Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2019

Prinášame prehľad účtov, variabilných a konštantných symbolov pre platbu daní v roku 2019.

Daňovník je povinný zaplatiť daň a označiť platbu dane, ktorú poukazuje správcovi dane v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platby dane“).

Platenie daní bezhotovostným prevodom alebo poštovým poukazom v roku 2019

Daňovník môže zaplatiť daň správcovi dane v roku 2019 týmito možnými spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka,
 • poštovým poukazom.

V prípade, ak sa rozhodne daňovník zaplatiť daň bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet správcu dane (daňový úrad, colný úrad), je povinný túto platbu dane označiť:

 • číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane vykonáva,
 • číslom účtu správcu dane, na ktorý daňovník uhrádza platbu dane (osobným účtom daňovníka),
 • variabilným symbolom,
 • sumou dane v eurách a eurocentoch,
 • informáciou pre správcu dane (iba ak je to potrebné).

Ak sa daňovník rozhodne platbu dane uskutočniť poštovým poukazom, označí platbu dane v zmysle toho, ako je to uvedené pri platbe dane bezhotovostným prevodom (bez uvedenia čísla účtu daňového subjektu, z ktorého sa daň uhrádza) a na poštovom poukaze uvedie aj:

 • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu daňového subjektu (ak je fyzickou osobou), alebo
 • obchodné meno a sídlo daňového subjektu (ak je právnickou osobou).

Prehľad predčíslí, variabilných a konštantných symbolov pre správnu platbu dane v roku 2021 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2021.

Každý daňový subjekt má pridelený osobný účet daňovníka

Ako sme už uviedli, pri platbe dane je daňový subjekt povinný poukázať platbu dane správcovi dane na osobný účet daňovníka. Tento osobný účet daňovníka, resp. základné číslo účtu by mal poznať každý daňový subjekt, nakoľko je toto číslo pridelené a oznámené každému daňovníkovi správcom dane.

Každej účtovnej jednotke pridelí správca dane tzv. osobný účet daňovníka.

Správca dane oznámi daňovému subjektu jeho osobný účet daňovníka napríklad po registrácii na daňovom úrade k dani z príjmov.

V prípade, ak správca dane do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov neoznámil daňovému subjektu jeho základné číslo účtu, zaplatí daň v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia (ak mu bude oznámenie doručené po lehote na podanie daňového priznania).

Formát osobného účtu daňovníka

Osobný účet daňovníka, t.j. číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z:

 • predčíslia označujúceho druh dane,
 • základného čísla účtu označujúceho daňovníka,
 • identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

Tento osobný účet musí daňovník pri platbe dane prekonvertovať na formát medzinárodného bankového čísla účtu – IBAN:

5XXXXX 8XXXXXXXXX /8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice

Daňovník si môže overiť, resp. zistiť svoj osobný účet aj na stránke Finančnej správy v sekcii „Platenie daní“, a to po zadaní svojho DIČ (rodného čísla).

Predčíslia účtov pre platenie daní spracovaných daňovými úradmi v roku 2019

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Zábezpeka na DPH 501104
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na daň z príjmov fyzických osôb 501120
Zabezpečenie dane na daň z príjmov právnických osôb 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Odvody z prevádzkovania hazardných hier 500865
Sankcie hazardných hier 500873
Finančná zábezpeka hazardných hier 501171
Odvod časti poistného 501198

Predčíslia účtov pre platenie daní a zloženie zábezpeky na daň spracovaných colnými úradmi v roku 2019

Názov účtu Predčíslie účtu
SPD z elektriny tuzemsko C 500005
SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
SPD z liehu – tuzemsko C 500021
SPD z piva – tuzemsko C 500048
SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
SPD z vína – tuzemsko C 500072
SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195
Článok pokračuje pod reklamou

Variabilný symbol pre označenie platby dane spracovanej daňovým úradom v roku 2019

To, aký variabilný symbol má uviesť daňovník pri platbe dane závisí od toho, či:

 • ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane: v tomto prípade daňovník uvedie variabilný symbol uvedený v rozhodnutí, ktoré prijal od správcu dane,
 • ide o platbu dane bez rozhodnutia správcu dane: v tomto prípade daňovník uvedie vytvorený variabilný symbol podľa prílohy č. 1 vyhlášky o spôsobe označovania platby dane. To, ako vytvoriť variabilný symbol podľa uvedenej prílohy, si popíšeme bližšie v nasledovnej časti článku.

Daňovník vytvorí pre označenie platby dane 10 – miestny variabilný symbol, pričom:

 1. prvé štyri číslice označujú druh platby dane, a to či ide o:
  • 1100: preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
  • 1700: daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
  • 8100: inú platbu dane,
 2. ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré daňovník uhrádza daň. Obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva označí číselnými hodnotami daňovník nasledovne:
  • MMRRRR: z toho MM je kalendárny mesiac a RRRR je kalendárny rok (v prípade, ak ide o platbu dane za mesačné obdobie), napríklad platba dane z pridanej hodnoty u mesačného platiteľa dane. V roku 2019 môže ísť o čísla 012019 (platba dane za január 2019) až 122019 (platba dane za december 2019), alebo
  • QQRRRR: z toho QQ je kalendárny štvrťrok a RRRR je kalendárny rok (v prípade, ak ide o platbu dane za štvrťročné obdobie), napríklad platba dane z pridanej hodnoty u štvrťročného platiteľa dane. V roku 2019 môže ísť o číslo 412019, 422019, 432019, 442019 (platba dane za prvý, druhý, tretí a štvrtý štvrťrok 2019), alebo
  • PPRRRR: z toho PP je kalendárny polrok a RRRR je kalendárny rok (v prípade, ak  ide o platbu dane za polročné obdobie). V roku 2019 môže ísť o čísla 212019 alebo 222019 (platba dane za prvý alebo druhý polrok 2019), alebo
  • 99RRRR:  z toho 99 je fixná hodnota a RRRR je príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania na základe daňového priznania alebo hlásenia. V prípade, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označí sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka, alebo
  • 000000: použije sa, ak sa platba dane neviaže k obdobiu, alebo
  • 00RRRR: z toho 00 je fixná hodnota a RRRR je príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky. V prípade, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označí sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.
Prečítajte si tiež

Príklady na tvorbu variabilného symbolu pre platenie daní spravovaných daňovým úradom

Príklad č. 1: Spoločnosť ABCX, s.r.o. je štvrťročný platiteľom dane z pridanej hodnoty. Za 1. štvrťrok 2019 im vznikla daňová povinnosť vo výške 1 280 eur. Aký variabilný symbol majú použiť?

Prvé štyri čísla variabilného symbolu označujú druh dane: 1100 a ďalších šesť čísiel variabilného symbolu označujú obdobie platenia dane: 412019, to znamená, že variabilný symbol bude v tvare: 1100412019.

Príklad č. 2: Spoločnosti BetaC, s.r.o. vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel. Aký variabilný symbol má použiť pri platbe preddavku na daň z motorových vozidiel za mesiac apríl 2019?

Prvé štyri čísla variabilného symbolu označujú druh dane: 1100 a ďalších šesť čísiel variabilného symbolu označujú obdobie platenia dane: 042019, to znamená, že variabilný symbol bude v tvare: 1100042019.

Príklad č. 3: Anna podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 – typ A. Má povinnosť zaplatiť daň vo výške 56 eur. Aký variabilný symbol má použiť pri platbe dane z príjmov za rok 2018?

Prvé štyri čísla variabilného symbolu označujú druh dane: 1700 a ďalších šesť čísiel variabilného symbolu označujú obdobie platenia dane: 992018, to znamená, že variabilný symbol bude v tvare: 1700992018.

Variabilný symbol pre označenie platby dane spracovanej colným úradom v roku 2019

Pri platbe dane spracovanej colným úradom je variabilný symbol rovnako 10 – miestny a je v tvare SDDSRRMMDD, pričom:

 • SD je druh spotrebnej dane
Druh spotrebnej dane Dvojčíslie označujúce druh spotrebnej dane
minerálny olej 10
tabakové výrobky 20
lieh 30
víno 40
pivo 50
elektrina 60
uhlie 70
zemný plyn 80
tabaková surovina 90
 • DS je druh daňového subjektu
Druh daňového subjektu Dvojčíslie označujúce druh daňového subjektu
Prevádzkovateľ daňového skladu 01
Oprávnený príjemca 02
Odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely 03
Malý samostatný pivovar 04
Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia 05
Registrovaný odosielateľ 06
Malý výrobca vína 07
Užívateľský podnik 08
Zásielkový obchod 09
Platiteľ dane z elektriny 10
Platiteľ dane z uhlia 11
Platiteľ dane zo zemného plynu 12
Platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu 13
Platiteľ dane z tabakovej suroviny 14
Zahraničná osoba 88
iný 99
 • RR je posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti (ak vznikne daňová povinnosť v roku 2019, použije sa dvojčíslie 19
 • MM je mesiac vzniku daňovej povinnosti, pričom v roku 2019 sa použije dvojčíslie v rozsahu 01 až 12 (kde 01 je január a 12 je december)
 • DD je kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula (napr. ak vznikne daňová povinnosť prvého dňa, dvojčíslie bude 01).

Konštantný symbol pre označenie platby dane v roku 2019

Vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane nie je označovanie platby dane konštantným symbolom. Uvedené znamená, že daňovník nie je povinný označiť platbu dane konštantným symbolom. Môže však použiť napr. nasledujúce konštantné symboly v roku 2019:

Druh platby dane Konštantný symbol
Bežná platba dane, preddavok na daň 1144
Doúčtovanie daní za predchádzajúce obdobie 1344
Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie – daň z príjmov FO a PO 1744
Zúčtovanie preddavkov dane z príjmu závislej činnosti 1944
Dodatočne vyrubená daň 2144
Sankčný úrok, penále 3344
Nadmerný odpočet 5344
Pokuta z kontroly 6344
Pokuta zo správy 6544
Úrok pri odklade platenia 7344
Exekučné náklady 7544
Blokové pokuty od daňového úradu 7944
Platba (účtovaná súčasne s predpisom) 8144

O tom, ako označiť platbu dane z príjmov v roku 2019 (za rok 2018) si môžete prečítať aj v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane v roku 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky