Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020

Aké príspevky, v akej výške a za akých podmienok môžu v roku 2020 získať zamestnávatelia na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Praktický prehľad.

Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie môžu byť financované z dvoch zdrojov:

 1. z európskych fondov alebo
 2. zo štátneho rozpočtu.

Príspevky poskytované primárne z európskych fondov sa poskytujú cez tzv. „národné projekty“ a podrobne sú popísané v jednotlivých oznámeniach o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zverejnených na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevky poskytované zo štátneho rozpočtu sú upravené v samotnom zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare).

Vzory žiadostí o poskytnutie niektorého z príspevkov popísaných v tomto článku je možné nájsť (vrátane ďalších podmienok a zoznamu príloh k žiadosti) na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s príspevkami netreba zabudnúť ani na dôležité pravidlo, podľa ktorého je v prípade mnohých príspevkov možné na jedného zamestnanca poberať len jeden príspevok súčasne.

Kto je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je definovaný v § 8 zákona o službách zamestnanosti. Rozumie sa ním ten, kto spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (pravidelné platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • občan starší ako 50 rokov veku,
 • občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,
 • občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (pravidelné platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 • občan so zdravotným postihnutím (za občana so zdravotným postihnutím sa považuje občan uznaný za invalidného).

Osobitné príspevky určené na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím môžete nájsť v článku Príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2020.

V tomto článku sa budeme venovať týmto príspevkom na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

 1. všeobecný príspevok na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
 2. príspevok na zamestnávanie rodičov starajúcich sa o deti,
 3. príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov.

Príspevok (všeobecný) na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Pre akú skupinu nezamestnaných je príspevok určený

Všeobecný príspevok na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie má svoj vlastný názov „príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie“ a je upravený v § 50 zákona o službách zamestnanosti. Je možné ho poberať na občana, ktorý sa považuje za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v prvej časti článku.  Zamestnávateľ teda tento príspevok môže poberať napríklad na občana staršieho ako 50 rokov, na občana nezamestnaného najmenej 12 mesiacov, na občana so zdravotným postihnutým a podobne.

Charakteristika pracovného miesta, na ktoré zamestnávateľ môže získať príspevok

Všeobecný príspevok na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je určený pre tých zamestnávateľov, ktorí na vytvorené pracovné miesto prijmú do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. U zamestnávateľa teda musí dôjsť k zvýšeniu pracovných miest – musí vytvoriť nové pracovné miesto a zamestnávať viac zamestnancov ako pred poberaním príspevku. V prípade, ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest, zamestnávateľ musí preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti. Cieľom tejto podmienky je zabrániť tomu, aby zamestnávateľ z cieľom šetrenia účelovo prepustil zamestnanca a na jeho pracovné miesto výhodne zamestnal nového zamestnanca, na ktorého bude poberať príspevok.

Prečítajte si tiež

Jednou z podmienkou je aj to, že pracovný pomer s týmto zamestnancom musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (najmenej na polovičný pracovný úväzok).

Úrad práce príspevok na podporu zamestnávania ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi poskytuje najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. V prípade, že zamestnávateľ zamestná takého znevýhodneného uchádzača, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov, príspevok na neho môže zamestnávateľ poberať najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov.

Ďalšou podmienkou pri tomto príspevku je to, že zamestnávateľ je povinný aj po skončení poberania príspevku naďalej zamestnávať zamestnanca, na ktorého mu bol poskytnutý príspevok, a to najmenej počas obdobia zodpovedajúcom polovici obdobia poskytovania príspevku. Ak by napríklad zamestnávateľ získal príspevok na 12 kalendárnych mesiacov, musel by pracovný pomer s týmto zamestnancom trvať ešte najmenej ďalších šesť mesiacov bez poberania príspevku. V opačnom prípade by bol zamestnávateľ povinný pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto, úradu práce vrátiť.

Výška príspevku na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v roku 2020

Výška všeobecného príspevku na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie závisí od miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom mal uchádzač o zamestnanie pred vyradením z evidencie úradu práce trvalý pobyt, a je:

 • v Bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca; V roku 2020 maximálne 359,63 eura mesačne;
 • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5 %, v ktorom sa príspevok poskytuje, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca; V roku 2020 maximálne 431,55 eura mesačne;
 • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5 %, v ktorom sa príspevok poskytuje, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca; V roku 2020 maximálne 575,40 eura mesačne.

Výška uvedeného všeobecného príspevku na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade pracovného pomeru dohodnutého na kratší pracovný čas sa výška príspevku bude pomerne krátiť.

Príspevok na zamestnávanie rodičov starajúcich sa o deti

Pre akú skupinu nezamestnaných je príspevok určený

Príspevok na zamestnávanie rodičov starajúcich sa o deti je poskytovaný pod národným projektom s názvom Zosúladenie rodinného a pracovného života.

Príspevok je zameraný na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • ide o ženu s rodičovskými povinnosťami, ktorá sa stará o dieťa vo veku do šesť rokov,
 • ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť, alebo
 • ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba starajúca sa aspoň o jedno dieťa, ktoré ešte nemá skončenú povinnú školskú dochádzku.

Príspevok v rámci projektu Zosúladenie rodinného a pracovného života nie je možné použiť na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú trvalý pobyt v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je možné ho čerpať len na tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú trvalý pobyt (a teda aj sú evidovaní na úrade práce) mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Miesto výkonu práce už môže byť kdekoľvek na Slovensku, rozhodujúci je práve trvalý pobyt uchádzača o zamestnanie.

Zamestnávateľ môže vo svojej žiadosti o príspevok uviesť údaje konkrétneho zamestnanca, ktorého má v pláne prijať do pracovného pomeru, ale definitívne rozhodnutie je v kompetencii úradu práce, ktorý tohto zamestnanca môže, ale aj nemusí akceptovať.

Charakteristika pracovného miesta, na ktoré zamestnávateľ môže získať príspevok

Finančný príspevok na zamestnávanie rodičov starajúcich sa o deti môže získať zamestnávateľ, ak na dobu minimálne tri mesiace (na dobu určitú) alebo na dobu neurčitú pre uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho uvedené podmienky, vytvorí pracovné miesto v rámci niektorej z nasledujúcich flexibilných foriem práce:

Dĺžka trvania pracovného pomeru musí byť minimálne tri mesiace, ale finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje najviac počas 12 mesiacov trvania pracovného pomeru. Taktiež je dôležité zdôrazniť to, že zamestnávateľ musí vytvoriť nové pracovné miesto. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za dobu poberania príspevku v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Výška príspevku na zamestnávanie rodičov starajúcich sa o deti v roku 2020

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne, najviac počas 12 mesiacov v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru, vo výške 95 % celkovej ceny práce na jedného zamestnanca, v roku 2020 však najviac vo výške 940,99 eura na mesiac. Uvedená výška príspevku ale zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menej, než je ustanovený týždenný pracovný čas, výška príspevku sa bude pomerne krátiť.

Zamestnávateľovi finančný príspevok bude úrad práce poskytovať každý mesiac na základe žiadostí o úhradu platby formou preplácania celkovej ceny práce zamestnanca. Na tento účel bude musieť zamestnávateľ úradu práce každý mesiac predkladať účtovné doklady dokumentujúce skutočnú výšku celkovej ceny práce podporovaného zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov

Pre akú skupinu nezamestnaných je príspevok určený

Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov je možné čerpať z národného projektu s názvom Chceme byť aktívni na trhu práce (50+).

Ako už vyplýva z názvu tohto príspevku, finančný príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov môže zamestnávateľ získať na zamestnanie ktoréhokoľvek občana evidovaného na úrade práce, ktorý je starší ako 50 rokov. V prípade tohto príspevku je vek uchádzača o zamestnanie jediným kritériom. Doba evidencie tohto uchádzača na úrade práce nie je vôbec rozhodujúca, takže je takto možné získať príspevok aj na občana vo veku viac ako 50 rokov, ktorý je na úrade práce evidovaný aj pár dní.

Zamestnávateľ síce aj v tomto prípade môže vo svojej žiadosti o príspevok uviesť údaje konkrétneho zamestnanca, ktorého by si želal prijať do pracovného pomeru, ale definitívne schválenie alebo neschválenie tohto konkrétneho občana je v kompetencii úradu práce.

Charakteristika pracovného miesta, na ktoré zamestnávateľ môže získať príspevok

Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov môže získať zamestnávateľ vtedy, ak pre uchádzača o zamestnanie staršieho ako 50 rokov veku vytvorí pracovné miesto. Aj v tomto prípade teda musí u zamestnávateľa dôjsť k zvýšeniu počtu pracovných miest. A ak sa tak nestalo, zamestnávateľ je povinný úradu práce preukázať, že k zvýšeniu počtu pracovných miest nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Ďalšími kritériami na vytvorené pracovné miesto v rámci tohto príspevku sú tie, že vytvorené pracovné miesto musí mať charakter pracovného pomeru (nie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a pracovný pomer musí byť uzatvorený v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnávateľ poberajúci tento príspevok sa zároveň musí zaviazať, že vytvorené pracovné miesto obsadené občanom starším ako 50 rokov bude udržiavať po dobu minimálne 12 mesiacov, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje najviac počas týchto 12 mesiacov.

Výška príspevku na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov v roku 2020

Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov sa zamestnávateľovi poskytuje na úhradu časti preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca (zdravotné poistenie a sociálne poistenie platené zamestnávateľom).

Je určená aj maximálna výška príspevku. V roku 2020 je však maximálna výška príspevku na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov 561,78 eura mesačne. Táto výška príspevku však zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak by bol pracovný pomer so zamestnancom dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

Sumár príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020

Príspevok (národný projekt) Kto poberá príspevok Na akých zamestnancov je príspevok určený Dĺžka poberania príspevku Mesačná výška príspevku
Príspevok (všeobecný) na zamestnávanie ktoréhokoľvek znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie) zamestnávateľ znevýhodnených občanov evidovaných na úrade práce najmenej tri mesiace najviac 12 mesiacov (najviac 24 mesiacov pre znevýhodnených občanov evidovaných na úrade práce najmenej 24 mesiacov) 1. v Bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 359,63 eura, 2. v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5 %, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 431,55 eura, 3. v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5 %, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 575,40 eura
Príspevok na zamestnávanie rodičov starajúcich sa o deti (Zosúladenie rodinného a pracovného života) zamestnávateľ občanov evidovaných na úrade práce najmenej tri mesiace, ak zároveň: 1. ide o ženu s rodičovskými povinnosťami, ktorá sa stará o dieťa vo veku do šesť rokov, 2. ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť, alebo 3. ide o osobu, ktorá žije ako osamelá dospelá osoba starajúca sa aspoň o jedno dieťa, ktoré ešte nemá skončenú povinnú školskú dochádzku najviac 12 mesiacov 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 940,99 eura
Príspevok na zamestnávanie občanov starších ako 50 rokov (Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)) zamestnávateľ občanov evidovaných na úrade práce, ktorí sú starší ako 50 rokov najviac 12 mesiacov v sume zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca, najviac 561,78 eura

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prehľad príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020
Prehľad príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky