Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021

Ktorá fyzická osoba má povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021? Ako vypočítať ich výšku, ako preddavky započítať či vyrovnať po ich zmene, nájdete v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 €, vzniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň počas preddavkového obdobia.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021 však môže vzniknúť len osobe, ktorá mala v predošlom zdaňovacom období príjmy z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona, napr. príjem zo živnosti) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2 zákona, napr. príjem z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu).

Upozorňujeme však, že fyzickej osobe môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň aj z dôvodu dosiahnutia príjmov zo zdrojov v zahraničí, a to aj v prípade, ak je výsledná daňová povinnosť nulová, nakoľko od roku 2020 platí, že sa príjem (základ dane) zo zdrojov v zahraničí už nevylučuje pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti.

Určenie preddavkového obdobia v roku 2021

Fyzická osoba, ktorej vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, platí tieto preddavky počas preddavkového obdobia. Preddavkové obdobie začína od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúceho zdaňovacie obdobie a končí posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Uvedené znamená, že ak fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v riadnej lehote, t. j. do 31. marca 2021, preddavkové obdobie jej bude trvať od 1. apríla 2021 do 31. marca 2022 (ak si fyzická osoba nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021). Ak si však fyzická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, preddavkové obdobie sa jej zmení podľa tejto novej lehoty.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2021

Poslednú známu daňovú povinnosť na výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb upravuje § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Upozorňujeme však, že výška poslednej známej daňovej povinnosti nie je totožná s výškou dane z príjmov vypočítanou v daňovom priznaní za rok 2020.  Podľa tohto ustanovenia poslednú známu daňovú povinnosť v roku 2021 vypočítame postupom uvedeným v nasledovnej tabuľke:

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2021
Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2

odpočet daňovej straty (z posledného daňového priznania, t. j. za rok 2020)
=
upravený základ dane (suma uvedená aj v riadku 55 daňového priznania – typ B)
x
sadzba dane vo výške 19 %
= posledná známa daňová povinnosť

Vznik povinnosti platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a ich splatnosť v roku 2021

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €, je povinná platiť štvrťročné preddavky na daň počas preddavkového obdobia.

Prečítajte si tiež

Výška štvrťročných preddavkov na daň sa určí ako 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky. Takto vypočítané preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. Ak teda fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote do 31.3.2021, prvý štvrťročný preddavok na daň z príjmov bude splatný 30.6.2021 a posledný preddavok na daň z príjmov bude splatný 31.3.2022 (v prípade, ak si fyzická osoba nepredĺži termín na podanie daňového priznania za rok 2021).

Príklad na výpočet štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021:

Z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 živnostníka Mareka uvádzame tieto dôležité číselné údaje pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:

 • čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (suma uvedená na riadku 47 daňového priznania): 30 000 €,
 • odpočet daňovej straty: 0 €,
 • znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 o daňovú stratu (suma uvedená na riadku 55 daňového priznania): 30 000 €.

V akej výške bude živnostník Marek platiť preddavky na daň z príjmov počas preddavkového obdobia?

V prvom rade musíme vypočítať výšku poslednej známej daňovej povinnosti, čo je 19 % zo sumy 30 000 € (suma uvedená na riadku 55 daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, t. j. znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 o odpočet daňovej straty), takže 19 % z 30 000 € = 5 700 €.

Nakoľko je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €, Marekovi vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky, a to vo výške 1 425 € (t. j. 5 700/4).

V prípade, ak si Marek nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a ani za rok 2021, bude platiť preddavky na daň z príjmov nasledovne:

Splatnosť preddavkov na daň z príjmov v roku 2021 Výška preddavku
30.6.2021 1 425 €
30.9.2021 1 425 €
31.12.2021 1 425 €
31.3.2022 1 425 €

Vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a ich splatnosť v roku 2021

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 16 600 €, je povinná platiť mesačné preddavky na daň počas preddavkového obdobia.

Prečítajte si tiež

Výška mesačných preddavkov na daň sa určí ako 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky. Takto vypočítané preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. Ak teda fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote do 31.3.2021, prvý mesačný preddavok na daň z príjmov bude splatný 30.4.2021 a posledný preddavok na daň z príjmov bude splatný 31.3.2022 (v prípade, ak si fyzická osoba nepredĺži termín na podanie daňového priznania za rok 2021).

Upozorňujeme, že nakoľko posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na víkend, upravujú sa nasledovné splatnosti mesačných preddavkov na daň:

 • za júl 2021: splatnosť 2. augusta 2021,
 • za október 2021: splatnosť 2. novembra 2021.

Príklad na výpočet mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2021:

Z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 živnostníka Jána uvádzame tieto dôležité číselné údaje pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:

 • čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (suma uvedená na riadku 47 daňového priznania): 95 000 €,
 • odpočet daňovej straty: 0 €,
 • znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 o daňovú stratu (suma uvedená na riadku 55 daňového priznania): 95 000 €.

V akej výške bude živnostník Ján platiť preddavky na daň z príjmov počas preddavkového obdobia?

V prvom rade musíme vypočítať výšku poslednej známej daňovej povinnosti, čo je 19 % zo sumy 95 000 € (suma uvedená na riadku 55 daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, t. j. znížený čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 o odpočet daňovej straty), takže 19 % z 95 000 € = 18 050 €.

Nakoľko je posledná známa daňová povinnosť vyššia 16 600 €, Jánovi vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky, a to vo výške 1 504,17 € (t. j. 18 050/12).

V prípade, ak si Ján nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a ani za rok 2021, bude splatnosť prvého mesačného preddavku na daň z príjmov: 30.4.2021 a splatnosť posledného mesačného preddavku na daň z príjmov: 31.3.2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť fyzickej osobe na určenie platenia preddavkov na daň inak v roku 2021

Podľa § 34 ods. 4 môže správca dane (t. j. daňový úrad) určiť platenie preddavkov na daň inak, a to na základe žiadosti fyzickej osoby a v odôvodnených prípadoch.

V žiadosti o určenie platenia preddavkov na daň by mala fyzická osoba uviesť hlavný dôvod, na základe ktorého žiada o platenie preddavkov na daň inak (napr. ukončenie spolupráce s hlavným odberateľom a s tým spojené zníženie najväčších príjmov/výnosov fyzickej osoby).

Zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti po podanom daňovom priznaní za rok 2020

Ak daňovník platil preddavky na daň aj v roku 2020 (výška poslednej známej daňovej povinnosti a výška preddavkov určená na základe podaného daňového priznania za rok 2019), pravdepodobne v roku 2021 po podaní daňového priznania za rok 2020 dôjde k zmene výšky poslednej známej daňovej povinnosti a tým aj k zmene výšky preddavkov, pričom ak:

 1. fyzickej osobe vznikne povinnosť platiť vyššie preddavky po podaní daňového priznania, tak fyzická osoba nemusí doplácať rozdiel medzi nižšou a vyššou sumou preddavku a od nového preddavkového obdobia, t. j. od 1.4.2021 bude platiť novú (vyššiu) sumu preddavkov na daň,
  1. Príklad na vznik povinnosti platiť vyššie preddavky po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020:

   František zaplatil v roku 2021 mesačné preddavky na daň vo výške 950 € dňa 13.1., 17.2. a 17.3.2021, v termíne do 31.3.2021 podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, pričom výška mesačných preddavkov na daň sa mu zmenila na sumu 1 200 €. Podľa vyššie uvedeného to znamená, že František nemusí doplácať rozdiel medzi vyššou (1 200 €) a nižšou (950 €) sumou preddavkov a nové preddavky vo výške 1 200 € bude platiť v preddavkovom období od 1.4.2020 do 31.3.2022.

 2. fyzickej osobe vznikne povinnosť platiť nižšie preddavky po podaní daňového priznania, tak rozdiel súm preddavkov sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň alebo sa fyzickej osobe vráti rozdiel súm, a to na základe podanej žiadosti.
  1. Príklad na vznik povinnosti platiť nižšie preddavky po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020:

   František zaplatil v roku 2021 mesačné preddavky na daň vo výške 950 € dňa 13.1., 17.2. a 17.3.2021, v termíne do 31.3.2021 podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, pričom výška mesačných preddavkov na daň sa mu zmenila na sumu 800 €. Podľa vyššie uvedeného to znamená, že suma rozdielu vo výške 150 € za každý mesiac sa Františkovi započíta na úhradu ďalších preddavkov, ak by nepožiadal o vrátenie rozdielu súm.

Započítanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov s daňou na úhradu v roku 2021

Zaplatené preddavky na daň z príjmov sa po skončení zdaňovacieho obdobia započítajú na úhradu dane z príjmov za toto zdaňovacie obdobie. Uvedené znamená, že zaplatené preddavky na daň z príjmov v zdaňovacom obdobím, ktorým je kalendárny rok 2021, sa po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. po skončení roka 2021 započítajú na úhradu dane.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ide o preddavky, ktorých splatnosť bola v priebehu roka 2021, pričom fyzická osoba ich môže započítať s daňou na úhradu aj v tom prípade, ak ich zaplatila po splatnosti (aj napr. v roku 2022), avšak do termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021. To znamená, že v prípade, ak fyzická osoba v roku 2021 platila štvrťročné preddavky, môže si na úhradu dane započítať posledný preddavok splatný 31.12.2021 (preddavok splatný 31.3.2022 sa už započíta na úhradu dane za obdobie roka 2022).

Zánik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021

Podľa § 34 ods. 6 zákona zaniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, ak fyzická osoba skončila podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, pričom táto osoba nie je povinná platiť preddavky na daň od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.

Za skončenie podnikania, či inej samostatnej zárobkovej činnosti sa pritom považuje nielen zánik oprávnenia alebo osvedčenia na podnikanie alebo výkon inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale aj prerušenie alebo pozastavenie činnosti a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky