Technické zhodnotenie verzus oprava

Technické zhodnotenie verzus oprava
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Technické zhodnotenie majetku a opravu je potrebné správne rozlíšiť. Aké sú rozdiely a kritériá pre posúdenie, či ide o technické zhodnotenie alebo opravu?

Správne posúdenie, či ide o technické zhodnotenie alebo opravu nie je dôležité len z hľadiska účtovania alebo prípadnej daňovej kontroly a sankcií zo strany správcu dane, ale veľký vplyv má i na výšku základu dane. Podnikatelia tak vedia legálne optimalizovať svoje daňové povinnosti, respektíve dopredu očakávať, čo si môžu v danom účtovnom období uznať ako daňový výdavok v celej výške, alebo čo len postupne. Technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku znižuje základ dane len postupne počas niekoľkých rokov, ale oprava sa premietne do nákladov v plnej výške a zníži tak základ dane jednorazovo. V praxi tak častejšie dochádza k situáciám, kedy sa podnikatelia snažia technické zhodnotenie „zakryť“ za opravu.

Definícia technického zhodnotenia

Zatiaľ čo definícia technického zhodnotenia vyplýva priamo zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon a dani z príjmov“), oprava v ňom priamo definovaná nie je.

Technickým zhodnotením majetku sa podľa zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na:

  • dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
  • rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

S účinnosťou od 1.2.2019 sa v zákone doplnila definícia technického zhodnotenia aj o hodnotu zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, ktoré sa však týka verejných subjektov.

Pri pojmoch ako nadstavby, prístavby, stavebné úpravy ide o zmeny na stavbách a je potrebné vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Zo stavebného zákona vyplýva, že ide o zmenu už dokončených stavieb. Nadstavbou sa pôvodná stavba zvyšuje, prístavbou sa pôvodná stavba pôdorysne rozširuje, pričom musí byť prevádzkovo spojená s pôvodnou stavbou a stavebnými úpravami sa pôvodná stavba upravuje tak, že sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

Zatiaľ čo pri nadstavbách, prístavbách a stavebných úpravách je vymedzenie technického zhodnotenia jednoznačnejšie, problém veľakrát nastáva práve pri rekonštrukciách a modernizáciách, kedy môže byť posúdenie, či ide o technické zhodnotenie alebo opravu, už zložitejšie.

Pokiaľ sa na majetku menia jeho technické parametre, zmení sa účel jeho použitia alebo dochádza k zmene jeho výkonnosti, hovoríme o rekonštrukcii. Rekonštrukcia sa môže týkať stavieb, ale aj iného hmotného majetku, napr. áut, lodí, výrobných liniek, strojov, zariadení a pod.

Zmena technických parametrov sa nedá zovšeobecniť, z dôvodu, že rôzne druhy a typy majetku sú charakterizované určitými technickými údajmi, ktoré nie sú použiteľné pre iný majetok a naopak. V prípade, že dôjde k zmene aspoň jednej z podstatných charakteristických technických vlastností majetku (výkon motora, veľkosť dverí, hlučnosť, a pod.) je možné hovoriť o zmene technických parametrov.

Ak sa na hmotnom majetku uskutočnia také zmeny, vďaka ktorým má majetok novú funkciu alebo použiteľnosť, hovoríme o modernizácii. Do majetku sa tak musí doplniť niečo „navyše“, čo pôvodne majetok neobsahoval, napr. nainštalovanie nového softvéru, inštalácia alarmu v dome, inštalácia zadnej kamery na auto a pod.

Po splnení podmienky zaradenia výdavku ako technického zhodnotenia na základe splnenia definície rekonštrukcie alebo modernizácie, je dôležité splniť aj podmienku hodnoty vo výške 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Pozor, tu však platí, že podnikatelia sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, že aj výdavky v sume nižšej ako 1700 eur budú považovať za technické zhodnotenie, pričom si ich do nákladov nezahrnú jednorazovo, ale prostredníctvom odpisov. Týmto spôsobom sa pre daňovníkov opäť vytvára malý priestor pre „ovplyvnenie“ výšky základu dane v konkrétnom zdaňovacom období. Odporúča sa, aby mali podnikatelia uvedený postup zapracovaný v internej smernici.

Voľba podnikateľov však neplatí naopak. Pokiaľ sú splnené všetky podmienky technického zhodnotenia, a teda suma výdavkov presahuje hodnotu 1 700 eur, podnikatelia sa nemôžu rozhodnúť, že tento výdavok premietnu do nákladov jednorazovo.

Suma 1 700 eur sa posudzuje bez DPH, pokiaľ ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý si túto DPH môže odpočítať. Neplatiteľ DPH alebo platiteľ, ktorému nevzniká nárok na odpočet DPH, posudzujú hodnotu 1 700 eur vrátane DPH.         

Príklad na posúdenie hodnoty výdavku na modernizáciu:

Spoločnosť A, neplatiteľ DPH,  má prvý rok v obchodnom majetku zaradený nový osobný automobil, na ktorom dala pre bezpečnosť zamestnancov doinštalovať  predný senzor. Suma na faktúre za inštaláciu senzora bola stanovená na 1 600 eur plus DPH vo výške 320 eur.

Keďže ide o neplatiteľa DPH, posudzuje sa celková suma vrátane DPH. V tomto prípade základ dane spolu s DPH prevyšujú hodnotu 1 700 eur a spoločnosť A je povinná navýšiť vstupnú cenu automobilu o vykonané technické zhodnotenie.

Potrebné je však zohľadniť aj dodržanie kritéria „úhrnu za zdaňovacie obdobie“.

Príklad na posúdenie podmienky úhrnnej hodnoty technického zhodnotenia za zdaňovacie obdobie:

Podnikateľ B, ktorý predáva svoje pekárenské výrobky v drevenom stánku si nechal vypracovať návrh na úpravu priečky, ktorou získa viac priestoru pred stánkom pre svojich zákazníkov. Materiál na túto úpravu, návrh, farbu a rekonštrukčné práce si zabezpečil vždy od iného dodávateľa. Zdaňovacím obdobím podnikateľa je kalendárny rok. Faktúry za vykonanie rekonštrukcie priečky boli nasledovné:

  • faktúra s dátumom dodania 2.10.2018 za návrh novej priečky od architekta v hodnote 250 eur,
  • faktúra s dátumom dodania 15.11.2018 za drevo v hodnote 800 eur,
  • faktúra s dátumom dodania 12.12.2018 za farbu v hodnote 150 eur,
  • faktúra s dátumom dodania 20.1.2019 za rekonštrukčné práce v hodnote 850 eur.

Pre posúdenie sumy výdavkov na technické zhodnotenie je potrebné zohľadniť celkový súčet výdavkov, ktoré boli vynaložené na technické zhodnotenie na konkrétnom majetku, čiže neposudzujú sa samostatne jednotlivé sumy na faktúrach. Celkový súčet výdavkov na majetku sa však počíta len v úhrne za zdaňovacie obdobie. V tomto prípade sa do sumy už nezapočíta posledná faktúra za rekonštrukčné práce s dátumom dodania v roku 2019, a preto celková suma výdavkov nepresiahne v roku 2018 hodnotu 1 700 eur (250 + 800 + 150 eur). Podnikateľ si môže výdavky za rok 2018 uplatniť do daňových výdavkov jednorazovo.

Článok pokračuje pod reklamou

Definícia opravy

Výdavky na opravu nie sú technickým zhodnotením. Vymedzením opráv a ich účtovaním sa zaoberá jedno z opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo financií“).

Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.

Prečítajte si tiež

Na uvedenie do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu je možné použiť aj iný materiál, náhradné diely a technológie, než boli na majetku pôvodne. Podmienkou však je, aby nedošlo k zmene technických parametrov, zvýšeniu výkonnosti a k zmene účelu použitia majetku, inak pôjde o technické zhodnotenie.

Opravy sa účtujú na nákladový účet (účet 511) spolu s udržiavaním. Udržiavanie je rovnako potrebné odlišovať od rekonštrukcie a modernizácie. Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie majetku, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.

Za opravu alebo udržiavanie je možné považovať bežné práce ako výmena obkladových kachličiek, výmena podlahy, maľovanie, výmena hliníkového elektroinštalačného rozvodu za medený, výmena toalety a umývadla.

Rozdiely medzi technickým zhodnotením a opravou, príklady z praxe

Ako bolo uvedené už vyššie, niekedy môže byť posúdenie, či došlo k zmene technických parametrov alebo nie, pomerne náročné. V tejto súvislosti sa však ministerstvo financií jednoznačne vyjadrilo, že pri zámene použitého materiálu, k zmene technických parametrov nedochádza.

Pri niektorých prácach je však hranica medzi technickým zhodnotením a opravou veľmi tenká. Na nasledujúcich príkladoch je znázornené, čo je rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výdavku ako opravy alebo technického zhodnotenia (TZ), pokiaľ TZ presiahne v úhrne 1 700 eur v zdaňovacom období:

Činnosť Oprava Technické zhodnotenie
výmena interiérových dverí oprava, pokiaľ nedochádza k zmene ich veľkosti alebo osadenia, či iných technických parametrov, môžu byť však z iného, materiálu ako pôvodne TZ, ak sú nové dvere napr. protipožiarne, protihlukové
namontovanie autoalarmu do osobného automobilu oprava, pokiaľ ide výmenu starého alarmu, ktorý bude mať rovnaké funkcie TZ v prípade, že ide o prvú inštaláciu alarmu do auta
maliarske práce v dome, ku ktorému bola pristavená garáž maliarske práce, ktoré sa vykonajú v pôvodnej časti domu sú opravou maliarske práce v garáži sú TZ
namontovanie žalúzií do kancelárie oprava, pokiaľ ide o výmenu pokazených žalúzií alebo namontovanie iného typu žalúzii, ktoré však plnia rovnakú funkciu TZ, ak sa žalúzie montujú na okná po prvýkrát
zavedenie optiky do budovy oprava, pokiaľ sa len mení alebo nahrádza pôvodne zavedená optika TZ, v prípade, že sa optika zavádza po prvýkrát
výmena okien oprava, aj v prípade že sa vymieňajú drevené okná za plastové, pretože z pohľadu ich hlavnej funkcie nedochádza k zmene technických parametrov TZ, ak sa na budove prerobia pôvodné okná na väčšie, napr. francúzske
zateplenie a následné vymaľovanie budovy opravou, len za predpokladu, že by prvé zateplenie neplnilo správne funkciu alebo ide o opravu pôvodne zle vykonaného zateplenia prvotné zateplenie je TZ a z dôvodu, že následné vymaľovanie budovy z vonku je nevyhnutným krokom po zateplení, v tomto prípade aj výdavky na maliarske práce sa budú spolu so zateplením posudzovať ako TZ

Kedy sa výdavky na technické zhodnotenie a opravy premietnu do nákladov a znížia základ dane?

Už bolo spomenuté, že opravy sa účtujú na vymedzený účet 511 – Opravy a udržiavanie. V prípade opráv sa tak vzniknuté výdavky zahrnú do základu dane ihneď, t. j. znížia základ dane jednorazovo za príslušné zdaňovacie obdobie, a to v plnej výške.

Technické zhodnotenie sa do nákladov dostáva len postupne. Technické zhodnotenie zvýši vstupnú cenu majetku, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané. Ocenenie majetku sa však zvýši o hodnotu nákladov technického zhodnotenia až v momente, keď je technické zhodnotenie dokončené. Výdavky sa tak stávajú technickým zhodnotením až vtedy, keď je dokončená nadstavba, prístavba, stavebná úprava, modernizácia a rekonštrukcia.

Ak by šlo napríklad o prístavbu garáže k domu z tabuľky vyššie, náklady na technické zhodnotenie na prístavbu garáže sa budú účtovať na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, až do uvedenia stavby do užívania. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa garáž uvedie do užívania ako súčasť domu a náklady na technické zhodnotenie stavby sa preúčtujú na ťarchu účtu 021 – Stavby. Následne sa začne odpisovať zo vstupnej ceny domu zvýšenej o technické zhodnotenie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky