Účtovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Ako zaúčtovať vzniknutý preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania u zamestnávateľa za zamestnancov?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je upravené v § 19 zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Podľa tohto zákona je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Zároveň uvádza výnimky, kedy ročné zúčtovanie poisťovňa nemusí vykonať.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie. Teda, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 zdravotná poisťovňa vykoná do 30.9.2022 a v prípade, ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie do 31.10.2022.

Zdravotná poisťovňa informuje o výsledku ročného zúčtovania zdravotného postenia prostredníctvom:

  • výkazu nedoplatkov - ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok alebo
  • oznámenia o výsledku ročného zúčtovania - ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

Účtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného platiteľom poistného (napr. zamestnávateľ, zamestnanec, ktorému sa doručuje výsledok ročného zúčtovania, samostatne zárobkovo činná osoba, atď.). 

Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného (ktorým môže byť napríklad zamestnávateľ), jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska (15 dní od doručenia ročného zúčtovania) alebo doručenia nového oznámenia. Zároveň platí, že ak je preplatok vo výške menej ako 5 eur, poisťovni nevniká povinnosť preplatok vrátiť.

Preplatok z ročného zúčtovania predstavuje zníženie záväzkov voči zdravotnej poisťovni. V prípade časti pripadajúcej na zamestnávateľa, sa zníženie záväzku zaúčtuje súvzťažne s výnosom na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Takto zaúčtovaný výnos z preplatku je zdaniteľným príjmom a vstupuje do základu dane z príjmov účtovnej jednotky. Časť preplatku pripadajúca na zamestnanca sa zaúčtuje ako záväzok voči zamestnancom a následne zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi preplatok znížený o daň z príjmov.

Príklad na účtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Spoločnosť ALFA, s.r.o. zamestnáva zamestnanca Petra, ktorému za predchádzajúci kalendárny rok na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol preplatok vo výške 24,50 eur (zamestnanec) a 58,20 (zamestnávateľ). Preplatok bol vyplatený zamestnávateľovi a z toho dôvodu je zamestnávateľ povinný preplatok zdaniť v sume 4,66 eur (19 % z 24,50 eur).

IÚD – interný účtovný doklad, VBÚ – výpis z bankového účtu
Doklad Text Suma MD D
IÚD Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia –zamestnanec 24,50 336 331
IÚD Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – zamestnávateľ 58,20 336 648
IÚD Zúčtovanie preddavku zo závislej činnosti z preplatku zamestnanca 4,66 331 342
VBÚ Vyplatenie preplatku zamestnancovi 19,84 331 221

Účtovanie nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľom poistného.

Prečítajte si tiež

Proti výkazu nedoplatkov možno podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia poistencovi alebo platiteľovi poistného. Po uplynutí týchto 15 dní sa výkaz nedoplatkov stáva právoplatným. Splatnosť nedoplatku je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (teda 60 dní od doručenia výkazu, ak nedošlo k odvolaniu). Zdravotná poisťovňa môže v súlade s § 17 ods. 11 zákona o zdravotnom poistení vo výkaze nedoplatkov okrem výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného uplatniť poplatok za jeho vydanie (najviac 10 eur).

Nedoplatok zdravotného poistenia za zamestnávateľa sa účtuje ako náklad na účte 524 - Zákonné sociálne poistenie, súvzťažne so záväzkom voči zdravotnej poisťovni. Časť pripadajúca na zamestnanca sa zaúčtuje ako zníženie záväzku voči zamestnancovi, súvzťažne so zaúčtovaním záväzku voči zdravotnej poisťovni. Zamestnávateľ je následne povinný záväzok voči zdravotnej poisťovni uhradiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na účtovanie nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Spoločnosť BETA, s.r.o. zamestnáva zamestnanca Jozefa, ktorému za predchádzajúci kalendárny rok na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol nedoplatok vo výške 24,50 eur (zamestnanec) a 58,20 (zamestnávateľ).

Doklad Text Suma MD D
IÚD Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia –zamestnanec 24,50 331 336
IÚD Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia – zamestnávateľ 58,20 524 336

Zdaňovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vplýva aj na daňovú povinnosť platiteľov poistného. Pri vyrovnaní vzniknutých rozdielov z ročného zúčtovania je potrebné zdaniť preplatky.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia preplatok, tento preplatok je zdaniteľným príjmom daňovníka. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia je:

  • zdanený zrážkovou daňou zdravotnou poisťovňou v prípade, ak preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia je vrátený priamo poistencovi (teda nie zamestnávateľovi). Túto daň odvádza zdravotná poisťovňa miestne príslušnému daňovému úradu;
  • zdanený v mzde zamestnanca (pripočíta sa k základu dane) v prípade, ak je preplatok vyplácaný zamestnancovi prostredníctvom jeho zamestnávateľa.
Prečítajte si tiež

Náklady súvisiace s nedoplatkom z ročného zúčtovania zdravotného poistenia sú daňovými výdavkami, takisto ako bežné zdravotné poistenie. Účtovné jednotky si môžu vytvárať na nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia rezervu (vytvorenie rezervy sa zaúčtuje ako náklad na účte 524 - Zákonné sociálne poistenie, súvzťažne so záväzkom na účte 323 – Krátkodobé rezervy). Takto vytvorená rezerva na nedoplatok je nedaňovým nákladom a bude tvoriť pripočítateľnú položku k základu dane. V nasledujúcom účtovnom období, keď účtovná jednotka od zdravotnej poisťovne príjme výkaz nedoplatkov, sa náklad súvisiaci so vznikom nedoplatku zahrnie do daňových výdavkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky