Príspevok na podporu udržania pracovných miest v roku 2020

Príspevok pre zamestnávateľa, ktorý má zabrániť prepúšťaniu zamestnancov, by mal mať kvôli situácii s koronavírusom široké využitie. Aké sú podmienky a výška tohto príspevku?

Príspevok využívaný hlavne kvôli nepriaznivej ekonomickej situácii

V súčasnosti je už vysoko pravdepodobné, že kvôli epidémii koronavírusu sa aj Slovensko v roku 2020 dostane do recesie. Recesia je sprevádzaná viacerými ekonomickými javmi. Patrí k nim nepochybne aj zníženie produkcie a s tým spojené zníženie zamestnanosti, resp. zvýšenie nezamestnanosti spôsobené prepúšťaním zamestnancov. Podobné scenáre je možné kvôli koronavírusu očakávať aj na Slovensku.

Práve v takýchto situáciách nachádza svoje široké uplatnenie príspevok na podporu udržania pracovných miest, ktorého cieľom je zabrániť prepúšťaniu zamestnancov počas vážnych prevádzkových dôvodov konkrétneho zamestnávateľa. Takýmito dôvodmi nepochybne sú aj ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu. Príspevok na podporu udržania pracovných miest je legislatívne upravený v § 50k zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare).

Príspevok na udržanie pracovných miest môže byť pre koronavírus často využívaný.

Vláda Slovenskej republiky na zmiernenie negatívnych dopadov koronavírusu na podnikateľov predstavila aj balíček 13 navrhovaných opatrení. Medzi ne patrí návrh, podľa ktorého by sa mohli zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Znamená to, že je celkom možné, že nižšie popísané podmienky na poskytovanie príspevku sa zmenia.

Vláda SR predstavila už prvých 7 opatrení s cieľom podporiť podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých koronakrízou. O aké opatrenia ide a bližšie informácie, nájdete v článku Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy, Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusuPríspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu alebo Čo je kurzarbeit a akú podobu bude mať na Slovensku.

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Aj keď o príspevok požiadate, nemusí vám byť schválený

Na úvod je dôležité si uvedomiť to, že zákon o službách zamestnanosti hovorí o tom, že príspevok na podporu udržania pracovných miest „úrad môže poskytnúť“. Znamená to, že nie každému, kto o tento príspevok požiada, bude tento príspevok aj schválený. Poskytnutie alebo neposkytnutie príspevku tak záleží aj od posúdenia situácie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“ v príslušnom tvare).

Príspevok na podporu udržania pracovných miest – podmienky získania

Príspevok na podporu udržania pracovných miest je možné poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov. Ak túto podmienku zamestnávateľ splní, musí sa pre získanie príspevku s úradom práce dohodnúť na tom, že na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Dôležitú úlohu pri príspevku na podporu udržania pracovných miest zohráva dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Upravuje ju § 142 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste sa hovorí, že zamestnávateľ môže v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu. Ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Takúto dohodu nemožno nahradiť ani rozhodnutím zamestnávateľa, ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Dohodu podobného charakteru má so zástupcami zamestnávateľov uzatvorený napríklad aj U. S. Steel Košice, kde v jeden deň v týždni zamestnanci nenastupujú do práce, ale aj za tento deň dostávajú 60 % z ich priemerného zárobku.

Pre zamestnávateľov, ktorých zasiahli opatrenia proti šíreniu koronavírusu, štát pripravil príspevky s cieľom urdžať pracovné miesta zamestnancov. Viac o týchto príspevkoch, ako aj praktické príklad, nájdete v článku Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov - príklady.

Zhrnutie podmienok pre získanie príspevku na udržanie pracovných miest

Podmienky pre získanie príspevku na podporu udržania pracovných miest sú nasledovné:

Prečítajte si tiež
  • zamestnávateľ najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti na vlastné náklady udržiava pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov,
  • existuje dohoda zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov, v ktorej sú vymedzené vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ zamestnancom neprideľuje prácu tak, ako za bežných okolností a za tento čas im poskytuje náhradu mzdy,
  • po uplynutí najmenej trojmesačného obdobia sa zamestnávateľ zaviaže, že obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času.

 Výška príspevku na podporu udržania pracovných miest

Príspevok na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi úrad práce poskytuje mesačne. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi podľa dohody zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov. Ide o tú dohodu, v ktorej sú vymedzené vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu a za tento neodpracovaný čas mu poskytuje náhradu mzdy.

Príspevok na jedného zamestnanca môže byť v roku 2020 až 638,40 eura mesačne.

Zákon o službách zamestnanosti však určuje aj maximálnu výšku príspevku. Príspevok na podporu udržania pracovných miest je mesačne najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Keďže priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka 2019 bola vo výške 1 064 eur, maximálna výška príspevku na podporu udržania pracovných miest v roku 2020 na jedného zamestnanca je 638,40 eura mesačne (60 % z 1 064 eur).

Ako dlho sa poskytuje príspevok na udržanie pracovných miest

Príspevok na podporu udržania pracovných miest sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov.

Dôležité je ale to, že príspevok sa poskytuje len za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy z dôvodu, že mu zamestnávateľ pre prevádzkové dôvody nepridelil prácu a tak nepracoval. Na základe príspevku je možné podporiť v úhrne najviac 120 dní na jedného zamestnanca, počas ktorých zamestnanec pre vážne prevádzkové dôvody nepracoval a poberal náhradu mzdy. Tento počet podporených dní platí vtedy, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na najdlhšie možné obdobie, čiže 12 mesiacov.

Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti. Napríklad, ak by úrad práce uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o poskytnutí príspevku na podporu udržania pracovných miest len na obdobie šesť mesiacov, podporených by bolo v úhrne najviac 60 dní na jedného zamestnanca, počas ktorých by z vážnych prevádzkových dôvodov nepracoval. Inak povedané, na jedného zamestnanca sa mesačne poskytuje príspevok najviac na 10 dní.

Článok pokračuje pod reklamou

Na koho nie je možné poberať príspevok na udržanie pracovných miest

Podľa zákona o službách zamestnanosti nemožno príspevok na podporu udržania pracovných miest poberať na jedného zamestnanca zároveň s iným príspevkom poberaným na toho istého zamestnanca. Súbeh poberania tohto a niektorých iných príspevkov je teda vylúčený.

Prečítajte si tiež

Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok:

Žiadosť o poskytnutie príspevku na udržanie pracovných miest

Zamestnávateľ musí o príspevok na podporu udržania pracovných miest písomne požiadať ten úrad práce, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ plánuje udržať pracovné miesta. Preto spoločnosť so sídlom v Leviciach, ktorá má výrobu ohrozenú vážnymi prevádzkovými dôvodmi v okrese Žarnovica, bude o príspevok žiadať úrad práce so sídlom v Žarnovici.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je spomínaná písomná dohoda zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia. Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku vrátane ostatných príloh k nej je možné nájsť na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľ s úradom práce uzatvoria písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. V nej budú vymedzené aj ostatné podmienky čerpania príspevku, práva a povinnosti zamestnávateľa.

Príklad na príspevok na podporu udržania pracovných miest

Zamestnávateľovi kvôli pandémii koronavírusu rapídne poklesli objednávky jeho výrobkov a nemá pre koho vyrábať. Preto už ďalej nedokáže prideľovať svojim 50 zamestnancov prácu na 40-hodinový ustanovený týždenný pracovný čas tak, ako to bolo predtým. Zároveň však nechce ani jedného zo svojich zamestnancov prepustiť, pretože verí, že ekonomická situácia sa približne o šesť mesiacov pozitívnym spôsobom zmení.

Zamestnávateľ preto so zástupcami zamestnancov uzatvorí písomnú dohodu, v ktorej vymedzí spomínané vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu. V nej sa dohodnú na tom, že z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie budú zamestnanci nastupovať do práce len v pondelok, utorok a stredu. Vo štvrtok a piatok budú doma a za tieto dni budú poberať náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. Pre zjednodušene predpokladajme, že priemerný hodinový zárobok každého zamestnanca bol 5 eur. Preto zamestnanci za každý deň, keď nechodia do práce, dostávajú náhradu mzdy vo výške 24 eur (60 % z 5 eur za hodinu x 8 hodín pracovného času za jeden deň).

Prečítajte si tiež

Po uplynutí troch mesiacov takéhoto režimu zamestnávateľ požiada úrad práce o poskytnutie príspevku na podporu udržania pracovných miest. Zamestnávateľ bude prevádzkovať svoju činnosť aj naďalej v obmedzenom režime, podľa ktorého zamestnanci pracujú len tri dni v týždni a dva dni v týždni nepracujú. V tomto prípade zamestnanci nepracujú 16 hodín zo 40 hodín ustanoveného týždenného pracovného času, čo znamená, že zamestnávateľ nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu 40 % ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnávateľ tak splnil všetky podmienky pre poskytnutie príspevku.

Úrad práce zamestnávateľovi schválil poskytnutie príspevku na podporu udržania pracovných miest pre všetkých jeho 50 zamestnancov, a to na obdobie šiestich mesiacov. Na základe pravidiel pre určenie počtu podporovaných dní to znamená, že zamestnávateľovi sa v tomto období poskytne na jedného zamestnanca príspevok najviac na 60 dní, počas ktorých zamestnanec z prevádzkových dôvodov nebude pracovať a bude poberať náhradu mzdy.

Príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje vo výške 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi zo strany zamestnávateľa. Zamestnanci aj naďalej budú pracovať len v pondelok, utorok a stredu a za štvrtok a piatok budú poberať náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. Naďalej vychádzajme z už uvedených zjednodušení, že náhrada mzdy za každý neodpracovaný deň jedného zamestnanca bude 24 eur (60 % z 5 eur za hodinu x 8 hodín pracovného času za jeden deň). To je náhrada mzdy, ktorú musí zamestnávateľ za každý neodpracovaný deň kvôli nepriaznivej ekonomickej situácii poskytnúť zamestnancom. Z úradu práce však dostane príspevok na podporu udržania pracovných miest vo výške 50 % tejto náhrady mzdy, čo je 12 eur za každý neodpracovaný deň jedného zamestnanca.

Ak zjednodušene predpokladáme, že v kalendárnom mesiaci bude len osem dní, počas ktorých nebudú zamestnanci pracovať, zamestnávateľ dostane mesačne na každého zamestnanca príspevok vo výške 96 eur (osem neodpracovaných dní x 12 eur príspevok za každý deň). Spolu na všetkých 50 zamestnancov to bude pre zamestnávateľa mesačne príspevok vo výške 4 800 eur (50 zamestnancov x 96 eur mesačný príspevok na jedného zamestnanca). A za celé polročné obdobie poberania príspevku dostane zamestnávateľ od úradu práce 28 800 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky