Účtovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania dane

Vyšiel vášmu zamestnancovi v ročnom zúčtovaní dane preplatok alebo nedoplatok? Viete, ako o preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania dane účtovať?

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s preplatkom a nedoplatkom dane sú uvedené v § 40 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), kde je uvedené, ako má zamestnávateľ postupovať, ak výsledkom ročného zúčtovania dane jeho zamestnanca je preplatok alebo nedoplatok.

Preplatok z ročného zúčtovania dane vzniká, ak je suma preddavkov na daň z príjmov platená zamestnávateľom za zamestnanca (r. 06 tlačiva „ročné zúčtovanie preddavkov na daň“) vyššia, ako daňová povinnosť zistená na základe ročného zúčtovania dane (r. 18 tlačiva „ročné zúčtovanie preddavkov na daň“). Vzniká často uplatnením nezdaniteľných častí až v ročnom zúčtovaní, najmä nezdaniteľnej časti na manželku/manžela.

Naopak, nedoplatok vzniká, keď je suma preddavkov na daň z príjmov nižšia ako daňová povinnosť zistená v ročnom zúčtovaní. Nedoplatok môže vzniknúť častokrát vtedy, ak si zamestnanec počas roka mesačne uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, ale pri sumarizácii jeho celoročných príjmov dôjde k tomu, že na celú nezdaniteľnú časť nemal nárok (s vyššími príjmami sa nezdaniteľná časť kráti, až je nulová). Viac informácií nájdete v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2021.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (dane) zamestnanca a vzory

Zamestnanci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky, môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnanci si tak môžu vysporiadať svoju daňovú povinnosť bez potreby podania daňového priznania k dani z príjmov.

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať:

  • zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú).

Aktuálny vzor tlačiva pre ročné zúčtovanie, aj pre žiadosť o jeho vykonanie, nájdete v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022).

Prečítajte si tiež

Ak by zamestnanec dosiahol v jednom zdaniteľnom období okrem príjmov zo závislej činnosti (resp. príjmov, ktoré sú už vysporiadané zrážkovou daňou) aj iné zdaniteľné príjmy, tak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale musí si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typu B. Ide napríklad o príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

Účtovanie preplatku na dani z príjmov z ročného zúčtovania

V prípade, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane sa zamestnanca odvedie za zamestnanca vyššiu daň, ako bol povinný, vzniká tak preplatok, ktorý je zamestnávateľ zamestnancovi povinný vrátiť. Termín na vrátenie preplatku je v súlade so zákonom o dani z príjmov § 40, ods. 1 v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, prípadne najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie.

Prečítajte si tiež

O vrátený preplatok na preddavkoch na daň zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane. Okrem uvedeného môže zamestnávateľ uplatniť postup, kedy, ak je úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia, ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov, zamestnávateľ pri výplate mzdy zamestnancovi k dobru vyplatí tento preplatok zo svojich prostriedkov a požiada správcu dane o takto vyplatený preplatok na vrátenie.

V súlade s § 40, ods. 8 zákona o dani z príjmov, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol preddavky na daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Správca dane vráti sumu naviac zaplatených preddavkov na daň vtedy, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemohol o túto sumu znížiť odvod preddavkov (napríklad z dôvodu, že daný zamestnanec v spoločnosti už nepracuje) na daň a odviedol všetky preddavky na daň a daň v správnej sume. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie preplatkov a nedoplatkov sa v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002 účtuje na účte 342 – Ostatné priame dane.

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené účtovné prípady súvisiace s preddavkami na daň zamestnanca a vzniknutým preplatkom z ročného zúčtovania dane:

VBÚ – výpis z bankového účtu, IÚD – interný účtovný doklad
Účtovný doklad Text MD D
IÚD Preddavok na daň z príjmov zo mzdy zamestnanca 331 342
VBÚ Odvod preddavku na účet daňového úradu 342 221
VBÚ Vrátený preplatok daňovým úradom 221 342
VBÚ Platba preddavku v sume zníženej o rozdiel z preplatku za ďalšie obdobie 342 221
VBÚ Vrátenie preddavku zamestnávateľom zamestnancovi 331 221

V prípade, ak ide o zamestnanca, ktorý je zároveň aj spoločníkom, namiesto účtu 331 – Zamestnanci sa použije účet 336 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

Účtovanie nedoplatku na dani z príjmov z ročného zúčtovania dane

V súlade s § 40 zákona o dani z príjmov, ak zamestnancovi vznikne nedoplatok na dani alebo na preddavkoch na daň, zamestnávateľ je tento nedoplatok povinný uhradiť v nasledujúcom termíne na odvod preddavkov. Zamestnávateľ zníži záväzok voči zamestnancovi o sumu nedoplatku (teda zamestnanec dostane nižšiu výplatu). Aj v tomto prípade sa použije účet 336 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti, ak ide o zamestnanca, ktorý je zároveň spoločníkom.

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené účtovné prípady súvisiace s preddavkami na daň zamestnanca a vzniknutým nedoplatkom z ročného zúčtovania dane:

VBÚ – výpis z bankového účtu, IÚD – interný účtovný doklad
Účtovný doklad Text MD D
IÚD Preddavok na daň z príjmov zo mzdy zamestnanca 331 342
VBÚ Odvod preddavku na účet daňového úradu 342 221
VBÚ Vznik nedoplatku na dani z príjmov zamestnanca – zrážka zo mzdy zamestnanca 331 342

V súlade s § 40, ods. 5 zákona o dani z príjmov, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,  nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane, napríklad z dôvodu, že zamestnávateľ už daného zamestnanca nezamestnáva, vyberie nedoplatok dane správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju tento zamestnávateľ zistil. Následne je zamestnanec povinný túto daň uhradiť priamo správcovi dane (to neplatí v prípade, ak je suma nedoplatku rovná alebo nižšia ako 5 eur).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky