Chránená dielňa a chránené pracovisko - príspevky na zriadenie a prevádzkovanie v roku 2020

Aké sú podmienky získania príspevkov pre zamestnávateľa na zriadenie a prevádzkovania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a v akej výške ich možno získať?

Občan so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo pracovisku

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare). Na účely tohto článku je dôležité definovať si to, kto sa považuje za občana so zdravotným postihnutím.

Na účely zákona o službách zamestnanosti sa za občana so zdravotným postihnutím považuje občan, ktorý je uznaný za invalidného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Občan je podľa tohto predpisu invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Kedy má pracovisko postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská, na ktorých sú v pracovnom pomere zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Ide tiež o pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Chránenou dielňou je pracovisko, na ktorom je zamestnávateľom zriadené viac ako jedno pracovné miesto (teda minimálne dve pracovné miesta) pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom zároveň pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Chráneným pracoviskom je pracovisko, na ktorom zamestnávateľ zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Chráneným pracoviskom je teda pracovisko pre občana so zdravotným postihnutím, na ktorom buď pracuje len jeden občan so zdravotným postihnutím alebo ak na ňom pracuje viac občanov so zdravotným postihnutím, ich podiel na pracovisku je menej ako 50 %.

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva na žiadosť zamestnávateľa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vedú aj zoznam chránených dielní a pracovísk, ktoré na polročnej báze pravidelne zverejňujú a aktualizujú. Z týchto údajov vyplýva, že na Slovensku je približne 1 600 chránených dielní a 4 300 chránených pracovísk.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže zamestnávateľovi na základe písomnej žiadosti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť príspevok. Príspevok môže byť poskytnutý tomu zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je:

 • občanom so zdravotným postihnutím
 • a ktorý je zároveň vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím. Za takéto náklady sa považujú len náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so zdravotným postihnutím a súvisia so zriadením tohto pracovného miesta. Tento príspevok teda nie je určený na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca (mzdových nákladov).

Príspevok na zriadenie chránenej dielne je možné skombinovať aj s ďalšími príspevkami súvisiacimi so zdravotne postihnutými zamestnancami. Napríklad s príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevkom na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím alebo príspevkom na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Výška príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Výška jednorazového príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je:

 • v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 je výška príspevku pre Bratislavský kraj maximálne 5754,08 eura;
 • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Najviac však 4,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje; V roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5 %. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 6904,89 eura;
 • v inom kraji, než je Bratislavský kraj, ak ide o okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Najviac však 5,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje; V roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5 %. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 7480,30 eura.

Podmienkou poskytnutia príspevku je, že pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý tento príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a dopravu zamestnancov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje zamestnávateľovi jeden spoločný príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. Tento príspevok dostane každý zamestnávateľ, ak oň písomne požiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V akej výške tento príspevok zamestnávateľ dostane už závisí od rozhodnutia konkrétneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na účely poskytnutia príspevku bude musieť zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku (príspevok sa poskytuje štvrťročne) predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklady preukazujúce vynaložené náklady na prevádzkovanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu nasledujúcich prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska:

 • nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,
 • náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,
 • náklady na palivo a energiu,
 • vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
 • náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,
 • náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
 • náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 • náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,
 • náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Nákladmi na dopravu zamestnancov, na ktoré môže zamestnávateľ získať príspevok, sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zdravotne postihnutých zamestnancov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na miesto výkonu zamestnania a späť.

Aj príspevok na úhradu nasledujúcich prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je možné skombinovať s ďalšími príspevkami súvisiacimi so zdravotne postihnutými zamestnancami. Napríklad so spomínaným príspevkom na zriadenie chránenej dielne, príspevkom na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím alebo príspevkom na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Výška príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a dopravu zamestnancov

Ročná výška príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska do zamestnania je najviac:

 • 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím. V roku 2020 je výška príspevku maximálne 3 596,30 eura ročne na jedného zamestnanca.
 • 5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Táto výška príspevku platí na jedného občana so zdravotným postihnutím vtedy, ak tento občan má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %. V roku 2020 je výška príspevku maximálne 7 192,60 eura ročne na jedného zamestnanca.

Vyššie uvedená výška príspevku platí vtedy, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. Ak je rozsah týždenného pracovného času zamestnanca nižší ako rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, príspevok sa poskytuje v pomernej časti (napríklad v polovičnej výške, ak ide o prácu na polovičný úväzok).

Príspevok sa poskytuje štvrťročne na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov zamestnávateľa, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku.

Transformácia chránenej dielne alebo pracoviska na sociálny podnik

V súčasnosti je pre chránené dielne a chránené pracoviská veľkou výzvou transformácia na registrovaný integračný sociálny podnik (ďalej len „sociálny podnik“ v príslušnom tvare) podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov. Prechod z postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na postavenie sociálneho podniku môže mať pre tieto pracoviská niekoľko pozitív aj negatív. Vyplývajú hlavne z odlišných podmienok na vnútorné fungovanie a zameranie sociálnych podnikov v porovnaní s chránenými dielňami / pracoviskami a takisto z odlišných príspevkov, ktoré je možné s príslušným štatútom poberať.

Na tomto mieste chceme len zdôrazniť to, že ak sa chránená dielňa rozhodne stať sociálnym podnikom, tak priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska jej zaniká dňom, keď jej bol priznaný štatút sociálneho podniku (zákon o službách zamestnanosti, § 55 ods. 6). To znamená, že nie je možné byť súčasne aj sociálnym podnikom a aj chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom a poberať niekoľko druhov príspevkov.

V nadväznosti na nemožný súbeh štatútu chránenej dielne a sociálneho podniku platí do konca roka 2020 výnimka (zákon o službách zamestnanosti, § 72af). Ak bolo chránenej dielni priznané toto postavenie pred 1. májom 2018, priznaním štatútu sociálneho podniku jej do 31. decembra 2020 nezanikne priznané postavenie chránenej dielne. V takomto prípade ale chránená dielňa s postavením sociálneho podniku nemôže poberať príspevky určené pre chránené dielne. V tomto prechodnom období si chránené dielne môžu bez rizika vyskúšať nový inštitút sociálnych podnikov a neskôr sa rozhodnúť, ktoré postavenie im viac vyhovuje. Ak sa ale chránená dielňa so súčasným postavením sociálneho podniku nerozhodne pre výber jedného z týchto postavení do 31. decembra 2020, tak 1. januára 2021 jej zanikne priznané postavenie chránenej dielne a zostane jej len postavenie sociálneho podniku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky