Výročná správa – čo obsahuje a ako ju zostaviť či uložiť?

Ktoré účtovné jednotky sú povinné zostaviť výročnú správu? Ako na to a čo má výročná správa obsahovať? Aké sú zmeny termínov v súvislosti s pandémiou?

Povinnosť zostavenia výročnej správy, ako aj jej obsah legislatívne upravuje § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Ktoré účtovné jednotky sú povinné zostaviť výročnú správu?

Výročnú správu je povinná podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve vyhotoviť tá účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Povinnosť overenia účtovnej závierky upravuje § 19 zákona o účtovníctve, podľa ktorého musí mať účtovnú závierku overenú audítorom táto účtovná jednotka:

 • obchodná spoločnosť (napr. s. r. o., a. s.), ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
 1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 € (pre účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020), resp. 1 000 000 € (pre účtovné obdobie končiace najneskôr 31.12.2019),
 2. čistý obrat presiahol 4 000 000  € (pre účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020) 2 000 000 € (pre účtovné obdobie končiace najneskôr 31.12.2019),
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
 • obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • účtovná jednotka, ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov),
 • účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (napr. banka, poisťovňa – mimo zdravotnej poisťovne, zaisťovňa, a pod.).

Viac informácií o overení účtovnej závierky audítorom si môžete prečítať v článku Povinnosť auditu od roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve

Výročnú správu nie je povinná zostaviť okrem účtovnej jednotky, ktorá nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom, aj účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 písm. b), t. j. napr. pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničnej poisťovne a pod. a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

Do kedy musí byť výročná správa overená audítorom?

Zostavená výročná správa musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia (napr. ak je účtovné obdobie kalendárny rok 2019, musí byť overená audítorom do 31.12.2020). Výročnú správu overenú audítorom je účtovná jednotka povinná uložiť aj do registra účtovných závierok.

V prípade, ak lehota na overenie výročnej správy audítorom uplynie počas obdobia pandémie (mimoriadny stav kvôli COVID-19), platí predĺžená lehota na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok podľa lex korona. To znamená, že účtovná jednotka je povinná podľa predĺženej lehoty overiť výročnú správu audítorom do troch mesiacov po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (t. j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie), podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Prečítajte si tiež

Audítor pri overení výročnej správy musí predovšetkým vyjadriť názor, či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou, či obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a taktiež uviesť informácie, či zistil nejaké významné nesprávnosti vo výročnej správe.

Aký je termín na uloženie výročnej správy do registra účtovných závierok?

Overenú výročnú správu audítorom musí účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, to znamená, že platí rovnaká lehota ako na overenie výročnej správy audítorom.

Aj tu môže účtovná jednotka využiť predĺženú lehotu podľa lex korona, ak lehota na uloženie výročnej správy uplynie počas obdobia pandémie, ako uvádzame vyššie.

Ukladané výročné správy do registra účtovných závierok nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.

Ako uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok?

To, že účtovná jednotka je povinná uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok neznamená, že ju ukladá do registra priamo, ale prostredníctvom správcu dane (t. j. daňového úradu), ktorý za každú účtovnú jednotku uloží výročnú správu do registra účtovných závierok. Výročnú správu ukladá účtovná jednotka výlučne elektronicky.

Elektronicky ukladá výročnú správu tá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky (napr. všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra a pod.), ako aj tá účtovná jednotka, ktorá nemá povinnosť elektronickej komunikácie, nakoľko výročnú správu nie je možné doručiť v listinnej podobe. Výročnú správu podáva účtovná jednotka (ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva a ide o podnikateľský subjekt) prostredníctvom svojej osobnej internetovej zóny v časti Katalóg elektronických formulárov – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok – Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva – Všeobecné podanie k ÚZ – Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Následne účtovná jednotka vyplní zvolený formulár vlož povinne minimálne jeden súbor do časti „prílohy“.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo tvorí obsah výročnej správy?

Výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz, pričom sa skladá z:

 • účtovnej závierky za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • správy audítora k účtovnej závierke (ak osobitný predpis neustanovuje inak),
 • zákonom vymedzených informácií uvedených v § 20 ods. 1.

Výročná správa by mala podľa § 20 ods. 1 písm. a) až h) obsahovať najmä informácie napr. o:

 • vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená,
 • udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky,
 • návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
 • tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

V prípade, ak pandémia nejako ovplyvňuje účtovnú jednotku v účtovnom období, za ktoré sa zostavuje výročná správa alebo vplýva jej budúci vývoj, mala by byť aj táto informácia uvedená vo výročnej správe.

Okrem uvedených informácií obsahuje výročná správa aj:

 • ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (§ 20a zákona o účtovníctve),

pričom túto správu zverejňujú veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnou spoločnosťou a subjekty verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov.

Prečítajte si tiež

Iný obsah výročnej správy (t. j. nie vyššie zákonom vymedzené informácie) môže určiť však aj osobitný predpis, ktorým je napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že výročná správa nadácie musí obsahovať napr. aj prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie, prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu, či prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť podľa § 20 ods. 6 a ods. 7 aj:

 • osobitnú časť výročnej správy – vyhlásenie o správe a riadení, ktorá obsahuje napr. odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje, informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov a pod.,
 • údaje napr. o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov, majiteľoch cenných papierov a pod.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky