Účtovanie miezd a odvodov

Účtovanie o mzdách a odvodoch je v praxi firiem veľmi časté. V článku sa dozviete, ako ich správne zaúčtovať v podvojnom aj v jednoduchom účtovníctve.

Základným zákonom týkajúcim sa zamestnávania je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ďalej sú upravené jednotlivými zákonmi daňové a odvodové povinnosti, potrebné je orientovať sa tiež v ďalších zákonoch, napríklad v zákone o sociálnom fonde a mnohých ďalších.

 Účtovanie o mzdových nákladoch a záväzkoch je upravené v nasledujúcej právnej úprave:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov (pre jednoduché účtovníctvo),
 • opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002 v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“).

Náš tip: So správnym výpočtom miezd vám pomôže softvér Olymp. Počítajte výplaty v programe, ktorý za vás sleduje novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov.

Účtovanie miezd zamestnancov – najčastejšie účtovné prípady

V súlade s postupmi účtovania v PÚ sa o mzdách zamestnancov a spoločníkov účtuje ako o nákladoch, súvzťažne so záväzkami. Mzdy sa účtujú na základe interného účtovného dokladu (napríklad ZVL – Zúčtovacia a výplatná listina).

V súvislosti so mzdami sa v podvojnom účtovníctve účtuje najmä o:

 • hrubej mzde zamestnanca, prípadne spoločníkov/konateľov, resp. ich odmene,
 • zrážke z miezd zamestnancov/spoločníkov na sociálne a zdravotné poistenie (poistné platené zamestnancom),
 • záväzku z titulu poistného plateného do Sociálnej a zdravotných poisťovní (poistné platené zamestnávateľom za zamestnanca),
 • záväzku z titulu dane zo závislej činnosti,
 • výplate čistej mzdy,
 • sociálnom fonde,
 • rôznych zrážkach zo mzdy, napríklad za stravné, exekúcie alebo za spôsobené manká a škody,
 • záväzku z titulu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • záväzku z nároku zamestnancov na daňový bonus,
 • záväzku z dôvodu náhrady mzdy pri dočasnej práceneschopnosti.

Účtovanie o mzdách a poistnom zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva

O hrubej mzde zamestnancov sa účtuje na účte 521 – Mzdové náklady, súvzťažne s účtom 331 – Zamestnanci. V prípade spoločníkov alebo konateľov spoločnosti sa na účtovanie hrubej mzdy/odmeny používa nákladový účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti súvzťažne s účtom záväzkov 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

Poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platené zamestnávateľom za zamestnanca sa účtuje na nákladovom účte 524 – Zákonné sociálne poistenie, súvzťažne s účtom záväzkov  336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

Poistné platené zamestnancom sa účtuje ako zrážka zo mzdy, teda na účte 331 – Zamestnanci, súťažne s účtom 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Účtovanie o poistnom platenom za spoločníkov/konateľov zostáva nezmenené.

Preddavok na daň z príjmov sa podobne, ako poistné platené zamestnancom, účtuje ako o zrážke zo mzdy, teda na účte 331 – Zamestnanci (prípadne účet 366 ak ide o spoločníka/ konateľa), súvzťažne s účtom záväzkov 342 – Ostatné priame dane.

Úhrada čistej mzdy, preddavku na daň z príjmov a poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa účtuje na účte príslušného záväzku súvzťažne s účtom 221 – Bankové účty, prípadne 211 – Pokladnica, ak je mzda vyplácaná v hotovosti.

Príklad na účtovanie miezd v sústave podvojného účtovníctva

Spoločnosť ALFA, s.r.o. má jedného zamestnanca, ktorého hrubá mzda za mesiac august 2021 bola vo výške 1 200 eur. Podľa platných sadzieb výšky poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre rok 2021, je poistné za zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej vo výške 13,40 % z hrubej mzdy (teda 160,80 eur). Poistné platené zamestnávateľom je vo výške 35,20 % z hrubej mzdy zamestnanca (teda 422,40 eur). Preddavok na daň z príjmov je vo výške 19 % z hrubej mzdy znížený o nezdaniteľnú časť základu dane, teda 126,02 eur. Čistá mzda zamestnanca predstavuje sumu 913,18 eur (1 200 – 160,80 – 126,02). Spoločnosť ALFA, s.r.o. účtuje o mzde zamestnanca dňa 31.8.2021 a mzda je zamestnancovi vyplatená dňa 10.9.2021.

Náš tip: na výpočet sumy poistného a preddavkov na daň z príjmov môžete použiť mzdovú kalkulačku.

IÚD – Interný účtovný doklad
* pri účtovaní na účte 336 je potrebná analytická evidencia na rozlíšenie poistného do sociálnej a zdravotnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie
Dátum Doklad Text Suma MD D
31.8.2021 IÚD Hrubá mzda zamestnanca 1 200 € 521 331
31.8.2021 IÚD Poistné platené zamestnávateľom 422,40 € 524 336*
31.8.2021 IÚD Poistné platené zamestnancom 160,80 € 331 336*
31.8.2021 IÚD Preddavok na daň z príjmov 126,02 € 331 342
10.9.2021 IÚD Výplata čistej mzdy na účet zamestnanca 913,18 € 331 221
10.9.2021 IÚD Platba poistného za zamestnanca a zamestnávateľa (spolu) 583,20 € 336* 221
10.9.2021 IÚD Platba preddavku dane z príjmov 126,02 € 342 221

Účtovanie o mzdách a poistnom zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva

Záväzky súvisiace so mzdami sa zaznamenávajú v Knihe záväzkov, v časti Mzdy. Medzi záväzky súvisiace so mzdami patria:

 • čistá mzda zamestnanca,
 • poistné do Sociálnej poisťovne v členení za zamestnanca a zamestnávateľa,
 • preddavky na zdravotné poistenie za zamestnanca a zamestnávateľa,
 • preddavky na daň zo závislej činnosti a daňový bonus,
 • iné bonusy a príplatky k mzde zamestnanca.

Pri účtovaní záväzkov súvisiacich so mzdami sa mzdy napríklad za august 2021 zaúčtujú v knihe záväzkov k 31.8.2021, pričom v stĺpci dátum splatnosti sa uvedie deň výplaty mzdy, napríklad 15.9.2021.

Výplata miezd a platby do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daní z príjmov sa zaznamenávajú v Peňažnom denníku, pričom:

 • výplata čistej mzdy zamestnanca sa účtuje v stĺpci Čistá mzda zamestnanca,
 • preddavok na daň z príjmov sa účtuje v stĺpci Daň z príjmu,
 • poistné za zamestnávateľa za zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa účtujú v stĺpci Poistné a príspevky za zamestnanca (niekedy označované aj ako Platby do fondov).
Prečítajte si tiež

Výdavky spojené s výplatou miezd patria medzi výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, teda daňové výdavky a majú tak vplyv na základ dane daňovníka.

Zároveň je potrebné zaúčtovať výdavok z bankového účtu vo výške čistej mzdy a v sume preddavkov do zdravotnej poisťovne, platby do Sociálnej poisťovne a preddavku na daň z príjmu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zaúčtovanie miezd a poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v jednoduchom účtovníctve

V príklade budeme vychádzať zo zadania uvedeného vyššie pri podvojnom účtovníctve.

Mzdy, poistné a preddavok na daň z príjmov sa zaúčtujú v Knihe záväzkov nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mzdy
P.č. Doklad Text Dátum účtovania Dátum splatnosti Suma
1 IÚD Čistá mzda zamestnanca 31.8.2021 15.9.2021 913,18 €
3 IÚD Poistné do SP a ZP za zamestnávateľa 31.8.2021 15.9.2021 422,40 €
4 IÚD Poistné do SP a ZP za zamestnanca 31.8.2021 15.9.2021 160,80 €
5 IÚD Preddavok na daň z príjmov 31.8.2021 20.9.2021 126,02 €

Výplata mzdy, platieb poistného a preddavkov na daň z príjmov sa zaúčtuje v peňažnom denníku nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
P. č. Dátum Doklad Text Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
Celkom Mzdy
Čistá mzda Daň z príjmu Poistné za zamestnanca Poistné za zamestnávateľa
1 15.9. VBÚ Výplata miezd – august 2021 913,18 126,02 302,40 422,40

Účtovanie odvodov živnostníka (SZČO) do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v jednoduchom účtovníctve

Živnostník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje o odvodoch do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v Knihe záväzkov. Poistné do Sociálnej poisťovne a preddavok do zdravotných poisťovní je splatný do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné, čiže mesiac pozadu. V Knihe záväzkov sa preto odvody SZČO za august 2021 zaúčtujú k 31.8.2021, pričom v stĺpci splatnosť sa uvedie dátum 8.9.2021.

Úhrada preddavku do zdravotnej poisťovne a platba do Sociálnej poisťovne sa účtuje v Peňažnom denníku a patrí medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane v stĺpci Poistné a príspevky platené za FO (nazývaný aj Odvody alebo Fondy).

Po skončení zdaňovacieho obdobia vykonáva zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie, ktorého výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok. Nedoplatok sa účtuje v Knihe záväzkov a jeho úhrada sa zaznamenáva v Peňažnom denníku v časti Poistné a príspevky platené za FO (nazývaný aj Odvody alebo Fondy). Preplatok živnostník zaúčtuje v Knihe pohľadávok.

Viac o účtovaní o mzdových nákladoch a odvodoch v sústave jednoduchého účtovníctva sa dočítate v článku Jednoduché účtovníctvo – príklady na stravné, odvody a mzdy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. 1. 2024 sa zvyšuje minimálna mzda. Jej výška sa uvádza v hrubom. Ako to ovplyvní daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku.

Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky