Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Čo patrí medzi príjmy autorov na základe autorskej zmluvy ?

Autorské príjmy definuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Patrí tu napríklad príjem z vytvorenia knihy, článku, videa, zvukového záznamu, obrazu, maľby, divadelného diela,  hereckého výkonu, architektonického diela. Autorský zákon zároveň presne špecifikuje, čo nie je predmetom autorského práva, a to napríklad územnoplánovacia dokumentácia, výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.

Zdaňovanie aktívnych a pasívnych autorských príjmov v roku 2022

Zdaňovanie autorských príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Tieto druhy príjmov poznáme ako aktívne alebo pasívne príjmy. Medzi aktívne príjmy patria príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov – príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonumedzi pasívne príjmy patria príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Aktívne príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa  § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov  a pasívne príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, za predpokladu, že daňovník nepostupuje podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, znamená, že sa daňovník s osobou, ktorá mu vypláca príjem dohodne, že zrážkovú daň neuplatní, ale vyplatí mu celý (hrubý) príjem, ktorý si daňovo vysporiada daňovník sám. Táto dohoda musí byť urobená vopred (najneskôr v deň výplaty autorskej odmeny) a musí byť písomná.

Uzavretie takejto dohody o nezdaňovaní zrážkovou daňou je osoba vyplácajúca príjem povinná oznámiť správcovi dane, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá, t. j. do konca januára (napr. ak autor s osobou vyplácajúcou príjem uzatvorí dohodu o nezdaňovaní v januári 2022, osoba vyplácajúca príjem  je povinná do 31.1.2023 oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu).

Prečítajte si tiež

Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj postup na vyplnenie oznámenia o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Zdaňovanie príjmov autorov zrážkovou daňou je pre autorov najjednoduchším spôsobom, pretože dostanú svoj honorár už znížený o daň, ktorá je vždy v rovnakej výške 19 %.  Zrážkovú daň platiteľ príjmu vypočíta z autorského honoráru, ktorý  sa vo všeobecnosti znižuje o prípadný príspevok do umeleckých fondov vo výške 2 %.

V súvislosti s pandémiou Covid-19 však bola prijatá novela zákona č. 13/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“), ktorou sa dočasne upustilo od platenia 2 % do príslušných fondov. Toto upustenie platí aj pre rok 2022.

Ak si daňovník zdaňuje príjmy sám cez podané daňové priznanie, uplatní sa sadzba dane z príjmov 19 %, resp. 25 % na tú časť základu dane, ktorá presiahne hranicu 38 553,01 eur za rok 2022. Na aktívne príjmy je možné použiť aj sadzbu dane vo výške 15 %, za predpokladu, že zdaniteľné príjmy za rok 2022 nepresiahnu výšku 49 790 eur. Netreba však zabúdať ani na zdravotné a sociálne odvody v prípade aktívnych príjmov autorov.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie sa podáva len v prípade, ak celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022 presiahnu hranicu 2 289,63 eur. Táto hranica sa v prípade vysporiadania zrážkovou daňou nesleduje. To znamená, že ak za rok 2022 bude mať daňovník jediný príjem, a to autorský príjem v nižšej sume, napr. 1 500 eur, ak by sa rozhodol ho mať vysporiadaný zrážkovou daňou, dostane vyplatenú už len sumu 1 215 eur. Ak by však nechcel mať príjem vysporiadaný zrážkovou daňou, má právo sa tak rozhodnúť a dostane vyplatený celý príjem vo výške 1 500 eur. V takomto prípade nebude povinný podávať daňové priznanie a ďalej z príjmu odvádzať daň, pretože mu nevznikne ani povinnosť podať daňové priznanie.

Ďalej v článku nájdete detailnejšie rozobraté spôsoby zdaňovania aktívnych príjmov a ich výhody a nevýhody.

Aktívne príjmy autorov v roku 2022 a spôsoby ich zdaňovania

Medzi aktívne autorské príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov patria nasledujúce:

  • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (t. j. uzavrel dohodu s platiteľom dane – osobou vyplácajúcou príjem o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou),
  • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
  • príjmy z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
  • príjmy z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Tieto príjmy, ak nejde o také príjmy, ktoré sa dosahujú zo závislej činnosti, sa považujú za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.  

Aktívne príjmy sa primárne zdaňujú zrážkovou daňou.

Prečítajte si tiež

Výhodou zdaňovania zrážkovou daňou je skutočnosť, že sa pri príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov nemusí daňovník registrovať na daňovom úrade a žiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Ďalej autor neplatí ani sociálne a zdravotné odvody zo svojho autorského príjmu. Jeho administratívne povinnosti s vysporiadaním zrážkovou daňou sú takpovediac nulové, pretože všetky povinnosti za zrazenie a odvedenie dane preberá za autora osoba, ktorá vypláca príjem.

Ak chce mať autor vysporiadané svoje príjmy zrážkovou daňou, v takomto prípade, autor neuzavrie dohodu o neuplatnení zrážkovej dane a nebude postupovať podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Nevýhodou zdaňovania zrážkovou daňou môže byť skutočnosť, že nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na manželku/manžela,...), ani nie je možné uplatniť právo na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky a najmä ani nie je možné znížiť svoju daňovú povinnosť z autorských príjmov o súvisiace výdavky. Nevzniká ani nárok na odpočet daňovej straty, ako je to možné v prípade príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet výšky príjmu autora pri uplatnení zrážkovej dane

Autor prispieva do online magazínu a jeho príjmy sú vyplácané mesačne. Za mesiac február mu patrí dohodnutá (brutto) odmena vo výške 300 eur. Aká suma príjmu bude autorovi vyplatená na účet, ak sa rozhodne nepodpísať dohodu o neuplatnení zrážkovej dane?

Spoločnosť vyplácajúca príjem autorovi zrazí daň vo výške 19 %, t.j. 57 eur (300 x 0,19). Autorovi bude vyplatený čistý príjem vo výške 243 eur.

Ak si daňovník zvolí spôsob zdaňovania aktívnych príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov bez vysporiadania zrážkovou daňou, vzniká mu zároveň povinnosť sa registrovať na daň z príjmov na daňovom úrade a požiadať o pridelenie DIČ. Túto povinnosť by si mal splniť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom začne dosahovať tieto dané druhy príjmov. V takomto prípade si teda predmetný autorský príjem zdaňuje sám, cez podané daňové priznanie.

Oproti vyššie spomínaným povinnostiam tento spôsob zdanenia znamená aj nasledujúce výhody: Dosiahnuté príjmy si môže znížiť o preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky, aj nezdaniteľné časti základu dane. V prípade uplatňovania výdavkov, či už preukázateľných alebo percentom z príjmov, sa nesmie zabúdať aj na vedenie daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov alebo vedenie jednoduchého či podvojného účtovníctva.

Prečítajte si tiež

Zároveň je možné uplatniť aj nárok na daňový bonus. Daňovník môže ďalej vykázať daňovú stratu a je možné umoriť daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období. Veľkou výhodou môže byť aj uplatnenie 15 % sadzby dane z príjmov, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2022 nepresiahnu 49 790 eur. V neposlednom rade, ak daňovník dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, môže si do daňových výdavkov uplatniť stravné, ak uplatňuje preukázateľné daňové výdavky.

Príklad na uplatnenie výdavkom percentom z príjmov v prípade príjmov z vytvorenia diela (knihy)

Petra (nie je platiteľ DPH) dosiahla v roku 2022 príjmy zo živnosti vo výške 30 000 eur a autorský príjem z vytvorenia diela (knihy) vo výške 5 000 eur, z ktorého sa rozhodla, že nechce mať zrazenú daň zrážkou. Akú výšku výdavkov percentom z príjmov si môže Petra uplatniť?

Maximálna suma výdavkov z  úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) sa posudzuje spoločne, čiže za tieto druhy príjmov je možné uplatniť výdavky vo výške 60 % z príjmov spolu v maximálnej sume 20 000 eur za rok. To znamená, že Petra môže uplatniť pri príjmoch zo živnosti a príjmoch z vytvorenia diela výdavky percentom z príjmov v maximálnej  výške 20 000 eur, pretože výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov zo živnosti a príjmov z vytvorenia diela  predstavujú až 21 000 eur (35 000 * 0,6).

Pasívne príjmy autorov v roku 2022 a spôsoby ich zdaňovania

Pasívne príjmy autorov podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov sú spravila vyplatené autorovi na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy. Patria tu príjmy z:

  • použitia diela, a
  • použitia umeleckého výkonu,
  • ako aj za poskytnutie práva na použitie diela a umeleckého výkonu, ak nepatria medzi aktívne príjmy.

Rovnako ako v prípade aktívnych príjmov, tak aj pasívne príjmy sa primárne zdaňujú zrážkou. V prípade pasívnych príjmoch platí rovnako, že najväčšími výhodami pri spôsobe vysporiadania zrážkovou daňou už nevznikajú autorovi žiadne iné administratívne povinnosti, príjem dostane vyplatený v „čistom“. Nevýhodou oproti tomu, tak ako v prípade aktívnych príjmov, môže byť, že autor si už nemôže k dosiahnutým príjmom uplatniť žiadne výdavky.

Ak autor s osobou vyplácajúcou autorský príjem písomne uzatvorí dohodu o nezdaňovaní autorských odmien, musí si zdaniť autorský príjem sám cez daňové priznanie.

Výhodou takéhoto postupu bude skutočnosť, že si autor môže uplatniť daňové výdavky (skutočne preukázateľné alebo percentom z príjmov. V tomto prípade platí, že sa výška výdavkov percentom z príjmov sleduje samostatne pre aktívne a pasívne príjmy, čiže daňovník si môže uplatniť 60 %, maximálne však 20 000 eur ročne raz za aktívne príjmy a druhýkrát za pasívne príjmy. Príklad bude spomenutý v texte nižšie.

Prečítajte si tiež

Ak má autor príjem výlučne z pasívnych príjmov (použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu), o registráciu na daňovom úrade žiadať nemusí. Nevzniká ani povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Pri dosahovaní pasívnych príjmov si daňovník nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu, či nárok na daňový bonus na dieťa, resp. zaplatené úroky, nemôže vykázať daňovú stratu a nie je nárok ani na uplatnenie nižšej 15 % sadzby dane.

Príklad na uplatnenie výdavkom percentom z príjmov v prípade príjmov z použitia diela

Živnostník Ján dosahuje príjmy zo živnosti a aj príjmy z použitia diela za rok 2022. Príjmy zo živnosti sú vo výške 45 000 eur a príjmy z použitia diela sú vo výške 4 000 eur. Ján chce uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Na akú výšku má nárok?

Ján si v tomto prípade môže uplatniť výdavky vo výške 20 000 eur zo živnosti (45 000 x 0,6 ale max. 20 000) plus výdavky z pasívnych autorských príjmov vo výške 2 400 eur (4 000 x 0,6).

Príjmy bez autorskej zmluvy a zrážková daň

Pozor treba dať na príjmy, ktoré sú bez autorskej zmluvy, napríklad príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a priemyselné práva. Takéto príjmy nie je možné vysporiadať zrážkovou daňou, ale tieto príjmy si bude daňovník zdaňovať sám cez podané daňové priznanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky