Daňová optimalizácia za rok 2020 a v roku 2021

Daňová optimalizácia za rok 2020 a v roku 2021
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako je možné legálne znížiť daň z príjmov ešte za rok 2020 a v roku 2021? Akými možnými spôsobmi sa dá ušetriť na daniach a optimalizovať tak svoju daňovú povinnosť?

V prípade legálnej daňovej optimalizácie ide o minimalizáciu daňovej povinnosti, ktorú dovoľuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a prípadné ďalšie nariadenia. Je však potrebné rozlišovať aj nelegálne znižovanie daňovej povinnosti, ktoré sa považuje za daňový podvod a agresívne daňové plánovanie.

Upozorňujeme aj na ustanovenie § 50a zákona o dani z príjmov, ktoré hovorí o pravidlách proti zneužívaniu. Ide o všeobecné pravidlo, ktoré hovorí o tom, že ak daňovník vykoná akýkoľvek úkon, ktorý nemá skutočný účel, ale jediným účelom takéhoto úkonu  (kroku) bude získanie daňovej výhody, ktorú by inak podľa zákona o dani z príjmov nemal, je súvisiaci príjem (zisk) predmetom dane.

Roky 2020 a 2021 sa odlišujú v niektorých možnostiach daňovej optimalizácie napr. z dôvodov, že v roku 2020 ešte platí 15% sadzba dane z príjmov pre daňovníkov s príjmami do 100 000 eur, zatiaľ čo pre rok 2021 platí 15% sadzba dane už iba pre daňovníkom s príjmami do výšky 49 790 eur. Preto je ďalej článok venovaný samostatne roku 2020 a roku 2021.

Možnosti daňovej optimalizácie za rok 2020

Medzi možnosti daňovej optimalizácie, ktoré sa viažu k roku 2020 (resp. neskôr) patria napríklad:

 • 15 % sadzba dane z príjmov pre daňovníkov s príjmami do 100 000 eur,
 • zmeny vo výdavkoch daňovo uznateľných po zaplatení,
 • oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu,
 • nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky,
 • superodpočet nákladov na výskum a vývoj.

15 % sadzba dane z príjmov pre daňovníkov s príjmami do 100 000 eur v roku 2020

Pre rok 2020 platí 15 % sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a pre právnické osoby, ak ich zdaniteľné príjmy (výnosy) za rok 2020 nepresiahnu výšku 100 000 eur. V porovnaní s 19 % alebo až 25 % sadzbou dane z príjmov pre fyzické osoby alebo 21 % sadzbou dane z príjmov pre právnické osoby ide o významný rozdiel.

S prihliadnutím na vyššie uvedené, bolo za rok 2020 možné dopredu „naplánovať“, resp. ustriehnuť svoje príjmy tak, aby daňovník zbytočne nepresiahol hranicu príjmov (výnosov), napr. čo i len o pár desiatok či stovák eur, pretože, ak sa hranica príjmov presiahne, stráca možnosť uplatnenia sadzby vo výške 15 % úplne. Neplatí teda, že sa do výšky príjmov 100 000 eur sa použije sadzba dane 15 % a na prevyšujúcu časť príjmov iná sadzba.

Pozor však na umelé rozdeľovanie príjmov do viacerých spoločností, ktoré nemá inú ekonomickú podstatu, ako je získanie daňovej výhody.

Príklad na výpočet dane z príjmov živnostníka s výškou príjmov 100 001 eur:

Živnostník Y dosiahne za rok 2020 výlučne príjmy z podnikania presne vo výške 100 001 eur. Uplatňuje si paušálne výdavky (pretože nebol platiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie, využiť paušálne výdavky môže).

Pri výpočte jeho daňovej povinnosti postupuje nasledovne: Vyčísli základ dane vo výške 80 001 eur (rovnaký postup ako v prípade vyššie). Príjmy zo živnosti presiahli sumu 100 000 eur a tak živnostník Y nemôže 15 % sadzbu dane použiť vôbec. Zo základu dane 37 163,36 eur vypočíta daň sadzbou 19 %, t.j. 7 061,04 eur. Zo zvyšnej sumy, ktorá presahuje 37 163,36 eur, vypočíta daň s použitím sadzby 25 %. Zo zvyšnej sumy základu dane 42 837,64 eur tak vypočíta daň vo výške 10 709,41 eur. Jeho výsledná daňová povinnosť bude predstavovať súčet súm 7 061,04 eur a 10 709,41 eur. Spolu zaplatí 17 770,45 eur (na rozdiel od výšky dane 12 000 eur, ak by boli jeho príjmy o 1 euro nižšie).

Zmeny vo výdavkoch daňovo uznateľných po zaplatení od roku 2020

Od roku 2020 nastali niektoré zmeny v daňovej uznateľnosti výdavkov po zaplatení. Výdavky na získanie noriem a certifikátov sú už daňovými výdavkami bez podmienky ich zaplatenia a bez sledovania doby ich platnosti. Uvedené platí pre získanie noriem a certifikátov, ktoré sú zaúčtované po 31. decembri 2019. Na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ktoré vznikli do 31.12.2019, je potrebné naďalej uplatňovať podmienku zaplatenia aj časového rozloženia týchto výdavkov (nákladov).

Príklad na zahrnutie výdavku na získanie certifikátu do daňových výdavkov v plnej výške:

Spoločnosť A získala v roku 2020 certifikát na výrobok s platnosťou od  1.4.2020 do 31.5.2024, za ktorý zaplatila v roku 2020 sumu 4 200 eur. Ako bude daňovník zahrňovať výdavok za certifikát do daňových výdavkov?

Spoločnosť zahrnie výdavok na získanie certifikátu v roku 2020.

Prečítajte si tiež

Ďalšia zmena a príležitosť na vykázanie nižšieho základu dane spočíva v daňovej uznateľnosti výdavkov za sprostredkovanie obchodu, ktoré je možné v roku 2020 uznať po zaplatení v plnej výške. Platí to však len pre výdavky zaúčtované po 31.12.2019 a pri výdavkoch za sprostredkovanie zaúčtovaných do 31.12.2019 sa stále sleduje limit 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

S účinnosťou od 1.1.2020 sa aj zmluvné pokuty, poplatky a úroky z omeškania u dlžníka, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky a odstupné u oprávnenej osoby považujú za daňové výdavky po zaplatení. Obdobne sa i táto zmena vzťahuje na výdavky zaúčtované po 31.12.2019. V roku 2019 ešte totiž platilo, že tieto výdavky sú nedaňové bez ohľadu na ich úhradu. Pozor však pri tých výdavkoch, ktoré boli zaúčtované do nákladov do konca roka 2019, ale budú uhradené počas roka 2020, pretože tie budú naďalej považované za nedaňové.

Oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu od roku 2020

Od roku 2020 je prvýkrát možné uplatniť oslobodenie príjmu z predaja obchodného podielu u právnickej osoby. Ide o oslobodenie podľa § 13c zákona o dani z príjmov. Oslobodenie je možné uplatniť po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na ZI obchodnej spoločnosti. Ustanovenie o oslobodení je účinné od 1.1.2018 a tak uplynutie 24-mesačného obdobie pripadne práve na rok 2020. Viac o oslobodení príjmu z predaja obchodného podielu sa dočítate v článku Zdaňovanie a oslobodenie predaja obchodného podielu u fyzickej a právnickej osoby.

Nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky od roku 2020

Od roku 2020 je v zákone o dani z príjmov doplnená nová odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky, v ktorej sa odpisujú elektromobily. Do konca roku 2019 platilo, že aj elektromobily sa ako ostatné osobné automobily odpisovali v odpisovej skupine 1 po dobu 4 rokov. Na základe novely zákona o dani z príjmov od roku 2020 sa tak odpisy elektromobilov dostanú do daňových nákladov dvakrát rýchlejšie ako pred tým. Viac informácií nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2020.

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj od roku 2020

Od roku 2020 bude prvýkrát možné odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj až vo výške 200 % oproti pôvodným 100 % (resp. 150 % za rok 2019). Ide tak o významnú podporu spoločností realizujúcich výskum a vývoj prostredníctvom zníženia ich daňovej záťaže.

Zároveň od roku 2020, ak odpočet nebude možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykáže daňovú stratu alebo nízky základ dane, odpočet alebo jeho zvyšok bude možné uplatniť v najbližšom zdaňovacom období, najviac v piatich zdaňovacích obdobiach, ktoré bezprostredne nasledujú po zdaňovacom období, kedy nárok vznikol.

Možnosti daňovej optimalizácie v roku 2021

Medzi možnosti daňovej optimalizácie, ktoré sa viažu k roku 2021 (resp. neskôr) patria napríklad:

 • odpočítavanie daňovej straty upustením od rovnomernosti
 • výhody vyplývajúce zo statusu mikrodaňovníka
 • 15 % sadzba dane z príjmov pre daňovníkov s príjmami do 49 790 eur
 • zníženie sadzby dane pri odklade platenia dane na 3 % od roku 2021

Odpočítavanie daňovej straty upustením od rovnomernosti od roku 2021

Od roku 2020 boli zavedené nové pravidla odpočtu daňovej straty vykázaných za zdaňovacie obdobie 2020 a neskôr a vykázanú daňovú stratu bude možné odpočítať počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021, pričom je možné ju odpočítať maximálne do výšky 50 % vyčísleného základu dane. Nová pravidlá pri odpočítavaní daňovej straty sa prvýkrát použijú na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2020, t. j. pri podávaní daňového priznania v roku 2021.

Prečítajte si tiež

Zmenené pravidlá odpočítavania daňovej straty znamenajú priestor pre daňovú optimalizáciu v prípade, ak daňovník (právnická osoba alebo fyzická osoba s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti) nevykáže v danom roku dostatočnú výšku základu dane a nebude si môcť uplatniť celú sumu odpočítavanej daňovej straty, o túto časť nepríde, na rozdiel od predchádzajúcich platných pravidiel, ktoré vyžadovali rovnomernosť odpočtu,  ale odpočítať si ju bude môcť ešte počas nasledujúcich 4 zdaňovacích období.

Viac o pravidlách odpočítavania daňovej straty od roku 2020 nájdete v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Výhody vyplývajúce zo statusu mikrodaňovníka od roku 2021

Od 1.1.2021 je vôbec prvýkrát možné získať status mikrodaňovníka, ktorý sám o sebe prináša mnohé daňové zvýhodnenia.

Prečítajte si tiež

Mikrodaňovníkom môže byť fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ako aj právnická osoba, ak ich príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 49 790 eur, okrem nasledujúcich prípadov daňovníka:

 • ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

V porovnaní s ostatnými daňovníkmi, mikrodaňovníci budú mať nasledujúce výhody:

 1. Odpočítavanie daňovej straty až do výšky základu dane
  1. Pre daňové straty vykázané najskôr za zdaňovacie obdobie od 1.1.2021 platí, že je možné ich umoriť až do výšky celého základu dane (nie len 50 % základu dane).

 2. Odpisovanie hmotného majetku
  1. Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške, najviac do výšky vstupnej ceny, čo znamená väčší priestor pre optimalizáciu. Výnimkou sú automobily s obstarávacou cenou nad 48 000 eur.

   Výškou daňových odpisov si tak vedia napr. v konkrétnom zdaňovacom období znížiť alebo zvýšiť základ dane. Napríklad pri odpočítavaní daňovej straty vykázanej do roku 2020 vrátane, platia ešte pôvodné pravidlá umorovania straty rovnomerne, čo znamená, že ak si budú chcieť tieto straty uplatniť v plnej výške jednej štvrtiny, budú musieť vykázať dostatočnú výšku základu dane.

   „Manipulovať“ s výškou základu dane je napríklad výhodné aj pri limitácii výšky daňových odpisov automobilov so vstupnou cenou nad 48 000 eur, ktorá sa uplatní vtedy, ak daňovník nevykáže dostatočne vysoký základ dane.

 3. Tvorba daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými
  1. Na rozdiel od ostatných  daňovníkov, nebudú musieť mikrodaňovníci pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam, pohľadávky časovo testovať, ale ich tvorba bude daňovo uznaná v súlade s účtovníctvom.  Aj pri odpise pohľadávky je u mikrodaňovníka možné uplatniť daňový výdavok do výšky tvorby opravnej položky v súlade s účtovníctvom. Musí však ísť o pohľadávku, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov.

15 % sadzba dane z príjmov pre daňovníkov s príjmami do 49 790 eur od roku 2021

Pre rok 2021 (na rozdiel od roku 2020) už platí 15 % sadzba dane z príjmov iba pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a pre právnické osoby, ak ich zdaniteľné príjmy (výnosy) za rok 2020 nepresiahnu výšku 49 790 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Zníženie sadzby dane pri odklade platenia dane na 3 % od roku 2021

Ak daňovníci nestíhajú plniť daňové povinnosti v stanovenom termíne, napríklad podať daňové priznanie, existuje tu stále možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach sa však uplatní úrok. Od roku 2021 sa ročná úroková sadzba znižuje z pôvodných 10 % na 3 %.

Daňová optimalizácia vo všeobecnosti

Bez ohľadu na skutočnosť, či ide o rok 2020 alebo 2021, na daňovú optimalizáciu je potrebné myslieť už počas daného zdaňovacieho obdobia, pretože po jeho skončení je už neskoro. Vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja pandémie covid-19 a súvisiacej legislatívy počas týchto rokov je však aj daňové plánovanie u niektorých daňovníkov pomerne zložitejšie.

Za pomerne často využívaný spôsob daňovej optimalizácie sa vo všeobecnosti považuje aj možnosť prerušenia daňových odpisov hmotného majetku a následné pokračovanie odpisovania tohto majetku v zdaňovacom období, v ktorom je to výhodnejšie. Viac o pozastavení uplatňovania daňových odpisov hmotného majetku si môžete prečítať v článku Prerušenie daňových odpisov. Všetko o daňových a účtovných odpisoch v roku 2021 nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021.

Ďalším spôsobom je vhodný výber formy podnikania. Fyzická osoba, ktorá začína podnikať častokrát zvažuje, či bude podnikať na základe živnosti alebo si založí spoločnosť s ručením obmedzeným. Pre porovnanie výhod a nevýhod týchto foriem podnikania musí brať fyzická osoba do úvahy rozdiely odvodového či daňového zaťaženia ako aj ďalšie dopady. Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov nájdete v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020.

Existujú, samozrejme, mnohé ďalšie možnosti daňovej optimalizácie. Základom je aj uplatnenie všetkých daňových výdavkov , ktoré povoľuje zákon o dani z príjmov, ako aj uplatnenie oslobodenia na príjmy, ktoré sú týmto zákonom oslobodené, resp. nie sú predmetom dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky