Založenie s.r.o. so zahraničným spoločníkom alebo konateľom

Založenie s. r. o. v prípade, že všetci spoločníci majú trvalý pobyt na Slovensku, je pomerne jednoduché. Ak je ale aspoň jeden zo spoločníkov alebo konateľov zo zahraničia, situácia je zložitejšia.

Zahraničné osoby sa môžu podieľať na zakladaní slovenských firiem

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) umožňuje podľa § 24 na Slovensku podnikať aj zahraničným osobám, teda fyzickým osobám s bydliskom alebo právnickým osobám so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zahraničná osoba sa môže podieľať na založení slovenskej právnickej osoby (napr. založení s.r.o.) alebo sa zúčastňovať podnikania ako spoločník už založenej slovenskej právnickej osoby (napr. s.r.o.).

Rovnako môže zahraničná osoba aj sama založiť slovenskú právnickú osobu (napr. s.r.o. alebo a.s.) alebo sa stať jej jediným spoločníkom. V tomto smere však pri spoločnosti s ručením obmedzeným platí isté obmedzenie. Pokiaľ ide o fyzickú osobu, môže byť jediným spoločníkom maximálne v troch s. r. o. a pokiaľ ide o právnickú osobu, ktorá má jedného spoločníka, nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti. Zahraničným osobám sa v podnikaní na Slovensku prisudzujú rovnaké práva a povinnosti ako slovenským osobám.

Založenie s. r. o. so zahraničným spoločníkom

Založenie s. r. o. sa uskutočňuje podpísaním zakladateľskej listiny (ak spoločnosť zakladá jedna osoba) alebo spoločenskej zmluvy (ak spoločnosť zakladá viac osôb). Pravosť podpisov spoločníkov na zakladateľských dokumentoch musí byť úradne overená a preto sa zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva podpisujú až osobne v prítomnosti notára alebo pracovníka mestského úradu. Spoločníkom v s. r. o. môže byť bez akýchkoľvek iných obmedzení aj zahraničná osoba z ktoréhokoľvek iného štátu sveta. Diametrálne odlišná situácia ohľadom splnenia podmienok však nastáva vtedy, ak by sa zahraničná osoba mala stať štatutárnym orgánom spoločnosti.

Zahraničný konateľ slovenskej s.r.o.

Štatutárnym orgánom s. r. o., teda orgánom, ktorý koná v mene spoločnosti, sú konatelia spoločnosti. Konateľom s. r. o. môže byť jedna alebo aj viac fyzických osôb, pričom môže ísť o jedného zo spoločníkov alebo aj o inú fyzickú osobu mimo spoločnosti. Jednou z podstatných náležitostí, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, je určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsobu, akým v mene spoločnosti konajú. Pri konateľoch sa v tejto súvislosti uvádza ich meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo. Pri zahraničnom konateľovi sa namiesto rodného čísla uvádza dátum jeho narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené. Uvedené údaje o konateľoch sa pritom zapisujú aj do obchodného registra. Okrem toho je potrebné k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pripojiť aj podpisové vzory všetkých konateľov.

Prečítajte si tiež

Po tom, ako bude spoločnosť zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou založená, bude musieť na predmet svojho podnikania získať oprávnenie. Vo väčšine prípadov s. r. o. vykonávajú činnosti, na ktoré sa vyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

TIP: Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Získavanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pri konateľovi zo zahraničia

Konateľ s. r. o. musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti uvedené v § 6 ods. 1 zákone č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Znamená to, že konateľ s. r. o. musí mať najmenej 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný. Bezúhonným je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Podmienku bezúhonnosti pri právnickej osobe so slovenskými spoločníkmi nie je potrebné pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazovať, pretože si ju overí samotné jednotné kontaktné miesto na základe údajov potrebných pre vyžiadanie výpisu z registra trestovuvedených v časti C formuláru žiadosti právnickej osoby o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Uvedené však nie je možné dosiahnuť vtedy, ak sa ustanovila do funkcie konateľa zahraničná osoba. Keďže na konateľa sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak je konateľom s. r. o. iná osoba ako občan Slovenskej republiky, k žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa v zmysle § 46 ods. 2 písm. f) živnostenského zákona pripája aj jeho výpis z registra trestov. Predkladaný výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.

Podmienky ustanovenia zahraničnej osoby do funkcie konateľa s. r. o.

Ak spoločnosť už úspešne získala oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania, môže na miestne príslušnom registrovom súde podľa svojho sídla podať žiadosť na zápis do obchodného registra. Podľa § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) registrový súd pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že konateľom s. r. o. nemôže byť zahraničná fyzická osoba, ktoré nemá na Slovensku povolenie na pobyt. Doklad preukazujúci povolenie na pobyt sa prikladá k návrhu na zápis tejto zahraničnej osoby do obchodného registra ako konateľa spoločnosti. Splnenie podmienky povolenia na pobyt sa nevyžaduje vtedy, ak má byť konateľom fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Získanie povolenia na prechodný pobyt zahraničnej osoby na účely podnikania

Povolenie na prechodný pobyt zahraničnej fyzickej osobe sa v zmysle § 20 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) vydáva len na konkrétny účel. Jedným z účelov udelenia povolenia na prechodný pobyt je podnikanie. Takéto povolenie sa udeľuje tomu, kto podniká alebo bude podnikať na území SR ako fyzická osoba alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Ak sa chce zahraničná osoba stať konateľom slovenskej s. r. o., musí žiadosť o udelenie prechodného pobytu podať osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade (veľvyslanectvo / ambasáda) SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad (cestovný pas) alebo na zastupiteľskom úrade SR v štáte, v ktorom má bydlisko, inak na zastupiteľskom úrade určenom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR. K žiadosti na udelenie prechodného pobytu zahraničnej osoby na účel podnikania z titulu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby je potrebné okrem dvoch aktuálnych fotografií s rozmermi 3 x 3,5 cm a platného cestovného dokladu priložiť aj nižšie uvedené doklady.

Článok pokračuje pod reklamou

Doklady predkladané na získanie povolenia na pobyt pre zahraničného konateľa s. r. o.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci účel pobytu, ktorým je v tomto prípade:

  1. podnikateľský zámer v podobe rovnakej ako pri žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
  2. doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorým sa v tomto prípade rozumie osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov alebo spoločenská zmluva o založení spoločnosti podpísaná všetkými zakladateľmi (všetky podpisy zakladateľovmusia byť úradne overené), kde je štátny príslušník tretej krajiny uvedený ako konateľalebo výpis z obchodného registra spolu so zápisnicou z valného zhromaždenia, na ktorom bol štátny príslušník tretej krajiny vymenovaný za konateľa spoločnosti (ak ide o existujúcu spoločnosť).

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť, ktorým je:

  1. výpis z registra trestov štátu, ktorého je navrhovaný konateľ štátnym príslušníkom,
  2. výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu, ktorým je potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny. Účet musí mať zostatok najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu a ak dĺžka prechodného pobytu presiahne jeden rok, vo výške dvanásťnásobku životného minima. Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, ktorým je potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke zriadeným na účely podnikania vo výške stonásobku životného minima (tento účet nesmie byť totožný s účtom, ktorým sa preukazuje finančné zabezpečenie pobytu).

Doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktorým môže byť:

  1. list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
  2. nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,
  3. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
  4. čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.

Podľa § 21 zákona o pobyte cudzincov sa prechodný pobyt na účel podnikania udeľuje na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky. Potom je možné prechodný pobyt obnoviť najviac na ďalšie tri roky, pričom proces obnovenia povolenia na prechodný pobyt je podobný so samotnou žiadosťou o udelenie prechodného pobytu vrátane predkladania podobných dokumentov.

Potvrdenie daňového úradu o bezdlžnosti zahraničného spoločníka

Podľa § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka nemôže s. r. o. založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Na preukázanie splnenia tejto podmienky sa vyžaduje súhlas daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Maximálna tolerovaná hranica nedoplatku na dani alebo cle pre vydanie súhlasu daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra je170 eur. Žiadateľom je aj fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá zakladá na území Slovenskej republiky obchodnú spoločnosť.

Ak ide o zahraničnú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nie je daňovým subjektom podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, správca dane súhlas so zápisom spoločnosti do obchodného registra nevydá. Správca dane ale ako odpoveď na túto žiadosť do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti tejto osobe uvedie, že nie je daňovým subjektom a nevznikla jej doteraz daňová povinnosť. Uvedená odpoveď správcu dane sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Aktuálny návod na to, ako založiť s. r. o. nájdete v článku Založenie s. r. o. v roku 2021.

Zdroje: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky