Dôchodky od 1.1.2020 – zvýšenie minimálneho dôchodku

Slovenský dôchodkový systém prejde v roku 2020 a 2021 viacerými zmenami. Čo nás čaká a ako sa zmeny dotknú súčasných a budúcich dôchodcov?

Princíp slovenského dôchodkového systému je historicky postavený na dvoch základných princípoch:

  • zásluhovosti
  • solidárnosti.

Zásluhovosť predstavuje prvok spravodlivosti, na základe ktorého výška dôchodku závisí od výšky odvodov zaplatených na starobné poistenie počas pracovného života. Zásluhovosť nie je jediným princípom v dôchodkovom systéme a nie je úplná, napríklad neplatí, že človek s dvojnásobným príjmom ako iná osoba dostane aj dvojnásobne vysoký dôchodok.

Do dôchodkového systému vstupuje aj princíp solidárnosti, ktorý predstavuje sociálny aspekt a je akoby stelesnením skutočnosti, že dôchodok je vo svojej podstate štátna dávka, ktorej primárnym účelom je zabezpečenie istého minimálneho životného štandardu obyvateľstva v dôchodkovom veku bez ohľadu na výšku zaplatených odvodov.

Rovnováha medzi týmito princípmi je krehká a ovplyvniteľná legislatívnymi zásahmi. Slovenský dôchodkový systém je upravovaný až príliš často, či už z objektívnych ekonomických dôvodov alebo tých subjektívnych politických. Pod tlak ho dostáva najmä pokračujúce starnutie obyvateľstva, čo vytvára zvýšené nároky na finančné zdroje.

Od 1. januára 2020 sa zmení spôsob výpočtu minimálneho dôchodku, čím sa stane systém viac solidárnejším. Na druhej strane úpravou výpočtu dôchodku pre sporiteľov v II. pilieri sa v budúcnosti odstráni jeden nespravodlivý parameter.

Zvýšenie minimálneho dôchodku od roku 2020

Inštitút minimálneho dôchodku bol do slovenskej legislatívy zakomponovaný v roku 2015. Jeho výška pôvodne závisela iba od počtu kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia a platného životného minima. Príslušný zákon o sociálnom poistení bol opätovne novelizovaný v roku 2019.

Od 1.1.2020 tak bude minimálny dôchodok, na ktorý vznikne nárok po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia, dosahovať 33 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo sa rovná sume 334,30 eur.

Pri získaní viac ako tridsiatich rokoch dôchodkového poistenia sa minimálny dôchodok bude zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima (4,20 eur), pri štyridsiatich a viac rokoch za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Bez ohľadu na počet rokov dôchodkového poistenia sa minimálny dôchodok pre rok 2020 zmenou zvýšil o 48,40 eur voči stavu bez prijatej novely (minimálny dôchodok by bol 285,9 eur), alebo inak povedané o 55,40 eur voči minimálnemu dôchodku platnému v roku 2019 (278,90 eur).

Minimálny dôchodok sa zvýši od roku 2020 o 48,40 eur

Počet rokov poistenia Výpočet minimálneho dôchodku Minimálny dôchodok (rok 2020)
30 33 % priemernej mzdy 334,30 eur
31 33 % PM + 2 % ŽM 338,50 eur
32 33 % PM + 4 % ŽM 342,70 eur
33 33 % PM + 6 % ŽM 347 eur
34 33 % PM + 8 % ŽM 351,20 eur
35 33 % PM + 10 % ŽM 355,40 eur
36 33 % PM + 12 % ŽM 359,60 eur
37 33 % PM + 14 % ŽM 363,80 eur
38 33 % PM + 16 % ŽM 368 eur
39 33 % PM + 18 % ŽM 372,20 eur
40 33 % PM + 21 % ŽM 378,50 eur
41 33 % PM + 24 % ŽM 384,80 eur
42 33 % PM + 27 % ŽM 391,10 eur
43 33 % PM + 30 % ŽM 397,40 eur
44 33 % PM + 33 % ŽM 403,70 eur
45 33 % PM + 36 % ŽM 410 eur

Novelou sa však zmenila ešte jedna dôležitá skutočnosť. Keďže Sociálna poisťovňa nebola schopná pre krátkosť času medzi schválením novely a jej účinnosťou presne prepočítať dôchodky, zo zákona v poslednej chvíli vypadla požiadavka na tzv. kvalifikované roky dôchodkového poistenia.

Prečítajte si tiež

Od roku 2020 už teda neplatí, že za účelom získania minimálneho dôchodku sú brané do úvahy iba roky, v ktorých žiadateľ o dôchodok získal osobný mzdový bod najmenej 0,241, čiže mal vymeriavací základ aspoň na úrovni životného minima. Jedinou podmienkou ostáva existencia príjmu u žiadateľa v danom roku, z ktorého boli zaplatené sociálne odvody, bez ohľadu na jeho výšku, de facto by v praxi mohlo ísť aj o príjem vo výške napríklad jedného eura. Podľa vyjadrení zákonodarcov by malo síce ísť len o dočasnú zmenu, je však otázne, či sa v budúcnosti táto podmienka opätovne zavedie.

Oba faktory tak zmiernenie podmienok na priznanie minimálneho dôchodku ako aj zvýšenie jeho hodnoty spôsobili, že počet poberateľov minimálneho dôchodku markantne narastie. Kým v roku 2019 ho dostáva približne 51 tisíc penzistov, v budúcom roku má ich počet podľa odhadov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR narásť na 170 tisíc a v roku 2021 až na 213 tisíc. A keďže priemerná mzda rastie rýchlejšie ako životné minimum, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa bude podiel dôchodcov poberajúcich minimálny dôchodok aj v ďalších rokoch neustále zvyšovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobrovoľné platenie vyšších odvodov sa živnostníkom neoplatí

Dôsledkom schválených zmien je aj fakt, že živnostníkom či iným samostatne zárobkovo činným osobám sa pri takto nastavenej legislatíve už vôbec neoplatí si platiť vyššie odvody ako je stanovené minimum. Aj tak dostanú ten rovnaký minimálny dôchodok, nad jeho hranicu sa dostanú iba osoby s príjmom približne nad 80 % priemernej mzdy.

Prečítajte si tiež

Napriek zvýšeniu ale stále minimálny dôchodok len ťažko postačuje na plnohodnotný život, predovšetkým živnostníci by tak nemali zabúdať na nevyhnutnosť budovania vlastných dôchodkových úspor, ak si chcú aj v dôchodkovom veku zachovať svoju životnú úroveň z pracovných rokov.

Dôchodok pre sporiteľov v II. pilieri bude spravodlivejší

Bez väčšej pozornosti verejnosti sa ďalšou novelou zákona o sociálnom poistení zmenil spôsob výpočtu dôchodku pre tých ľudí, ktorí si zároveň sporia v II.  pilieri. Zo systému sa tým odstránila historická nespravodlivosť, chybné nastavenie, na ktoré odborníci upozorňovali roky. Hoci aj táto zmena mala pôvodne platiť od 1.1.2020, nakoniec sa ponechal Sociálnej poisťovni čas na úpravu informačných systémov a pozmeňujúcim návrhom bola účinnosť novely posunutá až na 31.marca 2021.

Sporiteľom v druhom pilieri je dôchodok zo Sociálnej poisťovne krátený. To je logické, keďže platia štátu nižšie odvody, ich dôchodok bude doplnený súkromnou rentou z dôchodcovských správcovských spoločností. Problémom však bola výška takéhoto krátenia.

Pôvodne sa dôchodok krátil podľa pomeru časti dôchodkových odvodov, ktorá nebola odvádzaná do Sociálnej poisťovne. Ak si zoberieme napríklad situáciu z roku 2019, dôchodkové odvody sú vo výške 18 %, z toho 4,75 % ide správcovskej spoločnosti a 13,25 % Sociálnej poisťovni, čiže účastníkovi II. piliera sa za tento rok bude dôchodok krátiť o 26,39 % (4,75:18).

V skutočnosti však na výplaty starobných dôchodkov používa Sociálna poisťovňa aj prostriedky z rezervného fondu solidarity, do ktorého sa odvádza ďalších 4,75 % z vymeriavacieho základu, keďže zdroje v dôchodkovom fonde nestačia, je vysoko deficitný. Avšak na tento odvod sa pri výpočte penzie vôbec neprihliadalo, sporiteľom v druhom pilieri tak boli priznávané nižšie dôchodky, ako by im mali reálne patriť.

Prečítajte si tiež

Od 31.3.2021 sa do výpočtu dôchodku pridá aj rezervný fond solidarity. Vo vyššie uvedenom príklade to znamená, že účastníkovi II. piliera by sa dôchodok krátil iba o 20,88 % (4,75:(18+4,75)), čiže zníženie dôchodku by bolo nižšie o 5,51 %. Prehodené do reči reálnych čísiel, sporiteľovi, ktorý zarábal priemernú mzdu, odpracoval 42 rokov, bol v II. pilieri od jeho vzniku v roku 2004 a v roku 2021 chce ísť na dôchodok, sa zvýši dôchodok zo Sociálnej poisťovne o približne 13 eur mesačne voči sume, ktorá by mu bola vypočítaná pred zmenou zákona.

Pre množstvo Slovákov, ktorí pôjdu na dôchodok neskôr a budú tak prispievať do II. piliera ešte viac rokov, sa schválenou zmenou zvýšia penzie ešte výraznejšie, presnú sumu nie je momentálne možné jednoznačne stanoviť, závisí od konkrétnej situácie daného jednotlivca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky