Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2019? Dôležité informácie – tlačivo, termíny, súčasti závierky či uloženie do registra, nájdete v článku.

Čo je to účtovná závierka a čo tvorí jej obsah v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka:

 • štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, a je
 • poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (napr. daňový úrad, banky a pod.).

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje:

1. všeobecné náležitosti:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo (v prípade právnickej osoby) alebo miesto podnikania (v prípade fyzickej osoby),
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň jej zostavenia,
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jedno alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť,

2. výkaz o príjmoch a výdavkoch,

3. výkaz o majetku a záväzkoch.

Účtovná závierka podľa vyššie uvedeného tvorí jeden celok a podáva informácie o celkovom hospodárení firmy v bežnom účtovnom a bezprostredne prechádzajúcom období.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve má povinnosť zostaviť tá účtovná jednotka, ktorá v danom zdaňovacom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva.

Okrem účtovných jednotiek, ktoré sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva (t. j. všetky účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri a účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na účel podnikania, ktoré podnikajú), si môže účtovná jednotka zvoliť účtovať aj v systéme jednoduchého účtovníctva. Uvádzame informáciu, že účtovná jednotka si môže zvoliť účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, nakoľko zákon o účtovníctve neustanovuje to, ktoré účtovné jednotky sú povinné účtovať v tejto sústave.

Prečítajte si tiež

V praxi spravidla účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva najmä fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak uplatňujú preukázateľné výdavky, či občianske združenia, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu a pod.

Informácie o tom, kto môže viesť jednoduchého účtovníctvo si môžete prečítať v článku Kto musí viesť účtovníctvo.

Kedy zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve (k akému dátumu) v roku 2020 (za rok 2019)?

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy.

Účtovná jednotka môže zostaviť:

 • riadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia,
 • mimoriadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k inému, než poslednému dňu účtovného obdobia.

Spravidla zostavuje účtovná jednotka účtovnú závierku k 31.12., t. j. v roku 2020 (za rok 2019) k 31.12.2019.

Aká je lehota na zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Prečítajte si tiež

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) však ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. Ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2020, tak v tejto lehote je účtovná jednotka povinná aj účtovnú závierku uložiť do registra účtovných závierok.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako uložiť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve do registra v roku 2020 a ide o povinnú prílohu k daňovému priznaniu?

V prvom rade upozorňujeme na skutočnosť, že zostavená účtovná závierka nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov. To, že účtovná jednotka má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok znamená, že účtovná jednotka má povinnosť v termíne na podanie daňového priznania predložiť túto zostavenú účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve správcovi dane. Následne správca dane predloženú účtovnú závierku uloží do registra účtovných závierok za účtovnú jednotku.

Prečítajte si tiež

Nakoľko všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a všetky fyzické osoby – podnikatelia (registrovaní pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, musia účtovnú závierku správcovi dane predložiť výlučne elektronicky. V prípade, ak by účtovnú závierku predložili listinnou formou, nebude ich podanie akceptované.

Ostatné účtovné jednotky (neuvedené vyššie) môžu predložiť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve správcovi dane aj listinnou formou.

Postup, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu so správcom dane nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Aké kroky je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Pred zostavením účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019) by mala účtovná jednotka vykonať tieto úkony:

 • skontrolovať údaje, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do súčasného zdaňovacieho obdobia,
 • vykonať kontrolu účtovných dokladov a účtovných kníh,
 • vykonať kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov,
 • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu,
 • vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov (napr. inventúru pokladnice, zásob a pod.),
 • vykonať ďalšie uzávierkové operácie, a iné.

Informácie o tom, ako účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva nájdete v článku Jednoduché účtovníctve pre samoukov alebo v našej téme Jednoduché účtovníctvo.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Pri vypĺňaní účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, účtovná jednotka čerpá údaje z peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, ako aj z pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Je potrebné dbať aj na to, aby účtovná jednotka použila aktuálny vzor tlačiva účtovnej závierky, ktorá je platná pre dané zdaňovacie obdobie. Prinášame vám vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve platnej pre zdaňovacie obdobie roka 2019 na stiahnutie.

Účtovná závierka je v rozsahu 3 strán, pričom:

 • na 1. strane uvádza účtovná jednotka svoje identifikačné údaje (IČO, DIČ, SK NACE, názov a miesto podnikania), typ účtovnej závierky a rozmedzie obdobia bežného účtovného obdobia, ako aj bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Na tejto strane uvádza účtovná jednotka aj dátum zostavenia účtovnej závierky spolu s podpisovým záznamom (to neplatí, ak predkladá účtovnú závierku účtovná jednotka elektronicky),
 • na 2. strane uvádza účtovná jednotka údaje o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch za bežné účtovné obdobie v potrebnom členení,
 • na 3. strane uvádza účtovná jednotka údaje o stave majetku a záväzkov za bežné účtovné obdobie, ako aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v potrebnom členení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky