Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?

Príjmy autorov a ich zdaňovanie upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to konkrétne § 6 ods. 2 písm. a) – príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu alebo § 6 ods. 4 – príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, a to podľa toho, či ide o aktívny alebo pasívny príjem autorov.

To, či príjmy fyzickej osoby patria medzi príjmy autorov, vymedzuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Spravidla ide napríklad o príjmy z vytvorenia článku, knihy, videa (t. j. obrazového záznamu), nahrávky (t. j. zvukového záznamu), predmetu duševného vlastníctva, či príjmy za herecký výkon, a iné.

Viac informácií nájdete v článku Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?.

Aktívne a pasívne príjmy autorov v roku 2021 – ktoré to sú?

Aktívne príjmy autorov upravuje § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pričom tieto príjmy môže byť vyplatené autorovi napr. na základe uzatvorenej autorskej zmluvy, príp. zmluvy o dielo. Ide o príjmy z:

 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,
 • z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
 • z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
 • z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Pasívne príjmy autorov upravuje § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, pričom tieto príjmy sú spravila vyplatené autorovi na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy. Ide o príjmy z:

 • použitia diela, a
 • použitia umeleckého výkonu,

ako aj za poskytnutie práva na použitie diela a umeleckého výkonu, ak nepatria medzi aktívne príjmy.

Zdaňovanie aktívnych a pasívnych príjmov autorov v roku 2021 – výber z dvoch spôsobov

Aktívne a pasívne príjmy autorov je možné zdaňovať dvomi spôsobmi, pričom výber spôsobu zdaňovania príjmov je na samotnom autorovi, ktorý si musí porovnať výhody, ako aj nevýhody jednotlivých spôsobov zdaňovania. Ide o:

 1. zdaňovanie príjmov zrážkovou daňou, a to pri vyplatení autorského honoráru,
 2. zdaňovanie príjmov prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov, a to po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

To, aké výhody, či nevýhody plynú z jednotlivých spôsobov zdaňovania príjmov autorov si popíšeme v jednotlivých častiach tohto článku.

Zdaňovanie aktívnych a pasívnych príjmov autorov zrážkovou daňou v roku 2021 – aké sú výhody a nevýhody?

Autor, ktorý dosahuje aktívny alebo pasívny príjem, zdaňuje primárne svoj príjem zrážkovou daňou, a to podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani príjmov. Zdaňovanie aktívnych a pasívnych príjmov zrážkovou daňou sa použije v prípade, ak autor neuplatní postup zdaňovania príjmov podľa § 43 ods. 14 zákona, to znamená, že autor s platiteľom  príjmu neuzatvorí dohodu o neuplatnení zrážkovej dane. Zjednodušene povedané, autorské honoráre sa zdaňujú zrážkovou daňou, no v prípade uzatvorenia dohody o nezdanení, si autor vysporiada daňovú povinnosť sám a k zrážke dane nedôjde.

Prečítajte si tiež

Zdaňovanie príjmov autorov zrážkovou daňou je najjednoduchší spôsob pre samotného autora, nakoľko platiteľ príjmu mu vyplatí autorský honorár už znížený o daň, ktorá je vždy 19 %. Zrážkovú daň platiteľ príjmu vypočíta z autorského honoráru, ktorý zníži o prípadný príspevok do umeleckých fondov (napr. Literárny fond vo výške 2 %). V súvislosti s pandémiou koronavírusu však nemusia platitelia honoráru v roku 2021 zraziť z odmeny príspevok do príslušného umeleckého fondu. Viac si môžete prečítať v článku Odvádzanie príspevkov do umeleckých fondov v roku 2021.

Zdaňovanie autorského príjmu zrážkovou daňou znamená pre autora, že:

 • príjem môže považovať za daňovo vysporiadaný a neuvádza ho v daňovom priznaní,
 • z tohto príjmu neplatí odvody do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne.

Zdaňovanie autorského príjmu zrážkovou daňovou znamená pre platiteľa príjmu (napríklad pre vydavateľstvo), že:

 • je povinný oznámiť daňovému úradu, že sa stal platiteľom dane vyberanej zrážkou (ak ešte ním nie je),
 • musí vypočítať a zraziť daň z príjmov autora,
 • musí oznámiť daňovému úradu zrazenie dane a rovnako aj odviesť daňovému úradu túto zrazenú daň.

To, aké výhody a nevýhody prináša zdaňovanie zrážkovou daňou príjmov autorov si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdaňovanie príjmov autorov zrážkovou daňou v roku 2021 – výhody a nevýhody
Výhody Nevýhody
 • autor nemá voči daňovému úradu žiadne povinnosti,

 • nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej
  a zdravotnej poisťovne,

 • nie je potrebná registrácia autora na daňovom úrade,

 • žiadne administratívne povinnosti, nakoľko sú prenesené na platiteľa príjmu.
 • nie je možné uplatniť daňové výdavky,

 • nie je možné uplatniť daňovú stratu, ktorú môže potom odpočítavať (umorovať),

 • nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,

 • nie je možné uplatniť právo na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky.
 • Zdaňovanie aktívnych príjmov autorov v daňovom priznaní v roku 2021 – aké sú výhody a nevýhody?

  V prípade, ak autor s platiteľom príjmu (odmeny) písomne uzatvorí dohodu o nezdaňovaní autorských odmien, musí si zdaniť autorský príjem sám, a to prostredníctvom podaného daňového priznania (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021).

  Prečítajte si tiež

  Dohodu o nezdaňovaní autorských odmien je pritom možné uzavrieť len vopred alebo najneskôr v deň výplaty autorskej odmeny, pričom platiteľ príjmu (odmeny) je povinný oznámiť správcovi dane uzavretie dohody o nezdaňovaní autorskej odmeny, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá, t. j. do konca januára (napr. ak autor s platiteľom príjmu uzatvorí dohodu o nezdaňovaní v marci 2021, platiteľ príjmu  je povinný do 31.1.2022 oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu).

  Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj postup na vyplnenie oznámenia o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

  Zdaňovanie aktívneho autorského príjmu (príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a)) v daňovom priznaní znamená pre autora, že:

  • je povinný sa zaregistrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať túto zárobkovú činnosť,
  • môže uplatniť daňové výdavky, a to skutočne preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím príjmov autora a vie ich preukázať dokladom, napr. z eKasy alebo paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov (60 % z príjmov, maximálne však 20 000 €),
  • môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, ako aj nárok na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky z hypotéky,
  • daň z príjmov zo základu dane (t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami znížený o nezdaniteľné časti základu dane) môže byť len 15 %, avšak môže byť aj až 25 %,
  • môže vzniknúť povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne,
  • je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne (ak nemá iného platiteľa zdravotného poistenia, napr. ak je zamestnancom, nemusí platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne, avšak po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia môže byť výsledkom nedoplatok).

  To, aké výhody a nevýhody prináša zdaňovanie aktívnych príjmov autorov v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdaňovanie aktívnych príjmov autorov v daňovom priznaní v roku 2021 – výhody a nevýhody
  Výhody Nevýhody
 • je možné uplatniť daňové výdavky (preukázateľné alebo paušálne),

 • je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,

 • je možné vykázať daňovú stratu, ktorú je možné odpočítať (umorovať) v nasledujúcich rokoch,

 • je možné uplatniť nárok na daňový bonus
  na dieťa, či zaplatené úroky,

 • uplatní sa 15 %-ná sadzba dane, ak sú zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške nepresahujúcej sumu 49 790 €.
 • vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne, ak príjmy za rok 2021 budú vyššie ako 6 798 €,

 • vznik povinnosti platiť odvody do zdravotnej poisťovne,

 • povinná registrácia na daňovom úrade,

 • uplatní sa 25 %-ná sadzba dane z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu
  37 981,94 €, ak sú zdaniteľné príjmy
  z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške presahujúcej sumu
  49 790 €,

 • riziko daňovej kontroly,

 • administratívna náročnosť.
 • Zdaňovanie pasívnych príjmov autorov v daňovom priznaní v roku 2021 – aké sú výhody a nevýhody?

  Ako v prípade aktívneho príjmu, tak aj v prípade pasívneho príjmu platí, že ak autor s platiteľom príjmu (odmeny) písomne uzatvorí dohodu o nezdaňovaní autorských odmien, musí si zdaniť autorský príjem sám, a to prostredníctvom podaného daňového priznania (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021).

  Prečítajte si tiež

  Dohodu o nezdaňovaní autorských odmien môže autor s platiteľom príjmu (odmeny) uzavrieť len vopred alebo najneskôr v deň výplaty autorskej odmeny. Uzavretie dohody o nezdaňovaní autorskej odmeny je platiteľ príjmu (odmeny) povinný oznámiť správcovi dane, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá, t. j. do konca januára (napr. ak autor s platiteľom príjmu uzatvorí dohodu o nezdaňovaní v marci 2021, platiteľ príjmu  je povinný do 31.1.2022 oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu).

  Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj postup na vyplnenie oznámenia o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

  Článok pokračuje pod reklamou

  Zdaňovanie pasívneho autorského príjmu (príjem podľa § 6 ods. 4) v daňovom priznaní znamená pre autora, že:

  • môže uplatniť daňové výdavky, a to skutočne preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím príjmov autora a vie ich preukázať dokladom, napr. z eKasy alebo paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov (60 % z príjmov, maximálne však 20 000 €),
  • nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu, či nárok na daňový bonus na dieťa, resp. zaplatené úroky,
  • nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne,
  • nemôže vykázať daňovú stratu,
  • nemôže uplatniť zníženú sadzbu dane 15 %.

  To, aké výhody a nevýhody prináša zdaňovanie pasívnych príjmov autorov v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdaňovanie pasívnych príjmov autorov v daňovom priznaní v roku 2021 – výhody a nevýhody
  Výhody Nevýhody
 • je možné uplatniť daňové výdavky (preukázateľné alebo paušálne),

 • nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,

 • nie je potrebná registrácia autora na daňovom úrade.
 • nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,

 • nie je možné vykázať daňovú stratu, ktorú je možné odpočítať (umorovať) v nasledujúcich rokoch,

 • nie je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky,

 • uplatní sa 25 %-ná sadzba dane z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 €.
 • Zdaňovanie aktívnych príjmov zrážkovou daňou a v daňovom priznaní v roku 2021 – príklad

  Na príklade si ukážeme, ktorý zo spôsobov zdaňovania je výhodnejší v prípade, ak ide o aktívny autorský príjem matky na rodičovskej dovolenke v roku, ktorá tvorí odborné články a ktorá v roku 2021 nedosiahla žiaden iný príjem (okrem rodičovského príspevku, ktorý je oslobodený od dane).

  Príjem (odmena) z vytvorenia diela v roku 2021 je vo výške: 2 000 €. V prípade, ak sa autorka rozhodne, že bude príjem:

  • zdaňovať zrážkovou daňou, tak platiteľ príjmu jej zrazí z tohto príjmu zrážkovú daň vo výške 19 %, t. j. 380 € a vyplatí jej čistý príjem (odmenu) vo výške 1 620 €,
  • zdaňovať v podanom daňovom priznaní, tak príjem (odmena) autorky bude vo výške 2 000 €, nakoľko daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, lebo jej zdaniteľné príjmy za rok 2021 nepresiahli hranicu 2 255,72 € (čo je hranica pre vznik povinnosti podať daňové priznanie).

  Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak bude autorka zdaňovať tento príjem zrážkovou daňou, jej príjem bude o 380 € nižší, ako v prípade zdaňovania prostredníctvom daňového priznania.

  Skúsme si však na príklade ukázať, aký rozdiel v príjme a dani z príjmov bude, ak výška príjmu (odmeny) tejto autorky bude vyššia, t. j. bude vo výške 12 000 € a bude uplatňovať paušálne výdavky:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdaňovanie zrážkovou daňou Zdaňovanie v daňovom priznaní
  Príjem z vytvorenia diela 12 000 € 12 000 €
  Výdavky - 7 200 € (60 % z 12 000 €)
  Základ dane 12 000 € 4 800 € (12 000 € - 7 200 €)
  Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) - 4 511,43 €
  Znížený základ dane o NČZD 12 000 € 288,57 € (4 800 € - 4 511,43 €)
  Sadzba dane 19 % 15 %
  Daň z príjmov 2 280 € 43,29 €

  V prípade, ak sa autorka rozhodne, že bude zdaňovať príjem zrážkou, platiteľ príjmu (odmeny) jej zrazí daň vo výške 2 280 € a  jej príjem bude vo výške 9 720 € (12 000  € - 2 280 €).

  Ak sa autorka rozhodne, že bude zdaňovať príjem v daňovom priznaní, zaplatí daň z príjmov vo výške 43,29 €, avšak:

  • vznikne jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2022 (ak podá daňové priznanie do 31.3.2022), a to v minimálnej výške 187,78 € mesačne,
  • keďže neplatila preddavky do zdravotnej poisťovne (z dôvodu, že je poistencom štátu, ako matka na rodičovskej dovolenke), výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude nedoplatok na odvodoch do zdravotnej poisťovne, a to vo výške približne 450 €.

  Zdaňovanie pasívnych príjmov zrážkovou daňou a v daňovom priznaní v roku 2021 – príklad

  Na rovnakom príklade matky na rodičovskej dovolenke si ukážeme porovnanie výšky dane a čistého príjmy (odmeny) v prípade pasívneho príjmu matky, t. j. vo výške 12 000 €, pričom bude rovnako ako predtým uplatňovať paušálne výdavky.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Zdaňovanie zrážkovou daňou Zdaňovanie v daňovom priznaní
  Príjem z vytvorenia diela 12 000 € 12 000 €
  Výdavky - 7 200 € (60 % z 12 000 €)
  Základ dane 12 000 € 4 800 € (12 000 € - 7 200 €)
  Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) - -
  Znížený základ dane o NČZD 12 000 € 4 800 €
  Sadzba dane 19 % 19 %
  Daň z príjmov 2 280 € 912 €

  V prípade, ak sa teda autorka rozhodne, že bude zdaňovať príjem zrážkou, platiteľ príjmu (odmeny) jej zrazí daň vo výške 2 280 € a teda jej príjem bude vo výške 9 720 € (12 000  € - 2 280 €).

  Ak sa autorka rozhodne, že bude zdaňovať príjem v daňovom priznaní, zaplatí daň z príjmov vo výške 912 €, avšak keďže neplatila preddavky do zdravotnej poisťovne (z dôvodu, že je poistencom štátu, ako matka na rodičovskej dovolenke), výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude nedoplatok na odvodoch do zdravotnej poisťovne, a to vo výške približne 450 €.

  Čistý príjem z odmeny autorky bude teda vo výške 10 638 € (12 000 € - 912 € - 450 €).

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

  Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

  Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

  Paušálne výdavky v roku 2024

  Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky