Rodinné prídavky na dieťa v roku 2023: podmienky nároku

Kto môže dostať prídavok na dieťa, kedy nárok na rodinné prídavky zaniká a čo v prípade, že jeho výplatu úrad pozastaví? Podstatné informácie a príklady situácií.

Jednou z peňažných dávok pre rodičov je prídavok na dieťa alebo rodinné prídavky. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí, a tiež na čiastočnú úhradu školských potrieb ako podporu plnenia školských povinností dieťaťa. Od 1.1.2023 je táto dávka na základe novely zákona o prídavku na dieťa zvýšená na 60 eur mesačne, pričom sa rodičom a oprávneným osobám prvýkrát v tejto výške vypláca od 15. februára 2023. V článku priblížime, aké sú podmienky nároku na prídavok na dieťa a kedy, naopak, zaniká, ako aj príklady rôznych ďalších situácií.

Nárok na rodinné prídavky – podmienky, ktoré musí spĺňať dieťa

Prídavok na dieťa sa zo zákona vzťahuje na nezaopatrené dieťa maximálne do dovŕšenia 25 rokov, pričom musí spĺňať nasledovné:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej/vysokej škole,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu či úraz,
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie/vykonávať zárobkovú činnosť, no najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Na druhej strane, za nezaopatrené dieťa, ktoré by malo nárok na túto dávku, sa nepovažuje také, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok či také, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Taktiež treba mať na pamäti, že medzi sústavnú prípravu na povolanie nepatrí obdobie, kedy sa štúdium prerušilo. Či sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie, sa preukazuje cez rezortný informačný systém ministerstva školstva a potvrdením o návšteve školy.

Nárok na rodinné prídavky – kto je oprávnenou osobou?

Prídavok na dieťa však nedostáva priamo dieťa, teda nie vždy. Oprávnenou osobou, ktorá príspevok dostane, môže byť:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa:
  • ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo
  • ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, alebo
  • ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo
  • ak uzavrelo manželstvo, prípadne ak mu manželstvo zaniklo.

Prídavok na dieťa taktiež patrí maloletému rodičovi, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojej webovej stránke, v prípade, že je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú spomínané zákonné podmienky, prídavok na to isté dieťa môže získať len jedna z nich, na základe ich dohody.

Ďalšie podmienky získania prídavku na dieťa

Ani splnenie podmienok na oprávnenosť však ešte nie je zárukou, že daná oprávnená osoba prídavok dostane. Splniť treba nasledovné:

 • oprávnená osoba sa musí o nezaopatrené dieťa starať,
 • oprávnená osoba musí mať trvalý/prechodný pobyt (v prípade cudzincov) na území Slovenskej republiky alebo byť osobou, podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ.

Nárok na prídavok nevzniká vtedy, keď sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia či rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy/výchovného opatrenia. Nárok na prídavok na dieťa nevzniká ani vtedy, ak je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby či výkone trestu odňatia slobody a ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú:

 • mimo členských štátov EÚ,
 • mimo členského štátu, ktorý by bol zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • mimo štátu Švajčiarskej konfederácie,

pokiaľ počas pobytu v takom štáte oprávnená osoba nie je zdravotne poistená na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako žiadať o rodinné prídavky na dieťa a kto (ne)má oznamovaciu povinnosť?

O prídavok na dieťa treba žiadať po dovŕšení troch rokov dieťaťa podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého/prechodného pobytu oprávnenej osoby (v prípade cudzincov), prípadne je možné nárok uplatniť aj elektronickou žiadosťou, ktorú podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom. Rodič informuje úrad práce o tom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok. V prípade akejkoľvek zmeny je oprávnená osoba túto zmenu písomne oznámiť do 8 dní platiteľovi prídavku na dieťa.

„Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo na osobu, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ktorý popri starostlivosti o dieťa poberá materské alebo rodičovský príspevok,“ uvádza sa na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O tom, či žiadateľ má nárok na prídavok na dieťa, rozhoduje úrad práce, kde bol nárok uplatnený. Nevydáva o tom však štandardne písomné rozhodnutie. Vydá ho len vtedy, keď je žiadosť zamietnutá pre nesplnenie zákonných podmienok oprávnenou osobou alebo v prípade zastavenia a obnovenia výplaty prídavku, či zníženia, odňatia, vrátenia prídavku. Rozhodnutie o odňatí prídavku sa nevydáva po dovŕšení 25 rokov dieťaťa alebo po získaní II. stupňa vysokoškolského vzdelania.

Zvýšený jednorazový prídavok pre prvákov v roku 2023

V roku 2019 prišlo aj k zavedeniu príplatku pre deti, ktoré nastúpili prvýkrát do prvého ročníka ZŠ. Rodičia takýchto detí dostanú jednorazový zvýšený prídavok popri „bežnom“ prídavku. Tento jednorazový prídavok je vyplácaný v októbri. V roku 2023 pôjde o sumu 110 eur. Žiadať oň nie je treba, vyplácaný je automaticky. Žiadosť podáva len oprávnená osoba, ktorá nepoberá prídavok na dieťa v Slovenskej republike, ale v inom členskom štáte EÚ.

Príplatok k prídavku na dieťa

Niektorí rodičia nezaopatreného dieťaťa alebo osoby, ktorým je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, majú nárok ešte aj na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 30 eur, a to v prípade, že na dané dieťa nie je možné uplatniť daňový bonus. Na získanie príplatku treba splniť nasledovné:

 • splniť podmienky na poberanie prídavku na dieťa,
 • osoba musí poberať:
  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • výsluhový dôchodok,
  • po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok alebo
  • dôchodkovú dávku toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus (druhý rodič, druhý náhradný rodič, manžel rodiča, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa, ak s dieťaťom žijú v domácnosti);
 • oprávnená osoba ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus, nevykonávajú zárobkovú činnosť,
 • oprávnená osoba neprizná daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok na dieťa.

Žiadosť o tento príplatok treba podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý oprávnenej osobe vypláca prídavok na dieťa.

Zastavenie, ukončenie vyplácania rodinných prídavkov a ďalšie situácie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku na dieťa, ak má dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku. Taktiež v situácii, kedy si oprávnená osoba neplní zákonné povinnosti, napríklad neoznámi rozhodujúce skutočnosti pre nárok, výšku a výplatu) alebo ak je na poskytovanie prídavku/obdobnej rodinnej dávky príslušný iný členský štát.

ÚPSVaR zastaví výplatu prídavku v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil. Ak dôvody zastavenia výplaty zaniknú, vydá úrad rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku, a to od kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, kedy toto oprávnená osoba preukázala. Pokiaľ sa podmienky nároku počas obdobia zastavenia výplaty splnili, úrad vydá rozhodnutie aj o doplatení prídavku.

V prípade, že v priebehu mesiaca dôjde k zmene oprávnenej osoby, príspevok sa vypláca osobe, ktorá spĺňa podmienky na konci konkrétneho kalendárneho mesiaca. Táto osoba si musí nárok na prídavok uplatniť podaním novej žiadosti na konci daného mesiaca.

Keď počas mesiaca dôjde k zmene trvalého/prechodného pobytu oprávnenej osoby (v prípade cudzincov), nový úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca prídavok najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena pobytu oznámená tomuto úradu.

Ak sa stane, že oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrie, vyplatí sa prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt/prechodný pobyt (v prípade cudzincov).

Zdroj: upsvr.gov.sk, employment.gov.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky