Jednoduché účtovníctvo – príklady na stravné, odvody a mzdy

Účtovanie miezd zamestnancov a odvodov SZČO (živnostníka) v jednoduchom účtovníctve sú jedným z najčastejších účtovných prípadov. Ako v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať stravné živnostníka alebo odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Účtovať v jednoduchom účtovníctve je možné viacerými spôsobmi, napríklad v exceli, prostredníctvom účtovného softvéru alebo online. Ak chce živnostník (SZČO) skúsiť viesť jednoduché účtovníctvo sám, určite sa nevyhne účtovaniu napríklad vystavených faktúr za poskytnuté služby, predané tovary alebo výrobky. Pred začatím účtovania odporúčame prečítať si článok Jednoduché účtovníctvo pre samoukov, kde nájdete základné informácie, ktoré by ste mali vedieť o jednoduchom účtovníctve.

Pripravili sme pre vás sériu 3 článkov, v ktorých sa budeme venovať účtovaniu najčastejších prípadov v jednoduchom účtovníctve.

Séria článkov o účtovaní v jednoduchom účtovníctve pozostáva z článkov:

V tomto článku si bližšie rozoberieme účtovanie výdavkov živnostníka  (SZČO) na stravné živnostníka, výdavkov na zamestnancov a účtovanie odvodov živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

1. Stravné živnostníka v jednoduchom účtovníctve

V súlade s § 19 ods. 2, písm. p) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok na stravné vynaložený daňovníkom s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s pracovnou cestou.

Od 1.7.2019 je stravné stanovené pre časové pásmo 5 až 12 hodín vo výške 5,10 eur. Živnostník, resp. iná SZČO si môže za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku uplatniť stravné maximálne do výšky 5,10 eur, ak nemá na stravné nárok ako zamestnanec, alebo ak nemá poskytnuté stravné v súvislosti s pracovnou cestou.

Živnostník (SZČO) si môže stravné uplatniť prostredníctvom stravných lístkov alebo pokladničných blokov o nákupe stravy zo stravovacích zariadení (napr. reštaurácií). O tom, v akej výške si môže živnostník (SZČO) uplatniť stravné v daňových výdavkoch a ako musí preukazovať výdavky na stravné, sa dozviete v článku Stravné živnostníka a gastrolístky 2019.

Výdavky na stravné (na základe bločkov o nákupe stravy v stravovacích zariadeniach), ktoré si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch, sa účtujú v Peňažnom denníku ako výdavky ovplyvňujúce základ dane v stĺpci Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane. Ak daňovník preukazuje výdavky na stravné prostredníctvom bločkov za nákup stravy, môže o stravnom účtovať napríklad každý deň alebo raz mesačne.

Prečítajte si tiež

V prípade, že daňovník nakupuje stravné lístky, nárok na stravné zaúčtuje už pri úhrade faktúry za stravné. Faktúra za stravné lístky (stravovacie poukážky) sa v jednoduchom účtovníctve eviduje v  Knihe záväzkov. Zároveň sa nákup stravných lístkov zaeviduje aj v Knihe cenín. Úhradu faktúry za stravné lístky zaúčtuje SZČO (živnostník) v Peňažnom denníku v stĺpcoch:

  • ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane - suma stravných lístkov,
  • služby - suma provízie.

V rámci činností vykonávaných pri uzatvorení zdaňovacieho obdobia je nutné vykonať inventarizáciu cenín (stravných lístkov). Porovnáva sa skutočný stav stravných lístkov s účtovným stavom. O zostatok stravných lístkov k 31.12. sa znižujú výdavky na stravné zaúčtované v Peňažnom denníku. Zostatok nespotrebovaných stravných lístkov sa v Peňažnom denníku zaúčtuje záporným účtovným zápisom v stĺpci Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Článok pokračuje pod reklamou

2. Odvody živnostníka do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v jednoduchom účtovníctve

Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne a preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne SZČO sa platia pozadu. Napríklad za mesiac január je potrebné zaplatiť odvody do 8. februára. Záväzok zaplatiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne eviduje SZČO v Knihe záväzkov, typ dokladu Odvody poistného. Odvod do Sociálnej poisťovne za január sa zaeviduje s dátumom vystavenia 1.1., dátum splatnosti bude 8.2. Rovnako sa v Knihe záväzkov zaeviduje aj preddavok do zdravotnej poisťovne.

Úhrada preddavku do zdravotnej poisťovne ako aj poistného do Sociálnej poisťovne sa v Peňažnom denníku zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci Fondy, resp. Odvody. Závisí od konkrétneho softvéru, ako má daný stĺpec pomenovaný.

Zdravotná poisťovňa po skončení zdaňovacieho obdobia vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť nedoplatok alebo preplatok na zdravotnom poistení.

Nedoplatok na zdravotnom poistení sa zaeviduje v Knihe záväzkov medzi Odvody poistného. Úhrada nedoplatku na zdravotnom poistení za predošlé zdaňovacie obdobie sa v Peňažnom denníku zaúčtuje v stĺpci Fondy, resp. Odvody.

Prečítajte si tiež

Preplatok na zdravotnom poistení SZČO sa zdaňuje zrážkou, tzn. zdravotná poisťovňa pošle daňovníkovi preplatok znížený o daň z príjmov. SZČO zaeviduje oznámenie o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v Knihe pohľadávok, medzi Odvody poistného. Inkaso preplatku na zdravotnom poistení zaúčtuje v Peňažnom denníku medzi príjmy neovplyvňujúce základ dane, do stĺpca Zdanené príjmy.

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Zjednodušte si účtovanie živnosti a vyskúšajte program ALFA plus.

3. Mzdy zamestnancov v jednoduchom účtovníctve

Záväzky súvisiace so mzdami zamestnancov sa evidujú v Knihe záväzkov, v časti Mzdy. V prípade miezd za august sa záväzky súvisiace so mzdami evidujú v knihe záväzkov k 31.8.2019, dátum splatnosti by mal byť deň určený na výplatu miezd u zamestnávateľa. V Knihe záväzkov sa štandardne eviduje niekoľko záväzkov súvisiacich so mzdami:

  • čistá mzda zamestnanca,
  • odvody do Sociálnej poisťovne za zamestnanca a zamestnávateľa,
  • preddavky na zdravotné poistenie za zamestnanca a zamestnávateľa,
  • preddavky na daň zo závislej činnosti a daňový bonus.

Výplata miezd, platba odvodov a preddavkov na daň zo závislej činnosti zníženej o daňový bonus sa v jednoduchom účtovníctve účtuje v Peňažnom denníku. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa účtujú v stĺpci Fondy, resp. Odvody. Čistá mzda zamestnanca, odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zrazené zamestnancovi zo mzdy, preddavok na daň z príjmov znížená o daňový bonus sa v peňažnom denníku evidujú v stĺpci Mzdy pri úhrade, resp. výplate.

Prečítajte si tiež

V súlade s § 7 ods. 3 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa tvorba a čerpanie sociálneho fondu účtuje v Knihe sociálneho fondu ako prírastok a úbytok sociálneho fondu. Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v Peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane do stĺpca Sociálny fond. Tzn. počas roka sa o sociálnom fonde neúčtuje v Peňažnom denníku, tvorba sociálneho fondu sa eviduje len v Knihe sociálneho fondu. V prípade, že prostriedky sociálneho fondu sú uložené v banke na osobitnom účte, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v Peňažnom denníku v priebehu roka v stĺpci Sociálny fond. Čerpanie sociálneho fondu sa v jednoduchom účtovníctve účtuje v Peňažnom denníku, v stĺpci Iné výdavky neovplyvňujúce základ dane. Vyplýva to z toho, že už tvorba sociálneho fondu sa účtovala ako výdavok ovplyvňujúci základ dane.

Informácie, ktoré potrebujete vedieť, keď začínate so mzdami nájdete v článku Mzdy a personalistika pre začínajúcich mzdárov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky