Prerušenie odpisovania dlhodobého hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Účtovné jednotky vedúce jednoduché účtovníctvo sa môžu rozhodnúť uplatniť si účtovné odpisy v rovnakej výške ako daňové odpisy, aj prerušiť odpisovanie. Aký to má vplyv?

Účtovné a daňové odpisy a jednoduché účtovníctvo

Účtovné odpisy vychádzajú zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). O účtovných odpisov platí, že:

 • účtujú sa mesačne,
 • účtovná jednotka si určuje sama v odpisovom pláne metódu účtovania a počet rokov odpisovania na základe predpokladanej doby používania, resp. podľa výkonu majetku,
 • o účtovných odpisoch sa v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v knihách dlhodobého majetku.

Daňové odpisy vychádzajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). O daňových odpisoch platí, že:

 • ich výška sa určuje ročne,
 • zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta matematicky,
 • dĺžka odpisovania dlhodobého hmotného majetku je stanovená priamo v zákone o dani z príjmov,
 • dlhodobý hmotný majetok sa zaraďuje do odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov,
 • rozdiel účtovných a daňových odpisov môže tvoriť pripočítateľnú alebo odpočítateľnú položku,
 • daňové odpisy sa zaznamenávajú v knihách dlhodobého majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení na ostatné výdavky.

Prerušenie odpisovania je upravené v § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Daňovníci môžu odpisovanie prerušiť, a to po dobu jedného alebo viacerých zdaňovacích období. Následne daňovník pokračuje v odpisovaní majetku, akoby k prerušeniu odpisovania nedošlo. Avšak doba odpisovania majetku sa tak predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

Ktorý daňovník nemôže prerušiť odpisovanie?

Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (teda podnikatelia uplatňujúci paušálne výdavky). Podnikatelia uplatňujúci paušálne výdavky vedú odpisy len evidenčne, a teda nemôžu lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.

Prerušiť odpisovanie nemôže ani mikrodaňovník, ak uplatňuje zvýhodnené odpisovanie. Zvýhodnené odpisovanie umožňuje mikrodaňovníkom odpisovať dlhodobý hmotný majetok zaradený do 0 až 4 odpisovej skupiny (okrem luxusného automobilu), najviac počas doby odpisovania v ním určenej výške, najviac do výšky vstupnej ceny.

Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania ďalej nemožno uplatniť ani pri výkone daňovej kontroly, vo vyrubovacom konaní a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

Kedy je daňovník povinný odpisovanie prerušiť?

Daňovník je v súlade s § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov povinný prerušiť odpisovanie hmotného majetku v tom zdaňovacom období:

 • v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní a hmotného majetku poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke,
 • ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.
Prečítajte si tiež

Uvedené neplatí pre daňovníka, ktorý si uplatňuje úľavu na dani určenú pre príjemcov investičnej pomoci (§ 30a zákona o dani z príjmov) alebo úľavu na dani určenú pre príjemcov stimulov (§ 30b zákona o dani z príjmov).

Vplyv prerušenia odpisovania na účtovníctvo účtovnej jednotky vedúcej jednoduché účtovníctvo

Zákon o účtovníctve v § 28 ods. 3 umožňuje účtovným jednotkám, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, určiť si vo svojom odpisovom pláne odpisy podľa zákona o dani z príjmov. To znamená, že účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si môže v účtovníctve uplatniť len daňové odpisy, resp. má možnosť určiť si, že účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým odpisom. Teda aj odpisový plán bude rovnaký pre účtovné aj daňové odpisy. Ak sa preruší odpisovanie majetku, tak účtovná zostatková cena sa na konci účtovného obdobia bude rovnať daňovej zostatkovej cene, a to aj napriek tomu, že došlo k prerušeniu odpisov.

Prečítajte si tiež

Ak sa účtovná jednotka rozhodne odpisovanie prerušiť, v tomto období nebude o daňových odpisoch účtovať v peňažnom denníku a zároveň vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykáže dlhodobý hmotný majetok podľa odpisového plánu v účtovnej zostatkovej cene, ktorá sa rovná daňovej zostatkovej cene.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na prerušenie odpisovania v sústave jednoduchého účtovníctva

1. Usmernenie Finančnej správy uvádza príklad, kde účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva obstarala v septembri 2021 osobný automobil v obstarávacej cene 20 000 eur. Osobný automobil bol zaradený do používania v tom istom mesiaci, v ktorom bol obstaraný. Predpokladaná doba používania osobného automobilu je 6 rokov. Podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov je osobný automobil zaradený do prvej odpisovej skupiny, a teda doba jeho odpisovania sú 4 roky. Účtovná jednotka sa rozhodla pre uplatnenie § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého bude daňové odpisy tohto osobného automobilu považovať aj za účtovné odpisy. V zdaňovacom období 2022 a 2023 bolo prerušené odpisovanie majetku.

ÚO – účtovné odpisy, DO – daňové odpisy, DZC – daňová zostatková cena, ÚZC – účtovná zostatková cena
Rok ÚO = DO bez prerušenia odpisov DZC = ÚZC bez prerušenia odpisov ÚO = DO pri prerušení odpisovania DZC = ÚZC pri prerušení odpisovania
2021 1 666,68 € 18 333,32 € 1 666,68 € 18 333,32 €
2022 5 000 € 13 333,32€ 0,00 € 18 333,32 €
2023 5 000 € 8 333,32€ 0,00 € 18 333,32 €
2024 5 000 € 3 333,32€ 5 000 € 13 333,32€
2025 3 333,32 € 0,00 € 5 000 € 8 333,32€
2026 0,00 € 5 000 € 3 333,32€
2027 3 333,32 € 0,00 €
2028 0,00 €

Účtovné prípady v roku 2021:

P. č. Doklad Text účtovného prípadu Suma Účtovná kniha
1. PFA, PZP Nákup osobného automobilu a jeho zaradenie do používania 20 000,00 € Kniha záväzkov – vznik záväzku voči dodávateľovi Kniha dlhodobého majetku
2. IÚD Úhrada za nákup osobného automobilu 20 000,00 € Peňažný denník – VNZD
3. IÚD Odpis osobného automobilu 1 666,68 € Peňažný denník – účtovné uzávierkové operácie – VOZD v členení ostatný výdavok

Účtovné prípady v rokoch 2024 – 2027 (v rokoch 2022 a 2023 sa o odpisoch neúčtuje):

IÚD – interný účtovný doklad; VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, PFA – prijatá faktúra, PZP – protokol o zaradení do používania, VNZD – výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov
P. č. Doklad Text účtovného prípadu Suma Účtovná kniha
1. IÚD Odpis osobného automobilu podľa nového odpisového plánu Peňažný denník – účtovné uzávierkové operácie – VOZD v členení ostatný výdavok

Vykázanie zostatkových cien automobilu na r. 02 výkazu o majetku a záväzkoch za jednotlivé roky je uvedené v tabuľke:

Účtovná závierka za rok ÚZC automobilu vykázaná na riadku 02
2021 18 333,00 €
2022 18 333,00 €
2023 18 333,00 €
2024 13 333,00 €
2025 8 333,00 €
2026 3 333,00 €
2027 0,00 €

2. Usmernenie Finančnej správy uvádza ďalší príklad, v ktorom vychádza z príkladu č. 1, avšak účtovná jednotka sa rozhodla neuplatniť § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve, teda účtovné odpisy sa nebudú rovnať daňovým odpisom. Mesačný účtovný odpis bude v sume 277,87 eur. V stĺpci „Ročné účtovné odpisy“ a „ÚZC“ sú uvedené sumy účtovných odpisov, ktoré sa nemenia vplyvom daňových odpisov.

ÚO – účtovné odpisy, DO – daňové odpisy, DZC – daňová zostatková cena, ÚZC – účtovná zostatková cena
Rok ÚO = DO bez prerušenia odpisov DZC = ÚZC bez prerušenia odpisov ÚO = DO pri prerušení odpisovania DZC = ÚZC pri prerušení odpisovania Ročné účtovné odpisy ÚZC
2021 1 666,68 € 18 333,32 € 1 666,68 € 18 333,32 € 1 112,00 € 18 888,00 €
2022 5 000 € 13 333,32€ 0,00 € 18 333,32 € 3 336,00 € 15 552,00 €
2023 5 000 € 8 333,32€ 0,00 € 18 333,32 € 3 336,00 € 12 216,00 €
2024 5 000 € 3 333,32€ 5 000 € 13 333,32€ 3 336,00 € 8 880,00 €
2025 3 333,32 € 0,00 € 5 000 € 8 333,32€ 3 336,00 € 5 544,00 €
2026 0,00 € 5 000 € 3 333,32€ 3 336,00 € 2 208,00 €
2027 3 333,32 € 0,00 € 2 208,00 € 0,00 €
2028 0,00 € 0,00 €

V prípade, ak sa účtovné odpisy nerovnajú daňovým odpisom, tzn. účtovná jednotka nevyužila možnosť ustanovenú v § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve, tak účtovná zostatková cena sa nerovná daňovej zostatkovej cene, a to ani v prípade prerušenia odpisovania.

Vykázanie zostatkových cien automobilu na r. 02 výkazu o majetku a záväzkoch za jednotlivé roky je uvedené v tabuľke:

Zdroj: 33/DZPaÚ/2021/MU - Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania podľa zákona o dani z príjmov
Účtovná závierka za rok ÚZC automobilu vykázaná na riadku 02
2021 18 888,00 €
2022 15 552,00 €
2023 12 216,00 €
2024 8 880,00 €
2025 5 544,00 €
2026 2 208,00 €
2027 0,00 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky