Kto môže zaplatiť rekreáciu, aby zamestnanec mohol využiť príspevok?

Pre uplatnenie rekreačného príspevku musí zamestnanec doložiť správne vystavený účtovný doklad. Veľmi dôležité je aj to, kto vykonal úhradu za rekreačný pobyt.

V októbri 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelami viacerých zákonov príspevky na rekreáciu, a to s účinnosťou od 1. januára 2019.

Ktorý zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu svojim zamestnancom a v akej výške?

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz svojim zamestnancom ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (t. j. 50 a viac zamestnancov).

Zamestnávateľ však nie je povinný príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz poskytnúť zamestnancom automaticky. Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu, resp. rekreačný poukaz zamestnancovi len na jeho vlastnú žiadosť.

Výška príspevku na rekreáciu je 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok (táto suma sa znižuje pri zamestnancovi, ktorý pracuje na tzv. „skrátený úväzok“).

Ako fungujú príspevky na rekreáciu v praxi spoločne s odpoveďami na nejasné otázky nájdete v článku Príspevok na rekreáciu v praxi – otázky čitateľov

Ktorý zamestnanec má nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu?

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu tým zamestnancom, ktorých pracovných pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite 24 mesiacov, a to ku dňu začatia rekreácie. Je dôležité spomenúť aj to, že zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu, resp. na rekreačný poukaz nemá.

Všetky potrebné informácie o rekreačných poukazoch nájdete v článku Rekreačné poukazy pre zamestnancov od roku 2019 alebo Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníkov

Akými spôsobmi môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Zamestnávateľ si môže vybrať z dvoch spôsobov poskytovania príspevku na rekreáciu svojim zamestnancom, a to:

  • v peňažnej forme (preplatením účtovných dokladov, ktoré preukazujú úhradu výdavkov na rekreáciu zamestnanca),
  • formou rekreačného poukazu (zamestnávateľ odovzdá zamestnancovi poukaz, ktorý má formu platobného prostriedku a funguje ako napríklad elektronická stravovacia karta).

Viac informácií o spôsoboch poskytnutia príspevku na rekreáciu si môžete prečítať v článku Možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu

Účtovný doklad musí obsahovať všetky povinné náležitosti

V prípade, ak zamestnávateľ svojim zamestnancom neposkytne rekreačné poukazy, ale bude poskytovať príspevok na rekreáciu preplatením výdavkov na rekreáciu svojim zamestnancom, musí skúmať, či účtovný doklad, ktorý zamestnanec predložil je správny a či obsahuje všetky vymedzené náležitosti.

Zamestnávateľ môže preplatiť výdavky na rekreáciu zamestnancovi, ktorý mu predloží účtovný doklad vystavený subjektom (podnikateľom), ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie na základe živnostenského oprávnenia (t. j. nie od osoby, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia a od osoby, ktorá neplatí daň za ubytovanie). Musí ísť pritom o rekreáciu, ktorá je spojená s dvoma prenocovaniami na území Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

Účtovným dokladom, ktorým zamestnanec preukáže nárok na preplatenie výdavkov na rekreáciu sa rozumie faktúra alebo doklad z pokladnice eKasa klient, pričom tieto účtovné doklady musia obsahovať všetky povinné náležitosti. Dôležitou náležitosťou sú identifikačné údaje zamestnanca, ktorý bude žiadať o príspevok na rekreáciu. V prípade, ak zamestnanec predloží pre uplatnenie príspevku na rekreáciu vystavenú faktúru na jeho meno, je povinný predložiť aj doklad, ktorým preukáže jeho úhradu. Takýmto dokladom môže byť napr. doklad z pokladnice eKasa klient, ktorým preukáže inkaso vystavenej faktúry, bankový výpis alebo doklad o zálohovej platbe (zálohová faktúra) spolu s bankovým výpisom, ktorý preukazuje jeho úhradu. Zamestnanec je povinný predložiť účtovné doklady najneskôr do 30 dní od skončenia rekreačného pobytu.

O tom, čo musí obsahovať účtovný doklad pre uplatnenie príspevku na rekreáciu si môžete prečítať v článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu

Článok pokračuje pod reklamou

Kto môže uhradiť výdavky na rekreáciu, aby bolo možné využiť príspevok na rekreáciu

Je veľmi dôležité zdôrazniť, že výdavky na rekreáciu musia byť zaplatené z účtu zamestnanca, ktorý si uplatňuje nárok na rekreačný príspevok, resp. z účtu jeho manželky, ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Ak zamestnanec vopred uhradil zálohovú platbu za rekreačný pobyt, pričom na účtovnom doklade je uvedená úhrada zálohovej platby, je potrebné aby zamestnanec spolu s účtovným dokladom predložil zamestnávateľovi aj výpis z úhrady tejto zálohovej platby, ktorého súčasťou bude aj označenie zamestnanca.

Prečítajte si tiež

V prípade, že za zamestnanca uhradí výdavky na rekreáciu iná osoba (syn, sused, kamarát, brat), nebude možné v takomto prípade zamestnancovi preplatiť výdavky na rekreáciu, a to ani v tom prípade, ak by doložil čestné prehlásenie o tom, že mu peniaze na preplatenie výdavkov na rekreáciu dal (čestné prehlásenie nie je účtovným dokladom).

Príklad na úhradu výdavkov na rekreáciu, ktoré zamestnávateľ bude akceptovať pre uplatnenie rekreačného príspevku:

Zamestnanec František predložil zamestnávateľovi žiadosť o príspevok na rekreáciu spolu s vystavenou faktúrou na jeho meno. Na rekreácii sa s ním zúčastnili manželka a dcéra. Faktúra bola uhradená zálohovou platbou ešte pred rekreáciou, pričom úhrada prebehla z účtu manželky (majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Je možné uznať takýto doklad a uplatniť tak zamestnancovi príspevok na rekreáciu?

Áno, nakoľko ide o účet manželky, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, je možné zamestnancovi uplatniť príspevok na rekreáciu.

Príklad na úhradu výdavkov na rekreáciu, ktoré zamestnávateľ nebude akceptovať pre uplatnenie rekreačného príspevku:

Zamestnankyňa Mária predložila zamestnávateľovi žiadosť o príspevok na rekreáciu. Súčasťou žiadosti o príspevok bola aj vystavená faktúra na jej meno, pričom táto faktúra bola uhradená zálohovou platbou z účtu brata Márie. Mária spolu so žiadosťou o príspevok na rekreáciu predložila aj čestné prehlásenie o tom, že svojmu bratovi peniaze na úhradu zálohovej platby dala v hotovosti a on za ňu túto zálohovú platbu uhradil. Je možné uznať takýto doklad a uplatniť zamestnankyni príspevok na rekreáciu?

Nie, zamestnankyni nie je možné uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu, nakoľko výdavky na rekreáciu boli uhradené z účtu brata Márie, a to aj napriek predloženému čestnému vyhláseniu.

Všetky potrebné informácie o rekreačných poukazoch a príspevku na rekreáciu nájdete v téme Rekreačné poukazy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky