Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Podmienky a výšku dávky v nezamestnanosti upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Dávka v nezamestnanosti je finančná podpora, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa nezamestnanej osobe počas tzv. podporného obdobia. Podporné obdobie trvá najviac 6 mesiacov. Dávka v nezamestnanosti má slúžiť na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania. Hoci je evidencia uchádzača o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“) dobrovoľná, je jednou z nevyhnutých podmienok pre získanie dávky v nezamestnanosti pri strate zamestnania. Odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie za predpokladu splnenia ďalších podmienok vzniká nezamestnanému nárok na dávku v nezamestnanosti.

Aké ďalšie podmienky musí nezamestnaná osoba splniť a aká je výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024, uvádzame ďalších častiach článku.

Kto má/nemá nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2024

Nárok na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2024 má osoba, ktorá prišla o zamestnanie a súčasne je zaregistrovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR. Nezamestnaný musí byť pred evidenciou na ÚPSVaR:

1. povinne poistený v nezamestnanosti, a to ako:

 • zamestnanec na základe pracovnej zmluvy alebo
 • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
 • policajt alebo profesionálny vojak, ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok, alebo

2. dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, napr. ako dobrovoľne poistený živnostník či iná SZČO.

Na podporu (dávku) v nezamestnanosti nemá nárok napríklad:

Podmienky nároku na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2024

Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne v roku 2024 nezamestnanej osobe, ak je:

 • registrovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR a súčasne
 • v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti (dobrovoľne alebo povinne) najmenej 730 dní, t. j. 2 roky,
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti u dobrovoľne poistených osôb zaplatené včas a v správnej výške, pričom sa toleruje dlžné poistné v sume najviac 5 eur.
Prečítajte si tiež

Naopak, u zamestnancov sa neskúma, či bolo poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľom skutočne zaplatené. Na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti ani na jej výšku nemá vplyv dôvod skončenia pracovnoprávneho vzťahu a ani to, či bol pracovný pomer dohodnutý na určitý alebo neurčitý čas.

Poistné na poistenie v nezamestnanosti zo mzdy platí zamestnanec i zamestnávateľ. Aké ďalšie odvody zo mzdy sú povinní platiť sa dočítate v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024. O odvodoch SZČO, ktoré platia pre rok 2024, sa dozviete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2024.

Aké obdobie poistenia sa započítava pri nároku na podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2024

Do počtu najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti sa započítava:

 • obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca (napr. z pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy),
 • obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobia samostatnej zárobkovej činnosti získané na území iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ak sú splnené všetky podmienky pre priznanie dávky),
 • obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • u policajtov a profesionálnych vojakov obdobie poistenia na výsluhový príspevok, ak boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a nesplnili podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, invalidný výsluhový dôchodok alebo nesplnili podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok,
 • obdobie čerpania rodičovskej dovolenky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu (obdobie prerušenia povinného poistenia).

Obdobie potrebného poistenia v trvaní najmenej 730 dní nemusí byť súvislé, tzn. jednotlivé zamestnania a poistenia sa nezamestnanému sčítajú.

Upozorňujeme, že obdobie poistenia, ktoré už raz bolo započítané na vznik predchádzajúceho nároku na dávku, sa na vznik ďalšieho nároku na dávku nezapočítava.

Ako požiadať o podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaný môže o podporu (dávku) v nezamestnanosti požiadať dvojako:

 • na ÚPSVaR v mieste svojho trvalého alebo obvyklého pobytu prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“. Táto žiadosť slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti, pričom ÚPSVaR doručí žiadosť o dávku Sociálnej poisťovni, ktorá dávku vypláca žiadateľovi,
 • v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“ osobne alebo poštou. Osoby, ktoré majú aktivovanú eSchránku a využívajú elektronický občiansky preukaz (tzv. eID), majú možnosť žiadosť podať aj elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.
Prečítajte si tiež

Osoba, ktorá prišla o zamestnanie, nežiada o dávku na oboch úradoch súčasne – buď podá vyššie uvedenú žiadosť na ÚPSVaR alebo v Sociálnej poisťovni.

K žiadosti o dávku nie je potrebné priložiť žiadne iné doklady s výnimkou policajtov alebo vojakov, ktorí priložia tlačivo „Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024 je 50 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ predstavuje vymeriavacie základy (u zamestnancov spravidla hrubé príjmy), z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období. Takéto vymeriavacie základy sa vydelia počtom dní rozhodujúceho obdobia a suma denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“) sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta nahor. Čo je rozhodujúcim období pri výpočte výšky dávky sa dočítate v ďalšej časti článku.

Výška dávky sa počíta vzorcom DVZ x 50 % x počet kalendárnych dní (nie pracovných) v danom mesiaci, za ktorý patrí dávka. Suma dávky sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024, ak žiadateľ nemá vymeriavací základ

Ak sa v rozhodujúcom období nenachádza žiaden vymeriavací základ, dávka sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume. Určenie konštanty vychádza z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2024 vo výške 652 eur.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.

Upozorňujeme, že tento prípad sa týka len tých žiadateľov, ktorí nedosiahli žiaden vymeriavací základ, tzn. ak žiadateľ dosiahol akúkoľvek výšku vymeriavacieho základu, výška dávky sa vypočíta z tohto dosiahnutého vymeriavacieho základu štandardným vzorcom (DVZ x 50 % x počet kalendárnych dní v príslušnom mesiaci). Žiadateľovi nebude automaticky priznaná minimálna výška dávky vypočítaná z konštanty.

Výška DVZ z konštanty je rôzna pre rôzny počet dní v mesiaci. Od výšky DVZ z konštanty sa odvíja aj výška dávky. Platí, že čím je počet dní v mesiaci vyšší, tým je vyššia aj dávka v nezamestnanosti.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame výšku DVZ z konštanty, ak bol žiadateľ zaradený do evidencie na ÚPSVaR v mesiaci, ktorý má 29, 30, resp. 31 dní a tiež výšku dávky prislúchajúcu za 29- dňový, 30-dňový a 31-dňový mesiac.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška dávky z DVZ v mesiacoch s rôznym počtom dní Výška dávky v nezamestnanosti za 29 dní Výška dávky v nezamestnanosti za 30 dní Výška dávky v nezamestnanosti za 31 dní
29 dní
DVZ = 22,4828 eur
326,10 eur 337,30 eur 348,50 eur
30 dní
DVZ = 21,7334 eur
315,20 eur 326,10 eur 336,90 eur
31 dní
DVZ = 21,0323 eur
305,00 eur 315,50 eur 326,10 eur

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024

Zákon o sociálnom poistení limituje výšku dávky, tzn. určuje maximálny DVZ, z ktorého sa výška dávky počíta, a to aj bez ohľadu na výšku skutočného vymeriavacieho základu žiadateľa. Pri výpočte maximálneho DVZ, z ktorého sa odvíja aj výška samotnej dávky, sa vychádza z tzv. všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ sa mení vždy k 1. júlu príslušného roka.

Výšku všeobecného vymeriavacieho základu, maximálneho DVZ a maximálnej výšky dávky pre rok 2024 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

*Uvedené hodnoty budú platné až do 30.6.2025.
**Pri výpočte maximálneho DVZ sa použije vzorec 2 x všeobecný vymeriavací základ / 365.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti 01.01.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.12.2024*
Všeobecný vymeriavací základ 15 648,00 eur 17 160,00 eur
Maximálny DVZ** 85,7425 eur
2 x 15 648 eur / 365
94,0274 eur
2 x 17 160 eur / 365
Maximálna výška dávky v nezamestnanosti (30 dní) 1 286,20 eur
50 % x 85,7425 eur x 30 dní
1 410,50 eur
50 % x 94,0274 eur x 30 dní
Maximálna výška dávky v nezamestnanosti (31 dní) 1 329,10 eur
50 % x 85,7425 eur x 31 dní
1 457,50 eur
50 % x 94,0274 eur x 31 dní

Čo je rozhodujúcim obdobím pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2024

Rozhodujúcim obdobím sú dva roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie na ÚPSVaR. Príjmy z tohto obdobia sa použijú na výpočet DVZ a následne aj výšky dávky v nezamestnanosti.

V praxi však existujú rôzne špecifické prípady. Uvádzame situácie, v ktorých sa rozhodujúce obdobie určuje osobitným spôsobom:

 • ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, z ktorých možno zistiť DVZ, dávka sa vypočíta z tohto kratšieho obdobia,
 • ak sa v rozhodujúcom období nenachádza žiaden vymeriavací základ z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti, dávka sa vypočíta z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume,
 • ak je rozhodujúcim obdobím len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ a súčasne aj obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky sa určí z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie trvalo menej ako 26 týždňov, pričom musí byť splnená podmienka zaplatenia poistenia včas a v správnej výške, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z tzv. konštanty a vyplatí sa v minimálnej sume,
 • ak je rozhodujúcim obdobím len obdobie dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacích základov dobrovoľne poistenej osoby, pričom musí byť splnená podmienka zaplatenia poistenia včas a v správnej výške (toleruje sa dlžné poistné v sume najviac 5 eur),
 • ak je rozhodujúcim obdobím obdobie prerušenia povinného poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovnoprávneho vzťahu, výška dávky sa určí nasledovne:
  • ak sa rovnakým dňom skončenia rodičovskej dovolenky skončí aj pracovný pomer a v rozhodujúcom období je iba obdobie čerpania rodičovskej dovolenky, výška dávky sa určí z dosiahnutého príjmu v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku,
  • ak sa pracovný pomer skončí neskôr ako sa skončila rodičovská dovolenka a v rozhodujúcom období je obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie, za ktoré je vymeriavací základ/príjem (napr. príjem za vykonávanie práce), výška dávky sa určí z tohto vymeriavacieho základu za toto obdobie trvania pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky,
  • ak počas čerpania rodičovskej dovolenky vznikol iný pracovný pomer, zakladajúci právo na pravidelný mesačný príjem (napr. dohoda), výška dávky sa určí z tohto príjmu. Na tento príjem sa však nebude prihliadať, ak tento príjem bude nižší ako príjem, ktorý bol dosiahnutý v období dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku. V takomto prípade sa výška dávky určí spôsobom uvedeným v prvom bode.

Príklad na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2024

Pani Mária bola dňa 1.5.2024 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR. Za posledné 4 roky pracovala na základe pracovnej zmluvy v období od 1.7.2020 do 30.4.2024. Podmienku zaradenia do evidencie na ÚPSVaR a počtu dní poistného na poistenie v nezamestnanosti (najmenej 730 dní) spĺňa, a teda vzniká jej nárok na dávku v nezamestnanosti. Rozhodujúcim obdobím sú 2 roky, ktoré predchádzajú dňu zaradenia do evidencie na ÚPSVaR – tzn. obdobie od 1.5.2022 do 30.4.2024. Pani Mária mala mesačnú hrubú mzdu 900 eur, a teda jej vymeriavací základ za je 21 600 eur (900 eur x 24 mesiacov). Počet dní rozhodujúceho obdobia je 730 dní.

Výpočet DVZ: 21 600 eur / 730 dní = 29,5891 eur

Výpočet dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní: 29,5891 eur x 50 % x 30 dní = 443,90 eur

Výpočet dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní: 29,5891 eur x 50 % x 31 dní = 458,70 eur

Ako sa vypláca dávka v nezamestnanosti v roku 2024

Dávky v nezamestnanosti sa poskytujú za kalendárne dni a sú vyplácané vždy mesačne pozadu (tzn. v marci 2024 za február 2024, a pod.).

Prečítajte si tiež

Spôsob výplaty dávky si určuje poistenec v žiadosti. Ak je dávka v nezamestnanosti vyplácaná na účet, Sociálna poisťovňa ju vyplatí do 15. kalendárneho dňa v mesiaci za predošlý mesiac. Pri dávke vyplatenej v hotovosti na adresu ju poistenec dostane medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

Nezamestnaný má dokonca nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, a to ak:

 • poberal dávku v nezamestnanosti najmenej tri mesiace a
 • ak o jej vyplatenie písomne požiada prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti“,
 • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Kedy dochádza k zániku nároku na dávku v nezamestnanosti v roku 2024

Poistencovi (nezamestnanému) zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti v nasledujúcich prípadoch:

 • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (6 mesiacov),
 • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dňom smrti poistenca,
 • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Sarah Ďuriš
Sarah Ďuriš ATP Services

Zakladateľka účtovnej spoločnosti ATP Services a absolventka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojej profesii kombinuje precíznosť a odbornosť s ľudským prístupom. Vo voľnom čase rada cestuje a spoznáva nové miesta.


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky