Zriadenie prevádzkarne

Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje. V prvom rade zriadene prevádzkarne treba oznámiť najneskôr v deň ich zriadenia príslušnému Obvodnému úradu - Odbor živnostenského podnikania. Prevádzkareň je definovaná v § 17 ods. 1 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a rozumie sa ňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.

Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa podľa § 17 ods. 3 živnostenského zákona považuje najmä priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa, stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, výstavné priestory a vzorkové predajne, priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie. Keďže živnostenský zákon pri vymedzení týchto priestorov použil slovo „najmä“, nejde o presné vymedzenie, čo znamená, že môže ísť aj o iné priestory. Oznámenie o zriadení/ zrušení prevádzkarne možno stiahnuť tu.

Dobrá rada: Ak podnikateľ nevykonáva živnosť v prevádzkarni, nie je povinný ju ohlásiť živnostenskému úradu. Napríklad ak živnostík dojednáva obchody u klinentov, tak nemá prevádzkareň a ani ohlasovaciu povinnosť.

Ak sa podnikateľ rozhodne zriadiť si prevádzkareň v územnom obvode iného živnostenského úradu ako je živnostenský úrad miestne príslušný podľa bydliska podnikateľa - fyzickej osoby, tak je povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne dvom úradom - miestne príslušnému živnostenskému úradu a živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa novozriadená prevádzkareň nachádza.

Dobrá rada: Do 30 dní je potrebné oznámiť zriadenie prevádzkarne a jej umiestnenie na území SR aj príslušnému daňovému úradu.

Dobrá rada: Ak si vybavujete živnostenské oprávnenie a viete, že budete potrebovať aj prevádzkareň, odporúčame vybaviť vyššie uvedené formality hneď po tom, ako vám príslušný obvodný úrad vydá živnostenské oprávnenie. Pri neskoršej návšteve daňového úradu tak zabijete dve muchy jednou ranou.

Článok pokračuje pod reklamou

 

Označenie prevádzkarne

Podnikateľ prevádzkujúci živnosť prostredníctvom prevádzkarne je povinný ju označiť. Spôsob označenia prevádzkarne je určený Obchodným zákonníkom. Spôsob označenia prevádzkarne ustanovuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.), podľa ktorého musí byť prevádzkáreň označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.) musí byť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uvedené:

  • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
  • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
  • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
  • kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Ostatné

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň.

Dobrá rada: Do 1.10. 2007 mali podnikatelia v prevádzkarni aj povinnosť mať inšpekčnú knihu, ktorá musela byť autorizovaná. Táto povinnosť bola zrušená.

Dobrá rada: Veľmi dôležité je dávať si pozor na splnenie si povinnosti v prípade rušenia prevádzkarne. Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí podnikateľovi pokuta až 663 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky