Odpisovanie auta v roku 2024

Odpisovanie auta v roku 2024
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisovanie majetku – účtovné a daňové odpisy auta

V súčasnej dobe by sme mohli automobily považovať za jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich zložiek majetku v účtovníctve daňovníkov. Podnikatelia (fyzické aj právnické osoby) bežne využívajú autá na zjednodušenie každodenných povinností v rámci podnikania, napr. pri presune tovaru alebo výrobkov, prepravu zamestnancov, iní dokonca na ich vlastníctve zakladajú svoje podnikanie (napr. špedičné firmy, taxikári). Aktívnym užívaním automobilu v podnikaní sa však jeho hodnota postupne znižuje, auto sa opotrebováva, znižuje sa jeho efektivita a výkon. Peňažným vyjadrením postupného opotrebenia dlhodobého majetku v účtovníctve, či daňovej evidencii daňovníka, sú práve odpisy majetku. Vo forme odpisov daňovník postupne prenáša do svojich nákladov vstupnú cenu auta, a to počas niekoľkých rokov.

Vstupnou cenou auta môže byť:

 • obstarávacia cena – ktorá predstavuje kúpnu cenu vozidla zaobstaraného kúpou, na úver či formou finančného lízingu a ktorá zahŕňa aj všetky náklady súvisiace s obstaraním auta, napr. registráciu vozidla, náklady spojené s prepravou vozidla, clo a pod., alebo
 • reálna hodnota – ktorá je trhovou hodnotou, hodnotou určenou oceňovacím modelom (použije sa najmä vtedy, ak nie je známa trhová hodnota), alebo hodnota určená znalcom; ocenenie reálnou hodnotou sa použije napr. pri obstaraní auta darovaním či preradením z osobného používania do podnikania (u fyzických osôb).

Vstupnú cenu je nevyhnutné sledovať taktiež v nadväznosti na vznik povinnosti odpisovania dlhodobého majetku, teda aj vozidiel obstarávaných na podnikanie. Ak vstupná cena obstaraného vozidla je rovná alebo vyššia ako 1 700 eur a zároveň doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, vzniká povinnosť vozidlo odpisovať. Ak by vstupná cena bola nižšia ako 1 700 eur, daňovník sa môže rozhodnúť, či vozidlo bude odpisovať alebo si ho do daňových výdavkov zahrnie jednorazovo.

Odpisy majetku rozlišujeme účtovné a daňové. Ich stručnú charakteristiku, resp. základné porovnanie uvádzame v tabuľke:

* Odpisový plán určuje daňovník samostatne, pre každú zložku majetku, resp. pre každú skupinu majetkov, ktorú vlastní.
Odpisový plán by mal zohľadňovať dobu použiteľnosti majetku, očakávané použitie majetku, intenzitu využívania majetku,
jeho fyzické opotrebenie či technické a morálne zastaranie a pod.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovné odpisy Daňové odpisy
Zákonná úprava § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
Základná charakteristika vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku v účtovníctve daňovníka, v príslušnom účtovnom období vyjadrujú výšku vstupnej ceny majetku, ktorú si daňovník môže v príslušnom roku uplatniť do daňových výdavkov
Výška odpisov určuje si ju daňovník v súlade s účtovnými predpismi (na základe zostaveného odpisového plánu*) stanoví sa na základe zaradenia majetku do jednej z odpisových skupín (daňovník si teda neurčuje ich výšku)
Ako sa uplatňujú? mesačne ročne
Účtujú sa odpisy? áno nie
Na čo odpisy vplývajú? náklady daňovníka iba na úpravu základu dane

Účtovné odpisy auta v roku 2024

Výšku účtovných odpisov si teda určuje daňovník sám, v odpisovom pláne. Majú vplyv na náklady daňovníka a účtuje sa o nich mesačne. V súvislosti s účtovnými odpismi je dobré vedieť, že daňovník by si mal vo svojom internom predpise, napr. v internej smernici ku dlhodobému majetku, určiť tiež:

 • kedy majetok začne odpisovať – v internom predpise si daňovník určí, či bude majetok odpisovať už v mesiaci jeho zaradenia do používania alebo ho začne odpisovať až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jeho zaradení od používania,
 • počet desatinných miest a spôsob zaokrúhlenia účtovných odpisov.

V súčasnosti rozlišujeme dve metódy účtovného odpisovania:

 • časová odpisová metóda,
 • výkonová odpisová metóda.

Časová (účtovná) odpisová metóda pri odpisovaní auta

V tomto prípade ide o metódu odpisovania, ktorá vychádza z predpokladaného obdobia, počas ktorého bude auto využívané v podnikaní daňovníka. Výšku mesačného odpisu vypočítame ako podiel vstupnej ceny auta a doby využívania auta na podnikanie.

Príklad na výpočet účtovných odpisov auta – časová metóda odpisovania

Živnostník pán Jozef si v apríli 2024 kúpil osobné auto, ktoré chce využívať na prevoz vlastných výrobkov. Obstarávacia cena auta bola 15 000 eur. Predpokladá, že auto bude na podnikanie využívať 6 rokov a v internej smernici k dlhodobému majetku má uvedené, že účtovné odpisy zaokrúhľuje matematicky, na dve desatinné miesta. Výšku mesačného (účtovného) odpisu auta vypočíta takto: 15 000 eur / (6 x 12 mesiacov) = 208,33333, t. j. po zaokrúhlení 208,33 eur.

Výkonová (účtovná) odpisová metóda pri odpisovaní auta

Výkonová metóda odpisovania majetku vychádza pri výpočte odpisov z určenia tzv. základne. Touto základňou môže byť napr. počet kilometrov, ktoré vozidlo využívané v podnikaní najazdí počas celej doby jeho užívania v podnikaní daňovníka.

Príklad na výpočet účtovných odpisov auta – výkonová odpisová metóda

Spoločnosť Transport s.r.o. zaobstarala pre potreby zásobovacieho oddelenia osobné auto. Ku kúpe došlo v máji 2024, obstarávacia cena vozidla bola 25 000 eur. Spoločnosť sa rozhodla, že pri tomto aute využije výkonovú metódu účtovných odpisov a odhadla, že auto odjazdí celkovo 150 000 km. Za jún 2024 zamestnanci zásobovacej divízie najazdili na tomto aute 2 000 km. Spoločnosť zaokrúhľuje účtovné odpisy matematicky, na dve desatinné miesta. Výška mesačného (účtovného) odpisu auta za jún 2024 sa vypočíta takto: (25 000 eur / 150 000 km)  x 2 000 km = 333,33333, t. j. po zaokrúhlení 333,33 eur.

Daňové odpisy auta v roku 2024

Na rozdiel od účtovných odpisov, daňové odpisy sa neúčtujú mesačne, ale vyčísľujú sa raz ročne (za celé zdaňovacie obdobie) a ich suma slúži daňovníkovi iba na úpravu základu dane. Pri zaokrúhľovaní daňových odpisov platia tiež iné pravidlá ako je to pri účtovných odpisoch, od 1.1.2020 sa podľa zákona o dani z príjmov daňový odpis majetku zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica 5 alebo väčšia, sa zväčšuje o jednu.

Zákon o dani z príjmov rozlišuje pri výpočte daňových odpisov majetku dve metódy – rovnomernú a zrýchlenú.

Rovnomerná a zrýchlená metóda pri odpisovaní auta

Rovnomerná metóda odpisovania je taká, pri ktorej sa výška odpisu počas celej doby odpisovania nemení, t. j. ostáva rovnaká a náklady na obstaraný majetok sú rovnomerne rozložené počas celej doby odpisovania. Rovnomerná metóda je zároveň taká, ktorú zákon o dani z príjmov umožňuje použiť pri všetkých odpisových skupinách.

Zrýchlenou metódou odpisovania povoľuje zákon o dani z príjmov odpisovať iba majetok, ktorý sa zaradí do 2. alebo 3. odpisovej skupiny, a preto nie je možné niektoré druhy vozidiel, napr. osobné automobily, elektromobily odpisovať zrýchlene. V tomto smere výnimku tvoria napríklad návesy, motocykle, bagre a pod., ktoré sa zaraďujú do 2. odpisovej skupiny.

Výška ročného odpisu sa pri použití rovnomernej metódy odpisovania vypočíta ako podiel obstarávacej (= vstupnej) ceny auta a doby odpisovania. Doba odpisovania sa pritom určí na základe toho, do akej odpisovej skupiny je auto zaradené.

V zákone o dani z príjmov sú v súčasnosti definované dve odpisové skupiny, do ktorých je možné zaradiť motorové vozidlá:

* KKP = kód klasifikácie produktov – pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu
štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti
** Vozidlá, ktoré sú napr. trolejbusy, bagre, motocykle, návesy, a ostatné neuvedené, sa zaraďujú do 2. odpisovej skupiny
a odpisujú sa 6 rokov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odpisová skupina Doba odpisovania Aké motorové vozidlá sem zaradiť?
0. 2 roky vozidlá, ktoré majú v osvedčení o evidencii v časti II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené: „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie (KKP* 29.10.2)
1. 4 roky osobné automobily – KKP 29.10.2 (okrem tých, ktoré patria do odpisovej skupiny 0.), autobusy – KKP 29.10.3 (okrem trolejbusov a elektrobusov) a motorové vozidlá na prepravu nákladu – KKP 29.10.4**

Pomerné odpisovanie auta

Pri daňových odpisoch je veľmi dôležité myslieť na to, že ak si daňovník zaobstará auto na účely podnikania v priebehu roka, do daňových výdavkov si uplatní len pomernú časť z ročného odpisu, a to v závislosti od toho, koľko mesiacov bude auto používať v podnikaní, napr. ak si živnostník zaobstará auto v apríli 2024, do daňových výdavkov si zahrnie iba vypočítaný daňový odpis za 9 mesiacov.

Príklad na výpočet daňových odpisov auta obstaraného v priebehu roka – rovnomerná metóda

Spoločnosť Transport s.r.o. kúpila v marci 2024 osobné auto. Vstupná cena auta bola 100 000 eur, spoločnosť ho zaradila do používania v apríli 2024. Výpočet daňových odpisov, použitím rovnomernej metódy odpisovania, uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Výpočet daňového odpisu Výška daňového odpisu Zostatková cena auta
2024 (100 000 eur / 4 roky) x 9 mesiacov 18 750 eur 81 250 eur
2025 100 000 eur / 4 roky 25 000 eur 56 250 eur
2026 100 000 eur / 4 roky 25 000 eur 31 250 eur
2027 100 000 eur / 4 roky 25 000 eur 6 250 eur
2028 (100 000 eur / 4 roky) x 3 mesiace 6 250 eur 0 eur

Ako je možné z tabuľky vyčítať, spoločnosť o tú časť daňového odpisu, ktorú si neuplatnila v roku 2024 neprichádza, uplatní si ju v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby dopisovania ťahača.

Odpisovanie elektromobilov a hybridov v roku 2024

V dnešnej dobe je veľkým trendom vlastniť v rámci vozového parku aj elektromobily (vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrická energia) alebo hybridné vozidlá (vozidlá, ktoré na svoj pohon využívajú rôzne kombinácie elektrickej energie a štandardného druhu paliva, ako je nafta či benzín).

Prečítajte si tiež

V rámci daňového odpisovania elektromobilu alebo hybridu je veľmi dôležité sledovať, či je možné batériu vozidla (poháňaného aj elektrickou energiou) nabíjať z externej siete alebo nie:

 • čisté elektromobily a plug-in hybridy, ktorých batéria sa dá dobíjať z externého zdroja sa pre účely daňového odpisovania zaraďujú do zvýhodnenej odpisovej skupiny č. 0. a odpisujú sa 2 roky,
 • hybridné vozidlá, ktorých batéria sa nedá dobíjať z externého zdroja, sa zaraďujú do odpisovej skupiny č. 1. a odpisujú sa 4 roky, t. j. rovnako ako osobné motorové vozidlá so štandardným pohonom.

Viac informácii o elektromobiloch a hybridných motorových vozidlách v nadväznosti na ich odpisovanie prinášame v článku Odpisovanie elektromobilov a elektrobicyklov.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov auta v roku 2024

Účtovné odpisy auta sa účtujú priamo s vplyvom na náklady daňovníka, zatiaľ čo daňové odpisy sa neúčtujú vôbec, v zásade sa sledujú iba kvôli úprave základu dane. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi môže predstavovať pripočítateľnú položku (ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy) alebo odpočítateľnú položku (ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové odpisy) od základu dane v príslušnom zdaňovacom období.

Príklad na výpočet rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi auta a jeho vplyv na základ dane v roku 2024

Spoločnosť Transport s.r.o. kúpila v marci 2024 ťahač, za sumu 100 000 eur. Výška daňového odpisu pri rovnomernej metóde odpisovania bola v roku 2024 vo výške 18 750 eur. Účtovne spoločnosť odpisovala tento ťahač na základe výkonovej odpisovej metódy, v dôsledku čoho bola vypočítaná celková výška účtovných odpisov za rok 2024 v sume 27 000 eur. Rozdiel účtovných a daňových odpisov je: 27 000 – 18 750 = 8 250 eur, pričom hodnota účtovných odpisov o túto sumu prevyšuje hodnotu daňových odpisov. Pri výpočte základu dane za rok 2024 bude rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi predstavovať pripočítateľnú položku k základu dane.

Odpisovanie auta u mikrodaňovníka v roku 2024

Postavenie mikrodaňovníka so sebou prináša isté výhody, ktoré si daňovník spĺňajúci podmienky tohto statusu môže uplatniť (už od roku 2021). Jednou z výhod, ktoré tento status umožňuje využívať, je aj možnosť určenia ľubovoľnej výšky odpisu majetku zaradeného do odpisových skupín 0 až 4, najviac však do výšky obstarávacej ceny majetku.

Ak ste teda roku 2024 splnili podmienky na získanie statusu mikrodaňovníka a zároveň ste v roku 2024 zaradili do podnikania vozidlo (pričom nesmie ísť o luxusný automobil), môžete si do daňových výdavkov zahrnúť hodnotu odpisu až do výšky jeho obstarávacej ceny.

Upozornenie: Ak takto odpísané auto vyradíte pred uplynutím doby odpisovania (napr. ak ho predáte), ste povinný v roku vyradenia auta zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi a odpismi vyčíslenými rovnomernou metódou odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je auto zaradené.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpisovanie luxusných automobilov v roku 2024

Ak má daňovník v majetku zaradené tzv. luxusné automobily (autá s obstarávacou cenou vyššou ako je suma 48 000 eur), musí za istých okolností (podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov) upravovať zistený základ dane. Táto situácia nastáva vtedy, ak v príslušnom zdaňovacom období bude vypočítaný základ dane nižší ako celková výška odpisov luxusných automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Daňovník následne musí svoj základ dane navýšiť o kladný rozdiel medzi súčtom skutočne uplatnených daňových odpisov z luxusných áut a súčtom ročných odpisov alebo pomerných častí odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto áut, vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur. Na výpočet odpisov použije rovnomernú metódu odpisovania.

Príklad na odpisovanie luxusného automobilu v roku 2024

Pani Jana Ružová (živnostníčka), si v januári 2024 kúpila luxusné auto – Mercedes Benz, za sumu 50 000 eur. Auto je zaradené do 1. odpisovej skupiny. Základ dane pani Ružovej za rok 2024 je vo výške 2 000 eur. Bude musieť pani Ružová upravovať základ dane vzhľadom na kúpené luxusné auto?

Ročný daňový odpis auta vypočítame ako 50 000 eur / 4 roky = 12 500 eur. Daňový odpis auta, počítaný z limitovanej ceny 48 000 eur je vo výške: 48 000 eur / 4 roky = 12 000 eur. Základ dane pani Ružovej je nižší ako suma prepočítaného ročného odpisu luxusného vozidla (2 000 < 12 000) a teda základ dane sa navýši o rozdiel: 12 500 eur – 12 000 eur = 500 eur. Navýšený základ dane pani Ružovej za rok 2024 bude zodpovedať sume 2 500 eur (2 000 eur + 500 eur).

Odpisovanie auta podľa spôsobu obstarania v roku 2024

Daňovníci môžu autá pre účely podnikania obstarávať kúpou (za vlastné prostriedky alebo na úver), ale aj rôznymi inými spôsobmi, napr. formou finančného alebo operatívneho prenájmu, darovaním alebo aj preradením z osobného vlastníctva do podnikania. Odlišné spôsoby obstarania majú vplyv aj na charakter výdavkov, ktoré si daňovník následne môže uplatniť do svojich daňových výdavkov.

Obstaranie automobilu na finančný prenájom – tzv. leasing, je v praxi veľmi obľúbenou formou nadobudnutia auta v podnikaní. Platí, že hoci sa pri lízingu daňovník (ako nájomca) stáva vlastníkom auta až po zaplatení poslednej splátky, môže si toto auto zaradiť do svojho majetku a daňovo odpisovať už od momentu vzniku lízingového vzťahu. Obstarávacia cena auta obvykle obsahuje kúpnu cenu auta (istinu), poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy a poplatok za odkúpenie automobilu po skončení lízingu. Do daňových výdavkov si daňovník môže zahrnúť daňové odpisy vo výške ¼ z obstarávacej ceny auta, vypočítané rovnomernou metódou.

Prečítajte si tiež

Pri operatívnom prenájme, na rozdiel od lízingu, nie je možné obstarané vozidlo daňovo odpisovať vôbec. Dôvodom je skutočnosť, že sa daňovník (ako nájomca) nestáva v skutočnosti vlastníkom vozidla, ale ostáva iba jeho užívateľom. Do daňových výdavkov si tak môže daňovník zahrnúť iba sumu nájomného podľa nájomnej zmluvy.

Daňovo odpisovať možno automobil, ktorý bol daňovníkovi darovaný. Daňovník darované auto zaradí do majetku vo vstupnej cene, ktorá môže byť určená ako obstarávacia cena, hodnota podľa znaleckého posudku alebo zostatková cena. Spôsob určenia vstupnej ceny závisí napr. od toho, či bola darcom fyzická alebo právnická osoba, ako dlho mal darca auto vo vlastníctve, prípadne či bolo v minulosti zaradené v obchodnom majetku darcu alebo nie. Podrobnejšie informácie o určení vstupnej ceny darovaného majetku (vrátane auta) sa dočítate v článku Odpisovanie darovaného majetku.

Ak podnikateľ (pozor – iba fyzická osoba) preradí do svojho podnikania auto, ktoré predtým užíval iba na súkromné účely, nebude ho môcť odpisovať počas 4 rokov, ale kratšie. Za roky, počas ktorých podnikateľ nevyužíval auto na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, si odpisy nemôže uplatniť a preradené auto sa bude odpisovať ako v ďalších rokoch odpisovania, napr. ak si živnostník preradí v roku 2024 zo súkromného užívania osobné auto kúpené v roku 2023, môže si ho ako živnostník odpisovať už iba počas 3 rokov (napr. v rokoch 2024, 2025 a 2026). Vstupná cena preradeného auta bude závisieť od spôsobu jeho prvotného nadobudnutia, napr. ak živnostník nadobudol prvotne auto kúpou, vstupná cena bude stanovená ako obstarávacia cena.

Odpisovanie auta využívaného aj na súkromné účely v roku 2024

Daňovníci v praxi mnohokrát využívajú svoje firemné vozidlá nielen na podnikanie, ale aj na súkromné účely. Ak tak daňovník urobí, je za istých podmienok povinný pristupovať ku úprave odpisov. Úprava odpisov bude iná u fyzickej a právnickej osoby.

U fyzickej osoby je možné do daňových výdavkov zahrnúť:

 • 80 % výdavkov spojených s využívaním auta – vrátane odpisov, alebo
 • skutočne preukázateľne vynaložené výdavky – podľa knihy jázd, na podnikateľské a súkromné účely.

V prípade fyzickej osoby ide najčastejšie o živnostníkov, ktorí používajú svoje firemné autá aj na súkromné účely.

U právnických osôb sa najčastejšie stretávame v praxi s tým, že firemné vozidlá používajú na súkromné účely zamestnanci alebo konatelia. U zamestnanca či konateľa hovoríme o nepeňažnom príjme, ktorý je predmetom dane z príjmov vo výške:

 • 1 % zo vstupnej ceny auta za každý mesiac, v ktorom mal zamestnanec či konateľ poskytnuté firemné auto aj na súkromné účely, počas prvého roka,
 • 1 % zo vstupnej ceny auta každoročne zníženej o 12,5 % počas najbližších 7 rokov.

Ak právnická osoba (napr. s.r.o.-čka) takýmto spôsobom upravuje nepeňažné príjmy zamestnancov či konateľa, nemusí odpisy takého auta upravovať vôbec. Keby však s úpravou nepeňažného príjmu u zamestnancov či konateľa skončila, je povinná podľa zákona o dani z príjmov upravovať v pomernej časti všetky výdavky súvisiace s daným autom (vrátane odpisov).

Prerušenie odpisovania auta v roku 2024

V súvislosti s prerušením odpisovania auta je dôležité vedieť, že prerušiť možno iba daňové odpisy. Účtovné odpisy môže daňovník upraviť iba prostredníctvom úpravy odpisového plánu, kde sa upraví zostatková doba odpisovania alebo sadzba odpisovania.

Daňovník sa môže rozhodnúť, že odpisovanie vozidla preruší, na jedno alebo viac účtovných období. Uvedené platí už pre to zdaňovacie obdobie, v ktorom vozidlo prvýkrát zaradil do užívania. S odpisovaním vozidla bude potom pokračovať v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po období prerušenia odpisovania.  Pri výpočte odpisov využije rovnakú metodiku, ako by postupoval v prípade neprerušenia odpisovania a doba odpisovania sa mu predĺži o dobu prerušenia.

Prečítajte si tiež

Existujú však situácie, kedy daňovník musí daňové odpisovanie prerušiť. Ide najmä o prípady, ak auto v príslušnom zdaňovacom období nevyužíval na dosiahnutie a zabezpečenie zdaniteľných príjmov alebo ku prerušeniu odpisovania dochádza v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Naopak, prerušenie odpisovania nie je možné vtedy, ak si daňovník uplatňuje paušálne výdavky percentom z príjmov. Vtedy daňovník vedie odpisy iba evidenčne a doba odpisovania sa o lehotu uplatňovania paušálnych výdavkov nepredlžuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky