Starobný dôchodca a odvody

Prehľad sadzieb poistného na sociálne a zdravotné poistenie u pracujúceho poberateľa starobného dôchodku zo strany zamestnanca ako aj zamestnávateľa a odvodov podnikateľa – starobného dôchodcu.

Podmienky nároku na starobný dôchodok ako aj určenie výšky starobného dôchodku upravuje § 65 až § 66 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o sociálnom poistení“).

Fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok môže naďalej vykonávať zárobkovú činnosť, a to prostredníctvom uzatvoreného trvalého pracovného pomeru, či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Pri uzatváraní pracovného pomeru s poberateľom starobného dôchodku je však potrebné si dať pozor na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. V prípade, ak je na začiatku zdaňovacieho obdobia zamestnanec poberateľom starobného dôchodku alebo mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. je suma dôchodku vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane (v roku 2019 je to suma 3 937,35 €), nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Viac informácií o nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019

Práca starobného dôchodcu na trvalý pracovný pomer a odvody

V prípade, ak sa starobný dôchodca zamestná na trvalý pracovný pomer, neplatí odvody na invalidné poistenie (3 %), ako aj poistenie v nezamestnanosti (1 %) a teda v porovnaní s „bežným pracovníkom“ sú jeho odvody nižšie o 4 % (uvedené platí aj pre zamestnávateľa).

Starobný dôchodca neplatí poistné na invalidné poistenie, a to z dôvodu toho, že poberateľovi starobného dôchodku nie je možné priznať invalidný dôchodok.

Sadzby poistného starobného dôchodcu (trvalý pracovný pomer)

Poznámka: uvedená výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platí aj pre poberateľov predčasného starobného dôchodku
Odvody starobného dôchodcu – trvalý pracovný pomer
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie x x
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Zdravotné poistenie 4 % 10 %
Spolu 9,4 % 31,2 %

Práca starobného dôchodcu na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a odvody

S poberateľom starobného dôchodku je možné uzatvoriť aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a to:

  • dohodu o pracovnej činnosti,
  • dohodu o vykonaní práce.

Starobný dôchodca si môže aj v roku 2019 uplatniť tzv. „odvodovú výnimku“, a to v prípade ak jeho odmena plynúca z uzatvorenej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nepresiahne hranicu 200 €. Uvedené znamená, že v prípade, ak si starobný dôchodca uplatní odvodovú výnimku u svojho zamestnávateľa a jeho príjem nepresiahne sumu 200 €, starobný dôchodca nebude platiť žiadne odvody na sociálne, či zdravotné poistenie a rovnako aj zamestnávateľovi sa tieto odvody výrazne znížia.

Ak odmena starobného dôchodcu presiahne sumu 200 €, bude platiť odvody len zo sumy rozdielu, ktorý presahuje stanovenú hranicu príjmu 200 € (napr. odmena starobného dôchodcu bude 250 €, ale odvody zaplatí len z odmeny vo výške 50 €).

Je potrebné však upozorniť na to, že v prípade ak má starobný dôchodca uzatvorené viacero dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s viacerými zamestnávateľmi, odvodovú výnimku si v danom mesiaci môže uplatniť len u jedného z nich.

Sadzby poistného z odmeny starobného dôchodcu uvádzame vo viacerých tabuľkách, a to podľa toho, či si starobný dôchodca uplatňuje, resp. neuplatňuje odvodovú výnimku a či príjem presiahol alebo nepresiahol hranicu 200 €.

Sadzby poistného starobného dôchodcu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce) – uplatnenie odvodovej výnimky z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu nepresahujúceho sumu 200 €

Odvody starobného dôchodcu – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce s uplatnením odvodovej výnimky (odmena nepresiahne 200 €)
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie x x
Starobné poistenie x x
Invalidné poistenie x x
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x x
Zdravotné poistenie x x
Spolu 0 % 1,05 %

Sadzby poistného starobného dôchodcu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce) – uplatnenie odvodovej výnimky z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu presahujúceho sumu 200 € (resp. bez uplatnenia odvodovej výnimky)

Odvody starobného dôchodcu – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce s uplatnením odvodovej výnimky (odmena presiahne 200 €), resp. s neuplatnením odvodovej výnimky
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie x x
Starobné poistenie 4 % 14 %
Invalidné poistenie x x
Poistenie v nezamestnanosti x x
Úrazové poistenie x 0,8 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Zdravotné poistenie x x
Spolu 4 % 19,80 %

 Viac informácií o tom dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru si môžete prečítať v článku Dohoda o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019 alebo o tom,  ako si môže invalidný dôchodca uplatniť odvodovú výnimku si môžete prečítať v článku Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

Článok pokračuje pod reklamou

Starobný dôchodca ako SZČO a odvody

To, či bude starobný dôchodca platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a najmä v akej výške závisí od výšky jeho príjmu.

Starobnému dôchodcovi vznikne povinnosť platiť odvody od 1.7., resp. od 1.10. do Sociálnej poisťovne (ak mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov) v kalendárnom roku, ak za predchádzajúci kalendárny rok jeho príjmy presiahli zákonom stanovenú hranicu. Starobný dôchodca bude povinný platiť odvody od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019 ak jeho príjmy za rok 2018 presiahli hranicu 5 724 € ( v roku 2020 sa bude posudzovať príjem zo živnosti za rok 2019: 6 078 €). Ak vznikne starobného dôchodcovi povinnosť platiť odvody, má výhodu v porovnaní s bežným živnostníkom v tom, že zaplatí nižšie odvody na sociálne poistenie, nakoľko neplatí poistné na invalidné poistenie vo výške 6 %. Starobný dôchodca je teda povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 27,15 % z vymeriavacieho základu.

Výhodou pre starobného dôchodcu, ktorý podniká je aj to, že za neho platí zdravotné poistenie štát. V tomto prípade sa teda na starobného dôchodcu nevzťahuje minimálny vymeriavací základ a nie je povinný platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Uvedené znamená, že pri vzniku živnosti (ako aj po ďalšie roky) nemusí starobný dôchodca platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie, ale môže si určiť ľubovoľnú sumu, ktorú bude platiť (aj 0 €). Starobný dôchodca však musí rátať s tým, že zdravotná poisťovňa mu vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a v prípade, že dosahoval príjmy zo živnosti a neplatil žiadne preddavky na zdravotné poistenie, jeho výsledkom bude nedoplatok.

Viac informácií o odvodoch SZČO (živnostníkov) si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, či o podnikaní dôchodcov v článku Živnosť popri dôchodku

Zvýšenie starobného dôchodku pracujúcim dôchodcom

V prípade, ak starobný dôchodca po priznaní starobného dôchodku pracoval, resp. pracuje, Sociálna poisťovňa mu zvýši dôchodok, a to 2 možnými spôsobmi:

  • automaticky (bez žiadosti dôchodcu): do konca marca za dôchodkové poistenie v predchádzajúcom kalendárnom roku,
  • na žiadosť dôchodcu: počas kalendárneho roka, ak starobný dôchodca prestane pracovať.

To, že starobný dôchodca pracoval, resp. vykonával samostatnú zárobkovú činnosť a mal aktívne dôchodkové poistenie, znamená pre neho zvýšenie starobného dôchodku. Je potrebné však upozorniť na to, že ak mal starobný dôchodca uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a mal uplatnenú odvodovú výnimku, pričom jeho príjem nepresiahol hranicu 200 €, nevznikne mu z takejto dohody nárok na zvýšenie dôchodku, nakoľko dôchodkové poistenie neplatil on, ani samotný zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak Sociálna poisťovňa prepočíta starobnému dôchodcovi dôchodok automaticky, výšku starobného dôchodku mu oznámi listom, a to do konca marca nasledujúceho roka (napr. za rok 2019 do 31.3.2020). Tento zvýšený dôchodok mu Sociálna poisťovňa začne vyplácať s účinnosťou od 1. apríla a rovnako dostane v stanovenom termíne aj doplatok za obdobie od januára do marca.

Aké zmeny čakajú dôchodky v roku 2020 a aká bude ich výška nájdete v článku Dôchodky od 1.1.2020 – zvýšenie minimálneho dôchodku.

Príklady na výpočet čistej mzdy (odmeny) starobného dôchodcu

Príklad na výpočet čistej mzdy u starobného dôchodcu pracujúceho na pracovnú zmluvu

František je starobný dôchodca. Je zamestnaný na trvalý pracovný pomer a jeho hrubá mzda za mesiac jún predstavuje sumu 750 €. Aké odvody zaplatí František a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Poznámka: výpočet mzdy je bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 10,50 € 10,50 €
Starobné poistenie 30,00 € 105,00 €
Úrazové poistenie x 6,00 €
Garančné poistenie x 1,87 €
Rezervný fond solidarity x 35,62 €
Zdravotné poistenie 30,00 € 75,00 €
Spolu 70,50 € 233,99 €
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 129,10 € x
Čistá mzda 550,40 € x

Príklad na výpočet čistej odmeny u starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti – uplatnenie odvodovej výnimky

Gregor je invalidný dôchodca. Je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti a dostáva odmenu pravidelne každý mesiac. U zamestnávateľa si uplatňuje odvodovú výnimku. Jeho odmena za mesiac jún bola vo výške 90 €. Aké odvody zaplatí Gregor a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Poznámka: výpočet mzdy je bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Zamestnanec Zamestnávateľ
Úrazové poistenie x 0,72 €
Garančné poistenie x 0,22 €
Spolu 0 € 0,94 €
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 17,10 € x
Čistá mzda 72,90 € x

Príklad na výpočet čistej odmeny u starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti – neuplatnenie odvodovej výnimky

Melánia je invalidná dôchodkyňa. Je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti a dostáva odmenu pravidelne každý mesiac. U zamestnávateľa si neuplatňuje odvodovú výnimku. Jej odmena za mesiac jún bola vo výške 360 €. Aké odvody zaplatí Melánia a aké odvody jeho zamestnávateľ?

Výpočet čistej mzdy uvádzame nižšie v tabuľke:

Poznámka: výpočet mzdy je bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Zamestnanec Zamestnávateľ
Starobné poistenie 14,40 € 50,40 €
Úrazové poistenie x 2,88 €
Garančné poistenie x 0,90 €
Rezervný fond solidarity x 17,10 €
Spolu 14,40 € 71,28 €
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti 65,66 € x
Čistá mzda 279,94 € x

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?

Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023

Od 1. januára 2023 sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre dohodárov – študentov a dôchodcov. Ako má fungovať a čo musí stihnúť zamestnávateľ či dohodár do 31.12.2022 v tejto súvislosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky