Odpočet DPH pri kúpe automobilu

Odpočet DPH pri kúpe automobilu
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je možné v prípade podnikateľa uplatniť pri kúpe automobilu či pri jeho prevádzke odpočet DPH a v akej výške? Kedy je možný výber medzi odvodom dane na výstupe a krátením vstupnej DPH a kedy môže iba upraviť odpočítavanú DPH?

Právo odpočítať DPH z tovaru alebo zo služby vzniká len platiteľovi DPH, ktorým môže byť právnická ale i fyzická osoba. Podmienky uplatnenia práva na odpočítanie DPH vo všeobecnosti upravujú ustanovenia § 49 až § 51 zákona č. 2004/222 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“).

V prípade použitia automobilu v súvislosti s podnikaním môže ísť o prípady, kedy je vlastníkom samotný podnikateľ (spoločnosť či živnostník) alebo ide o automobil, ktorého vlastníkom je zamestnanec spoločnosti, či prípad, kedy má živnostník automobil v súkromnom vlastníctve a takýto automobil sa použije na výkon podnikateľskej činnosti.

V článku sa ďalej zameriame na prípady, kedy je vlastníkom automobilu samotná spoločnosť alebo fyzická osoba – živnostník, SZČO.

Tak ako je možné vykonať daňový kontrolu na správnosť odpočtu DPH pri kúpe nehnuteľnosti, Finančná správa vykonáva aj kontroly v prípadoch odpočtov DPH pri kúpe automobilov, kedy skúma, či právo na odpočet DPH pri kúpe automobilu vzniklo a v akej miere. Rovnako sa môže skúmať aj odpočet DPH pri nákupe pohonných hmôt, technických opravách a pod.

V prípade kúpy automobilu podnikateľom je pri odpočte DPH potrebné rozlišovať, akým spôsobom je automobil obstaraný, t. j. z vlastných finančných prostriedkov, resp. na finančný alebo operatívny lízing a pod.

Odpočet DPH pri kúpe automobilu v prípade viacerých foriem obstarania

Vo všeobecnosti je možné zhrnúť základný princíp: v prípade, ak bude podnikateľ, platiteľ DPH používať automobil nadobudnutý kúpou z vlastných finančných prostriedkov alebo pomocou úveru, ktoré obstaral len na podnikateľské účely, môže si pri jeho nákupe uplatniť odpočet DPH v plnej výške, samozrejme za predpokladu splnenia všetkých podmienok, ktoré stanovujú ustanovenia § 49 až § 51 zákona o DPH.

V takomto prípade hovoríme o dodaní tovaru z hľadiska dane z pridanej hodnoty podľa § 8 zákona o DPH. Z pohľadu zákona o DPH je dodanie tovaru spájané s ekonomickým vlastníctvom (skutočné fyzické odovzdanie tovaru kupujúcemu), nie právnym vlastníctvom (keď prejdú všetky práva na kupujúceho).

Ak bude podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH používať automobil aj na iné účely, než podnikateľské, môže si odpočítať DPH len v pomernej výške, a to v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia automobilu na podnikanie na základe ustanovenia § 49 ods. 5 zákona o DPH.

Pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie podnikateľ určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Dodaním tovaru podľa § 8 zákona o DPH je aj odovzdanie tovaru (automobilu) na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájmu nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky (aj keď ešte nedošlo k zmene vlastníctva).

Prečítajte si tiež

V prípade obstarania automobilu prostredníctvom finančného lízingu vzniká podnikateľovi, platiteľovi DPH právo uplatniť odpočet DPH dňom odovzdania automobilu podnikateľovi, ak zároveň platí, zmluvne dohodnutá povinnosť podnikateľa kúpiť a povinnosť (prenajímateľa) predať automobil. V takomto prípade hovoríme o finančnom lízingu ako o dodaní tovaru z hľadiska dane z pridanej hodnoty.

Podnikateľ si môže právo na odpočítanie DPH uplatniť, ak má od prenajímateľa faktúru vyhotovenú podľa § 74 zákona o DPH. Za faktúru možno považovať aj dohodu o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy (splátkový kalendár), ak obsahuje údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH.

Aj v tomto prípade platí ustanovenie § 49 ods. 5 zákona o DPH, kedy podnikateľ, platiteľ DPH, ktorý nadobudne hmotný majetok (automobil) a pri kúpe tohto majetku predpokladá jeho použitie okrem podnikania aj na iný účel (súkromný), sa môže rozhodnúť, že neodpočíta časť DPH, ktorá pripadá na použitie na iný účel ako podnikanie alebo bude „dodaňovať“ použitie majetku na súkromné účely (použitie automobilu na iný účel ako na podnikanie sa bude považovať za zdaniteľné dodanie za protihodnotu).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odpočítanie DPH v prípade dohodnutej povinnosti kúpy auta pri finančnom lízingu:

Podnikateľ (nájomca) sa s prenajímateľom v zmluve o finančnom lízingu s dojednanou povinnosťou kúpy a predaja dohodli na akontácii v sume 5 000 eur bez DPH. Celková výška splátok, ktoré má ešte nájomca zaplatiť prenajímateľovi, je 10 000 eur bez DPH (suma pozostáva z istiny a úroku). Ako sa určí základ dane, aká je výška DPH, ktorú si môže podnikateľ odpočítať a v akom momente mu vzniká právo na odpočet DPH?

Základ dane je v tomto prípade vo výške 15 000 eur (5 000 + 10 000), výška DPH je 3 000 eur. Za predpokladu splnenia podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, vzniká podnikateľovi právo na odpočet DPH v plnej výške dňom odovzdania automobilu prenajímateľom. Uvedený príklad je zjednodušený a neberie do úvahy prípadné platby povinného zmluvného poistenia, či iného typu poistenia, ktoré sú väčšinou pri lízingových vzťahoch zohľadnené a tvoria napr. súčasť mesačných platieb nájomného.

Avšak v prípade obstarania automobilu prostredníctvom finančného lízingu, kedy zároveň platí zmluvne dohodnuté právo podnikateľa kúpiť a právo (prenajímateľa) predať automobil, právo na odpočet DPH podnikateľovi, platiteľovi DPH vzniká v prípade poskytnutej akontácie dňom prijatia platby (akontácie) a následne dňom dodania služby v jednotlivých mesiacoch trvania lízingu. Podnikateľ si tak uplatňuje právo na odpočet DPH podľa vydaného splátkového kalendára každý mesiac, a to najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa mesačná splátka lízingu vzťahuje.

Finančný lízing má tak za takýchto podmienok charakter opakovaného dodania služby.

Príklad na odpočítanie DPH v prípade dohodnutého práva kúpy auta pri finančnom lízingu:

Podnikateľ (nájomca) sa s prenajímateľom v zmluve o finančnom lízingu s dojednaným právom kúpy a predaja dohodli na akontácii v sume 5 000 eur bez DPH. Podnikateľ bude ďalej platiť prenajímateľovi mesačné splátky vo výške 210 eur bez DPH. Ako sa určí základ dane, aká je výška DPH, ktorú si môže podnikateľ odpočítať a v akom momente mu vzniká právo na odpočet DPH?

V tomto prípade je potrebné rozlíšiť právo na odpočet DPH z akontácie a právo na odpočet z jednotlivých mesačných splátok, pretože akontácia sa za týchto podmienok považuje za prijatie platby pred dodaním služby, pričom právo na odpočítanie DPH u podnikateľa vzniká dňom prijatia platby prenajímateľom. Výška DPH je 1 000 eur (5 000 x 20 %).

Daňová povinnosť pri mesačných splátkach takto dohodnutého finančného lízingu, ako aj právo na odpočet DPH u podnikateľa vzniká dňom dodania služby, ktorým je najneskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa mesačná lízingová platba vzťahuje. Výška DPH z jednej mesačnej splátky je 42 eur (210 x 0,20). Uvedený príklad je zjednodušený a neberie do úvahy prípadné platby povinného zmluvného poistenia, či iného typu poistenia, ktoré sú väčšinou pri lízingových vzťahoch zohľadnené a tvoria napr. súčasť mesačných platieb nájomného.

V prípade obstarania automobilu do podnikania formou operatívneho prenájmu, fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť odpočet DPH z nájomného (ak je jeho súčasťou), ako aj odpočet pri iných výdavkoch, ktoré súvisia s týmto prenájom (napr. pri nákupe pohonných látok a pod.).

Odpočet DPH v prípade ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou auta

Základné pravidlo aj v tomto prípade hovorí, že pri využívaní automobilu na podnikanie v plnom rozsahu (bez žiadnych súkromných jázd) a pri vzniknutých súvisiacich výdavkov s prevádzkou automobilu, je možné uplatniť odpočet DPH v plnej výške, samozrejme za predpokladu splnenia ostatných podmienok stanovených zákonom o DPH.  Ide napríklad aj o výdavky pri nákupe pohonných hmôt, výdavky na opravu auta, umytie auta, výmenu pneumatík (pozor na technické zhodnotenie – viac v článku Zimné a letné pneumatiky - technické zhodnotenie alebo oprava).

Pri kúpe automobilu (odpisovaného), ktorý bude podnikateľ využívať aj na súkromné účely, sa môže rozhodnúť, že odpočíta DPH v plnom rozsahu a následne bude (dodaňovať) odvádzať DPH na výstupe z bezodplatného dodania podľa súkromného použitia vozidla, alebo tú časť DPH, ktorá sa viaže na súkromnú spotrebu, neodpočíta.

V prípade ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou automobilu, ako aj v prípade nákupu pohonných hmôt, ak je automobil využívaný aj na súkromné účely, však už podnikateľ nemá na výber medzi neodpočítaním časti DPH viažucej sa na súkromné účely alebo odvádzaním DPH na výstupe podľa súkromného použitia. V takomto prípade, ak je teda automobil využívaný aj na súkromnú spotrebu, DPH, ktorá pripadá na súkromnú spotrebu, nie je možné odpočítať.

Prečítajte si tiež

Je potrebné dať pozor pri nákladoch, ktoré neplatí priamo podnikateľ a ani nie sú fakturované (adresované) na jeho meno. Náklady, ktoré tak zaplatí napr. konateľ alebo iný zamestnanec spoločnosti  následne mu ich podnikateľ (spoločnosť) preplatí, nevzniká nárok na odpočet DPH. Obdobne to platí aj pri cestovných náhradách, pretože z týchto nákladov si nemôže spoločnosť uznať odpočet DPH.

V zákone o DPH sú ešte osobitne vymedzené prípady, kedy podnikateľ, platiteľ DPH uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov a nemôže (nevie) preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať DPH z kúpy pohonných látok do výšky uplatňovaných paušálnych výdavkov.

Príklad na odpočet DPH z pohonných hmôt v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov

Podnikateľ Ján (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikateľskou činnosťou automobil, na ktorý si uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL. Podnikateľ nevie nijakým spôsobom preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Za mesiac júl 2021 zaplatil za pohonné látky dokopy 150 eur s DPH. Akú výšku DPH si môže z týchto nákupov odpočítať, ak zároveň splní ostatné podmienky stanovené zákonom o DPH?

Podnikateľovi Jánovi pri nákupe PHL vzniká nárok na odpočítanie DPH z nakúpených PHL iba do výšky paušálnych výdavkov, nakoľko nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Celková výška DPH je 25 eur, pričom Jánovi vniká nárok na odpočet vo výške 20 eur za mesiac júl, pretože si môže uplatniť odpočet DPH len do výšky 80 %.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky