Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?

Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké práva a povinnosti sa spájajú s autorstvom a ako ich upravujú autorská či licenčná zmluva? Na čo myslieť pri uzavretí týchto zmlúv?

Napísanie a vydanie knihy, či akejkoľvek inej publikácie, je proces, ktorý sa spája s viacerými krokmi. Jedným z nich je aj uzavretie zmluvy, ktorá určuje, kto bude mať práva spojené s knihou, jej predajom aj ziskom. Na časté otázky ohľadom uzavretia licenčnej alebo autorskej zmluvy pre Podnikajte.sk odpovedal advokát Tomáš Vavro a prezradil:

  • aké práva má autor knihy a či môže byť autorom aj právnická osoba,
  • v čom sa líši autorská zmluva od licenčnej,
  • čo znamená, ak má niekto k vašej knihe nevýhradnú licenciu,
  • s akými právami sa zmluvy spájajú,
  • na ako dlho dávate vydavateľstvu právo na použitie v autorskej a licenčnej zmluve,
  • čo si pri uzatváraní týchto zmlúv všímať.

Autorstvo má svoje pravidlá

Aké práva sa spájajú s autorstvom?

S autorstvom sú spojené osobnostné autorské práva a majetkové autorské práva. Osobnostným právom je napr. právo byť označený ako autor diela, majetkovým autorským právom je právo na použitie diela, čiže napríklad vytvoriť kópiu diela, právo zverejniť dielo v online prostredí či vydať ho v knižnej podobe a pod. Majetkových autorských práv sa autor môže vzdať v prospech inej osoby, zatiaľ čo osobnostné autorské práva mu ostávajú zachované.

Môže byť autorom knihy a nositeľom autorských práv aj právnická osoba, napr. s. r. o.?

Autorom diela môže byť vždy iba fyzická osoba, avšak nositeľom práv k takémuto dielu môže byť aj právnická osoba - napríklad zamestnávateľ alebo objednávateľ diela.

Ako je to s ghostwritingom z právneho hľadiska? Môže byť ako autor uvedený niekto, kto ju nenapísal?

Prečítajte si tiež

Právo byť označený ako autor je jedným z osobnostných autorských práv, ktorých sa autor síce nemôže vzdať, avšak dohodou s inou osobou môže udeliť súhlas na zásah do týchto práv (napr. súhlas nebyť označený ako autor). V tejto súvislosti zároveň do značnej miery záleží tiež na tom, či ide o výhradné autorské dielo jedného autora alebo spoločné autorské dielo viacerých autorov. Ak totiž ide o dielo viacerých autorov, jeden autor nemôže bez ďalšieho rozhodnúť za všetkých - každý autor musí takúto vôľu vyjadriť sám za seba.

Kedy ide o autorskú, kedy o licenčnú zmluvu? Kedy je výhradná a kedy nevýhradná?

Čo znamená licenčná zmluva, čo autorská zmluva a aký je medzi nimi rozdiel?

Často ide len o zameniteľné pojmy vystihujúce rovnaký typ zmluvy. Niekedy je však súčasťou autorskej zmluvy tiež povinnosť autora vytvoriť zatiaľ neexistujúce dielo (napr. knihu), zatiaľ čo licenčnou zmluvou sa len udeľuje právo na používanie už vytvoreného diela.

Často sa používa názov výhradná / nevýhradná licencia. V čom je rozdiel?

Výhradná, t. j. exkluzívna licencia, sa udeľuje len jednému nadobúdateľovi - okrem neho nemôže autorské dielo používať nikto iný. Pri nevýhradnej licencii môže dielo používať viacero nadobúdateľov licencie zároveň.

S akými povinnosťami a právami sa spája licenčná alebo autorská zmluva?

Zmluva s autorom obsahuje najmä povinnosť autora dodať dielo vo vopred stanovenej špecifikácii a termíne. Zároveň zahŕňa právo autora na jednorazovú alebo inak vypočítanú autorskú odmenu (napríklad v závislosti od celkového nákladu kníh), a tiež právo nadobúdateľa licencie na používanie diela na konkrétne spôsoby, na konkrétny čas a na konkrétnom území.

Prečítajte si tiež

Práv a povinností, ktoré môžu, resp. ktoré by mali byť zmluvne ošetrené, je pomerne veľké množstvo, preto by tí, ktorí majú v úmysle vydať nejakú knihu, mali byť nanajvýš obozretní.

Obsah licenčnej a autorskej zmluvy

Čo by mala takáto zmluva obsahovať? Čo by si v nej mal začínajúci autor všímať?

Autora by malo zaujímať najmä to, aké sú podmienky vytvorenia diela (ak zatiaľ neexistuje) a sankcie s tým spojené. Ďalej by ho malo zaujímať to, ako sa určuje a vypláca jeho odmena a v akom rozsahu sa vzdáva svojich autorských práv v prospech vydavateľa.

Prečítajte si tiež

Autor by mal venovať pozornosť tiež tomu, do akej miery môže byť jeho dielo ďalej upravované, prekladané do iných jazykov a pod. Autor by si mohol tiež všimnúť, či zmluva nevylučuje možnosť kolektívnej správy jeho autorských práv niektorou z organizácií typu LITA. Nadobúdateľ licencie totiž nemusí komunikovať s takýmito organizáciami a reagovať na ich nároky uplatňované v mene autorov. Z pohľadu autora môže byť naopak výhodnejšie nechať sa takouto organizáciou zastupovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké údaje musia jednotlivé strany uviesť v autorskej a licenčnej zmluve?

Také, aby ich bolo možné jednoznačne identifikovať - aspoň meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. V prípade firmy obchodné meno, IČO a adresu sídla.

Je potrebné uviesť aj názov diela?

V zmluvách sa často uvádza pracovný názov diela, ktorý môže byť po dodaní finálnych výstupov autora ešte upravovaný. Názov diela teda nie je nutný, zatiaľ čo bližšia špecifikácia obsahu, rozsahu či formy je, naopak, viac než vhodná.

Podľa čoho autor vie, či dáva vydavateľstvu práva na nejaké obmedzené geografické územie alebo na nejaký obmedzený čas?

Prečítajte si tiež

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie (dobu a vymedzenie územia), platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy. To znamená, že ak je predmetom autorskej zmluvy napríklad záväzok autora vytvoriť scenár pre film (t. j. audiovizuálne dielo), nadobúdateľa licencie to automaticky neoprávňuje k tomu, aby takýto scenár vydal v knižnej podobe a naopak. Ak je to však v rozsahu licencie výslovne uvedené, potom nadobúdateľ licencie môže dielo použiť aj na iné účely. Ak zmluva nie je dostatočne určitá a jej účel nie je jasný, platí, že licencia sa udeľuje iba na územie Slovenskej republiky, a to najviac na 1 rok.

Čo je z právneho hľadiska dôležité pri zadefinovaní odmeny? Niektoré zmluvy obsahujú odmenu za vytvorenie diela, iné za použitie a niektoré obe zložky. V čom je rozdiel?

Primárne záleží na tom, či má byť autor odmenený za to, že dielo vytvorí, alebo len za to, že nadobúdateľ licencie toto dielo môže používať. Rozdiel je teda v povahe odmeny, s čím súvisí tiež režim zdaňovania - aktívny príjem autora za vytvorenie diela a pasívny príjem autora za použitie diela.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky