Zrážková daň z dividend

Právnická osoba, ktorá vyplatí dividendy, je povinná do 15. dňa nasledujúceho mesiaca oznámiť zrazenie dane z vyplatených dividend. V rovnakom termíne je povinné aj zrážkovú daň odviesť.

V tomto článku sa budeme venovať výplate dividend (podielu na zisku) a odvodu zrážkovej dane z vyplatených dividend fyzickej osobe, t.j. daňovému rezidentovi SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní spoločnosti. To, aké povinnosti s tým súvisia, si ukážeme na výplate dividendy (podielu na zisku) v roku 2019 za rok 2018.

Čo je to dividenda?

Dividendou sa rozumie podiel na zisku, ktorý je vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti (s.r.o., a.s. a pod.) alebo družstva.

Dividenda môže byť vyplatená osobám, ktoré:

  • sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti alebo družstva,
  • sú členom štatutárneho orgánu,
  • sú členom dozorného orgánu.

Dividenda, však môže byť vyplatená aj osobám, ktoré sa na základnom imaní nepodieľajú (napr. aj zamestnancom).

To, ktoré dividendy sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ako aj viac informácií o sadzbách dane z príjmov pri vyplatení dividend fyzickej či právnickej osobe si môžete prečítať v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Ako vyplatiť dividendy v roku 2019 zo zisku za rok 2018?

Prvým krokom právnickej osoby je zistenie výšky zisku vytvoreného za rok 2018, ktorý je možné rozdeliť.

Druhým krokom právnickej osoby pred rozdelením zisku za rok 2018 v roku 2019 medzi osoby ustanovené v zákone, musí vykonať povinný prídel do zákonného rezervného fondu, či do iných fondov a taktiež použije tento zisk na úhradu strát minulých rokov a pod.

Právnická osoba vykoná zrážku dane z dividendy vo výške 7 % fyzickej osobe, ktorej vypláca dividendy.

Tretím krokom právnickej osoby je teda rozdelenie vytvoreného zisku za rok 2018 medzi osoby, ktoré sú spravidla aj určené v spoločenskej zmluve. Osoba, ktorej bude vyplatená dividenda však nedostane celú výšku pridelenej dividendy, ale dostane dividendu zníženú o zrážkovú daň vo výške 7 %.

Ako vypočítať zrážkovú daň z dividend za rok 2018 v roku 2019?

Platiteľom dane a tým, ktorý vypočíta či vyplatí dividendu je obchodná spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca (napr. s.r.o.).

Základom dane pre výpočet zrážkovej dane z dividendy je vyplatený príjem (t.j. podiel na zisku) neznížený o výdavky.

Sadzba zrážkovej dane v našom prípade – vyplatenie dividendy fyzickej osobe – rezidentovi SR, ktorému plynie tento príjem taktiež zo SR je 7 %, a to podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Príklad na výpočet zrážkovej dane z dividendy za rok 2018 v roku 2019

Spoločnosť ABCX, s.r.o. sa po zasadnutí valného zhromaždenia v júni 2019 rozhodla, že zvyšný podiel na zisku z roku 2018 vo výške 5 100 € vyplatí obom spoločníkom rovným dielom, t.j. každý zo spoločníkov dostane dividendu zníženú o zrážkovú daň vo výške 2 371,50 € (t.j. 2 550 € * 7 %, t.j. 2550 € – 178,50 € = 2 371,50 €).

Vypočítaná zrážková daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Viac informácií o tom, kedy sa uplatňuje zrážková daň si môžete prečítať v článku Zrážková daň.

Kam a kedy je potrebné uhradiť zrážkovú daň z dividend za rok 2018 v roku 2019?

Platiteľ dane, t.j. obchodná spoločnosť vyplácajúca dividendy je povinná odviesť zrážkovú daň správcovi dane, a to v lehote najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak,  napríklad ak platiteľ dane vyplatí dividendu v júni 2019, zrážkovú daň je povinný odviesť do 15. júla 2019).

Právnická osoba je povinná odviesť zrážkovú daň z dividendy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

V prípade, ak lehota na odvod zrážkovej dane pripadne na deň pracovného pokoja či na víkend, lehota sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Úhradu je potrebné vykonať na číslo účtu, na ktoré sa platí daň vyberaná zrážkou z dividend:

predčíslie účtu (500267) – základné číslo účtu daňovníka (OÚD) / 8180

a toto číslo účtu je potrebné prekonvertovať do tvaru IBAN.

Platiteľ dane je povinný označiť túto platbu aj príslušným variabilným symbolom, ktorý sa však mení v závislosti od mesiaca vyplatenia dividend. Platiteľ dane použije nasledovný variabilný symbol: 1700xx2019, pričom xx je označenie kalendárneho mesiaca, v ktorom platiteľ dane dividendu vyplatil (napr. ak platiteľ dane vyplatil v júni 2019 dividendu,  zrážkovú daň uhradí do 15. júla 2019 s uvedením variabilného symbolu 1700062019).

Pri označení platby dane môže platiteľ dane použiť aj konštantný symbol: 1144.

V prípade, ak platiteľ dane nevie svoje základné číslo účtu daňovníka, je možné si ho na webovej stránke Finančnej správy SR overiť.

Viac informácií o platbe daní si môžete prečítať v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2019

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti má platiteľ dane (obchodná spoločnosť), ak vyplatí dividendy v roku 2019 za rok 2018?

Právnická osoba, ktorá vypláca dividendy v roku 2019 po prvýkrát, má povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou. Nakoľko je predpoklad, že každá právnická osoba sa už u správcu dane (daňového úradu) zaregistrovala ako platiteľ dane z príjmov, oznámi tak prostredníctvom nasledovnej žiadosti: „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“, že sa stala platiteľom dane z príjmov vyberaných zrážkou. Právnická osoba má túto povinnosť do 30 dní odo dňa prvej výplaty dividendy.

Prečítajte si tiež

Okrem toho, že právnická osoba je povinná uhradiť zrážkovú daň z dividend, je povinná aj prostredníctvom tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov“, oznámiť zrazenie dane z vyplatených dividend. Toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z dividend je právnická osoba povinná podať najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (rovnaký termín ako na odvod zrážkovej dane). Aj tu platí, že termín sa posúva na najbližší pracovný deň, ak 15. deň pripadne na deň pracovného pokoja, či na víkend.

Aké povinnosti má fyzická osoba (prijímateľ dividendy), ktorej bola vykonaná zrážka dane z dividendy za rok 2018 v roku 2019?

Nakoľko zrážkou dane z dividendy sa považuje tento príjem za daňovo vysporiadaný, fyzická osoba ako prijímateľ dividendy už nemá žiadne povinnosti voči správcovi dane. Uvedené znamená, že tento príjem si fyzická osoba ani do daňového priznania k dani z príjmov neuvádza.

Nakoľko zdaňovanie dividend, ako aj platenie odvodov na zdravotné poistenie prešlo viacerými reformami, musíme pripomenúť, že z dividend vyplatených z vytvoreného zisku za rok 2017 a neskôr sa neplatí zdravotné poistenie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky