Oznamovacie povinnosti novozaloženej s.r.o. v roku 2014

Po založení spoločnosti vzniká mnoho ďalších povinností súvisiacich so začiatkom podnikania. O tých najdôležitejších súvisiacich so vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným sa dozviete v nasledujúcom článku.

Na začiatok je potrebné rozlišovať založenie a vznik spoločnosti. Založenie spoločnosti nastáva dňom podpisu spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny. Vznik nastáva až dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Náš tip: Prečítajte si aj článok Založenie s.r.o. v roku 2015

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) sa zakladá spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou overenou notárom. Už v spoločenskej zmluve, resp. zakladateľskej listine musí byť určené či vklad do spoločnosti každého spoločníka bude peňažný alebo nepeňažný.

Nepeňažný vklad a oznamovacie povinnosti s.r.o.

Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom základného imania do obchodného registra. Hodnota nepeňažného vkladu sa musí určiť znaleckým posudkom.

Špeciálne povinnosti sú spojené s nepeňažnými vkladmi, ktorými sú:

  • automobil,
  • nehnuteľnosť.

Pri zmene vlastníka automobilu je potrebné prehlásiť automobil na nového vlastníka na dopravnom inšpektoráte do 15 dní odo dňa zmeny vlastníka vozidla a v poisťovni kvôli povinnému zmluvnému poisteniu. Ak vkladateľ nepeňažného vkladu má trvalé bydlisko v inom okrese, ako je sídlo spoločnosti, je potrebné vybaviť aj novú štátnu poznávaciu značku vozidla do 30 dní odo dňa zmeny vlastníka vozidla.

Dobrá rada od spoločnosti Fontionnel, ktorá sa zaoberá zakladaním obchodných spoločností: Zmenu vlastníka automobilu je nutné urobiť čo najskôr po založení spoločnosti, teda podpise spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny. Vyplýva to z toho, aby spoločník stihol prehlásiť automobil na spoločnosť ešte pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra. Pri prehlásení ("prepise") vozidla bude dopravný inšpektorát žiadať výpis zo živnostenského registra alebo originál osvedčenia o živnostenskom oprávnení, v ktorom je uvedené obchodné meno, sídlo a IČO obchodnej spoločnosti, nakoľko výpisom z Obchodného registra spoločnosť ešte nedisponuje. Pri prehlásení nezabudnite na povinné zmluvné poistenie, ktoré taktiež uzatvára predmetná spoločnosť na základe výpisu zo Živnostenského registra, resp. osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ku dňu zápisu do Obchodného registra musí byť splatený celý nepeňažný vklad, teda spoločnosť už musí byť vlastníkom automobilu. Do Obchodného registra sa prikladá znalecký posudok k motorovému vozidlu, zmluva o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu, vyhlásenie správcu vkladu o vložení nepeňažného vkladu a odporúčame aj prehlásený veľký technický preukaz v ktorom je uvedená spoločnosť vlastníkom vozidla.

Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcom roku musí do 31. januára štatutárny zástupca s. r. o. podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.Už nie je oznamovacia povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti, ale len pri zániku daňovej povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že s. r. o. ako nový vlastník vozidla neoznamuje daňovému úradu, že začal využívať vozidlo na podnikanie. Daňovému úradu je od 1. 1. 2013 potrebné oznámiť len ukončenie využívania vozidla na podnikanie.

Pri zmene vlastníka nehnuteľnosti je potrebné vykonať vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností do 30 dní od podpisu spoločenskej zmluvy na základe písomného vyhlásenia vkladateľa.

Od 1. 1. 2013 je zrušená oznamovacia povinnosť voči správcovi dane z nehnuteľností. Spoločnosť, ktorá sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti však musí podať do 31. januára nasledujúceho roka daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

30 dní odo dňa splatenia nepeňažného vkladu je štatutárny orgán povinný vyhotoviť správu o nepeňažnom vklade a uložiť ju do zbierky listín.

Peňažný vklad a oznamovacie povinnosti

Ak spoločníci vkladajú do základného imania peňažné vklady, tieto vklady sa ukladajú na bankový účet vedeným správcom vkladu. Vyplýva to z toho, že banka zriadi účet spoločnosti až po jej zapísaní do Obchodného registra. Po zapísaní spoločnosti je potrebné čo najskôr pretransformovať účet zriadený správcom vkladu na účet novovzniknutej spoločnosti. Novovzniknutá spoločnosť má povinnosť požiadať správcu dane o registráciu na daň z príjmov. Inou povinnosťou spoločnosti je oznamovať správcovi dane čísla čísla všetkých bankových účtov spoločnosti. Tieto dve povinnosti možno vybaviť naraz, ak v čase registrácie pre daň z príjmov už má spoločnosť zriadené podnikateľské účty a pozná ich čísla.

Viac informácií o peňažnom vklade pri zakladaní s. r. o. nájdete v článku Ohlasovacie povinnosti pri bankovom účte na zloženie základného imania v s. r. o.

Oznamovacie povinnosti so vznikom živnostenského oprávnenia

Ešte pred vznikom spoločnosti musí osoba, ktorá bude konať za spoločnosť, získať živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Toto živnostenské oprávnenie je potrebné predložiť pri zápise s. r. o. do Obchodného registra.

Prečítajte si informácie o tom, ako získať živnostenské oprávnenie.

Vznik spoločnosti a povinnosti s ním súvisiace

Najneskôr 90 dní od založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (odo dňa podpisu spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny) je nutné podať návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Tento návrh musí byť podpísaný všetkými spoločníkmi.

 Viac informácií o zápise spoločnosti do Obchodného registra nájdete v článkoch  Založenie s.r.o. v roku 2014 a Založenie s.r.o. v roku 2015

Ohlasovacie a registračné povinnosti voči daňovému úradu

Po získaní oprávnenia na podnikanie, je novozaložená s. r. o. povinná požiadať o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb na daňovom úrade do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci vzniku spoločnosti. V žiadosti o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb s. r. o. oznamuje aj čísla všetkých účtov(napr. bežné, termínované), ktoré využíva na podnikanie. V skratke to znamená, že ak spoločnosť sa zapíše do obchodného registra v máji 2014, musí požiadať o registráciu na daňovom úrade do 30. júna 2014.

Požiadať o registráciu pre daň z príjmov právnických osôb a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) môže žiadateľ (novozaložená s.r.o.) vykonať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným začne zamestnávať zamestnancov, musí sa registrovať za platiteľa dane zo závislej činnosti. Lehota registrácie je do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy jej prvý krát vznikla povinnosť zraziť daň alebo preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti. Musí sa registrovať, keď vyplatí prvú mzdu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Pozor! Ak spoločnosť podpíše s konateľom zmluvu o výkone funkcie konateľa, resp. mandátnu zmluvu, na základe ktorej mu prislúcha odmena za výkon funkcie konateľa, je taktiež povinná sa registrovať za platiteľa dane zo závislej činnosti po vyplatení prvej odmeny, pretože aj odmena za výkon funkcie konateľa sa na daňové účely považuje za príjem zo závislej činnosti.

Príklad č. 1

Anekdota, s. r. o. vznikla 01.03. 2014 zápisom do Obchodného registra. Má jediného spoločníka, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti. Spoločnosť podpísala s konateľom zmluvu o výkon funkcie dňa 1. 3. 2014, v ktorej je uvedená mesačná odmena vo výške 500€. Prvú odmenu vyplatila spoločnosť 30.04.2014. Prvý krát jej vznikla povinnosť zraziť preddavok na daň k 30.4.2014.Anekdota, s. r. o. je povinná sa registrovať za platiteľa dane zo závislej činnosti do 31. 05. 2014.

Pri dani z pridanej hodnoty (DPH) má novovzniknutá spoločnosť možnosť voľby, či sa chce stať platiteľom DPH, alebo nebude neplatiteľom DPH. Ak sa spoločnosť rozhodne, že sa bude registrovať na daňovom úrade ako platiteľ DPH, podáva žiadosť o registráciu daňovému úradu. Príslušný daňový úrad zaregistruje žiadateľa ako platiteľa DPH, pridelí mu identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) a vydá osvedčenie o registrácii do 30 dní od doručenia žiadosti.

Podmienkou na takýto postup je, že žiadateľ už vykonáva dodanie tovarov alebo služieb. V prípade, ak by ešte nedodával tovary alebo služby, ale by bol len v prípravnej fáze, musí žiadateľ zložiť zábezpeku na daň. Výška zábezpeky na daň sa pohybuje od 1 000€ do 500 000€, a to v závislosti od rozhodnutia daňového úradu.

Žiadateľ sa stáva platiteľom až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii. Znamená to, že môže poskytovať služby alebo predávať tovar s DPH až odo dňa uvedeného v osvedčení. Dovtedy je poskytovanie služieb alebo predaj tovaru sprevádzané faktúrou len s cenou bez DPH.

Z uvedeného vyplýva, že je jednoduchšie najprv začať predávať tovar alebo poskytovať služby a až následne na to sa registrovať za platiteľa DPH.

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

Ak s. r. o. nezamestnáva žiadneho zamestnanca, nemá voči Sociálnej ani zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Ak má spoločnosť uzatvorenú s konateľom/spoločníkom mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu, nemusí sa registrovať na účely sociálneho ani zdravotného poistenia. Rozhodujúcim faktorom je to, či konateľ/spoločník má nárok na odmenu alebo nie.

Na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je s. r. o. povinná prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, kedy začala zamestnávať prvého zamestnanca. Do registra zamestnávateľov sa s. r. o. prihlasuje prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa. Registračný list zamestnávateľa je možné podať len písomne, nie je možné ho podať elektronickými prostriedkami.

Pozor! Zamestnancom sa na účely sociálneho a zdravotného poistenia považuje aj konateľ, ktorý má so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu a/alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, resp. mandátnu zmluvu s nárokom na odmenu.

Pri registrácii s. r. o. do registra zamestnávateľov, registruje spoločnosť aj zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

S. r. o. musí zamestnancov (aj konateľa, ktorý má postavenie zamestnanca – dostáva odmenu alebo mzdu)registrovať do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr pracovný deň pred dňom nástupu zamestnanca do zamestnania.

V súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je s. r. o. povinná registrovať sa za platiteľa poistného do ôsmich pracovných dní odo dňa zamestnania prvého zamestnanca. Lehota ôsmich pracovných dní platí aj pre prihlásenie zamestnancov (aj konateľov/spoločníkov, ktorí majú nárok na mzdu/odmenu na základe pracovnej zmluvy a/alebo mandátnej zmluvy/zmluvy o výkone funkcie konateľa) do príslušnej zdravotnej poisťovne.Všetky zdravotné poisťovne poskytujú tlačivo s názvom Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného, ktoré slúži na prihlásenie zamestnanca do poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Oznamovacie povinnosti súvisiace s prevádzkarňou

V súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) je prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Prevádzkarňou môže byť výrobná dielňa, predajňa, kadernícky salón atď., ak sídlo s. r. o. sa odlišuje od miesta výkonu podnikateľskej činnosti.

Príklad č. 2

Serenge, s. r. o. je spoločnosť vykonávajúca kadernícke služby. Adresa spoločnosti je byt konateľky. Spoločnosť má prenajaté priestory na inej adrese, kde poskytuje kadernícke služby. Na tejto adrese je prevádzkareň spoločnosti Serenge, s. r. o.

Spoločnosť je povinná oznámiť živnostenskému úradu zriadenie prevádzkarne najneskôr v deň jej zriadenia.Ak chce spoločnosť zriadiť prevádzkareň v inom územnom obvode, ako je sídlo spoločnosti, musí túto skutočnosť oznámiť živnostenskému úradu nielen v územnom obvode, v ktorom chce prevádzkareň zriadiť, ale aj v územnom obvode sídla spoločnosti. Daňovému úradu je potrebné nahlásiť zriadenie prevádzkarne do 30 dní od jej zriadenia.

Ďalšia povinnosť, ktorú spoločnosť musí urobiť, je požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie súhlasu s hygienickými podmienkami prevádzkarne. Viac o zriadení prevádzkarne.

Povinnosti v súvislosti elektronickou registračnou pokladnicou

Ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu a zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice mu vyplýva povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), musí každú ERP nahlásiť daňovému úradu. Pri uvedení ERP do prevádzky, musí podnikateľ požiadať daňový úrad o pridelenie daňového kódu ERP.

K žiadosti o pridelenie daňového kódu ERP žiadateľ predkladá daňovému úradu:

a) knihu elektronickej registračnej pokladnice,

b) kópiu certifikátu ERP alebo fiskálnej tlačiarne.

Elektronická registračná pokladnica môže byť uvedená do prevádzky len servisnou organizáciou, ktorá je vymedzená zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky