Príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2020

Aké príspevky možno získať na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím, v akej výške a za akých podmienok?

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zamestnať občana so zdravotným postihnutím, štát mu ponúka niekoľko benefitov. Na jednej strane sú to dotácie vo forme:

 1. príspevku na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím a
 2. príspevku na činnosť pracovného asistenta pre takéhoto občana.

Na druhej strane je tu nižšie zdravotné poistenie, ktoré zo mzdy platí tak zamestnávateľ, ako aj samotný zamestnanec, a tým v konečnom dôsledku aj nižšia celková cena práce. Zamestnanec so zdravotným postihnutím platí zdravotné poistenie vo výške 2 % z hrubej mzdy (bežný zamestnanec 4 %) a zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca platí zdravotné poistenie vo výške 5 % z hrubej mzdy (za bežného zamestnanca 10 %).

Príspevok na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím a príspevok na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím je možné poberať súčasne s inými príspevkami súvisiacimi so zdravotne postihnutými zamestnancami. Napríklad s príspevkom na zriadenie chránenej dielne alebo s príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Príspevok na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, môže od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny získať príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní. Upravuje ho zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare). Ide o nenárokový príspevok, takže jeho poskytnutie alebo neposkytnutie závisí len od rozhodnutia konkrétneho úradu práce.

Tento príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorého pracovný pomer vo vzťahu k zamestnávateľovi je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (ide najmenej o polovičný pracovný úväzok).

Pre úplnosť uvádzame, že občanom so zdravotným postihnutím na účely zákona o službách zamestnanosti je občan, ktorý sa považuje za invalidného, teda ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Výška príspevku na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím

O poskytnutie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní je potrebné požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou (napr. živnostník).

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu odvodov na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom. Maximálna výška príspevku zodpovedá výške zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca (vychádza sa z toho, že ide o zamestnanca bez zdravotného postihnutia) na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok je pre tých, ktorí majú viac ako štvrtinu zamestnancov zdravotne postihnutých.

V roku 2020 je teda maximálna výška príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 224,68 eura na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac. Z toho vyplýva, že maximálna mesačná mzda zamestnanca so zdravotným postihnutím v roku 2020, z ktorej zdravotné poistenie a sociálne poistenie platené zamestnávateľom bude ešte v plnej výške pokryté príspevkom na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, je 744,07 eura.

Tento príspevok zamestnávateľovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich úhradu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca. Predmetné doklady bude zamestnávateľ povinný preukazovať najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ teda spočiatku počas kalendárneho štvrťroka platí zdravotné aj sociálne poistenie za zdravotne postihnutých zamestnancov z vlastných prostriedkov. Po skončení kalendárneho štvrťroka predloží úradu práce za uplynulý kalendárny štvrťrok doklady dokazujúce výšku a úhradu zdravotného a sociálneho poistenia za toto obdobie. A až následne zamestnávateľovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo preplatí zdravotné poistenie a sociálne poistenie za tento uplynulý kalendárny štvrťrok.

Zhrnutie postupu na získanie príspevku na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím

Čo treba splniť na získanie príspevku na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím:

 1. zamestnávať viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím,
 2. spĺňať všeobecné podmienky pre získavanie príspevkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uvedených v § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 3. podať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,
 4. priložiť k žiadosti údaje o celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov a o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, štvrťročne kumulatívne od začiatku roka,
 5. v prípade schválenia žiadosti uzatvoriť s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú dohodu o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,
 6. v priebehu poberania príspevku predkladať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka doklady preukazujúce úhradu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca,
 7. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa predchádzajúceho bodu.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím

Pracovným asistentom je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času (pracovného asistenta môže mať aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím). Podmienkou je, že pracovný asistent musí mať 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

Prečítajte si tiež

Príspevok na činnosť osobného asistenta zamestnávateľovi poskytuje na základe písomnej žiadosti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z formulácie zákona o službách zamestnanosti k tomuto príspevku vyplýva, že ho dostane každý zamestnávateľ, ktorý splní podmienky na jeho poskytnutie. Príspevok na činnosť osobného asistenta sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím vtedy, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca vyplýva potreba pracovného asistenta.

Príklad na potrebu pracovného asistenta:

Potreba pracovného asistenta vzniká napríklad vtedy, ak by zamestnanec na invalidnom vozíku v rámci svojej práce ručne vyrezával rôzne umelecké ornamenty do stoličiek a stolov, ktoré sa následne predávajú ako barokový nábytok. Takýto zamestnanec z dôvodu svojho zdravotného postihnutia a z druhu vykonávanej práce nevyhnute pre plnenie svojich pracovných úloh potrebuje pracovného asistenta, ktorý by mu na pracovný stôl tento nábytok priniesol, niekoľkokrát by ho na pracovnom stole v požadovanom smere otočil, a neskôr by ho odniesol do skladu na nižšom podlaží, kde by ho zabalil do škatule a pripravil na expedíciu. Ostatní zamestnanci bez zdravotného postihnutia všetky tieto úkony vykonávajú samostatne.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na činnosť osobného asistenta je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva na pracovnom mieste, rozsah pracovného času zamestnanca, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška príspevku na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím

Príspevok na činnosť jedného pracovného asistenta sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce (zjednodušene je ňou hrubá mzda zamestnanca + zdravotné poistenie a sociálne poistenie platené zamestnávateľom za zamestnanca) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára písomná dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta.

Pre dohody o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta, ktoré boli alebo budú uzatvorené v roku 2020 platí, že príspevok na jedného pracovného asistenta môže byť od 589,79 eura do 1 006,96 eura mesačne.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta môže byť až vo výške 1 006,96 eura mesačne.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta sa zamestnávateľovi poskytuje najdlhšie počas obdobia trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a ktorý je v priamej starostlivosti pracovného asistenta. Konkrétna dĺžka poskytovania príspevku bude uvedená v dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta uzatvorenej medzi zamestnávateľom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zhrnutie postupu na získanie príspevku na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím

Čo treba splniť na získanie príspevku na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca so zdravotným postihnutím:

 1. zamestnávať občana so zdravotným postihnutím, u ktorého z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti vyplýva potreba pracovného asistenta,
 2. spĺňať všeobecné podmienky pre získavanie príspevkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uvedených v § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 3. podať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta,
 4. priložiť k žiadosti údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristiku pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec na pracovnom mieste vykonáva, rozsah pracovného času zamestnanca, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta, charakteristiku a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta,
 5. v prípade schválenia žiadosti uzatvoriť s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú dohodu o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta,
 6. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny následne poskytuje zamestnávateľovi príspevok v zmysle dohodnutých podmienok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky