerne k počtu mesiacov od zaradenia majetku do používania po koniec zdaňovacieho obdobia, teda ak bol majetok obstaraný a zaradený do používania v júni (a daňovník majetok odpisuje od mesiaca zaradenia do používania), daňové odpisy budeme počítať len za 7 mesiacov. Majetok možno odpisovať len do výšky jeho vstupnej ceny.

Zrýchlené odpisovanie je možné použiť len pri majetku, ktorý je zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny. Výška odpisu pri zrýchlenej metóde odpisovania sa vypočíta na základe koeficientov, ktoré ustanovuje zákon o dani z príjmov.

Odpisová skupina Koeficient pre zrýchlené odpisovanie v prvom roku odpisovania Koeficient pre zrýchlené odpisovanie v ďalších rokoch odpisovania Koeficient pre zrýchlené odpisovanie pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

Výška ročného odpisu sa pri zrýchlenej metóde odpisovania určí nasledovne:

 • V prvom roku odpisovania sa odpis vypočíta len pre pomernú časť na základe počtu mesiacov od zaradenia majetku do používania do konca zdaňovacieho obdobia a určí sa ako pomer vstupnej ceny a koeficientu priradeného pre danú odpisovú skupinu v prvom roku odpisovania.
 • V ďalších rokoch odpisovania sa výška ročného odpisu určí ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi koeficientom pre zrýchlené odpisovanie pre ďalšie roky odpisovania a počtu rokov, počas ktorých už daňovník majetok odpisoval.

Príklad na výpočet daňového odpisu rovnomernou metódou v roku 2021

Účtovná jednotka v máji 2021 obstarala osobný automobil v obstarávacej cene 12 000€. Podľa prílohy zákona o dani z príjmov je osobný automobil zaradený do prvej odpisovej skupiny, teda je odpisovaný 4 roky. Výška ročného odpisu sa vypočíta rovnomernou metódou odpisovania. Keďže účtovná jednotka obstarala majetok v máji, musí výšku ročného odpisu vypočítať pomerne k počtu mesiacov od jeho zaradenia do majetku. Odpisovať začneme v máji, čo do decembra predstavuje 8 mesiacov. Výšku daňového odpisu za rok 2021 vypočítame 12 000€/4/12*8 = 2 000€. Daňové odpisy za rok 2021 budú teda v sume 2 000€. V nasledujúcich rokoch bude suma daňového odpisu rovnaká, a to 12 000€/4 = 3 000€ každý rok. V roku 2025 doodpisujeme 1 000€, ktoré predstavujú neuplatnený odpis za 4 mesiace z roku 2021 vypočítaný nasledovne: 12 000€/4/12*4 = 1 000€.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet daňového odpisu zrýchlenou metódou v roku 2021

Účtovná jednotka v januári 2021 obstarala stroj na výrobu topánok v obstarávacej cene 60 000€. Podľa prílohy zákona o dani z príjmov je stroj zaradený do druhej odpisovej skupiny, teda je odpisovaný 6 rokov a daňovník sa rozhodol pre zrýchlenú metódu odpisovania. Výška daňového odpisu za roky 2021 – 2025 je zobrazená v nasledujúcej tabuľke.

Rok Výpočet Ročný odpis Zostatková cena
1. (2021) 60 000/6 10 000€ 50 000€
2. (2022) (2*50 000)/(6-1) 20 000€ 30 000€
3. (2023) (2*30 000)/(6-2) 15 000€ 15 000€
4. (2024) (2*15 000)/(6-3) 10 000€ 5 000€
5. (2025) (2*5 000)/(6-4) 5 000€ 0€

Výhodnejšie podmienky v odpisovaní pre mikrodaňovníka od roku 2021

Získať postavenie mikrodaňovníka je možné od 1. januára 2021. Medzi výhody pre túto skupinu daňovníkov patrí aj zvýhodnené odpisovanie. Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, najviac do výšky vstupnej ceny. Viac informácií sme priniesli v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?

Účtovné odpisy v roku 2021

Účtovné odpisy sú upravené zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spôsob zaokrúhľovania a deň, od ktorého sa bude o odpisoch účtovať si účtovná jednotka určí sama v odpisovom pláne. Účtovné odpisy sú mesačné a účtuje sa o nich na účte 551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Metódy odpisovania pri účtovných odpisoch

Na výpočet účtovných odpisov možno použiť dve základné odpisové metódy, a to časové a výkonové odpisové metódy.

Prečítajte si tiež

Časové odpisové metódy určujú výšku mesačného odpisu na základe času, počas ktorého plánuje účtovná jednotka majetok používať. Môže ísť o lineárne, progresívne alebo degresívne časové odpisové metódy.

 • Účtovný odpis pomocou lineárnej časovej odpisovej metódy sa určí ako podiel vstupnej ceny majetku a počtu rokov, počas ktorých bude účtovná jednotka majetok pri svojej činnosti využívať, pričom výška odpisov bude rovnaká. Najčastejšie sa používa napríklad pri odpisovaní osobných automobilov.
 • Pri degresívnej časovej metóde odpisovania je výška v prvých rokoch odpisovania vyššia a postupne klesá a často je využívaná napríklad pri výpočtovej technike, ktorá sa v prvých rokoch používa najviac a časom je jej používanie aj výkonnosť obmedzené.
 • Pri progresívnej metóde odpisovania je výška odpisov v prvých mesiacoch nižšia a postupne narastá. Táto metóda sa využíva napríklad pri strojoch, ktoré majú v prvých mesiacoch obmedzenú výkonnosť a s narastajúcim počtom mesiacov používania budú plne zabehnuté a výkonné.
Prečítajte si tiež

Výkonová metóda odpisovania slúži na výpočet odpisov v závislosti od počtu výkonov, ktorý majetok za dané obdobie uskutoční. Využíva sa napríklad pri strojoch, ktorých mesačné účtovné odpisy sa vypočítajú napríklad na základe strojohodín, ktoré stroj za dané obdobie vykoná.

Účtovné odpisy nie je možné prerušiť, ako je to pri daňových odpisoch. Avšak účtovné jednotky, ktoré používajú výkonovú metódu odpisovania, môžu odpisovanie prerušiť ak existuje predpoklad, že v nasledujúcom období majetok nebude produkovať žiadne výkony.

Príklad na výpočet účtovného odpisu časovou lineárnou metódou v roku 2021

Účtovná jednotka obstarala a zaradila do používania v januári 2021 osobný automobil v hodnote 12 000€. Na základe odpisového plánu bude zaokrúhľovať odpisy na dve desatinné miesta matematicky a majetok začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do používania. Účtovná jednotka predpokladá, že bude majetok používať 5 rokov (60 mesiacov). Účtovný odpis osobného automobilu za mesiac január vypočíta nasledovne: 12 000€/60 = 200€.

Príklad na výpočet účtovného odpisu výkonovou metódou v roku 2021

Účtovná jednotka vo februári 2021 obstarala a zaradila do používania tlačiareň na čierno-bielu tlač v hodnote 2 000€. V odpisovom pláne má určené, že majetok zaradí do používania v mesiaci, v ktorom bol majetok obstaraný a zaokrúhľovanie sumy odpisov je na dve desatinné miesta matematicky. Účtovná jednotka sa rozhodla využívať výkonovú odpisovú metódu a predpokladá, že na tlačiarni počas celej doby jej používania vytlačí 50 000 strán a v mesiaci február vytlačí 3 000 strán. Mesačný odpis v mesiaci február vypočíta nasledovne: 2 000€/50 000*3 000 = 120 €. Účtovný odpis vo februári 2021 bude teda 120€.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov

Po skončení zdaňovacieho obdobia je potrebné porovnať výšku účtovných a daňových odpisov, kedy môžu nastať dve situácie:

 1. Účtovné odpisy za zdaňovacie obdobie sú vyššie ako daňové odpisy.
  1. Zákon o dani z príjmov povoľuje do základu dane zahrnúť účtovné odpisy len do výšky daňových odpisov. Z toho dôvodu je potrebné výsledok hospodárenia upraviť o rozdiel účtovných a daňových odpisov, ktorý bude pripočítateľnou položkou základu dane (riadok č. 150 daňového priznania právnických osôb).

 2. Účtovné odpisy za zdaňovacie obdobie sú nižšie ako daňové odpisy.
  1. V prípade, ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové, daňovník vykáže rozdiel účtovných a daňových odpisov ako odpočítateľnú položku zo základu dane (riadok č. 250 daňového priznania právnických osôb).

Rozdiel účtovných a daňových odpisov má zároveň aj vplyv na odloženú daň z príjmov. V prípade, ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy, vedie to k vzniku zdaniteľného dočasného rozdielu, kedy účtovná jednotka účtuje o odloženom daňovom záväzku. Naopak, ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové, vzniká odpočítateľný dočasný rozdiel a účtovná jednotka účtuje o odloženej daňovej pohľadávke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky