Auto v podnikaní v roku 2024

Auto v podnikaní v roku 2024
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

V súčasnosti je pre mnohých podnikateľov už takmer nepredstaviteľné, že by popri svojom podnikaní nevyužívali nejaký druh motorového vozidla. Často preto riešia, ako je to s uplatnením výdavkov súvisiacich s autom do daňových a aký spôsob obstarania je pre nich najvhodnejší.

Daňovým výdavkom je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Ak sa chceme podrobnejšie zaoberať témou vozidla v podnikaní, mali by sme mať na pamäti aj to, že okrem zákona o dani z príjmov je potrebné sledovať  aj ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré sú dôležité najmä, ak je podnikateľ platiteľom DPH.

Obstaranie auta na podnikanie a daňové výdavky v roku 2024

Obstaranie vozidla môže podnikateľ financovať z vlastných zdrojov, ako aj z cudzích zdrojov. Vlastným zdrojom financovania je napr. hotovosť alebo finančné prostriedky na bankovom účte podnikateľa, cudzím zdrojom môže byť napr. financovanie prostredníctvom finančného prenájmu, tzv. leasingu alebo bankového úveru. Ďalším, pomerne často využívaným spôsobom ako si obstarať vozidlo na podnikanie, je tzv. operatívny prenájom.

Pri obstarávaní vozidla kúpou si podnikateľ môže zahrnúť do vstupnej ceny vozidla všetky náklady, ktoré súvisia s jeho obstaraním, t. j. kúpna cena vozidla sa môže navýšiť o náklady súvisiace s prepravou, prihlásením vozidla, províziu a pod. Vstupná cena vozidla sa následne prenesie do výdavkov (nákladov) podnikateľa vo forme odpisov, ktorým sa v článku budeme venovať samostatne. Okrem toho si môže následne do daňových výdavkov zahrnúť:

 • výdavky na nákup pohonných látok,
 • výdavky na opravu a udržiavanie,
 • výdavky na technické zhodnotenie vozidla,
 • výdavky na poistenie, napr. povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie,
 • daň z motorových vozidiel,
 • ostatné výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla, napr. parkovné, diaľničnú známku a pod.

Finančný prenájom, tzv. finančný leasing predstavuje obstaranie vozidla prostredníctvom nájomnej zmluvy, v ktorej je zahrnuté právo odkúpiť prenajaté vozidlo nájomcom, po skončení doby nájmu. Pri finančnom leasingu je právnym vlastníkom vozidla až do doby skončenia nájmu leasingová spoločnosť. Podnikateľ je v technickom preukaze zapísaný iba ako držiteľ, je teda jeho ekonomickým vlastníkom (t. j. vozidlo eviduje v majetku, odpisuje ho a pod.). Právnym vlastníkom sa podnikateľ stane až po splatení poslednej leasingovej splátky (a v závislosti od náplne leasingovej zmluvy, aj odkupného poplatku).

Ďalšou možnosťou obstarania vozidla je obstaranie na bankový úver, napr. spotrebný (bezúčelový) úver alebo účelový úver. Oproti finančnému leasingu je rozdiel v tom, že vlastníkom vozidla je počas celej doby splácania úveru dlžník.

Pri finančnom leasingu aj bankovom úvere platí podnikateľ úroky, ktoré si môže zahrnúť do svojich daňových výdavkov. Ostatné výdavky, ktoré si podnikateľ môže zahrnúť aj do svojich daňových výdavkov sú rovnaké, ako uvádzame vyššie, t. j. odpisy, výdavky na nákup pohonných látok, výdavky na technické zhodnotenie, opravu, údržbu, daň z motorových vozidiel a pod.

Prečítajte si tiež

Pri operatívnom prenájme sa podnikateľ (nájomca) stáva iba užívateľom vozidla, prenajaté vozidlo nezaraďuje do svojho obchodného majetku (napr. v porovnaní s finančnými leasingom či bankovým úverom) a po skončení doby nájmu vozidlo vracia prenajímateľovi. Vlastníkom vozidla je teda stále prenajímateľ a tomu na základe zmluvy patrí odplata za užívanie vozidla. Daňovník si pri operatívnom prenájme môže do daňových výdavkov uplatniť časovo rozlíšené nájomné (iba ak je zaplatené), výdavky na pohonné látky, na nákup diaľničnej známky a ostatné výdavky podľa toho, ako sú definované v zmluve o operatívnom prenájme (napr. servis, údržba a pod.). Pri operatívnom prenájme je dôležité vedieť aj to, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel k vozidlu (predmetu nájmu) podáva prenajímateľ, ktorý si aj samotnú daň zahrnie do svojich daňových výdavkov.

Nárok na odpočet DPH pri obstaraní auta v roku 2024

Nárok na odpočet DPH pri obstaraní vozidla majú iba tí podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH a ktorí zároveň splnia podmienky na uplatnenie práva na odpočet DPH podľa § 49 až § 51 zákona o DPH. Okrem odpočtu DPH pri obstaraní vozidla majú títo podnikatelia nárok aj na odpočet DPH zo všetkých výdavkov, ktoré súvisia s obstaraním vozidla. Problematike odpočtu DPH v súvislosti s vozidlami sa podrobnejšie venujeme aj v článku Odpočet DPH pri kúpe automobilu.

Upozornenie: Ak podnikateľ používa vozidlo aj na súkromné účely, nárok na odpočet DPH bude závisieť od pomeru, v akom bude vozidlo používané na podnikateľské a súkromné účely. Ak podnikateľ používa vozidlo aj na súkromné účely, DPH sa odpočíta v pomernej výške zodpovedajúcej rozsahu použitia automobilu na podnikanie podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH.

Nárok na odpočet DPH pri obstaraní auta na leasing alebo formou operatívneho prenájmu v roku 2024

Spôsob odpočtu DPH pri obstaraní vozidla na leasing závisí od toho, či je v rámci leasingového vzťahu dohodnuté:

 • právo odkúpenia a právo predaja vozidla – k odpočtu DPH dochádza mesačne podľa splátkového kalendára, najneskôr k poslednému dňu v mesiaci, ku ktorému sa leasingová splátka vzťahuje (finančný leasing sa v tomto prípade považuje za opakované dodanie služby podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o DPH),
 • povinnosť odkúpenia a povinnosť predaja vozidla – k odpočtu DPH dochádza jednorazovo, dňom odovzdania vozidla podnikateľovi (finančný leasing sa považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o DPH).

Pri operatívnom leasingu si podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, môže uplatniť odpočet DPH z nájomného a všetkých, s nájmom súvisiacich, výdavkov.

Odpisovanie auta na firmu v roku 2024

Odpisy predstavujú peňažné vyjadrenie postupného opotrebenia dlhodobého majetku v účtovníctve, či daňovej evidencii podnikateľa. Vo forme odpisov sa vstupná cena vozidla postupne prenáša do nákladov podnikateľa, a to počas niekoľkých rokov. Odpisovanie majetku (a teda aj motorových vozidiel) upravuje zákon o dani z príjmov v § 26, a tiež zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) – v § 28.

Pre odpisovanie vozidla je dôležité, aby bolo o ňom účtované (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo aby o ňom fyzická osoba viedla záznamy v tzv. daňovej evidencii. Samotný vznik povinnosti odpisovať vozidlo je viazaný na výšku vstupnej ceny vozidla:

 • ak je vstupná cena vozidla rovná alebo vyššia ako 1 700 eur a zároveň  je jeho doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, vzniká podnikateľovi povinnosť takéto vozidlo odpisovať,
 • ak je vstupná cena vozidla nižšia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, vtedy sa  podnikateľ môže rozhodnúť, či bude takéto vozidlo odpisovať alebo ho do daňových výdavkov premietne jednorazovo.

Odpisy vozidla rozlišujeme účtovné a daňové. Účtovné odpisy vozidla predstavujú reálne opotrebenie vozidla, ich výšku si podnikateľ určuje sám v súlade s účtovnými predpismi na základe zostaveného odpisového plánu, kým výška daňových odpisov je stanovená zákonom a podnikateľ ju nevie ovplyvniť.

Správne určenie výšky daňových odpisov sa zabezpečí korektným zatriedením vozidla do príslušnej odpisovej skupiny, pričom ku tomuto zatriedeniu dochádza v momente zaradenia vozidla do obchodného majetku podnikateľa. Z hľadiska zákona o dani z príjmov je možné zatriediť osobné motorové vozidlá do 0. odpisovej skupiny (elektromobily) a 1. odpisovej skupiny (napr. osobné motorové vozidlá). Vozidlá zatriedené v 0. odpisovej skupine sa odpisujú 2 roky a vozidlá zatriedené do 1. odpisovej skupiny sa odpisujú 4 roky.

Viac informácii o odpisovaní vozidiel a tiež o tom, kedy je potrebné prerušiť odpisovanie vozidla, ako je to s odpisovaním luxusných vozidiel, či aké výhody má mikrodaňovník pri odpisovaní auta, si prečítajte v našom článku Odpisovanie auta v roku 2024.

Článok pokračuje pod reklamou

Auto v podnikaní – zaradené v obchodnom majetku v roku 2024

Pri obstarávaní vozidla sa podnikateľ (fyzická osoba) môže rozhodnúť, či si vozidlo zaradí do svojho obchodného majetku alebo nie. Toto rozhodnutie vplýva (okrem iného) aj na to, akým spôsobom a v akej výške si bude môcť v budúcnosti zahrnúť výdavky na obstaranie vozidla a tiež výdavky súvisiace s jeho prevádzkovaním do svojich daňových výdavkov. 

Prečítajte si tiež

Ak sa podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou (napr. živnostník alebo iná SZČO) rozhodne, že si vozidlo zaradí do svojho obchodného majetku, môže si (ako sme už vyššie v článku uviedli) do daňových výdavkov zahrnúť aj všetky výdavky, ktoré súvisia jeho užívaním, ako sú napr. odpisy, výdavky na nákup pohonných hmôt, výdavky na udržiavanie a prevádzku vozidla, výdavky na povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie, úroky z leasingu, daň z motorových vozidiel a pod.

Upozornenie: Tieto výdavky si môže fyzická osoba zahrnúť do daňových výdavkov v ich celkovej výške, ak vozidlo využíva výlučne na podnikanie. Ak by podnikateľ totiž využíval vozidlo aj na súkromné účely, musí tieto výdavky krátiť pomerom, ktorý vyjadruje reálne využitie vozidla na súkromné a podnikateľské účely.

U právnických osôb dochádza pri obstaraní vozidla vždy ku jeho zaradeniu do majetku. Výdavky, ktoré si bude právnická osoba uplatňovať do svojich daňových výdavkov sú v takomto prípade zhodné s výdavkami, ktoré si uplatňuje fyzická osoba, ktorá má vozidlo zaradené do obchodného majetku, t. j. odpisy, výdavky na nákup pohonných látok, na prevádzku, udržiavanie, opravu vozidla, poistenie a pod. Tu je však ešte dôležité spomenúť, že niektoré právnické osoby používajú na podnikanie aj súkromné vozidlá svojich konateľov, spoločníkov či zamestnancov, ak sú títo napr. vyslaní právnickou osobou na pracovnú cestu.

Auto využívané aj na osobnú potrebu daňovníka v roku 2024

Daňovník (fyzická aj právnická osoba), ktorý využíva vozidlo (zaradené v  majetku) okrem podnikania aj na svoju osobnú potrebu, bude výdavky (náklady) na obstaranie a ďalšie výdavky (náklady) súvisiace s prevádzkou vozidla, napr. výdavky na opravu, údržbu, technické zhodnotenie a pod. preukazovať:

 • v skutočnej, preukázateľnej výške, v závislosti od pomeru používania vozidla na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, alebo
 • formou paušálnych výdavkov vo výške 80 % - do daňových výdavkov podnikateľ zahrnie výdavky vo výške 80 % bez ohľadu na skutočné využívanie vozidla na súkromné účely.

Takýto spôsob preukazovania výdavkov neplatí pre:

 • výdavky osobnej potreby, ktoré nie sú vždy daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov),
 • výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami,
 • výdavky zamestnávateľa, ktorý zdaňuje zamestnancovi v jeho mzde nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z prímov – zamestnancovi je nepeňažný príjem zdaňovaný v súvislosti s vozidlom, ktoré je zaradené do obchodného majetku fyzickej osoby, resp. do majetku právnickej osoby, ktorá vozidlo poskytla zamestnancovi aj na súkromné účely. Ak táto situácia nastane, zamestnávateľ zdaní zamestnancovi sumu vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla v prvom roku užívania, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac a v nasledujúcich siedmych kalendárnych rokoch sa každoročne znižuje vstupná cena vozidla o 12,5 %, k prvému dňu príslušného kalendárneho roka; takýto nepeňažný príjem tvorí súčasť príjmu zamestnanca, podlieha dani z príjmov, ako aj odvodovému zaťaženiu; ak zamestnávateľ postupuje týmto spôsobom, môže si výdavky súvisiace s užívaním takéhoto vozidla uplatniť do svojich daňových výdavkov vo výške 100% (nemusí ich krátiť napr. pomerom 80:20);
 • výdavky zamestnávateľa na majetok poskytnutý zamestnancovi ako zamestnanecký benefit,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky, ktoré sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov,
 • daň z motorových vozidiel. 

Formu preukazovania výdavkov si podnikateľ volí na začiatku zdaňovacieho obdobia a musí ho využívať počas celého zdaňovacieho obdobia. Zmenu spôsobu preukazovania výdavkov je totiž možné vykonať až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Uplatňovanie výdavkov na spotrebu PHL u áut zaradených do obchodného majetku v roku 2024

V prípade, že daňovník zaradí vozidlo do majetku, môže si pri uplatňovaní výdavkov na spotrebu pohonných vybrať jeden z troch spôsobov (podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov):

 • výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, v nadväznosti na počet ubehnutých km, prepočítané podľa:
  • spotreby uvedenej v osvedčenia o evidencii vozidla(ďalej len „OEV“) alebo v technickom preukaze (ďalej len „TP“) alebo ak sa v týchto dokladoch z doplňujúcich údajov výrobcu, resp. predajcu, pričom uvedená spotreba sa zvýši o 20 %; ak sa spotreba uvedená v OEV alebo TP nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa spotreba v dokladoch neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia,
  • preukázanej spotreby, vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, napr. vo vnútornej smernici (smernica preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok u daňovníka, napr. pri nákladných automobiloch, pri ktorých sa spotreba v OEV, resp. v TP nezhoduje so skutočnou spotrebou, alebo sa v týchto dokladoch neuvádza a zároveň sa neuplatňuje postup podľa predchádzajúceho bodu),
 • výdavky na spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé vozidlo samostatne.

Auto v podnikaní – nezaradené v obchodnom majetku v roku 2024

Vozidlá nezaradené do (obchodného) majetku sa v podnikaní najčastejšie spájajú s uplatňovaním výdavkov na pracovné cesty. 

Pri pracovných cestách je potrebné rozlíšiť, či pracovnú cestu vykonáva fyzická osoba – podnikateľ, alebo zamestnanec/spoločník/konateľ, ktorý bol právnickou osobou vyslaný na pracovnú cestu. Porovnanie výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou, ktoré si môže uplatniť fyzická a právnická osoba prinášame v tabuľke:

* Ostatné výdavky súvisiace s pracovnou cestou sa preukazujú napr. faktúrou, cestovným lístkom, blokom z eKasy a pod.
** Daň z motorových vozidiel sa platí podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikanie aspoň raz; daň z motorových vozidiel za rok 2024 je splatná do 31.1.2025.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Fyzická osoba (napr. živnostník, SZČO) Právnická osoba (ktorá vyslala na pracovnú cestu zamestnanca, spoločníka alebo konateľa)
Za pracovnú cestu živnostníka alebo inej SZČO sa považuje cesta za výkonom jeho podnikateľskej činnosti v inom mieste, ako je miesto, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva. Pracovná cesta predstavuje čas od nástupu na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.
Čo si môže uplatniť do daňových výdavkov
 • základnú náhradu za každý 1 km jazdy (platí v prípade využitia vlastného osobného motorového vozidla, s určitými výnimkami uvedenými v článku nižšie),
 • náhradu za spotrebované pohonné látky (u fyzickej osoby je potrebné prikladať doklad o tankovaní, alternatívou je uplatnenie paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a podľa primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia),
 • náhradu ostatných preukázaných výdavkov*, ako napr. výdavky na diaľničnú známku, mýto, ubytovanie, stravné, a pod.,
 • daň z motorových vozidiel**.

 • Poznámka: Ak podnikateľ využije na pracovnú cestu vypožičané alebo prenajaté osobné motorové vozidlo, môže si výdavky na spotrebu pohonných látok zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l).
 • základnú náhradu za každý 1 km jazdy,
 • náhradu za spotrebované pohonné látky(u zamestnanca, spoločníka či konateľa je možné, ak nie je k dispozícii doklad o tankovaní, využiť pri výpočte cestovných náhrad aj cenu pohonnej látky zistenú z priemerných cien vypočítaných a zverejnených Štatistickým úradom SR),
 • náhradu ostatných preukázaných výdavkov*,ako napr. výdavky na diaľničnú známku, mýto, ubytovanie, stravné, a pod.,
 • po splnení určitých podmienok aj náhradu za komerčné poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí či náhradu za povinné alebo odporúčané očkovanie,
 • daň z motorových vozidiel**.

 • Tip: Viac informácii o tom, na čo všetko má zamestnanec nárok pri pracovnej ceste, sa dočítate v článkoch Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024, či Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe.

  Základná náhrada na každý 1 km jazdy pri osobnom vozidle, tzv. amortizácia, predstavuje v roku 2024 sumy:

  Na základnú náhradu za každý 1 km jazdy nemá nárok podnikateľ – fyzická osoba, ktorá mala vozidlo v minulosti zaradené v obchodnom majetku, t. j. v minulosti bolo u fyzickej osoby odpisované, ak ide o zapožičané vozidlo alebo aj v prípade, ak si fyzická osoba uplatňuje paušálne výdavky pri tankovaní vo výške 50 %.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

  Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

  Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

  Odpisovanie auta v roku 2024

  Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky