Založenie živnosti v roku 2015

Založenie (získanie) živnosti je jednou zo základných podmienok prevádzkovania podnikania na Slovensku. Prečítajte si článok o všetkých aspektoch súvisiacich so získavaním živnostenského oprávnenia v roku 2015.

Čo je to živnosť a kto potrebuje získať živnostenské oprávnenie?

Živnostenským podnikaním (živnosťou) je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Živnosťou ale nie je každé podnikanie. Živnostenský zákon v § 3 a 4 taxatívne vymenúva činnosti, ktoré sa za živnosť nepovažujú.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba , ak splní podmienky ustanovené živnostenským zákonom. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje vykonávať činnosť, ktorá je živnostenským podnikaním, potrebuje na to získať živnostenské oprávnenie ohlásením živnosti živnostenskému úradu.

Druhy živností a podmienky získania živnostenského oprávnenia

Z hľadiska podmienok získania živnostenského oprávnenia rozoznávame tri druhy živností:

 1. voľné živnosti – podmienkou prevádzkovania voľnej živnosti je len splnenie všeobecných podmienok,
 2. remeselné živnosti – podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 3. viazané živnosti - podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením v odbore.

Zoznam najčastejšie používaných voľných živností, ich odporúčaných označení spolu s ich obsahovým obmedzením vypracovalo Ministerstvo vnútra SR. Záujemca o prevádzkovanie voľnej živnosti si pritom môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá v tomto zozname uvedená nie je. Zoznam remeselných živností je prílohou č. 1 živnostenského zákona. Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti vypracovalo zoznam remeselných živností, kde je uvedené ich obsahové vymedzenie a podmienky preukazovania odbornej spôsobilosti. Zoznam viazaných živností je prílohou č. 2 živnostenského zákona, kde je uvedený aj spôsob preukazovania odbornej spôsobilosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti v roku 2015

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti je:

a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony a
c) bezúhonnosť.

Bezúhonný na účely živnostenského zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Ak ide o fyzickú osobu, všeobecné podmienky musí spĺňať táto osoba. Pokiaľ ide o právnickú osobu, musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom (napríklad konateľ s. r. o.).

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti – odborná spôsobilosť a jej preukazovanie

Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti sa okrem všeobecných podmienok vyžaduje aj splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti. Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sa rozumie preukázanie odbornej alebo inej spôsobilosti. Ak ide o fyzickú osobu, osobitné podmienky musí spĺňať sám živnostník alebo jeho zodpovedný zástupca. V prípade právnickej osoby musí osobitné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať vždy jej zodpovedný zástupca. Zodpovedný zástupca musí byť vo vzťahu k podnikateľovi v pracovnom pomere s výnimkou, ak ide o príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom, alebo študentom do veku 26 rokov.

Prečítajte si tiež

Preukazovanie odbornej spôsobilosti upravuje § 21 a 22 živnostenského zákona. Podľa neho sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru . Doklady o odbornej spôsobilosti môžu byť nahradené aj inými dokladmi, ktorých všeobecný zoznam nájdete v článku Preukazovanie odbornej spôsobilosti. Všetky doklady preukazujúce odbornú

spôsobilosť pri remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné predložiť pri jej ohlásení.

Možnosti ohlásenia živnostenského oprávnenia v roku 2015

Každý, kto plánuje prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Existujú tri prístupy k ohláseniu živnostenského oprávnenia:

 1. osobne – na jednotnom kontaktnom mieste, ktorého úlohu plnia všetky okresné úrady, odbory živnostenského podnikania,
 2. elektronicky – prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk,
 3. prostredníctvom externého poradcu – špecializovaná firma za vás vybaví celý proces získavania živnostenského oprávnenia bez toho, aby ste museli príslušné inštitúcie navštevovať a zároveň reálne ušetrí vaše peniaze aj čas. Ak si založíte živnosť prostredníctvom nášho portálu Podnikajte.sk, v cene 29 eur máte zahrnutých až 20 voľných živností. V prípade viazanej alebo remeselnej živnosti za každú zaplatíte navyše 7,50 eur.

Živnostenský úrad po preskúmaní ohlásenia živnosti, ktoré spĺňa všetky náležitosti a ak príslušná osoba spĺňa všetky podmienky, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Osobné ohlásenie živnosti v roku 2015

Ohlásenie živnosti je možné osobne vykonať na jednotnom kontaktnom mieste, ktoré sa nachádza na každom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania. Pri osobnom ohlásení živnosti je potrebné vyplniť formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu alebo formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu.

Fyzická osoba vo svojom formulári pre ohlásenie živnosti uvádza svoje osobné údaje ako je napríklad meno, priezvisko, ročné číslo, pohlavie, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa bydliska, adresa miesta podnikania a podobne. Právnická osoba vo vlastnom formulári ohlásenia živnosti pre právnické osoby uvádza svoje obchodné meno, právnu formu, IČO, sídlo, ale ja údaje o svojom štatutárnom orgáne. V inej časti formulára fyzické aj právnické osoby v prípade viazanej alebo remeselnej živnosti uvádzajú zoznam dokladov, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť. Ak je adresa miesta podnikania odlišná od adresy miesta bydliska, je potrebné pri ohlásení živnosti preukázať oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť súhlasom vlastníka nehnuteľnosti (napríklad nájomná zmluva) a listom vlastníctva k nehnuteľnosti.

V ďalšej časti formulárov pre ohlásenie živnosti fyzické aj právnické osobyuvádzajú predmety podnikania spolu s uvedením dňa začatia podnikania a adresy prevádzkarne. Ak bol pre určitý predmet podnikania ustanovený zodpovedný zástupca, uvádzajú sa v ohlásení živnosti spolu s jeho súhlasom aj jeho osobné údaje. Osobitná časť formuláru pre ohlásenie živnosti je venovaná údajom, ktoré sú potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Ak fyzická alebo právnická osobe ešte nie je registrovaná na daňovom úrade pre daň z príjmov, získaním živnosti je povinná požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom oprávnenie na podnikanie získala. Táto lehota sa pritom počíta odo dňa, kedy vzniklo príslušnej osobe oprávnenie podnikať (podrobne v nižšie uvedenej časti článku). Jednotné kontaktné miesto po vyplnení príslušnej časti formulára splní túto povinnosť za vás.

Fyzická osoba, ktorá získa oprávnenie pre podnikanie, sa stáva povinne verejne zdravotne poistenou a je povinná do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni. Ak vyplníte príslušnú časť formulára, túto povinnosť za vás môže vybaviť jednotné kontaktné miesto a zdravotnú poisťovňu navštevovať nemusíte.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Elektronické ohlásenie živnosti v roku 2015

Ohlásenie živnosti elektronickou formou sa vykonáva prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, kde je dostupný elektronický formulár pre ohlásenie voľnej, viazanej alebo remeselnej živnosti. Pre prístup do prostredia tohto portálu je nevyhnutne potrebné disponovať elektronickým občianskym preukazom, tzv. eID kartou . Okrem samotného elektronického občianskeho preukazu, na ktorom bude musieť byť navyše nahratý kvalifikovaný certifikát a kryptografické kľúče, budete pre jeho spojenie s portálom a vytvorenie zaručeného elektronického podpisu potrebovať aj určité hardvérové a softvérové vybavenie.

Prečítajte si tiež

Ide predovšetkým o čítačku čipových kariet kompatibilnú s elektronickým občianskym preukazom, softvér pre prácu s elektronickým občianskym preukazom, aplikáciu pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a v prípade príloh k ohláseniu živnosti aj aplikáciu na podpisovanie elektronických dokumentov ako samostatných naskenovaných príloh. Viac informácii o používaní elektronického občianskeho preukazu vrátane zaručeného elektronického podpisu nájdete v článku Elektronický občiansky preukaz.

Elektronické ohlásenie živnosti si preto vyžaduje aj určitú mieru technickej zručnosti práce s príslušnými zariadeniami a prostredím on-line formulára , čo nemusí byť pre bežného používateľa najjednoduchšia cesta k získaniu živnostenského oprávnenia.

Ako postupovať pri zakladaní živnosti online a na úrade v roku 2020 nájdete v článkoch Založenie živnosti online v roku 2020 alebo Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Od kedy vzniká oprávnenie podnikať?

Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra a fyzickým osobám dňom ohlásenia živnosti, prípadne neskorším dňom, ktorý je uvedený v ohlásení.

Právnickým osobám, ktoré ešte nevznikli (neboli zapísané od obchodného registra), vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť až dňom ich vzniku, teda dňom ich zápisu do obchodného registra. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení právnickej osobe na žiadosť jej zakladateľov alebo iných osôb oprávnených podať návrh na jej zápis do obchodného registra aj pred jej vznikom, ak sa preukáže, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky.

Článok pokračuje pod reklamou

Poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa platí správny poplatok vo výške:

 • 5 eur za každú voľnú živnosť ,
 • 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť .

Na poplatkoch za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je možné aj ušetriť. Ak ohlásenie živnosti vykonáte elektronicky cez portál www.slovensko.sk a podpíšete ho zaručeným elektronickým podpisom sadzby poplatkov sú polovičné (7,50 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť) a za voľnú živnosť sa dokonca žiadny poplatok neplatí. Podmienkou je, že pri elektronickom podaní musia byť aj všetky prílohy podané v elektronickej podobe.

Poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je možné uhradiť:

 • v hotovosti do pokladnice príslušného správneho orgánu,
 • vopred prevodom na bankový účet príslušného správneho orgánu, resp. poštovým poukazom,
 • prostredníctvom platobného systému E-KOLOK cez samoobslužný kiosk, kde sa dá platiť v hotovosti aj platobnou kartou,
 • potvrdením pre evidenciu poplatku, ktoré je akousi náhradou za klasické papierové kolky v rámci plynulého prechodu na systém E-KOLOK.

Zdroj zoznamov živností: Ministerstvo vnútra SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky