Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2019? Dôležité informácie – tlačivo, termíny, súčasti závierky či uloženie do registra, nájdete v článku.

Čo je to účtovná závierka a čo tvorí jej obsah v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka:

 • štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, a je
 • poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (napr. daňový úrad, banky a pod.).

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje:

1. všeobecné náležitosti:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo (v prípade právnickej osoby) alebo miesto podnikania (v prípade fyzickej osoby),
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň jej zostavenia,
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jedno alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť,

2. výkaz o príjmoch a výdavkoch,

3. výkaz o majetku a záväzkoch.

Účtovná závierka podľa vyššie uvedeného tvorí jeden celok a podáva informácie o celkovom hospodárení firmy v bežnom účtovnom a bezprostredne prechádzajúcom období.

Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve má povinnosť zostaviť tá účtovná jednotka, ktorá v danom zdaňovacom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva.

Okrem účtovných jednotiek, ktoré sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva (t. j. všetky účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri a účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na účel podnikania, ktoré podnikajú), si môže účtovná jednotka zvoliť účtovať aj v systéme jednoduchého účtovníctva. Uvádzame informáciu, že účtovná jednotka si môže zvoliť účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, nakoľko zákon o účtovníctve neustanovuje to, ktoré účtovné jednotky sú povinné účtovať v tejto sústave.

Prečítajte si tiež

V praxi spravidla účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva najmä fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak uplatňujú preukázateľné výdavky, či občianske združenia, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu a pod.

Informácie o tom, kto môže viesť jednoduchého účtovníctvo si môžete prečítať v článku Kto musí viesť účtovníctvo.

Kedy zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve (k akému dátumu) v roku 2020 (za rok 2019)?

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy.

Účtovná jednotka môže zostaviť:

 • riadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia,
 • mimoriadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k inému, než poslednému dňu účtovného obdobia.

Spravidla zostavuje účtovná jednotka účtovnú závierku k 31.12., t. j. v roku 2020 (za rok 2019) k 31.12.2019.

Aká je lehota na zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) však ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. Ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v riadnej lehote, t. j. do 31.3.2020, tak v tejto lehote je účtovná jednotka povinná aj účtovnú závierku uložiť do registra účtovných závierok.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako uložiť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve do registra v roku 2020 a ide o povinnú prílohu k daňovému priznaniu?

V prvom rade upozorňujeme na skutočnosť, že zostavená účtovná závierka nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov. To, že účtovná jednotka má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok znamená, že účtovná jednotka má povinnosť v termíne na podanie daňového priznania predložiť túto zostavenú účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve správcovi dane. Následne správca dane predloženú účtovnú závierku uloží do registra účtovných závierok za účtovnú jednotku.

Prečítajte si tiež

Nakoľko všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a všetky fyzické osoby – podnikatelia (registrovaní pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, musia účtovnú závierku správcovi dane predložiť výlučne elektronicky. V prípade, ak by účtovnú závierku predložili listinnou formou, nebude ich podanie akceptované.

Ostatné účtovné jednotky (neuvedené vyššie) môžu predložiť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve správcovi dane aj listinnou formou.

Postup, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu so správcom dane nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Aké kroky je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Pred zostavením účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019) by mala účtovná jednotka vykonať tieto úkony:

 • skontrolovať údaje, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do súčasného zdaňovacieho obdobia,
 • vykonať kontrolu účtovných dokladov a účtovných kníh,
 • vykonať kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov,
 • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu,
 • vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov (napr. inventúru pokladnice, zásob a pod.),
 • vykonať ďalšie uzávierkové operácie, a iné.

Informácie o tom, ako účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva nájdete v článku Jednoduché účtovníctve pre samoukov alebo v našej téme Jednoduché účtovníctvo.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)?

Pri vypĺňaní účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, účtovná jednotka čerpá údaje z peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, ako aj z pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Je potrebné dbať aj na to, aby účtovná jednotka použila aktuálny vzor tlačiva účtovnej závierky, ktorá je platná pre dané zdaňovacie obdobie. Prinášame vám vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve platnej pre zdaňovacie obdobie roka 2019 na stiahnutie.

Účtovná závierka je v rozsahu 3 strán, pričom:

 • na 1. strane uvádza účtovná jednotka svoje identifikačné údaje (IČO, DIČ, SK NACE, názov a miesto podnikania), typ účtovnej závierky a rozmedzie obdobia bežného účtovného obdobia, ako aj bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Na tejto strane uvádza účtovná jednotka aj dátum zostavenia účtovnej závierky spolu s podpisovým záznamom (to neplatí, ak predkladá účtovnú závierku účtovná jednotka elektronicky),
 • na 2. strane uvádza účtovná jednotka údaje o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch za bežné účtovné obdobie v potrebnom členení,
 • na 3. strane uvádza účtovná jednotka údaje o stave majetku a záväzkov za bežné účtovné obdobie, ako aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v potrebnom členení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie

Aké povinnosti má firma pri zostavení daňového priznania a účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie a počas likvidácie? Na čo nesmie pri zostavení likvidačnej účtovnej závierky zabudnúť?

Povinnosť auditu - zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022

Aké budú platiť veľkostné kritériá na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom od 1.1.2021 a následne od 1.1.2022? Ako sledovať kritériá pre audit pri hospodárskom roku?

Výročná správa – čo obsahuje a ako ju zostaviť či uložiť?

Ktoré účtovné jednotky sú povinné zostaviť výročnú správu? Ako na to a čo má výročná správa obsahovať? Aké sú zmeny termínov v súvislosti s pandémiou?

Schválenie, uloženie a audit účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020)

Ako sa v roku 2020 postupuje pri schválení účtovnej závierky, uložení oznámenia do registra, audite závierky či výročnej správe? Aké sú lehoty v období pandémie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky