Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Obvykle od 1. júla sa u živnostníkov či iných SZČO posudzuje povinnosť platenia sociálnych odvodov alebo sa mení ich výška. V akej výške platiť odvody od 1.7.2019 a prečo je tento termín u niektorých SZČO až 1.10.2019?

Legislatívne upravujú odvody SZČO do Sociálnej poisťovne, či príslušnej zdravotnej poisťovne nasledovné zákony:

 • poistné a príspevky samostatne zárobkovo činných osôb, t.j. odvody SZČO do Sociálnej poisťovne legislatívne upravuje  zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • preddavky na zdravotné poistenie, t.j. odvody SZČO do príslušnej zdravotnej poisťovne legislatívne upravuje zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Hranica na platenie sociálneho poistenia v roku 2019 – povinné sociálne poistenie od 1.7.2019

Odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni vznikne od 1.7.2019 tým SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov v riadnej lehote (t.j. do 1.4.2019) a ktorých príjem z podnikania presiahol 12 – násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Uvedené znamená, že povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovni od 1.7.2019 vznikne SZČO, ak za rok 2018 presiahol príjem z podnikania výšku 5 724 € a viac (t.j. 5 724,01 € a viac).

Odvody do Sociálnej poisťovne platí od 1.7.2019 SZČO, ktorej príjem za rok 2018 presiahol sumu 5 724 €.

V prípade, ak SZČO podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v predĺženej lehote (v akejkoľvek, napr. aj odklad do apríla) a jej príjem z podnikania presiahne sumu 5 724 €, vznikne jej povinnosť platiť odvody až od 1.10.2019.

Je potrebné upozorniť na to, že:

 • ak príjem z podnikania SZČO nepresiahol za rok 2018 hranicu 5 724 €, nevzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, a to až po dobu do 1.7.2020, resp. 1.10.2020 kedy sa bude tejto osobe znova posudzovať povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne,
 • ak SZČO do 30.6.2019 platila odvody do Sociálnej poisťovne a dosiahla príjem za rok 2018 vyšší ako je hranica 5 724 €, platí odvody naďalej, avšak môže sa tejto SZČO zmeniť výška odvodov do Sociálnej poisťovne.

V roku 2020 sa bude posudzovať pre vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2019 vo výške 6 078 €. Uvedené znamená, že ak príjem SZČO presiahne za rok 2019 sumu 6 078 €, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020, resp. 1.10.2020.

Hranica na platenie sociálneho poistenia v roku 2019 – povinné sociálne poistenie od 1.10.2019

Ako sme už vyššie uviedli, odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne vznikne tej SZČO, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v predĺženej lehote (t.j. po 1.4.2019, do 1.7.2019) a ktorej príjem za rok 2018 presiahne hranicu 5 724 €.

Aj tu platí, že:

 • ak príjem z podnikania SZČO nepresiahol za rok 2018 hranicu 5 724 €, nevzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.10.2019, a to až po dobu do 1.7.2020, resp. do 1.10.2020 , kedy sa bude tejto osobe znova posudzovať povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne,
 • ak SZČO do 30.9.2019 platila odvody do Sociálnej poisťovne a dosiahla príjem za rok 2018 vyšší ako je hranica 5 724 €, platí odvody naďalej, avšak môže sa tejto SZČO zmeniť výška odvodov do Sociálnej poisťovne.

Príklady na vznik odvodovej povinnosti od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019

Príklad č.1: Petra podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v ustanovenej lehote do 1.4.2019 (nakoľko deň 31.3.2019 pripadol na nedeľu). Jej príjem z podnikania bol vo výške 8 200 €. Vzniká jej odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni?

Nakoľko príjem z podnikania u Petry je vo výške 8 200 €, čo je suma presahujúca hranicu 5 724 €, je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.7.2019 nakoľko podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v lehote.

Prečítajte si tiež

Príklad č.2: Jozef podal odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 do 1.7.2019 (nakoľko deň 30.6.2019 pripadol na nedeľu). Jeho príjem z podnikania bol vo výške 5 900 €. Vzniká mu odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni?

Jozef je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, nakoľko jeho príjem presiahol hranicu 5 724 €. Jozef bude odvody do Sociálnej poisťovne platiť od 1.10.2019, nakoľko daňové priznanie podal v predĺženej lehote.

Príklad č. 3: Martina podala daňové priznanie 1.4.2019. Jej príjem z podnikania za rok 2018 bol vo výške 4 800 €. Vzniká jej odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni?

Nakoľko príjem Martiny z podnikania nepresiahol hranicu 5 724 €, nevzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, ak doteraz Martina mesačne uhrádzala odvody do Sociálnej poisťovne, posledným mesiacom v ktorom uhradí poistné je mesiac jún 2019 (t.j. splatnosť poistného do 8.7.2019).

Ako sa SZČO dozvie, či je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019?

Sociálna poisťovňa každej SZČO oznámi vznik ako aj zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Pri oznámení vzniku povinnosti platiť odvody, Sociálna poisťovňa oznámi aj vymeriavací základ a taktiež aj výšku odvodov, ktoré je SZČO povinná uhrádzať každý mesiac.

U SZČO, ktorej vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, prvýkrát uhradí odvody so splatnosťou do 8.8.2019 (v prípade vzniku odvodovej povinnosti od 1.7.2019), resp. do 8.11.2019 (v prípade vzniku odvodovej povinnosti od 1.10.2019).

Aký vplyv má na výšku odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne pandémia spôsobená novým koronavírusom, nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie.

Akú výšku odvodov bude SZČO platiť do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019?

To, v akej výške bude SZČO platiť odvody, jej bude oznámené listom od Sociálnej poisťovne. Ako Sociálna poisťovňa postupuje pri určovaní výšky odvodov si popíšeme ďalej v článku.

Výška odvodov sa u SZČO odvíja od jej vymeriavacieho základu. Výšku vymeriavacieho základu ovplyvňuje čiastkový základ dane a výška zaplatených odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne.

Mesačný vymeriavací základ vypočítame nasledovne: základ dane uvedený na riadku 47 daňového priznania typ B + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné  z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Túto vypočítanú sumu vydelíme koeficientom 1,486 a nakoniec číslom 12 (počet mesiacov v kalendárnom roku).

Prečítajte si tiež

SZČO bude povinná platiť odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu, a to v nasledovnej výške:

 • ak vymeriavací základ SZČO bude rovný alebo nižší ako 477 €, bude platiť minimálne mesačné odvody vo výške 158,11 €,
 • ak vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 6 678 €, bude platiť maximálne mesačné odvody 2 213,75 €,
 • ak vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 477 € a nižší alebo rovný ako 6 678 €, bude platiť mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu.

V tabuľke nižšie uvádzame aj percentuálne sadzby jednotlivého sociálneho poistenia, v prípade minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu:

Minimálne a maximálne mesačné odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019
Nemocenské poistenie Dôchodkové poistenie Rezervný fond Spolu
Starobné poistenie Invalidné poistenie
Sadzba poistného 4,4 % 18 % 6 % 4,75 % 33,15 %
Poistné pri minimálnom VZ, t.j. 477 € 20,98 € 85,86 € 28,62 € 22,65 € 158,11 €
Poistné pri maximálnom VZ, t.j. 6 678 € 293,83 € 1202,04 € 400,68 € 317,20 € 2 213,75 €

Je potrebné však upozorniť, že výška mesačných odvodov je u SZČO, ktorej je priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, alebo je poberateľom výsluhového dôchodku, ak dovŕšila dôchodkový vek je nižšia, nakoľko neplatí odvody na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu. V prípade takejto SZČO, budú mesačné odvody do Sociálnej poisťovne nasledovné:

 • ak vymeriavací základ SZČO bude rovný alebo nižší ako 477 €, bude platiť minimálne mesačné odvody vo výške 129,50 €,
 • ak vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 6 678 €, bude platiť maximálne mesačné odvody 1 813,07 €,
 • ak vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 477 € a nižší alebo rovný ako 6 678 €, bude platiť mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu.

Príklady na výpočet výšky mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne

Príklad č. 1:  Jozef v roku 2018 dosiahol príjem z podnikania vo výške 11 950 €. V roku 2018 zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 780 €, čo uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 aj v riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. V daňovom priznaní k dani z príjmov na riadku 47 vykázal základ dane vo výške 4 050 €. Vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a v akej výške?

Nakoľko príjem Jozefa presiahol za rok 2018 hranicu 5 724 €, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aby sme vypočítali výšku mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne, musíme najprv vypočítať jeho mesačný vymeriavací základ a to nasledovne:

VZ = 4 050 € + 780 € = 4 830 €/ 1,486 = 3250,33 / 12 = 270,86 €.

Mesačný vymeriavací základ Jozefa je vo výške 270,86 €. Nakoľko je jeho vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ, t.j. nižší ako 477 €, vznikne mu povinnosť platiť minimálne mesačné odvody vo výške 158,11 €.

Príklad č. 2: Martina dosiahla v roku 2018 príjem z podnikania vo výške 22 500 €. V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 vykázala základ dane vo výške 5 500 € a v roku 2018 zaplatila poistné vo výške 3 400 €. V akej výške bude platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko príjem Martiny presiahol hranicu 5 724 €, vznikne jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Pre výpočet mesačnej výšky odvodov, musíme zistiť jej vymeriavací základ.

VZ= 5 500 € + 3 400 € = 8 900 € / 1,486= 5989,23/12 = 499,10 €.

Nakoľko vymeriavací základ Martiny je 499,10 €, t.j. suma medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom, mesačnú výšku odvodov vypočítame nasledovne: 33,15 % z 499,10 € = 165,45 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorým SZČO vznikne povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019?

Vznik povinnosti platiť odvody do zdravotnej poisťovne sa u SZČO posudzuje k 1.1.2019. Uvedené znamená, že SZČO od 1.7.2019, resp. od 1.10.2019 platí rovnaké odvody do zdravotnej poisťovne, aké jej boli vymerané od 1.1.2019.

SZČO, ktorá vznikne v priebehu roka 2019 je povinná platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne odo dňa, kedy sa stane zárobkovo činnou osobou (napr. odo dňa ohlásenia živnosti). O výnimkách , kedy SZČO nemusí platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania si môžete prečítať v článku Aké odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí začínajúci živnostník?

Akú výšku odvodov bude SZČO platiť do zdravotnej poisťovne v roku 2019?

SZČO platí preddavky do zdravotnej poisťovne v určitej výške už od 1.1.2019. Výšku mesačných odvodov oznámila príslušná zdravotná poisťovňa každej SZČO listom, a to pri oznámení výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Ako ju však vypočítala?

Aj v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne sa jej výška odvíja od mesačného vymeriavacieho základu, ktorý vypočítame nasledovne: základ dane uvedený na riadku 47 daňového priznania typ B + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné  z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Túto vypočítanú sumu vydelíme koeficientom 1,486 a nakoniec počtom mesiacov, v ktorých bola prevádzkovaná živnosť.

Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne sú v roku 2019 vo výške 66,78 €.

SZČO je povinná platiť odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % (resp. 7%) z vymeriavacieho základu. Aj v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne platí minimálny mesačný vymeriavací základ, ktorý je vo výške 477 €. Uvedené znamená, že minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sú v roku 2019 vo výške 66,78 € (14 % z 477 €), v prípade zdravotného postihnutia vo výške 33,39 € (7 % z 477 €).

Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021, nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky