Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2021

Ktorá právnická osoba má povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021? Ako vypočítať výšku preddavkov, aká je ich splatnosť, či ako ich započítať s daňou na úhradu?

Pod preddavkom na daň z príjmov môžeme rozumieť povinnú platbu, ktorú je právnická osoba povinná platiť počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie ešte nie je známa. Podnikateľ si v podstate počas roka predpláca na daň, ktorá mu vyjde obvykle v marci v daňovom priznaní. Vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb, ako aj určenie ich výšky upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021

Ak daň za predchádzajúce obdobie presiahne sumu 5 000 €, vzniká právnickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021 však nemá:

 • právnická osoba v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období určenom podľa zákona,
 • právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie prvýkrát.

Správca dane (daňový úrad) môže určiť platenie preddavkov na daň inak

Podľa § 42 ods. 10 zákona môže správca dane (t. j. daňový úrad) určiť aj platenie preddavkov na daň inak, a to v prípade, ak ide:

 • o platenie preddavkov na daň na základe výšky predpokladanej dane,
 • o platenie preddavkov na daň u daňovníka, ktorý preddavky podľa zákona neplatí (napr. daňovník v likvidácii) alebo u daňovníka, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením,
 • o prípady, kedy daň uvedená v daňovom priznaní, na ktorej základe sú platené preddavky na daň, bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním.

Okrem vyššie uvedených dôvodov však môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak aj z iných dôvodov.

Výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v roku 2021

Daň za prechádzajúce zdaňovacie obdobie na výpočet preddavkov na daň z príjmov právnických osôb upravuje § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia daň za prechádzajúce zdaňovacie obdobie v roku 2021 vypočítame postupom uvedeným v nasledovnej tabuľke:

Poznámka: výslednú sumu dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlime na 2 desatinné miesta matematicky
Výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v roku 2021
Základ dane znížený o daňovú stratu (z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky)
x
sadzba dane uvedená v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň

úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov
= daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Upozorňujeme, že sadzba dane z príjmov právnických osôb sa pre právnické osoby so zdaňovacím obdobím začínajúcim od 1.1.2020 (vrátane) menila, a to podľa výšky príjmov (výnosov) dosiahnutých v danom zdaňovacom období. Sadzba dane, ktorá sa použije u týchto daňovníkov teda môže byť vo výške 15 % alebo 21 %. Viac informácií o sadzbách dane právnických osôb si môžete prečítať v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Výpočet preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2021

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2021 postupujeme podľa toho, či ide o:

 • preddavky na daň z príjmov platené do lehoty na podanie daňového priznania,
 • preddavky na daň z príjmov platené po lehote na podanie daňového priznania.

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov platených po lehote na podanie daňového priznania vychádza právnická osoba z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (výpočet uvádzame vyššie v článku). Napr. právnická osoba, ktorá podala daňové priznanie za rok 2020 v termíne do 31.3.2021, vypočíta preddavky na daň z príjmov z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie z riadku 1110 daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 (t. j. riadok 500 x sadzba dane 15 %, resp. 21 % - r. 610).

Prečítajte si tiež

Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov platených do lehoty na podanie daňového priznania vychádza právnická osoba z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, to znamená, že použijeme rovnaký vzorec pre výpočet, a to: (riadok č. 500 x 21 %) – riadok č. 610. Napr. právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2020, bude pri výpočte preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31.3.2021 vychádzať z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.

Vznik povinnosti platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnických osôb a ich splatnosť v roku 2021

Právnická osoba, ktorej daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €, je povinná platiť štvrťročné preddavky na daň.

Výška štvrťročných preddavkov na daň sa určí ako 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky. Takto vypočítané preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. V prípade, ak ide o právnickú osobu so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, tak splatnosť preddavkov je do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021:

Spoločnosť A podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v termíne do 31.3.2021. Do tohto termínu platila spoločnosť štvrťročné preddavky vo výške 3 750 € ( v roku 2021 zaplatila spoločnosť preddavok  za 1. Q v termíne 20.3.2021). Na riadku č. 1110 „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“ daňového priznania je uvedená suma 12 000 €. V akej výške bude spoločnosť A platiť preddavky na daň z príjmov po lehote na podanie daňového priznania?

Nakoľko je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €, spoločnosti A vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky, a to vo výške 3 000 € (t. j. 12 000/4).

V prípade, ak si spoločnosť A nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a ani za rok 2021, bude platiť preddavky na daň z príjmov nasledovne:

Splatnosť preddavkov na daň z príjmov v roku 2021 Výška preddavku
30.6.2021 3 000 €
30.9.2021 3 000 €
31.12.2021 3 000 €
31.3.2022 3 000 €

Keďže však spoločnosť A zaplatila 20.3.2021 preddavok na daň vo výške 3 750 €, môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu preddavkov na daň vo výške 750 € (3 750 – 3 000), alebo môže túto sumu započítať s ďalšou úhradou preddavkov na daň, a v tom prípade zaplatí štvrťročné preddavky na daň nasledovne:

Splatnosť preddavkov na daň z príjmov v roku 2021 Výška preddavku
30.6.2021 2 250 € (3 000 – 750)
30.9.2021 3 000 €
31.12.2021 3 000 €
31.3.2022 3 000 €

Vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov právnických osôb a ich splatnosť v roku 2021

Právnická osoba, ktorej daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla sumu 16 600 €, je povinná platiť mesačné preddavky na daň.

Prečítajte si tiež

Výška mesačných preddavkov na daň sa určí ako 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky. Takto vypočítané preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Upozorňujeme, že nakoľko posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na víkend, upravujú sa nasledovné splatnosti mesačných preddavkov na daň:

 • za júl 2021: splatnosť 2. augusta 2021,
 • za október 2021: splatnosť 2. novembra 2021.

Príklad na výpočet mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2021:

Spoločnosť A podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v termíne do 31.3.2021. Do tohto termínu platila spoločnosť mesačné preddavky vo výške 1 400 € ( v roku 2021 zaplatila spoločnosť mesačné preddavky dňa 25.1.,24.2.,29.3.2021 ). Na riadku č. 1110 „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“ daňového priznania je uvedená suma 18 000 €. V akej výške bude spoločnosť A platiť preddavky na daň z príjmov po lehote na podanie daňového priznania?

Nakoľko je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600 €, spoločnosti A vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky, a to vo výške 1 500 € (t. j. 18 000/12).

V prípade, ak si spoločnosť A nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a ani za rok 2021, bude splatnosť prvého mesačného preddavku na daň z príjmov: 30.4.2021 a splatnosť posledného mesačného preddavku na daň z príjmov: 31.3.2022.

Vieme, že spoločnosť A za mesiace január až marec 2021 zaplatila preddavok na daň v nižšej sume o 100 € (spolu 3 mesiace x rozdiel 100 € = 300 €), avšak nakoľko s účinnosťou od 1.1.2021 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, právnická osoba už nemusí vyrovnať tento rozdiel do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Viac o tejto zmene píšeme ďalej v článku.

Novovzniknutý daňovník a platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2021

Právnická osoba, ktorá vznikla počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla. Uvedené znamená, že napr. ak právnická osoba vznikne v roku 2021, preddavky na daň platiť nemusí, a to do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021.

Upozorňujeme však, že správca dane môže aj v tomto prípade v odôvodnených prípadoch určiť platenie preddavkov na daň inak, a to ešte pred lehotou na podanie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Ak novovzniknutej právnickej osobe vznikne po podaní prvého daňového priznania povinnosť platiť preddavky na daň, tak sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Vznik rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2021

Právnická osoba po podaní daňového priznania k dani z príjmov musí porovnať výšku preddavkov, ktoré platila do lehoty na podanie daňového priznania s výškou preddavkov na daň vypočítaných na základe podaného daňového priznania. Uvedené znamená, že napr. ak je zdaňovacím obdobím právnickej osoby kalendárny rok 2020, tak bude do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 porovnávať preddavky, ktoré zaplatila do 31. marca 2021 (ak nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) s výškou preddavkov vypočítaných na základe už podaného daňového priznania za rok 2020, pričom môže vzniknúť nasledovný rozdiel:

 1. zaplatené preddavky na daň z príjmov do lehoty sú nižšie ako vypočítané preddavky z podaného daňového priznania – v tomto prípade právnická osoba už nie je povinná vyrovnať vzniknutý rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, a to s účinnosťou od 1. januára 2021, pričom uvedené platí aj pre preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie 2020,
 2. zaplatené preddavky na daň z príjmov do lehoty sú vyššie ako vypočítané preddavky z podaného daňového priznania – v tomto prípade vzniknutý rozdiel preddavkov použije právnická osoba na započítanie s budúcimi preddavkami na úhradu alebo na základe žiadosti právnickej osoby, vráti správca dane vzniknutý rozdiel, a to do 30 dní od podania žiadosti.

Započítanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov s daňou na úhradu v roku 2021

Preddavky na daň z príjmov, ktoré boli zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania sa započítajú na úhradu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Uvedené znamená, že zaplatené preddavky na daň z príjmov v zdaňovacom obdobím, ktorým je kalendárny rok 2021, sa po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. po skončení roka 2021 započítajú na úhradu dane.

Ide o zápočet zaplatených preddavkov na daň z príjmov, ktorých splatnosť bola v priebehu roka 2021 s daňou na úhradu za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky