Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024
Zdroj: Pexels.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Prečo dochádza k úprave súm základnej náhrady?

Na základe zákonného mechanizmu zvyšovania základnej náhrady pri pracovnej ceste, ktorý súvisí s vývojom indexu cien, sa budú sumy tejto náhrady opäť meniť. Naposledy došlo k ich úprave 1.7.2023 podľa indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac február 2023. A keďže podľa štatistických údajov za december 2023 mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel dosiahol hodnotu 105, znamená to, že sa zvýšil o 5,0 percentuálneho bodu. Za základňu sa pritom považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady, teda február 2023.

Základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel od 1.5.2024

Od mája 2024 budú zamestnanci za použitie cestných motorových vozidiel na pracovnej ceste dostávať nasledovnú základnú náhradu:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky to bude 0,075 eura za 1 km,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,265 eura za 1 km.

Sumy základnej náhrady sú zaokrúhľované podľa zákona o cestných náhradách na tri desatinné miesta nahor.

V porovnaní s naposledy schválenými sumami základnej náhrady, sú rozdiely nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Základná náhrada Suma platná do 30. 4. 2024 Suma platná od 1. 5. 2024 Zvýšenie o
Pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,071 eura/km 0,075 eura/km 0,004 eura/km
Pre osobné cestné motorové vozidlá 0,252 eura/km 0,265 eura/km 0,013 eura/km

Používanie motorového vozidla ako daňový výdavok v prípade SZČO

Fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, môže do daňových výdavkov zahrnúť náklady vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je to, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva. A to najviac vo výške ustanovenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 

Ak na cestovanie do iného miesta, ako je to, v ktorom pravidelne činnosť vykonáva, využije vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku, môže si uplatniť do daňových výdavkov okrem výdavkov za spotrebované pohonné látky aj náklady do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy. Avšak, podmienkou je, aby vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku ani v predchádzajúcich obdobiach. Do daňových výdavkov si môže v takomto prípade uplatniť od 1.5.2024 základnú náhradu za každý jeden km jazdy vo výške: 

  • 0,075 eura, ak použije na cestovanie jednostopové vozidlo alebo trojkolku, 
  • 0,265 eura, ak použije na cestovanie osobné cestné motorové vozidlo.

Avšak, môže tak urobiť iba v prípade, ak neuplatňuje výdavky na spotrebu pohonných látok vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.

Základná náhrada aj v novele zákona o minimálnej mzde

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je novela zákona o minimálnej mzde. V rámci nej sa navrhuje novelizovať aj zákon o cestovných náhradách. Okrem toho, že sa stanovujú pravidlá základne náhrady pri použití elektromobilu či plug-in hybridu na pracovnej ceste, novela tiež stanovuje pravidlo, že podobne ako pri sume minimálnej mzdy budú zamestnávatelia a zamestnanci informovaní o zvýšení predmetných súm uverejnením oznamu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v dostatočnom časovom predstihu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky