Nepeňažný príjem a jeho zdanenie

Nepeňažným príjmom môže byť benefit od zamestnávateľa, výhra alebo cena zo súťaží, ako aj lekárom prijatá účasť na odbornom vzdelávaní. Ako sa zdaňujú tieto nepeňažné príjmy?

Nepeňažný príjem – čo to je?

Za nepeňažný príjem môžeme považovať plnenie, ktoré je príjmom, ale nemá peňažnú formu. Nepeňažné plnenie poskytuje spravidla zamestnávateľ svojim zamestnancom, či bývalým zamestnancom, ako aj držitelia (napr. farmaceutické spoločnosti) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. lekárom). O poskytnutí nepeňažného príjmu zamestnávateľom svojim súčasným, ale niekedy aj bývalým zamestnancom hovoríme, ak ide napr. o uzatvorenie životnej poistky a uhradenie platieb spojených s touto poistkou, poskytnutie vozidla zamestnávateľa na súkromné používanie, či poskytnutie mobilného telefónu na súkromné používanie, príp. zabezpečenie dopravy na miesto výkonu práce a späť a pod.

Nepeňažný príjem poskytnutý zamestnávateľom súčasnému zamestnancovi – zdaňuje sa?

Nepeňažný príjem môže poskytovať zamestnávateľ svojim zamestnancom z rôznych zdrojov, a to v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ poskytuje nepeňažný príjem svojim zamestnancom spravidla z prostriedkov sociálneho fondu, príp. z peňažných prostriedkov na bankovom účte, či v pokladnici mimo sociálneho fondu (zo vlastných zdrojov – napr. zo zisku).

Poskytovanie nepeňažného príjmu zamestnancom by malo byť vždy v súlade s pravidlami, ktoré sú upravené v internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej či inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

To, či sa poskytnutý nepeňažný príjem zamestnancovi zdaňuje, alebo nie, upravuje § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Spravidla však, platí, že nepeňažný príjem, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom je zdaniteľným príjmom zamestnanca, a to bez ohľadu na to, z akého zdroja zamestnávateľ tento nepeňažný príjem poskytne (či z bežných peňažných prostriedkov zamestnávateľa, alebo z prostriedkov sociálneho fondu). Výška tohto nepeňažného príjmu teda vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca pre výpočet zdravotných a sociálnych odvodov a zároveň je zamestnávateľ tento zdaniteľný príjem povinný zdaniť zamestnancovi podľa § 35 zákona o dani z príjmov. To znamená, že z poskytnutého nepeňažného príjmu zamestnávateľ zamestnancovi zrazí daň a odvody, ako pri bežnom príjme (t. j. vtedy, ak je predmetom dane a nie je od dane oslobodený). V konečnom dôsledku môžeme povedať, že zamestnanec tak dostane menej ako je cena nepeňažného plnenia (ak nejde o navýšenie nepeňažného príjmu, o ktorom píšeme ďalej v článku).

Zdaniteľným príjmom zamestnanca však nie je poskytnutý peňažný príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený. Ide napr. o tieto poskytnuté nepeňažné príjmy zamestnávateľom, ktoré nie sú zdaniteľným príjmom zamestnanca:

1. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 zákona), napr.:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • pracovné oblečenie,
 • rekondičné a rehabilitačné pobyty a iné,

2. príjmy, ktoré sú oslobodené od dane (podľa § 5 ods. 7 a § 9 zákona), napr.:

 • akékoľvek zabezpečené vzdelávanie zamestnanca zamestnávateľom, za podmienky že súvisí s potrebami zamestnávateľa,
 • strava do limitu,
 • doprava na miesto výkonu práce a späť v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne (za splnenia určitých podmienok),
 • príspevok na ubytovanie zamestnanca vo výške 100 € alebo 350 € mesačne, resp. v pomernej časti, ak nebolo ubytovanie zabezpečené celý mesiac (za splnenia určitých podmienok, ako je napr. doba trvania pracovného pomeru),
 • produkty vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov,
 • príspevok na športovú činnosť dieťaťa a rekreačné poukazy do limitu,
 • príspevok zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku nad rámec zákona (napr. onkologické prehliadky, mamografické vyšetrenia a pod.), a iné.

Viac informácií o zdaňovaní nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi nájdete v článku Benefity pre zamestnancov od roku 2020 (dane a odvody).

Príklady na zdaňovanie/nezdaňovanie nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi:

 1. Zamestnávateľ svojim zamestnancom pri príležitosti sviatkov poskytuje pravidelne balíčky (zamestnávateľ je výrobcom mäsových výrobkov, ktoré sú obsahom týchto balíčkov). Zdaňuje sa takýto príjem zamestnancom?
  1. Keďže ide o nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý nie je od dane oslobodený, z hodnoty poskytnutého balíčka zamestnávateľ zrazí zamestnancovi odvody a preddavok na daň.

 2. Zamestnávateľ svojim zamestnancom v rámci prevencie poskytuje pravidelne vitamínové balíčky. Zdaňuje sa takýto príjem zamestnancom?
  1. Keďže ide o nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý nie je od dane oslobodený, z hodnoty poskytovaného balíčka zamestnávateľ zrazí zamestnancovi odvody a preddavok na daň.

 3. Zamestnávateľ každému zamestnancovi pri príležitosti Vianoc poskytuje vianočné kolekcie. Zdaňuje sa takýto príjem zamestnancom?
  1. Keďže ide o nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý nie je od dane oslobodený, z hodnoty poskytovaného balíčka zamestnávateľ zrazí zamestnancovi odvody a preddavok na daň.

 4. Zamestnávateľ každému zamestnancovi pri príležitosti narodenín poskytuje vstupenky do divadla zo sociálneho fondu. Zdaňuje sa takýto príjem zamestnancom?
  1. Keďže ide o nepeňažný zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý nie je od dane oslobodený, z hodnoty poskytnutého balíčka zamestnávateľ zrazí zamestnancovi odvody a preddavok na daň, a to bez ohľadu, či je poskytnutý z peňažných prostriedkov zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu.

 5. Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi príspevok na nájomné bývanie vo výške 400 €. Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa od roku 2005. Zdaňuje sa takýto príjem zamestnancovi?
  1. Keďže zamestnanec pracuje u zamestnávateľa nepretržite viac ako 24 mesiacov, ide o poskytnuté nepeňažné plnenie, ktorého hodnota je oslobodená v sume najviac 350 € mesačne. Zamestnávateľ rozdiel poskytnutého príspevku a oslobodenej sumy, t. j. 50 € zamestnancovi zahrnie do vymeriavacieho základu, z ktorého mu zrazí daň a odvody.

   Upozorňujeme však, že zákon o dani z príjmov ustanovuje, že takéto nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi bude daňovým výdavkom, len ak ide o výdavok na ubytovanie zamestnancov v budovách (vlastných aj prenajatých) zatriedených do Kódu klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu, ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke.

Nepeňažný príjem poskytnutý zamestnávateľom bývalému zamestnancovi – zdaňuje sa?

V prípade, ak zamestnávateľ poskytne nepeňažný príjem bývalému zamestnancovi, platia pri jeho zdaňovaní rovnaké pravidlá, ako keby zamestnávateľ poskytol tento nepeňažný príjem súčasnému zamestnancovi. Musí však ísť o zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane. To znamená, že ak ide o nepeňažný príjem, ktorý je predmetom dane, zamestnávateľ z tohto nepeňažného príjmu zamestnancovi zrazí daň aj odvody.

Prečítajte si tiež

Ak však bývalý zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poskytne nepeňažné plnenie poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia, z hodnoty poskytnutého nepeňažného plnenia nezrazí bývalému zamestnancovi odvody na sociálne poistenie, len odvody na zdravotné poistenie a preddavok na daň.

Navýšenie nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom – o čo ide?

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažné plnenie, z ktorého mu zrazí odvody a daň, v konečnom dôsledku dostane toto plnenie v nižšej sume, ako je cena nepeňažného plnenia. V roku 2015 preto novela zákona o dani z príjmov zaviedla možnosť navýšenia nepeňažného príjmu, a to tak, že poskytla zamestnávateľom možnosť uplatniť postup zvýšenia sumy nepeňažného plnenia tak, aby poskytnuté nepeňažné plnenie predstavovalo čistý príjem zamestnanca.

V prípade, ak zamestnávateľ:

 • nepeňažné plnenie nenavýši, bude sa nepeňažné plnenie považovať za brutto príjem,
 • nepeňažné plnenie navýši, bude sa nepeňažné plnenie považovať za netto príjem.

Postup navýšenia nepeňažného príjmu je uvedený v prílohe č. 6 zákona o dani z príjmov, v skratke však ide o navýšenie nepeňažného príjmu o preddavok na daň a odvody z tohto nepeňažného príjmu, ktoré je povinný platiť zamestnanec. To znamená, že ak zamestnávateľ navýši toto nepeňažné plnenie, zamestnanec dostane celú hodnotu nepeňažného plnenia od zamestnávateľa.

Pozor, navýšenie nepeňažného príjmu nie je možné použiť na:

 • poskytnutie motorového vozidla aj na súkromné účely zamestnancovi,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté bývalým zamestnávateľom zamestnancovi, ktorý je poberateľ predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,
 • odmeny za výkon funkcie predsedu členu a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára.
Článok pokračuje pod reklamou

Nepeňažný príjem v podobe výhry, či inej ceny zo súťaží – kedy sa zdaňuje?

Pre správne posúdenie zdaňovania výhry, či ceny je potrebné zatriediť predmetnú výhru, resp. cenu do jednej z týchto kategórií:

 • výhry v hazardných hrách a iných podobných hrách,
 • výhry z reklamných súťaží a reklamných žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží a zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich,
 • ceny zo športových súťaží.
Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené výhry môžu mať peňažný alebo nepeňažný charakter. Spravidla všetky peňažné výhry, ktoré nie sú od dane z príjmov oslobodené a z ktorých sa teda platí daň z príjmov pochádzajúce zo Slovenska, sú vyplatené prijímateľovi výhry už zdanené (t. j. znížené o zrážkovú daň).

To, ako sa zdaňujú výhry či iné ceny zo súťaží nepeňažného charakteru a kedy musí výherca podávať daňové priznanie, sme uviedli v článku Zdaňovanie výhier a cien, spravidla však platí, že daň z príjmov sa platí len z týchto druhov výhier a cien:

 • z výhier z hazardných hier prevádzkovaných na základe všeobecnej licencie alebo z hier podobných hazardným hrám,
 • z výhier z reklamných súťaží a reklamných žrebovaní presahujúce hodnotu 350 €,
 • z cien z verejných súťaží, zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich a zo súťaží, kde súťažiacich vybral usporiadateľ súťaže, presahujúce hodnotu 350 €,
 • z cien zo športových súťaží presahujúcich hodnotu 350 €.

Príklad na zdaňovanie/nezdaňovanie nepeňažnej výhry:

Mária mala v roku 2021 šťastie a z reklamných súťaží vyhrala televízor v hodnote 450 €, wellness pobyt v hodnote 320 € a vysávač v hodnote 120 €. Zdaňuje sa takáto nepeňažná výhra Márii?

Keďže nepeňažná výhra tohto charakteru je oslobodená, ak hodnota nepresahuje 350 €, Mária je povinná zdaniť hodnotu televízora vo výške 100 €, nakoľko oslobodená suma je 350 € a hodnota televízora je až 450 €. Ostatné výhry Mária nebude zdaňovať, nakoľko nepresahujú hodnotu 350 €.

Nepeňažný príjem poskytnutý držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (napr. lekárovi) – zdaňuje sa?

Podľa § 2 písm. z) zákona o dani z príjmov je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:

 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. lekár, zubný lekár, pôrodná asistentka, sestra a pod.),
 • zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo
 • zdravotnícky pracovník, a

držiteľom podľa § 2 písm. y) je napríklad držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, farmaceutická spoločnosť a pod., ktorý poskytuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti peňažné, ako aj nepeňažné plnenia.

Medzi nepeňažné plnenia, ktoré poskytuje držiteľ poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, napr. lekárovi môžeme zaradiť napr. účasť lekára na sústavnom vzdelávaní, rôzne dary (napr. vzorky liekov a pod.).

Otázkou je, či sa tieto nepeňažné plnenia zdaňujú a ak áno, ako? Spravidla platí, že nepeňažné plnenia, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa sa zdaňujú, pričom daň sa vyberá zrážkou, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania. Tie nepeňažné plnenia, ktoré sú však oslobodené od dane z príjmov, sa nezdaňujú. V súvislosti s novelizáciou zákona o dani z príjmov od 1.1.2021, vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, v ktorom nájdete podrobne vysvetlené zdaňovanie príjmov poskytnutých od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Nasledujúce nepeňažné plnenia poskytované držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sú príjmom oslobodeným od dane z príjmov:

 • hodnota stravy poskytnutá na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel v plnej výške,
 • účasť na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu (bez ubytovania a dopravy poskytnutej v súvislosti s týmto vzdelávaním) a hodnota stravy v plnej výške poskytnutá na tomto vzdelávaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky