Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2021

Výška daňových odpisov dlhodobého hmotného majetku závisí od odpisovej skupiny, v ktorej je majetok zaradený. Aký majetok patrí do jednotlivých odpisových skupín?

Odpisy vyjadrujú opotrebenie majetku, ktoré je výsledkom jeho používania. Poznáme účtovné odpisy, o ktorých sa účtuje mesačne a daňové odpisy, ktorých výška sa vypočítava raz ročne ku koncu účtovného obdobia. Výška daňových odpisov závisí od vstupnej ceny majetku, od metódy odpisovania a v neposlednom rade od odpisovej skupiny, v ktorej je majetok zaradený. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) presne vymedzuje výpočet odpisov a majetok, ktorý môžu daňovníci odpisovať.

Aký majetok sa odpisuje?

Predmetom odpisovania je dlhodobý hmotný aj nehmotný majetok. Medzi dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa podľa zákona o dani z príjmov odpisuje patria:

 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorý ocenenie je vyššie ako 1 700 € , majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ich doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá, ktoré sú dlhodobým majetkom,
 • iný majetok (otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku, technické rekultivácie).

Nehmotný majetok je daňovník povinný odpisovať, ak je jeho ocenenie vyššie ako 2 400 € a jeho použiteľnosť, alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Nehmotný majetok sa nezaraďuje od odpisových skupín ako hmotný majetok a odpisuje sa na základe jeho predpokladanej doby použiteľnosti. Daňovníci sa môžu rozhodnúť dlhodobý hmotný a nehmotný majetok odpisovať aj v prípade, ak nespĺňa podmienku ocenenia. Daňové odpisy je možné prerušiť a neskôr pokračovať v odpisovaní, akoby nebolo prerušené. Prerušenie je možné na jedno, alebo aj na viac zdaňovaných období, pričom doba odpisovania sa predlžuje. Na určenie výšky daňových odpisov je možné použiť dve metódy odpisovania – rovnomernú a zrýchlenú. O odpisových metódach sa dozviete viac v článku Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021.

Odpisové skupiny v roku 2021

Doba odpisovania majetku závisí od odpisovej skupiny, v ktorej je majetok zaradený. Príloha č. 1 zákona o dani z príjmov presne vymedzuje sedem odpisových skupín a majetok, ktorý sa do daných odpisových skupín zaraďuje. V prvom roku odpisovania sa hmotný majetok zaradí do príslušnej odpisovej skupiny v triedení podľa klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb, ktorá určuje počet rokov, počas ktorých bude hmotný majetok odpisovaný.

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do niektorej z odpisových skupín sa zaradí do 2. odpisovej skupiny a daňovník ho bude odpisovať 6 rokov. Výnimku tvoria otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, ktorých výška ročného odpisu sa určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania. Druhou výnimkou sú formy, modely a šablóny a stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, ktorých ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov.

Ako postupovať pri odpisovaní automobilu a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2021, nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2021.

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 0?

Do odpisovej skupiny 0 patria osobné automobily, v ktorých osvedčení o evidencii je v časti II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené:

 • „BEV“ alebo
 • „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
Prečítajte si tiež

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že do 0. odpisovej skupiny zaraďujeme elektromobily a hybridné automobily. Doba odpisovania je 2 roky a majetok je možné odpisovať len rovnomernou metódou odpisovania.

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 1?

Majetok patriaci do 1. odpisovej skupiny sa odpisuje 4 roky a nie je možné odpisovať ho zrýchlenou odpisovou metódou.

Medzi majetok odpisovaný v druhej odpisovej skupine patrí napríklad:

 • počítače a periférne zariadenia,
 • komunikačné zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • meracie, testovacie a navigačné zariadenia,
 • optické a fotografické prístroje a zariadenia,
 • kancelárske stroje a zariadenia,
 • ručné nástroje,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • osobné automobily okrem automobilov patriacich do 0. odpisovej skupiny,
 • motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov,
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • a iné.

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 2?

Majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny sa odpisuje 6 rokov a je možné odpisovať ho zrýchlenou metódou odpisovania.

Patria sem napríklad:

 • kone – živé,
 • montované stavby z dreva a plastov; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje,
 • batérie a akumulátory,
 • drôty a elektroinštalačné zariadenia,
 • elektrické svietidlá,
 • prístroje pre domácnosť,
 • ostatné elektrické zariadenia,
 • závesné lodné motory,
 • zariadenia na kvapalný pohon,
 • ostatné čerpadlá a kompresory,
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti,
 • stroje na tvarovanie kovov a obrábanie,
 • stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo,
 • stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky,
 • stroje na výrobu plastov a gumy,
 • ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené,
 • trolejbusy a elektrobusy,
 • motorové vozidlá na špeciálne účely,
 • karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy,
 • motocykle a prívesné vozíky,
 • ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené,
 • nábytok,
 • hudobné nástroje,
 • športové výrobky,
 • lekárske a stomatologické nástroje a potreby.
Článok pokračuje pod reklamou

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 3?

Medzi majetok zaradený do 3. odpisovej skupiny patria napríklad:

 • elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory,
 • ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním,
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť, okrem chladiacich zariadení zaradených v 2. odpisovej skupine,
 • stroje pre metalurgiu.

Tento hmotný majetok sa odpisuje 8 rokov a daňovník sa môže rozhodnúť pre zrýchlenú metódu odpisovania.

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 4?

Dlhodobý hmotný majetok zaradený do 4. odpisovej skupiny je odpisovaný 12 rokov a odpisuje sa rovnomernou metódou odpisovania. Patrí sem napríklad:

 • montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov,
 • parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody,
 • zbrane a munícia,
 • lode a plavidlá,
 • rekreačné a športové člny,
 • železničné lokomotívy a vozový park,
 • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia,
 • vojenské bojové vozidlá,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia,
 • miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia,
 • drobné stavby,
 • jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie:
 • klimatizačné zariadenia,
 • osobné a nákladné výťahy,
 • eskalátory a pohyblivé chodníky.
Prečítajte si tiež

Daňovník sa môže rozhodnúť pri odpisovaní hmotného majetku uplatniť komponentné odpisovanie, kedy sa rozlíši majetok na jednotlivé oddeliteľné súčasti, pričom ocenenie každej z nich musí byť nad 1 700 €. Medzi oddeliteľné súčasti, ktoré možno odpisovať ako jednotlivé komponenty, patria aj vyššie uvedené klimatizačné zariadenia, osobné a nákladné výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky odpisované v 4. odpisovej skupine, a tiež rozvody počítačových sietí, ktoré sa odpisujú v odpisovej skupine 2.

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 5?

Do piatej odpisovej skupiny zaradzujeme najmä budovy a stavby, ide o:

 • budovy okrem tých, ktoré patria do odpisovej skupiny 6,
 • inžinierske stavby okrem stavieb patriacich do odpisových skupín 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4.

Budovy a stavby zaradené v 5. odpisovej skupine sú odpisované 20 rokov.

Aký majetok patrí do odpisovej skupiny 6?

Poslednou odpisovou skupinou, v ktorej sa majetok odpisuje najdlhšie, a to až po dobu 40 rokov je skupina 6. Patria sem budovy a stavby, medzi nimi napríklad:

 • bytové budovy,
 • hotely a podobné budovy,
 • budovy pre administratívu,
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • a iné.

To, či sa budova zaradí do 5. alebo 6. odpisovej skupiny závisí od účelu, na ktorý je budova využívaná. Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené podľa celkovej úžitkovej plochy. Ako príklad možno uviesť bytový dom, na ktorého prízemí sa nachádza nákupné centrum. Bytový dom sa zaraďuje do 6. odpisovej skupiny a nákupné centrum do 5. odpisovej skupiny. Pre účely odpisovania sa však budova nebude deliť na tieto dve časti, ale odpíše sa ako celok podľa toho, ktorá časť má väčší podiel na úžitkovej ploche. Ak by väčšiu časť budovy tvorili bytové priestory, bude zaradená do 6. odpisovej skupiny.

Odpisovanie technického zhodnotenia v roku 2021

Za technické zhodnotenie považujeme výdavky na nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 € za zdaňovacie obdobie a daňovník ich bude odpisovať ako súčasť vstupnej ceny majetku. V mnohých prípadoch je pomerne ťažké rozlíšiť, či ide o technické zhodnotenie, alebo opravy a udržiavanie. Technické zhodnotenie, ktorým je rekonštrukcia, má za výsledok napríklad zmenu účelu použitia majetku, na ktorom je vykonané alebo zmenu technických parametrov, kvalitatívnu zmenu alebo zmenu výkonnosti. Modernizáciou rozumieme napríklad rozšírenie vybavenosti majetku o súčasti ktoré doteraz neobsahoval a ktoré sú jeho neodňateľnou súčasťou.

Prečítajte si tiež

Ako príklad technického zhodnotenia možno uviesť napríklad výmenu hliníkovej strechy na dome za škridle, ktoré majú lepšie izolačné schopnosti. Ak by sme uvažovali o výmene hliníkovej strechy sivej farby za hliníkovú strechu červenej farby, nedošlo by k zmene technických parametrov strechy, a teda takúto výmenu nemožno považovať za technické zhodnotenie. Viac o technickom zhodnotení a jeho odlíšení od opravy sa dočítate v článku Technické zhodnotenie verzus oprava.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky