Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje spustiť v priebehu apríla tri nové projekty zamerané na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny. Jedným z nich je aj projekt „Právo na prvé zamestnanie“. O čo ide?

Projekt „Právo na prvé zamestnanie“ – pre koho je určený a aké sú podmienky získania príspevku?

Cieľom projektu „Právo na prvé zamestnanie“ je podporiť tvorbu pracovných miest pre nezamestnaných a je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň dva mesiace. Prioritne má ísť o motiváciu pre zamestnávateľov, aby prijali do zamestnania aj čerstvých absolventov škôl, ktorí ešte nemajú pracovné skúsenosti.

V rámci projektu sa bude poskytovať finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Mesačný príspevok zamestnávateľovi slúži na úhradu časti, maximálne 90 %, celkovej ceny práce zamestnanca. Jeho výška je najviac 1 318,53 eur, teda 70 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok minulého roka.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. A ďalších 6 mesiacov, bez príspevku, musí zamestnávateľ pracovné miesto udržať.

Ďalšie projekty na podporu zamestnania

Ďalším projektom, ktorý sa bude spúšťať v priebehu apríla je „Motivuj sa k zamestnaniu“. Jeho cieľom je povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci. Je určený pre zamestnancov, ktorí boli bezprostredne pred zaradením do projektu vedení ako nezamestnaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dva mesiace a boli vyradení z evidencie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Finančný príspevok bude zamestnaným poskytovaný počas trvania pracovného pomeru, a to najviac 6 mesiacov. Počas prvých troch mesiacov dostanú po 150 eur a ďalšie tri mesiace 75 eur.

Prispieť k osamostatneniu mladých dospelých z centier pre deti a rodiny a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce, je zasa hlavným cieľom projektu „Vzdelávanie mladých dospelých“. Štát prispeje v rámci projektu na kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a vyšších skupín a kvalifikačnej karty vodiča.

O zapojenie do projektu budú môcť žiadať osoby evidované na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie, alebo záujemcovia o zamestnanie. Okrem toho je potrebné, aby patrili aspoň do jednej z týchto skupín:

  • mladí dospelí, ktorým po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny,
  • plnoleté osoby sústavne sa pripravujúce na povolanie, ktorým bol predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny najviac o 24 mesiacov,
  • maloleté deti pripravujúce sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

Príspevok bude poskytovaný v plnej výške nákladov súvisiacich so vzdelávaním a uhradený bude priamo poskytovateľovi kurzu po jeho skončení. Okrem toho budú môcť záujemcovia získať aj paušálny príspevok. Bude určený na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou mladého dospelého na vzdelávaní, a to vo výške 0,95 eur na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 eur.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky