Zriadenie prevádzkarne

Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje. V prvom rade zriadene prevádzkarne treba oznámiť najneskôr v deň ich zriadenia príslušnému Obvodnému úradu - Odbor živnostenského podnikania. Prevádzkareň je definovaná v § 17 ods. 1 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a rozumie sa ňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.

Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa podľa § 17 ods. 3 živnostenského zákona považuje najmä priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa, stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, výstavné priestory a vzorkové predajne, priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie. Keďže živnostenský zákon pri vymedzení týchto priestorov použil slovo „najmä“, nejde o presné vymedzenie, čo znamená, že môže ísť aj o iné priestory. Oznámenie o zriadení/ zrušení prevádzkarne možno stiahnuť tu.

Dobrá rada: Ak podnikateľ nevykonáva živnosť v prevádzkarni, nie je povinný ju ohlásiť živnostenskému úradu. Napríklad ak živnostík dojednáva obchody u klinentov, tak nemá prevádzkareň a ani ohlasovaciu povinnosť.

Ak sa podnikateľ rozhodne zriadiť si prevádzkareň v územnom obvode iného živnostenského úradu ako je živnostenský úrad miestne príslušný podľa bydliska podnikateľa - fyzickej osoby, tak je povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne dvom úradom - miestne príslušnému živnostenskému úradu a živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa novozriadená prevádzkareň nachádza.

Dobrá rada: Do 30 dní je potrebné oznámiť zriadenie prevádzkarne a jej umiestnenie na území SR aj príslušnému daňovému úradu.

Dobrá rada: Ak si vybavujete živnostenské oprávnenie a viete, že budete potrebovať aj prevádzkareň, odporúčame vybaviť vyššie uvedené formality hneď po tom, ako vám príslušný obvodný úrad vydá živnostenské oprávnenie. Pri neskoršej návšteve daňového úradu tak zabijete dve muchy jednou ranou.

Článok pokračuje pod reklamou

 

Označenie prevádzkarne

Podnikateľ prevádzkujúci živnosť prostredníctvom prevádzkarne je povinný ju označiť. Spôsob označenia prevádzkarne je určený Obchodným zákonníkom. Spôsob označenia prevádzkarne ustanovuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.), podľa ktorého musí byť prevádzkáreň označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.) musí byť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uvedené:

  • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
  • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
  • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
  • kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Ostatné

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň.

Dobrá rada: Do 1.10. 2007 mali podnikatelia v prevádzkarni aj povinnosť mať inšpekčnú knihu, ktorá musela byť autorizovaná. Táto povinnosť bola zrušená.

Dobrá rada: Veľmi dôležité je dávať si pozor na splnenie si povinnosti v prípade rušenia prevádzkarne. Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí podnikateľovi pokuta až 663 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ukončenie živnosti v roku 2020 online

Niektorí živnostníci sa kvôli súčasnej ekonomickej situácii rozhodnú ukončiť svoje podnikanie. Návod na to, ako oznámiť ukončenie živnosti v roku 2020 elektronicky.

Všeobecná (univerzálna) voľná živnosť

Tri zo štyroch strán vládnej koalície mali vo svojich programoch návrh na zavedenie univerzálnej voľnej živnosti. Aké zmeny prinesie, ak sa stane realitou?

Podmienky otvorenia prevádzok od 30. marca 2020

Ústredný krízový štáb povolil od pondelka 30. marca 2020 otvoriť niektoré prevádzky. Za prísnych hygienických podmienok.

Vláda upravuje pre koronavírus otváracie hodiny – ktorým prevádzkam a ako?

Dokedy budú zatvorené prevádzky a ktoré budú musieť zavrieť aj v nedeľu? Prinášame Vám prehľad aktuálnych informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky