Odpisovanie majetku: 10 faktov, ktoré by ste mali vedieť

Aké sú pravidlá pri odpisovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku? Aké výhody majú pri odpisovaní mikrodaňovníci? Aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi?

1. Účtovné a daňové odpisy nie sú to isté

Účtovné odpisy sú definované v zákone č. 431/2002 Z. z. v o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), účtujú sa mesačne, pričom zvyšujú náklady účtovnej jednotky a zároveň znižujú hodnotu odpisovaného majetku. Účtová jednotka musí mať v odpisovom pláne určený dátum, odkedy bude majetok odpisovať, metódu odpisovania a tiež spôsob zaokrúhľovania odpisov. Účtovná jednotka stanovuje dĺžku odpisovania majetku pre každý majetok individuálne, pričom doba odpisovania by mala vyjadrovať skutočné opotrebenie majetku. Zákon o účtovníctve hovorí, že hmotný a nehmotný majetok (okrem pohľadávok) sa odpisuje počas predpokladanej doby používania.

Daňové odpisy sú definované v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Výška daňových odpisov sa určuje ročne s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Daňové odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky. Dĺžku odpisovania majetku si účtovná jednotka nestanovuje sama, ako tomu je pri účtovných odpisoch, ale zaraďuje majetok do jednotlivých odpisových skupín definovaných v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov, ktoré určujú dĺžku odpisovania (platí iba pri dlhodobom hmotnom majetku). O daňových odpisoch sa neúčtuje, avšak sú dôležité pri výpočte daňovej povinnosti. Rozdiel účtovných a daňových odpisov môže predstavovať pripočítateľnú alebo odpočítateľnú položku a tým pádom znížiť alebo zvýšiť základ dane účtovnej jednotky.

Pre zhrnutie uvádzame nižšie tabuľku rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovné odpisy Daňové odpisy
Právna úprava Zákon o účtovníctve Zákon o dani z príjmov
Účtovanie Na účte 551 súvzťažne
s príslušným účtom oprávok
Neúčtujú sa – môžu viesť k vzniku pripočítateľných alebo odpočítateľných položiek
Zaokrúhľovanie Na základe rozhodnutia účtovnej jednotky – musí byť určené vo vnútornom predpise Na dve desatinné miesta matematicky
Periodicita stanovovania výšky odpisov Mesačne Ročne
Začiatok odpisovania Na základe rozhodnutia účtovnej jednotky – musí byť určené v odpisovom pláne Od mesiaca, v ktorom bol majetok zaradený do používania
Prerušenie odpisovania Nie je možné Je možné
Dĺžka odpisovania Určená na základe rozhodnutia účtovnej jednotky – musí byť určené v odpisovom pláne Určená na základe odpisovej skupiny,
v ktorej je majetok zaradený (v prípade dlhodobého hmotného majetku)

2. Existuje sedem odpisových skupín s dobou odpisovania od 2 rokov do 40 rokov

Na výpočet výšky daňových odpisov, je potrebné poznať odpisovú skupinu, do ktorej daný majetok patrí. Do odpisových skupín sa zaraďuje len dlhodobý hmotný majetok. Jednotlivé druhy majetku a ich zaradenie do odpisových skupín je uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1.1.2020 novú odpisovú skupinu „0“, do ktorej sa zaraďujú osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. V skratke možno povedať, že elektromobily a hybridné automobily sa zaraďujú do „0“ odpisovej skupiny a ich doba odpisovania je len 2 roky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých odpisových skupín a doba odpisovania.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Ak účtovná jednotka nemôže majetok zaradiť do žiadnej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov a zároveň doba použiteľnosti majetku nevyplýva z iných prepisov, tak účtovná jednotka takýto majetok zaradí do odpisovej skupiny 2 a bude ho odpisovať po dobu 6 rokov.

O tom, aký majetok patrí do jednotlivých odpisových skupín sa dočítate v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2021.

3. Nehmotný majetok nemá odpisové skupiny

Zákon o dani z príjmov hovorí, že nehmotný majetok sa odpisuje v súlade so zákonom o účtovníctve, a to najviac do výšky vstupnej ceny majetku. Uvedené znamená, že v prípade nehmotného majetku si účtovná jednotka môže určiť sama dĺžku odpisovania na základe predpokladanej doby používania, tak ako tomu je pri účtovných odpisoch. Teda účtovné odpisy použité na odpisovanie nehmotného majetku budú použité aj na daňové účely.

Výnimkou je goodwill, ktorý sa zahrnuje do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.

4. Luxusné automobily majú pri odpisovaní obmedzenia

Pojmom „luxusné automobily“ sú označované autá, ktorých vstupná cena je minimálne 48 000 eur.

Daňovník je povinný upraviť základ dane v prípade, ak úhrn daňových odpisov z „luxusných automobilov“, ktoré boli vypočítané z limitovanej sumy 48 000 eur za účtovné obdobie, je vyšší ako základ dane daňovníka. V tomto prípade je potrebná úprava základu dane daňovníka, pričom sa základ dane zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov (z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov (vypočítaných metódou rovnomerného odpisovania) týchto osobných automobilov.

Viac informácií nájdete v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

5. Mikrodaňovníci majú zvýhodnené podmienky odpisovania

Zákon o dani z príjmov umožňuje mikrodaňovníkom zvýhodnené odpisovanie majetku, pričom pravidlá odpisovania majetku mikrodaňovníkom sú:

 • majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem luxusných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur) môže mikrodaňovník odpisovať v ľubovoľnej výške, najviac do výšky vstupnej ceny,
 • mikrodaňovníci uplatňujúci tieto zvýhodnené pravidlá odpisovania nemajú možnosť odpisovanie majetku prerušiť,
 • túto možnosť môžu využiť právnické osoby, v prípade že daný majetok je zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka,
 • zároveň môžu možnosť zvýhodneného odpisovania využiť aj fyzické osoby, pričom musí platiť, že daný majetok je zaradený do obchodného majetku súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka,
 • zvýhodnené pravidlá odpisovania je možné uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

Viac o zvýhodnených pravidlách odpisovania pre mikrodaňovníkov sa dočítate v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?.

Článok pokračuje pod reklamou

6. Prerušiť účtovné odpisy nie je možné, daňové áno

Daňovník môže podľa zákona o dani z príjmov odpisovanie prerušiť na jedno alebo na viac účtovných období a v ďalšom období pokračovať v odpisovaní tak, akoby nedošlo k jeho prerušeniu, pričom sa celková doba odpisovania predlžuje. Prerušenie odpisov možno využiť len pri daňových odpisoch.

Rozhodnutie prerušiť odpisovanie je na účtovnej jednotke, využíva sa napríklad na daňovú optimalizáciu. Avšak v niektorých prípadoch je prerušenie odpisovania hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov povinné, a to v účtovnom období: 

 • v ktorom hmotný majetok daňovník nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v používaní,
 • ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku (a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia alebo vydá kolaudačné rozhodnutie).

Viac o prerušení daňových odpisov sa dočítate v článku Prerušenie daňových odpisov.

Prečítajte si tiež

V prípade účtovných odpisov prerušenie odpisovania nie je možné. Avšak je možná zmena odpisového plánu účtovných odpisov, kedy účtovná jednotka prehodnotí dobu odpisovania, prípadne koeficient odpisovania (napríklad ak neplánuje majetok v niektorom roku používať).

7. Pozemky, a iný hmotný a nehmotný majetok sú vylúčené z odpisovania

Zákon o dani z príjmov v §23 definuje majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania. Ide o:

 • pozemky,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 • ochranné hrádze,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne (napríklad know-how, obchodná značka),
 • a iné.

8. Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom sa môžu uplatniť len do výšky príjmu z jeho prenájmu

Pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom môže účtovná jednotka do daňových výdavkov zahrnúť odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Výšku príjmov (výnosov) z prenájmu daňovník určí na základe časovo rozlíšeného výnosu, ktorý prislúcha na príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu to, či bolo nájomné v danom zdaňovacom období uhradené alebo nie.

Prečítajte si tiež

V prípade hmotného majetku, ktorý je poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len na časť zdaňovacieho obdobia, sa výška odpisov, ktorú si môže účtovná jednotka zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov), určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Viac o odpisované hmotného majetku poskytnutého na prenájom sa dočítate v článku Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom.

9. Zrýchlená metóda odpisovania sa môže uplatniť len na majetok zaradený v druhej a tretej odpisovej skupine

Podľa zákona o dani z príjmov §28 je zrýchlená metóda odpisovania možná len pri dlhodobom hmotnom majetku zaradenom v 2. a 3. odpisovej skupine.

Odpisovanie majetku zrýchlenou metódou je jednou z metód daňovej optimalizácie a rozhodnutie odpisovať majetok zrýchlene je na účtovnej jednotke.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý nie je zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny je možné odpisovať len rovnomernou metódou odpisovania.

10. Odpisy majetku využívaného aj na osobnú spotrebu sa krátia

V prípade, ak je majetok daňovníka využívaný aj na súkromné účely, je potrebné výšku odpisov takéhoto majetku krátiť. Na určenie výšky daňových výdavkov (nákladov) majetok používaný aj na súkromné účely, je možné použiť niektorú z nasledujúcich metód:

 • do daňových výdavkov sa zahrnie 80 % výdavkov (nákladov) spojených s majetkom (teda vrátane odpisov) alebo,
 • v preukázateľnej výške podľa využívania na zdaniteľné a súkromné účely.

Daňovník, ktorý používa majetok aj na osobnú potrebu, je povinný zvýšiť základ dane z príjmov o tú časť výdavkov (nákladov), ktoré nebude môcť zahrnúť do daňových výdavkov.

Viac informácií o odpisoch majetku využívaného aj na osobnú spotrebu sa dočítate v článku Krátenie odpisov majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky